Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

  ​ Prezentare instaţă 

 

     Conducere

 

     Organizare

   

 


Actualitate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
I N F O R M A R E

Judecătoria Târgu Mureş pune la dispoziţia opiniei publice Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor de judecată, adoptat prin HCSM nr. 2646/2023. Chestionarul constituie un instrument de evaluare al gradului de satisfacţie al părţilor interesate privind activitatea Judecătoriei Târgu Mureş.
Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Târgu Mureş (la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul), cât şi în format online, pe pagina de internet a instanţei, la secţiunea „Acasă – Actualitate”, accesând următorul link:
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
ANUNȚ 
 
Având în vedere finalizarea lucrărilor de intervenţii şi extindere la clădirea Palatului de Justiţie, aducem la cunoştinţa opiniei publice faptul că, începând cu data de 4 decembrie 2023, Judecătoria Târgu Mureş îşi va relua efectiv activitatea în sediul administrativ situat în municipiul Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1,
           
           În acest sens, menţionăm că Judecătoria Târgu Mureş îşi va desfăşura activitatea la parterul clădirii, încăperile destinate activităţii cu publicul fiind următoarele:
 
  • REGISTRATURA GENERALĂ - cam. 39
  • ARHIVA SECŢIEI CIVILE - cam. 40, 41
  • ARHIVA SECŢIEI PENALE - cam. 33
  • SĂLI DE JUDECATĂ - cam. 23, 24, 25, 26, 28, 29
  • BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE - cam. 54
 
În consecinţă, începând cu data de 4 decembrie 2023, Secţia civilă a Judecătoriei Târgu Mureş nu va mai funcţiona în imobilul situat în Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 250-254, iar Secţia penală a Judecătoriei Târgu Mureş nu va mai funcţiona în imobilul situat în Târgu Mureş, str. Gh. Doja, nr. 143.
______________________________________________________________________________________
 
Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 11.07.2023 aveți posibilitatea să depuneți în format
electronic, prin accesarea link-ului https://registratura.rejust.ro/ următoarele documente:
·         cerere de chemare în judecată;
·         declarare cale de atac;
·         eliberare certificat de grefă;
·         eliberare copie legalizată hotărâre;
·         plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent;
·         depunere alte documente într-un dosar existent;
 
      
COMUNICAT
 

Privind Hotărârea nr. 6 din 31 august 2023 a

Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș

 

Având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 467 din 2 august 2023 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I-IV, ale art. XIII alin.(5) și (6) și ale art. XV din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr. 1-3 la aceasta, precum și a legii în ansamblul său prin care s-a admis obiecția de neconstituționalitate și stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea și completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraților, judecătorii Judecătoriei Târgu Mureș întruniți astăzi în Adunarea generală au decis, cu majoritate, să suspende forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 4 din 20 iunie 2023 și modificată prin Hotărârea nr. 5 din 04 iulie 2023 ale Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș, activitatea de judecată urmând a fi RELUATĂ pentru toate cauzele începând cu data de 4 SEPTEMBRIE 2023.

În funcție de stadiul procesului legislativ, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea masurilor adoptate.

 

   

      În ceea ce privește NORMAREA MUNCII, s-a decis lÎn ceea ce privește NORMAREA MUNCII, s-a decis limitarea numărului de dosare pe ședințele de judecată ale completurilor secției civile și secției penale, după cum urmează:

 

Secția Civilă

-      maxim 40 de dosare pe lună, fiind exceptate următoarele cauze:

           *     cereri de încuviințare executare silită;

           *     acordare personalitate juridică și modificare acte constitutive persoane juridice;

          *     tutelă; curatelă; ordin de protecție (și revocarea măsurii), internare medicală nevoluntară (și revocarea măsurii), delegare autoritate părintească;

      *     ordonanțe președințiale, suspendarea provizorie a executării hotărârii, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii și asigurarea de probe;

          *     incidente procedurale (cu titlu de exemplu: abținere, recuzare, cerere de reexaminare taxă de timbru, cerere de ajutor public judiciar, cerere de reexaminare ajutor public judiciar).

