Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

   Iasi, str. Elena Doamna, nr. 55

   cod poștal 700398

   tel.  0232-255974
   fax. 0332-404404

   e-mail: tmis@cma.ro
   pagina web: https://portal.just.ro/739/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=739​​


Camere de lucru cu publicul

  - Arhiva
  - Registratura​  
  - Biroul de informare şi relaţii publice    

      Potrivit art. 93 din
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor adoptat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii- Secția pentru judecători:

    (1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă. La solicitarea instituţiilor abilitate, se transmite dosarul sau copia certificată a acestuia în vederea soluţionării unor cauze aflate pe rolul instanţelor sau parchetelor, precum şi pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau al Curţii Europene a Drepturilor Omului.

    (2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă şi se depune în dosarul cauzei.

    (3) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.

    (4) Consilierii de probaţiune au acces în condiţiile legii la dosarul cauzei în care au fost învestiţi de instanţă, fie în faza de judecată prin solicitarea referatului de evaluare, fie în faza execuţional penală prin îndeplinirea tuturor activităţilor specifice sub îndrumarea judecătorului delegat de la compartimentul executări penale.

    (5) Accesul reprezentanţilor mass-mediei la dosarele şi la evidenţele instanţei este permis, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu legislaţia privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor şi numai în măsura în care este posibilă punerea acestora la dispoziţie.

    (6) Preşedintele instanţei asigură procurorului de şedinţă, părţilor, reprezentanţilor părţilor, avocaţilor şi celorlalte persoane prevăzute de lege posibilitatea consultării dosarelor.

    (7) Documentele prevăzute la alin. (2) şi (5) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi a legitimaţiei de serviciu sau a altui document similar, în cazul reprezentanţilor mass-mediei, şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor, în prezenţa solicitantului.

    (8) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă nepublică, cele privind adopţiile, precum şi cele care au ca obiect propuneri şi sesizări privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical şi a măsurii internării nevoluntare pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (3), în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei referitoare la aceste dosare, precum şi alte documente sau evidenţe care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare, care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parţial doar de persoanele menţionate la alin. (3).

    (9) În cazul dosarelor menţionate la alin. (8) pot fi eliberate fotocopii ale actelor şi hotărârilor din acestea numai persoanelor prevăzute la alin. (3).

    (10) În cauzele care au avut ca obiect propuneri şi sesizări privind încuviinţarea percheziţiilor şi a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare, precum şi emiterea unui mandat de aducere, consultarea şi eliberarea de copii ale actelor şi hotărârilor din acestea sunt permise doar persoanelor prevăzute la alin. (3), numai după realizarea activităţilor autorizate şi expirarea perioadei pentru care au fost încuviinţate măsurile şi numai dacă nu afectează buna desfăşurare a procesului penal. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei referitoare la aceste dosare.

    (11) Obţinerea prin fotografiere a unor copii de pe înscrisuri din dosarele instanţei este permisă. Dispoziţiile alin. (1) - (9) se aplică în mod corespunzător.

 

      Ghid pentru justițiabili: https://www.just.ro/wp-content/uploads/2023/09/PROCESUL-PENAL-PE-INTELESUL-TUTUROR.pdf​  


Program de funcţionare

 Programul de lucru al instituţiei:

Luni-Vineri 08.00-16.00


  Programul cu publicul al arhivei si registraturii: 

Luni-vineri 09:00 - 14:00.

Programari online: https://www.cma.ro/programari/​

Transmiterea corespondenţei adresate Tribunalului Militar Iași se poate face şi în format electronic, prim email, la adresa tmis@cma.ro cât şi la numărul de fax 0332-404404.Program de audienţe

Conform Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, conducerea Tribunalului Militar Iași nu are prevăzut un program de audienţă cu publicul.

Conform art. 75 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de Informare și relații publice.

Actele de sesizare a instanţei, cererile, sesizările, petiţiile, vor fi depuse personal sau prin reprezentant la registratura instanţei, ori vor fi trimise prin poştă, curier ori fax, email sau în orice alt mod prevăzut de lege. ​​


Petiţii

  Conform art. 75 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.

 

​Potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, modul de exercitare de către cetăţean a dreptului de a adresa petiţii se realizează prin intermediul unei cereri, reclamaţii, sesizare, propunere formulată în scris sau prin poştă electronică.

Instituția publică competentă are obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, conducătorul instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul BIRP autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

În cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.

Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.​Relaţia cu presa

Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
 
​Luni: 10:30 - 19:00
Marți - Vineri: 08:30 - 16:00

        Transmiterea corespondenţei adresate Tribunalului Militar Iași se poate face şi în format electronic, prim email, la adresa tmis@cma.ro cât şi la numărul de fax 0332-404404.​

       Jurnaliştii au la dispoziţie broşura Introducere în drept – Ghid practic pentru jurnalişti în care vor găsi noţiunile generale despre drept, judecători, instanţe, procese, informaţii publice. În relaţia cu presa, Biroul va aplica dispoziţiile internaţionale  incidente - Declaraţie 2004 a CM al CoE priviind libertatea discursului politic în media, Recomandarea(2003) 13 a CM al CoE privind furnizarea de informaţii prin intermediul massmedia în legatura cu procesele penale - precum şi dispoziţiile naţionale incidente, cele din art. 75- 79 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor adoptat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 al Consiliului Superior al Magistraturii - Secția pentru judecători: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/174377​ şi cele din:

  - ​Ghidul de bune practici pentru cooperarea între instanțe, parchetele de pe lângă acestea și mass-media;

 - Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar dinRomânia şi mass-media (forma consolidată), aprobat prin Hotărârea PlenuluiConsiliului Superior al Magistraturii nr. 482 din 1 iunie 2012, cu modificărileşi completările aduse prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior alMagistraturii nr. 573 din 6 mai 2014 și nr. 1376 din 17 decembrie 2015;

  - Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea nr. 197 din 17 septembrie 2019.

    


Harta

 

 Hartă