Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 
      

 

        

         CHESTIONAR referitor la percepția activității în cadrul instanței
 
 

 

        Biroul de informare şi relaţii publice al Judecătoriei a fost înfiinţat în anul 2004 conform Regulamentului de Ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

             
        Biroul relaţii cu publicul şi presa :
 
          Purtător de cuvânt - Judecător Hotfoludi Sanda Irina
 
                      Înlocuitor - Judecător Șeulean Schwartz Cristina
                                         
                                        Grefier Kun Simina - Diana - telefon: 0265-260919
 
                                        Adresa de e-mail: jud-tgmures-birp@just.ro
 

 

          Orice persoană poate solicita informaţii de interes public Judecătoriei Tîrgu Mureş, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
Cererea scrisă trebuie să cuprindă:
 
    - informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public
    - numele, prenumele şi semnătura solicitantului,
    - adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 
Solicitările privind informaţiile de interes public pot fi adresate verbal sau în scris.
 
În situaţiile în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate poate formula :
 
     reclamaţie administrativă (Model de reclamație administrativă I - raspuns negativModel de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen) adresată preşedintelui Judecătoriei Tîrgu Mureş în termen de 30 zile de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit al angajatului biroului de informare publică directă;
     - solicitantul dacă  se consideră în continuare lezat în drepturile sale, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, poate face - solicitantul dacă  se consideră în continuare lezat în drepturile sale, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, poate face plângere  la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Tîrgu Mureş în termen de 30 zile de la data când biroul de informare publică a răspuns sau trebuia să răspundă la solicitarea de interes public.
 
     Excepţii
 
     Conform articolului 12 din Legea nr. 544/2001, sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:Conform articolului 12 din Legea nr. 544/2001, sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:
 
          a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
          b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
           c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii
          d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii
          e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare
          f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces
          g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
 
     Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
 

     Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

 

          Formular cerere de informatii de interes public

 

          Modalitatea de contestare a deciziei


          Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ


          Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen


         
Modele cereri pentru justițiabili: http://www.ghid.csm1909.ro/
 
         
 
Ghiduri practice:
 
    
 
 
Solicitarea informațiilor de interes public:
 
 
        ANUNŢ  - Depunerea şi înregistrarea actelor de procedură
 
          ANUNŢ - Procedura de restituire a înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei
 
          ANUNŢ - Procedură eliberare copii
 
          ANUNŢ -  eliberare copii legalizate de pe hotărârile judecătoreşti
 
          ANUNŢ - Norme de conduită în instanţă
 
          ANUNŢ - Procedura de comunicare la cererea părţilor a încheierilor de şedinţă şi hotărârilor judecătoreşti în format electronic
           
  

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

​          

PRECIZĂRI cu privire la articolul publicat în data de
09.11.2019  în ziarul LIBERTATEA comunicat.pdf
 

             Lista cuprinzând documentele de interes public


           Lista de documente produse și gestionate de instanță


           Comunicat de presă din 08 iunie 2018


           Comunicat de presă din 18 decembrie 2017


           Comunicat de presă din 04 iunie 2017


           Comunicat de presă din 6 februarie 2017


           Comunicat ​  - Hotărârea nr. 1 din 15.09.2016  - A.G.J. Judecătoria Târgu Mureș


           Informaţii utile pentru public


           Noile taxe judiciare de timbru ​


Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

 

http://declaratii.integritate.eu/search.html

 

Declaraţiile de avere şi de interese ale magistraţilor angajaţi la Judecătoria Tîrgu Mureș se afla postate pe site-ul https://www.csm1909.ro/Statements.aspx
 
Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului auxiliar angajaţi la Judecătoria Tîrgu Mure se afla postate pe site-ul http://declaratii.integritate.eu/search.html
 
Declaraţii de avere şi de interese a personalului auxiliar de specialitate.