 

Secția Penală:

-      maxim 40 de dosare pe lună, fiind exceptate următoarele cauze:

            *     cauzele ce se judecă de completurile CPU, JDL;

            *     confirmările la renunțarea la urmărirea penală;

            *     incidente procedurale.

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE,

Judecător supleant

Șeulean Schwartz Cristina

 
 
 
EXTRAS DIN
HOTĂRÂREA NR. 5
a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș
din data de 4.07.2023
   
 ____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 4

a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș
din data de 20.06.2023
 
Cu majoritatea absolută a membrilor, Adunarea generală a judecătorilor Judecătoriei Târgu Mureş
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
Art. 1. Intrarea, începând cu data de 21 iunie 2023, în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, inclusiv amânarea procedurii verificării şi regularizării cererilor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent.
 
Art. 2. (1) La nivelul Secţiei civile a Judecătoriei Târgu Mureș, cu titlu de excepţie, următoarele categorii de cauze vor continua să fie soluţionate începând cu data de 21 iunie 2023:
§ măsuri de protecţie a minorilor în situaţii de urgenţă (Legea nr. 272/2004); tutelă; curatelă; ordin de protecţie (și revocarea măsurii), internare medicală nevoluntară (și revocarea măsurii), delegare autoritate părintească;
§ ordonanţe preşedinţiale privind situația minorilor, suspendarea provizorie a executării hotărârii, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii și asigurarea de probe;
§ incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
 
 
(2) La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Judecătoriei Târgu-Mureş, cu titlu de excepţie, următoarele categorii de cauze vor continua să fie soluţionate începând cu data de 21 iunie 2023:
§ cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia celor care au ca obiect contestaţie privind durata procesului;
§ dosare cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive în cauză;
§ măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă, contestaţii la executare care privesc aceste măsuri;
§ cauze în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt;
§ liberări condiționate, contestații la executare pe art. 598 alin. 1 lit. d Cod Procedură penală;
§ încheierile de cameră preliminară în care nu s-au formulat excepții sau cereri;
§ prelungirea dreptului de circulație;
§ incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
 
Art. 3. Transmiterea către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, Avocatul Poporului a unei solicitări argumentate de sesizare a Curţii Constituţionale pentru realizarea controlului de constituţionalitate a priori, în situaţia în care proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor va fi adoptat (inclusiv amendamentele lansate în spaţiul public în data de 29 mai 2023).
 
Art. 4. Mandatează preşedintele Curţii de Apel Târgu-Mureş pentru adoptarea unei rezoluţii pe această temă, împreună cu preşedinţii curţilor de apel, la întâlnirea acestora care va avea loc la Iaşi, în data de 30 iunie 2023.
 
Art. 5. În funcţie de evoluţia evenimentelor, respectiv în funcţie de soluţia legislativă, în situaţia în care aceasta se va adopta, se va convoca o nouă adunare generală pentru a se decide continuarea protestului sau încetarea acestuia.
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi transmisă, în extras, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei.
 
Dată în Târgu Mureş, la data de 20 iunie 2023.
 
 
Semnează:
 
PREȘEDINTE DELEGAT SECȚIE CIVILĂ,
         LUPAȘCU MARIA CRISTINA
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
- Venind în întâmpinarea justiţibiabililor, vă  rugăm ca orice fel de document remis spre instanța de judecată prin e-mail ori prin orice fel de suport electronic, obligatoriu să fie de forma : ( *.pdf   sau  *.doc, *.docx )  întru-cât sistemul electronic de gestionare al dosarelor suportă doar acest tip de format.
 - Pentru a crea documentul PDF, vă recomandăm să utilizați platforme de convertire a fișierelor *.jpg (imagini) și combinarea acestora într-un singur .pdf (un exemplu se poate găsi aici: https://www.freepdfconvert.com/jpg-to-pdf), ori să utilizați un editor de imagini cu exportare în PDF sau software-ul Acrobat Reader (transformare imagine în PDF, apoi combinarea acestora într-un singur document) sau un program de scanare pe Android sau IOS (ex. Adobe Scan).
 
