Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Tribunalului Militar Timişoara este: Timişoara, str. Popa Şapcă nr.7, jud.Timiş, cod 300057
Telefon: 0256430443
Fax: 0256430217
e-mail: tmtm@cma.ro
 
Biroul de informare şi relaţii publice:
Judecător Lt.Col. Ovidiu-Ștefan Scărlătescu​: Tel. 0256430443, fax 0256430217, e-mail: tmtm@cma.ro
Grefier delegat: Gabriel-Bogdan Ionescu: Tel. 0256430443, fax 0256430217, e-mail: tmtm@cma.ro

Camere de lucru cu publicul

- Registratura
- Arhiva
- Biroul de informare şi relaţii publice

Program de funcţionare

Registratura
Program: Luni-Joi între orele 8.30 şi 14.30
Vineri între orele 8.30 şi 12.30
Arhiva
Program: Luni-Joi între orele 8.30 şi 14.30
Vineri între orele 8.30 şi 12.30
Biroul de informare şi relaţii publice
Program: Luni-Miercuri si Vineri între orele 9.00 - 13.00
Joi între orele 9.00 - 13.00 şi 15.00 - 18.00

La Tribunalul Militar Timişoara şedinţele de judecată încep de regulă la ora 9,00 putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate, şi după-amiaza, conform programării stabilite de preşedintele instanţei.

 

Potrivit art.92 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, cu modificările şi completările ulterioare, accesul publicului este permis:

 

a) în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;

 

 

b) la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit.

 

Potrivit art.93 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti:

 

(1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă. La solicitarea instituţiilor abilitate, se transmite dosarul sau copia certificată a acestuia în vederea soluţionării unor cauze aflate pe rolul instanțelor sau parchetelor, precum şi pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

 

(2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului (Cerere studiu dosar.docxCerere studiu dosar) se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă.

 

(3) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.

 

(4) Consilierii de probaţiune au acces în condiţiile legii la dosarul cauzei în care au fost învestiţi de instanţă, fie în faza de judecată prin solicitarea referatului de evaluare, fie în faza execuţional penală prin îndeplinirea tuturor activităţilor specifice sub îndrumarea judecătorului delegat de la compartimentul executări penale.

 

(5) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei.

 

(6) Accesul reprezentanţilor mass-media la dosarele şi la evidenţele instanţei este permis, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor şi numai în măsura în care este posibilă punerea acestora la dispoziţie.

 

(7) Preşedintele instanţei asigură procurorului de şedinţă, părţilor, reprezentanţilor părţilor, avocaţilor şi celorlalte persoane prevăzute de lege posibilitatea consultării dosarelor.

 

(8) Când una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să îşi poată exercita pe deplin, în tot cursul judecăţii, dreptul de a examina actele dosarului şi de a lua legătura cu avocatul său.

 

(9) Documentele prevăzute la alin. (2) şi (6) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi a legitimaţiei de serviciu sau a altui document similar, în cazul reprezentanţilor mass-media, şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor, în prezența solicitantului.

 

(10) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă nepublică, cele privind adopţiile, precum şi cele care au ca obiect propuneri şi sesizări privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical şi a măsurii internării nevoluntare pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (3), în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei referitoare la aceste dosare, precum şi alte documente sau evidenţe care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare, care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parţial doar de persoanele menţionate la alin. (3).

 

(11) În cazul dosarelor menţionate la alin. (10) pot fi eliberate fotocopii ale actelor şi hotărârilor din acestea numai persoanelor prevăzute la alin. (3).

 

(12) În cauzele care au avut ca obiect propuneri şi sesizări privind încuviinţarea percheziţiilor şi a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare, precum şi emiterea unui mandat de aducere, consultarea şi eliberarea de copii ale actelor şi hotărârilor din acestea este permisă doar persoanelor prevăzute la alin. (3), numai după realizarea activităţilor autorizate şi expirarea perioadei pentru care au fost încuviinţate măsurile şi numai dacă nu afectează buna desfăşurare a procesului penal. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei referitoare la aceste dosare.

 

(13) Obţinerea prin fotografiere a unor copii de pe înscrisuri din dosarele instanţei este permisă. Dispoziţiile alin. (1)-(11) se aplică în mod corespunzător.​


Program de audienţe

Conform Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, conducerea Tribunalului Militar Timişoara nu are prevăzut un program de audienţă cu publicul.

 

Conform art. 78 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de Informare și relații publice.

 

Actele de sesizare a instanţei, cererile, sesizările, petiţiile, vor fi depuse personal sau prin reprezentant la registratura instanţei, ori vor fi trimise prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege. 

 


Petiţii

Conform art. 78 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.

 

Petiţiile (cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri) cetăţenilor sau organizaţiilor legal constituite, în numele colectivelor pe care le reprezintă, care vor fi soluţionate conform O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, se formulează în scris ori prin poştă electronică. 

 


Relaţia cu presa

Conform art.78 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, legăturile instanței cu mijloacele de comunicare în masă sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.​ 

 


Conform art.119 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti:

(1) Fotografierea şi înregistrarea audiovideo în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului. Cererile se adresează în prealabil biroului de informare şi relaţii publice din cadrul instanţei, cu indicarea dosarului pentru care se solicită fotografierea sau înregistrarea. Pentru desfăşurarea normală a procedurilor, instanţa poate acorda permisiunea doar unui număr limitat de solicitanţi, în ordinea formulării cererilor.

(2) Este interzisă difuzarea fotografiilor, a înregistrărilor sau a imaginilor captate fără acordul preşedintelui completului de judecată. În cazul încălcării acestei interdicţii, va fi sesizat Consiliul Naţional al Audiovizualului.

 

 

(3) Pentru relaţia cu mass media se aplică Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Harta