LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE DE CURTEA DE APEL CONSTANȚA

 

 

 

1.      Registrul general de dosare

În acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la judecătorii, tribunale, tribunale specializate, curţi de apel sau la secţiile acestora.

Sub acelaşi număr se înregistrează toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul.

La instanţele unde există registratură generală şi câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie se ţine un registru la registratura generală în care se trece şi secţia la care a fost repartizat dosarul şi câte un registru general la fiecare secţie. Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care la instanţa respectivă funcţionează mai multe secţii cu aceeaşi specializare, fiind ţinut câte un registru general la fiecare dintre aceste secţii.

În cazul utilizării înregistrărilor în sistem informatizat se constituie un singur registru general de dosare care conţine date suplimentare menite să asigure obţinerea unor evidenţe derivate. În acest scop, registrul informatizat este completat, conform instrucţiunilor ce însoţesc programul de evidenţă, cu toate informaţiile prevăzute în structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate de fiecare cauză, sunt completate permanent în cursul judecăţii.

 

2.      Registrul informativ

În acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare, conexarea, disjungerea sau ataşarea dosarului la alt dosar.

La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte un registru informativ pentru fiecare secţie.

 

3.      Registrul de termene al arhivei

În acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se numărul şi data înregistrării lor.

La instanţele la care funcţionează secţii se ţine câte un registru de termene pentru fiecare secţie.

 

4.      Condica şedinţelor de judecată

La instanţele unde funcţionează secţii se ţin condici pentru fiecare secţie. Condicile se pot ţine şi pe materii.

La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel, de contestaţie şi de recurs.

Pentru tipurile de cauze care presupun confidenţialitate se ţin condici separate. Se pot ţine condici separate şi pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu.

Numerele de hotărâri pronunţate se dau în ordine pe fiecare secţie, pentru toate materiile din aceeaşi secţie, iar la judecătoriile la care nu funcţionează secţii se dau numere pe materie civilă, respectiv penală.

Condica de şedinţă se listează la sfârşitul zilei. Pentru motive temeinice, condica de şedinţă se listează la începutul primei zile lucrătoare următoare. Condica de şedinţă listată se semnează de către preşedintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de unul dintre membrii completului şi de grefierul de şedinţă.

 

5.      Registrele privind măsurile preventive

Registrele privind măsurile preventive în cursul urmăririi penale, în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii sunt nepublice.

Instanţa care soluţionează contestaţiile ţine un registru distinct pentru aceste cauze.

 

6.      Registrul de evidenţă a cererilor privind încuviinţarea efectuării percheziţiilor

Registrul de evidenţă a cererilor privind încuviinţarea efectuării percheziţiilor în cursul urmăririi penale este nepublic.

 

7.      Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică

Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale este nepublic.

 

8.      Registre privind cooperarea judiciară în materie penală

Registrul de evidenţă a sesizărilor privind extrădarea activă, Registrul privind arestarea şi predarea în baza mandatelor europene de arestare, Registrul de evidenţă a mandatelor europene de arestare emise şi Registrul privind măsurile de probaţiune şi sancţiunile alternative executate pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene sunt nepublice şi au rubricile prevăzute în Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

9.      Registrul privind confiscarea

În Registrul privind confiscarea se ţine evidenţa hotărârilor penale privind confiscarea specială şi confiscarea extinsă şi punerea în executare a acestora.

 

10. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale

Aceste registre se ţin separat după cum cauzele civile au fost înregistrate înainte sau după data de 15 februarie 2013, respectiv după data intrării în vigoare a prevederilor Codului de procedură civilă referitoare la pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs de către instanţa a cărei hotărâre se atacă, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Registrele de evidenţă a căilor de atac se ţin separat pe căi de atac şi materii.

 

11. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor

În acest registru se trec în ordinea numărului de hotărâre, separat pe secţii sau pe materii, după caz, toate sentinţele, deciziile sau încheierile pronunţate.

 

12. Registrele de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale

În registrele de executări penale se trec, în ordinea numerică, hotărârile penale, înscriindu-se datele şi lucrările prevăzute la art. 148 - 157.

Evidenţa în legătură cu amânarea sau întreruperea executării pedepselor privative de libertate şi a măsurii educative a internării minorului într-un centru educativ ori într-un centru de detenţie se ţine separat.

Se ţine separat o evidenţă a condamnaţilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a condamnaţilor cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, precum şi cu privire la executarea măsurilor educative neprivative de libertate aplicate minorilor. Evidenţele referitoare la minori sunt nepublice.

Evidenţă separată se ţine şi pentru plata amenzii, fie că s-a efectuat într-o singură tranşă, fie că s-a dispus plata eşalonat, în rate lunare, ori pentru plata amenzii care duce la încetarea prestării muncii în folosul comunităţii.

Evidenţa în legătură cu permisiunile acordate în executarea obligaţiilor de către consilierul de probaţiune, precum şi cu permisiunea acordată de instanţă pentru părăsirea teritoriului ţării se ţine separat.