- De asemenea dimensiunea atasamentelor sa nu depaseasca limita de  - 10 Mb (Megabiţi)
___________________________________________________________________________________

  

DECIZIA
NR. 24/16.06.2021
     
Procedura de eliberare a:
- copiilor de pe hotărâri (simple, conforme cu originalul sau legalizate) sau de pe alte acte din dosar, precum și fotografierea acestora
- certificatelor de grefă
- copiilor de pe înregistrări audio sau video ori fotografii stocate în format electronic
- copiilor înregistrărilor ședințelor de judecată

_____________________________________________________________________
INFORMARE
Privind emiterea de copii legalizate şi certificate de grefă în formă electronică
_____________________________________________________________________

nr. 23/16.06.2021

privind
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
al compartimentelor REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș
 

PREȘEDINTELE JUDECĂTORIEI TÂRGU MUREȘ

emite prezenta

 

DECIZIE

 

          Art. 1 – Programul cu publicul al Registraturii

          (1) Programul de lucru cu publicul al Registraturii Judecătoriei Târgu Mureș (atât cea din cadrul Secției Penale, cât și cea din cadrul Secției Civile) va fi zilnic, în intervalul orar 08:00 – 12:00
          (2) Atât în cursul, cât și în afara acestui program, justițiabilii vor putea formula cereri și comunica înscrisuri:
               a. Pentru Secția Civilă
                    i. Telefonic la nr. 0265.260.919 int. 102
                   ii. Prin fax la nr. 0265.221.112
                  iii. Prin email la adresa jud-tgmures-reg@just.ro
 
               b. Pentru Secția Penală:
                    i. Telefonic la nr. 0265.265.068, int. 101
                   ii. Prin fax la nr. 0371.617.840
                  iii. Prin email la adresa jud-tgmures-penal@just.ro
 

          Art. 2 – Programul cu publicul al Arhivei pentru depunerea și ridicare de înscrisuriArt. 2 – Programul cu publicul al Arhivei pentru depunerea și ridicare de înscrisuri

          (1) Programul de lucru cu publicul al Arhivei Penale și al Arhivei Civile din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș (atât pentru depunerea, cât și pentru ridicarea înscrisurilor în original) va fi zilnic, în intervalul orar 08:00 – 12:00
 
          (2) Se recomandă justițiabililor ca:
               a. solicitările adresate Arhivei să fie transmise prin email, fax sau mesaje în oricare dintre modalitățile arătate anterior,
               b. să solicite să le fie comunicate răspunsurile (inclusiv certificatele de grefă și legalizările) prin email
               c. în cazul în care doresc un răspuns în original, să atașeze cererii un plic autoadresat, urmând ca răspunsul să le fie comunicat prin poștă
 

          Art. 3 – Programul cu publicul al Arhivei pentru studiul dosarelor

          (1) Studiul dosarelor în cadrul arhivei se va permite în cazul în care nu este posibilă vizualizarea actelor din dosar prin intermediul portalului http://www.curteadeapelmures.ro/ ori justițiabilii arată că nu au posibilitatea să studieze dosarul în format letric, pe baza unei programări ce se va realiza:
               a. Pentru Arhiva civilă
                    i. Telefonic la nr. 0265.260.919 int. 103
                   ii. Prin fax la nr. 0265 221.112 (Registratura Secției Civile)
                  iii. Prin email la adresa jud-tgmures-reg@just.ro (Registratura Secției Civile)
 
               b. Pentru Arhiva penală:
                    i. Telefonic la nr. 0265.265.068, int. 101
                   ii. Prin fax la nr. 0371.617.840
                  iii. Prin email la adresa jud-tgmures-penal@just.ro
 
               (2) Cu titlu excepțional, în cazurile urgente ce nu suferă amânare, se va permite studiul dosarelor și în afara acestui program.
               (3) Caracterul excepțional urmează a fi apreciat de către grefierii arhivari.
 

