Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Acceptarea condiţiilor

portal.just.ro înglobează site-urile oficiale ale instanţelor de judecată din Romania pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţii instanţelor.
Utilizarea site-ului portal.just.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor
Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul portal.just.ro oferă Utilizatorilor informaţii şi documente specifice referitoare la organizarea şi activitatea sistemului judiciar din România.

Neangajarea răspunderii
Ministerul Justiţiei găzduieşte şi întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sistemului. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.
Informaţia prezentată în site-urile instanţelor de judecată este în directa administrare a acestora. Informaţia despre dosare şi şedinţe este replicată automat din sistemul intern de gestiune a dosarului în instanţă - ECRIS CDMS , administratorii de conţinut din instanţe având responsabilitatea urmăririi actualizării informaţiilor din aceste secţiuni. 
Informaţia oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora MJ nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei MJ de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile MJ impuse de lege.
 
Reguli generale
Administratorul siteului declară următoarele:
• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru actualizarea cât mai frecventă a informaţiilor despre şedinţe şi dosare din site; cu toate acestea, pot exista întârzieri datorită procesului de aducerea automată a datelor (întârzieri datorate lanţului de paşi ce trebuie parcurşi pentru a avea o informaţie complet actualizată). Aceste întârzieri nu vor fi, în general, mai mari de 24 de ore faţă de sursa datelor - sistemul intern de gestiune a dosarului în instanţă - ECRIS CDMS - utilizat de către fiecare instanţă de judecată. 
• pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
 
Limitări tehnice
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
 

Informaţii și date cu caracter personal

Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Persoanele care nu doresc ca dosarele sa fie publice pe portalul instanțelor de judecată, trebuie să se adrese instanței ce instrumentează dosarul în cauză , acestea putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea sa fie eliminate și de pe portal.

Facem, de asemenea, precizarea că Ministerul Justiției are doar competente tehnice în întreținerea și suportul din punct de vedere tehnic al aplicației ECRIS, informațiile de tip conținut fiind in administrarea instanțelor de judecată.

 

Întrebări frecvente

Cui trebuie să adresez solicitarea de înlăturare a eventualelor date cu caracter personal afișate pe portal?

Față de aceste aspecte, apreciem ca oportună contactarea instanței în cauza, proprietară a datelor publicate și solicitarea înlăturării eventualelor date cu caracter personal publicate pe portal. Aceasta va analiza cererea dumneavoastră și va dispune în consecință (a se vedea și interpretarea legislativă din secțiunea de mai jos).

Gestionarea datelor publicate pe  portalul instanțelor nu cade în sarcina Ministerului Justiției, instituție care a derulat programul prin care a fost dezvoltat portalul instanțelor de judecată și care acordă sprijin tehnic pentru funcționarea și dezvoltarea sa, punând acest instrument la dispoziția instanțelor judecătorești care îl gestionează și administrează. Menționăm că replicarea pe portalul instanțelor a datelor introduse în sistemul ECRIS se face în fiecare noapte prin preluarea automată a datelor de la instanțele de judecată, iar o simpla ștergere a acestor date de pe portalul instanțelor ar fi zadarnica dacă la nivelul instanței acestea nu au fost arhivate (în sistemul IT) sau marcate ca fiind dosare confidențiale.

În cazul în care sunt parte în mai multe dosare, care este instanța căreia trebuie să-i adresez solicitarea de înlăturare a datelor cu caracter personal afișate pe portal?

Dacă toate dosarele în care sunteți parte se află pe rolul unei singure instanțe, puteți adresa o singură solicitare instanței în cauză, care va dispune cu privire la aceasta. În acest caz este recomandat să menționați explicit toate dosarele la care vă referiți.
În cazul în care sunteți parte în dosare aflate pe rolul mai multor instanțe, va trebui să adresați câte o solicitare distinctă, pentru fiecare instanță în parte

În cazul în care dosarul meu este în cale de atac (de ex. apel, recurs), trebuie să mă adresez și altor instanțe decât cea de fond?

Da, va trebui să adresați câte o solicitare distinctă, pentru fiecare instanță în parte, la fiecare stadiu procesual.

Ce este de făcut în cazul în care pe portalul instanțelor sunt publicate date cu caracter personal (altele decât numele și prenumele)?

Solicitarea va fi transmisă, ca și în celelalte cazuri, instanței, care, dacă va constata că pe portalul instanțelor sunt publicate alte date cu caracter personal (ex. CNP, adresă etc.), va dispune înlăturarea acestora de pe portal.

 

Perspectivă legislativă

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Pe portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol.

Conform prevederilor noului Regulament RGPD – art.6 alin.1 există șase temeiuri în baza cărora se pot prelucra legal date cu caracter personal: Consimțământul, Încheierea sau executarea unui contract, Îndeplinirea unei obligații legale, Interesele vitale, Interesul public și Interesul legitim. Odată respectat cel puțin unul din temeiurile enumerate mai sus, prelucrarea datelor este legală. Instanțele publică în portal în baza temeiului "îndeplinirea unei obligații legale a operatorului".

Regulamentul (UE) 2016/679 instituie un regim diferit și derogări în ceea ce privește utilizarea de către instanțe a datelor ce au caracter personal. Astfel, spre exemplu, prin Art. 9 din Regulamentul 679/2016 - Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea datelor este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare, se instituie o excepție de la regimul general privind interdicția de a prelucra date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenență la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

 

Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.

În urma consultării instanțelor de judecată de către Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aplicației ECRIS, comisie constituită din reprezentanți ai instanțelor de judecată, CSM și MJ, termenul de menținere a dosarelor pe portalul instanțelor de judecată este de 3 ani de la data finalizării procedurii.

În acest context, ținând seama de funcționarea anevoioasă a portalului ca urmare a supraîncărcării arhivei cu dosarele acumulate istoric, precum și de noile limite impuse de Regulamentului General privind Protecția Datelor, în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019 portalul instanțelor de judecată a fost supus unui amplu proces de mentenanță și de principiu la acest moment, pe portalul instanțelor de judecată pot fi consultate exclusiv dosarele aflate pe rol sau care nu au ieșit de pe rolul instanțelor de mai mult de 3 ani. Consultarea dosarelor mai vechi poate fi efectuată la arhiva instanței pe rolul căreia se află dosarul/ dosarele.

Informarea completă și corectă a persoanelor vizate

În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, este aplicabilă situația expusă de alin.5 lit.b care precizează:

"alineatele 1-4 nu se aplică în măsura în care furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligația menționată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului."

În acest sens sunt relevante și prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că "citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire" și art. 215 din Noul Cod de procedură civilă care precizează că "pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia."

Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.

Bine de știut:

LEGEA Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

LEGEA 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://dataprotection.ro/  

Legături la alte site-uri
Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
 
Drepturile asupra conţinutului - © Ministerul Justiţiei şi instanţele de judecată din România
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare, precum și a celei referitoare la protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.
 
Încheierea acordului
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.
 
Ultima actualizare: 30.07.2020