Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :4181/99/2021 (186/2021 )
Data inregistrarii03.08.2021
Data ultimei modificari:27.01.2022
Sectie:Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC AMBRA ACCESORII SRLDebitor
SCP CASA DE INSOLVENŢĂ HOMORANU IPURLLichidator judiciar
D.G.R.F.P. IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞICreditor
BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. SACreditor
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA IASICreditor

Şedinţe

13.01.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: com S1 fal
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Aprobă raportul lichidatorului judiciar SCP CASA DE INSOLVENŢĂ HOMORANU IPURL . În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC AMBRA ACCESORII SRL, Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art.180 din Legea nr. 85/2014, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi, cu excep?ia celor derivând din ac?iunea in antrenarea răspunderii patrimoniale. În temeiul art.179 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea prezentei sentinţe direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Decontul de cheltuieli înaintat la dosar de lichidatorul judiciar va fi supus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. Executorie. Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Ia?i în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.01.2022.
Document: Hotarâre  10/2022  13.01.2022

25.11.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: com S1 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 13.01.2022, ora 09:00, pentru expirarea termenului de contestare a procesului verbal al adunării creditorilor şi pentru ca lichidatorul să răspundă la obiecţiunile la raportul final, astfel cum au fost încuviinţate de către instanţă
Document: Încheiere de şedinţă    25.11.2021

11.11.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: com S1 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 25.11.2021,ora 09:00, pentru discutarea închiderii procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    11.11.2021

04.08.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: com S1 fal
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC AMBRA ACCESORII SRL având ca obiect deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 rap. la art. 38 alin. 2 lit.e din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura simplificată de insolvenţă împotriva debitoarei SC AMBRA ACCESORII SRL. În temeiul art.73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă SCP CASA DE INSOLVENŢĂ HOMORANU IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. În lipsa unei conven?ii încheiate cu creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic. În lipsa disponibilită?ilor in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor in insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Ridică dreptul de administrare al debitoarei. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Conform art.83 din legea insolven?ei, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele si coresponden?a emise vor cuprinde, în mod obligatoriu si cu caractere vizibile, în limbile română, engleză si franceză, men?iunea in insolven?ă, in insolvency, en procedure collective. În temeiul art. 93 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a reconstitui, în măsura posibilului, documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 lit. b)-f) şi l), în cazul în care acestea nu sunt prezentate de către debitor. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 13.09. 2021. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 17.09.2021. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 27.09. 2021. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 22.10.2021. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 04.10.2021, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii se va face si către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul, conform art.42 alin.5, precum si institu?iilor prevăzute la art.76 din aceea?i lege. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 11.11.2021, CS1 fal. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitoarei în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către lichidator. Cu apel în 7 zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Ia?i. Cercetată în şedinţa Camerei de Consiliu. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.08.2021.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)  64/2021  04.08.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.