          Art. 4 - Aplicare

          Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 17.06.2021 și va produce efecte până la revocarea sa printr-o nouă decizie.
 
 
________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________________
 
   
INFORMARE
 
 
          În vederea bunei desfășurări a activității de judecată și evitării folosirii ineficiente a resurselor instanței și justițiabililor, vă aducem la cunoștință următoarele
          La acest moment, portalul www.curteadeapelmures.ro permite vizualizarea:
                    - doar a fișierelor format Microsoft Word (extensia .doc și .docx) sau Portable Document Format (extensia .pdf)
                    - doar a unui singur atașament alocat unui document (doar primul dintre documentele pe care le comunicați în email, nu și următoarele)
 
          Așadar, pentru ca documentele pe care le depuneți la dosarul cauzei să fie vizibile prin intermediul portalului www.curteadeapelmures.ro vă rugăm ca, în momentul în care comunicați pe email documente care să fie atașate la dosarul cauzei:
                   - dacă doriți să comunicați un singur document în format electronic, acesta să fie în format Microsoft Word (extensia .doc și .docx) sau Portable Document Format (extensia .pdf)
                   - dacă doriți să comunicați mai multe documente în format electronic, să uniți toate aceste documente într-un singur document Portable Document Format (extensia .pdf)
          În cazul în care nu veți respecta cele de mai sus, documentele transmise nu vor putea fi vizualizate prin intermediul portalului În cazul în care nu veți respecta cele de mai sus, documentele transmise nu vor putea fi vizualizate prin intermediul portalului www.curteadeapelmures.ro
 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

     

      MĂSURI CARE SĂ PERMITĂ ȘI SĂ ASIGURE DISTANȚAREA FIZICĂ

 

       ÎNTRE PARTICIPANȚII LA ACTUL DE JUSTIȚIE ȘI PROTEJAREA

 

        SĂNĂTĂȚII ACESTORA - Decizia 22 - 08.05.2020  

  

      OBLIGAȚIA DE A PURTA MIJLOACE DE PROTECȚIE

 

       A GURII ȘI NASULUI -     Decizia 21 - 28.04.2020

 

 

Decizia 20 - 24.03.2020 - plan continuitate după HCC 17 Curtea de Apel Mureș

 

__________________________________________________________________

  

Lista dosare ce se judecă la Judecatoria Tg Mureș cu citare

___________________________________________________________________

 

Decizia 18 din 13.03.2020 Judecatoria Tg Mureș - măsuri Covid restrângere cauze

______________________________________________________________________________________

 

 COMUNICAT DE PRESĂ DIN 11.03.2020

 

_______________________________________________________________________________________

 

          În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus - COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în considerare, în măsura posibilului:
 
          -  transmiterea și primirea corespondenței cu Judecătoria Tîrgu Mureș exclusiv în format electronic, prin e-mail;
 
          -  evitarea prezenței la Judecătoria Tîrgu Mureș, dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării cauzei și în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul.

________________________________________________________________________________________

 

Decizia nr. 14-2020 - Decizie plan măsuri COVID 19

__________________________________________________________________

 

 extras Hotărâre Adunare Generală a Judecătorilor - 21.01.2020

________________________________________________________________________________________

 
 
        
 
 
 
 

          COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 01.03.2019 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TÎRGU MUREȘ

 

          COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 25.02.2019 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TÎRGU MUREȘ

 

          COMUNICAT PRIVIND PROCESUL-VERBAL DIN DATA DE 29.10.2018 AL ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TÎRGU MUREȘ

 

          Ziua porților deschise - Broșură

 

          Organizarea sistemului judiciar

 

          Admiterea în magistratură

 

          Organigrama CSM 

 

 

      Informaţii privind REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

           Vă rugăm să accesaţi documentul aici.

 

     Cererile de eliberare copii din dosar şi legalizare a hotărârilor pronunţate în dosarele care au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş în perioada 2014 - 2018 vor fi soluţionate în termen de 5 zile, cu precizarea că ziua în care se înregistrează cererea şi ziua în care se eliberează se iau în calculul termenului mai sus menţionat.