 

13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie

Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie, se listează periodic.

 

14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile

În acest registru se ţine evidenţa obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru care executarea se face din oficiu, inclusiv cele privind amenzile judiciare. Totodată, se vor face menţiuni despre hotărârile definitive a căror comunicare se face din oficiu, potrivit legii.

 

15. Registrul valorilor

În registrul valorilor se înscriu documentele de consemnare a cauţiunii.

Registrul valorilor se poate ţine separat în materie civilă şi în materie penală sau la fiecare secţie.

În registrul valorilor se înscriu şi orice alte valori care nu constituie mijloc de probă sau corpuri delicte.

Pentru registrele de evidenţă a valorilor se aplică în mod corespunzător normele generale referitoare la inventarierea anuală a bunurilor materiale şi băneşti.

În cazul în care registrul valorilor se ţine în format electronic, închiderea poziţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de către grefierul şef secţie sau, după caz, de grefierul-şef al judecătoriei, dacă nu există secţii. Procesele-verbale se păstrează într-o mapă specială.

La sfârşitul fiecărui an, după ultima înregistrare se va încheia un proces-verbal care va cuprinde: numărul poziţiilor înregistrate, numărul poziţiilor lichidate, precum şi numărul poziţiilor nelichidate, stabilite cu ocazia inventarierii, care urmează a se reporta prin reînregistrare la începutul anului următor.

 

16. Registrul mijloacelor materiale de probă

Registrul mijloacelor materiale de probă se păstrează de grefierul şef secţie sau, după caz, de grefierul-şef al judecătoriei, dacă nu există secţii.

În acest registru se înscriu şi suporturile materiale sau copia certificată a acestora rezultate din supravegherea tehnică, precum şi suporturile electronice din cauzele civile.

Acest registru se ţine separat în materie civilă şi în materie penală.

Suporturile materiale, copiile certificate ale acestora în cauzele penale şi suporturile electronice din cauzele civile se păstrează, în condiţiile legii, de către grefierul şef secţie sau grefierul desemnat.

 

17. Registrul corpurilor delicte

Registrul corpurilor delicte se păstrează de grefierul şef secţie sau, după caz, de grefierul-şef al judecătoriei, dacă nu există secţii.

 

18. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative

În acest registru se înregistrează corespondenţa care nu are legătură cu dosarele. Corespondenţa de serviciu care nu este destinată publicităţii se va înregistra într-un registru separat. La fiecare instanţă se ţine un singur registru de intrare-ieşire a corespondenţei administrative.

 

19. Registrul de evidenţă a petiţiilor

În acest registru se înscriu în ordinea primirii toate petiţiile adresate instanţei, cu menţionarea datei primirii, a termenului fixat pentru soluţionare, a compartimentului căruia i-au fost repartizate şi a datei înaintării la acest compartiment, a datei la care răspunsul redactat a fost înaintat spre semnare persoanei competente, a datei la care răspunsul a fost comunicat petiţionarului sau, după caz, cu menţionarea altei soluţii date petiţiei (conexare sau clasare).

 

20. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public

Acest registru se ţine de biroul de informare şi relaţii publice.

 

21. Registrul de control

Acest registru este nepublic şi cuprinde constatările şi măsurile dispuse de către persoana care efectuează controlul.

La instanţele la care există secţii se ţine câte un registru de control şi la fiecare secţie.

 

22. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar

În acest registru se înregistrează toate dosarele sosite de la instanţele de control judiciar în care nu a fost menţinută soluţia pronunţată pe fond.

 

23. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate

Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate se ţine de către compartimentul arhivă.

Pentru cauzele a căror judecată se suspendă, instanţa verifică periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea, fixând în acest scop termene de verificare.

    În cauzele penale, termenele de verificare nu pot fi mai mari de 3 luni.

 

24. Registrele de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale

În aceste registre se ţine evidenţa măsurilor luate pentru executarea sancţiunilor contravenţionale.

 

25. Registrul de avarie

În acest registru, în caz de avarie a sistemului ECRIS, vor fi înregistrate dosarele pentru care atribuirea numărului unic s-a făcut prin alocarea unei plaje de numere care porneşte de la un număr mai mare decât ultimul număr atribuit electronic.

 

26. Registrul declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese

În aceste registre se evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese depuse de personalul instanţei care are obligaţia să completeze astfel de declaraţii şi au rubricile prevăzute prin hotărâre a Guvernului.

 

27. Registrul privind evidenţa executorilor judecătoreşti

 

28. Registrul de control al averilor

 

29. Mapele cu hotărârile pronunţate în cauzele soluţionate

 

30. Datele statistice privind activitatea instanței

 

31. Rapoartele anuale de activitate ale instanței

 

32. Acte specifice activităţii de resurse umane

 

33. Acte financiar contabile

 

34. Acte rezultând din activitatea administrativă