 
     Cererile de eliberare copii din dosar şi legalizare a hotărârilor pronunţate în dosarele care au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş până în anul 2013 se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare, cu precizarea că ziua în care se înregistrează cererea şi ziua în care se eliberează se iau în calculul termenului mai sus menţionat,  având în vedere faptul că dosarele arhivate ale instanţei până în anul 2013, inclusiv, sunt depozitate în spaţiul special amenajat al instanţei din localitatea Sîncraiul de Mureş şi raportându-ne la dotările materiale ale instanţei şi la personalul implicat în soluţionarea acestor cereri, deplasarea la depozitul mai sus amintit în vederea soluţionării cererilor se face o singură dată pe săptămână.
 
        Regulament privind protecţia datelor cu caracter personal obţinute prin utilizarea mijloacelor video.
Vă rugăm să accesaţi documentul  aici

 

 

           COMUNICAT - Comunicat de presă - 11.03.2020    

         

           COMUNICAT - Comunicat de presă - 08.06.2018

 

           COMUNICAT - Comunicat de presă      

 

           COMUNICAT - Comunicat de presă

 

           COMUNICAT - Info dosar

         

 

 

           ANUNŢ.docx - privind cererile de divorţ prin acord

 

     ANUNȚURI                                                                                                                                                      

 

          ANUNȚ - Depunerea şi înregistrarea actelor de procedură

 

          ANUNȚ - Procedura de restituire a înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei

 

          ANUNȚ- Procedură eliberare copii

 

          ANUNŢ - eliberare copii legalizate de pe hotărârile judecătoreşti

 

          ANUNŢ - Norme de conduită în instanţă

 

          ANUNŢ - Procedura de comunicare la cererea părţilor a încheierilor de şedinţă şi hotărârilor judecătoreşti

                            în format electronic

 

     EVENIMENTE                                                                                                                                                 

 

          Agenda întâlnirii profesionale periodice - Sighișoara          Listă participanți          Sala de conferință

 

 

    

 

      NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

                                        Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

          – FORMULARE –

 
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă – instituită de Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, cu completările ulterioare) – sunt utilizate unele formulare standard (formularul de cerere; formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere; formularul de răspuns).
Prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C din 29 ianuarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2013 (click aici pentru download) au fost aprobate formularele utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă.
 
 
Anexa 1 – Formular pentru cerere - utilizat de reclamant (.doc) – download aici
IMPORTANT – Instrucţiuni de utilizare a formularului de cerere
 
1. Instanţa judecătorească
La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.
 
2. Identificarea părţilor
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă, părţile nu au obligaţia de a fi reprezentate de avocat.
Pârâtului i se va comunica, în copie, formularul de cerere şi, dacă este cazul, înscrisurile depuse de dumneavoastră. Pârâtului i se oferă posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere.
 
3. Informaţii privind cererea introductivă
Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă: Reţineţi faptul că procedura cu privire la cererile de valoare redusă are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizării instanţei sau cele care sunt menţionate la art. 1.025 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare (cererile în materie fiscală, vamală sau administrativă; cererile privind angajarea răspunderii statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice; cererile referitoare la: starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, moştenire, insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj şi atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea) nu pot fi soluţionate potrivit acestei proceduri. În cazul în care cererea nu poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri, instanţa judecătorească vă va informa în acest sens, iar, dacă nu vă retrageţi cererea, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun. În cazul în care nu doriţi continuarea procedurii în aceste condiţii, trebuie să vă retrageţi cererea.
3.1. În cazul cererilor evaluabile în bani, indicaţi doar valoarea obligaţiei principale, fără a preciza şi dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii.
3.2. În cazul în care cererea nu este evaluabilă în bani, vă rugăm să indicaţi valoarea estimativă a acesteia.
3.3.1. În cazul în care pretindeţi dobânzi contractuale (de exemplu, în cazul unui credit), vă rugăm să precizaţi rata dobânzii şi data de la care ar trebui să curgă dobânda. În cazul în care solicitaţi plata unor dobânzi diferite, trebuie să completaţi rata dobânzii şi perioadele în care ar trebui să curgă fiecare dintre dobânzi.
3.3.2. În cazul în care obţineţi câştig de cauză, instanţa judecătorească poate aproba acordarea de dobânzi legale; vă rugăm să precizaţi dacă solicitaţi acest lucru şi, dacă este cazul, data de la care ar trebui să curgă dobânda legală.
3.4. În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
 
4. Detalii privind cererea
4.2. Descrieţi probele de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii dumneavoastră.
4.2.1. Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de cerere, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii, într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor pe care le chemaţi în judecată, la care se adaugă un exemplar pentru instanţă.
4.2.2. Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
4.3. Dezbaterea orală
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de cerere sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
 
5. Data şi semnătura
Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de cerere pe ultima sa pagină.
File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.
Anexa 3 – Formular de răspuns – utilizat de pârât (.doc) - download_aici
IMPORTANT – Instrucţiuni de utilizare a formularului de răspuns
 
1. Împotriva dumneavoastră s-a depus o cerere în conformitate cu procedura cu privire la cererile de valoare redusă.
Puteţi răspunde cererii reclamantului prin completarea părţii a II-a a prezentului formular de răspuns.
Puteţi să răspundeţi pretenţiilor reclamantului şi fără a utiliza prezentul formular de răspuns, prin orice alt mijloc adecvat. În cazul în care recurgeţi la alt mijloc pentru a răspunde pretenţiilor reclamantului, prezentul formular de răspuns vă poate ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.
Răspunsul dumneavoastră trebuie depus la instanţă/trimis instanţei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentului formular de răspuns.
În cazul în care nu trimiteţi un răspuns în termen de 30 de zile, instanţa pronunţă o hotărâre, în raport cu actele aflate la dosar. Hotărârea primei instanţe este executorie de drept.
Formularul de răspuns este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
Citiţi şi instrucţiunile cuprinse în formularul de cerere; acestea vă pot ajuta la redactarea răspunsului dumneavoastră.
 
2. Probe
Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de răspuns, şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi.
Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
 
3. Dezbaterea orală
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de răspuns sau într-o etapă ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar.
Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
 
4. Cerere reconvenţională
În cazul în care doriţi să introduceţi cerere reconvenţională, vă rugăm să completaţi şi să ataşaţi un alt formular, formularul de cerere, cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 - 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei (www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
 
5. Cheltuieli de judecată
În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
 
6. Alte informaţii
La această rubrică puteţi rectifica sau completa datele dumneavoastră personale (de exemplu: date de contact, reprezentant).
 
7. Data şi semnătura
Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat şi datat formularul de răspuns pe ultima sa pagină.
 
File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga file noi, pe care trebuie să le semnaţi.
 

Informaţii de interes public


Contact

JUDECĂTORIA TÎRGU MUREŞ
 
 
SECŢIA CIVILĂ
 
     Sediul: Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod  poştal 540509
 
     Telefon nr. 0265 260919, fax nr. 0265 221112 
 
Registratură etajul II cam.31
     telefon nr. 0265 260919  int. 13,
     fax nr. 0265 221112 - pentru corespondenţă dosare
     e-mail:  jud-tgmures-reg@just.ro - pentru corespondenţă dosare
 
Arhiva civilă etajul II cam.21
     telefon nr. 0265 260919 int. 41
  
Sălile de judecată se află la etajul II
     cam.25, cam.28, şi cam.29     
 
Secretariatul  
     Telefon nr. 0265 260919, int. 10
 
SECŢIA PENALĂ
 
     Sediul: Târgu Mureş, str.Gheorghe Doja nr.143, jud.Mureş, cod poştal 540394,
     Telefon nr. 0265-265.068
     Fax nr.  0371-617.840
 
  Arhiva şi registratura Secţiei penale:  se află la cam.6 - parter
 
     Telefon nr. 0265-265.068
     Fax nr. 0371 - 617.840
     email: jud-tgmures-penal@just.ro
 

     Contact