Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
web accesibility2.png 

  
 
 
**************************************************************************

COMUNICAT

 

Biroul de informare și relații publice din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 2646/16.11.2023, a adoptat ”Chestionarul referitor la percepția activității în cadrul instanțelor” elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacție al părților interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.

Chestionarul conține 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 10 minute.

Chestionarul poate fi completat în format fizic, prin punerea acestuia la dispoziția persoanelor interesate, în cadrul compartimentelor arhivă și registratură, cât și în format on-line, pe pagina de internet a Judecătoriei Târgu Jiu, la secțiunea Acasă, respectiv accesând următorul link:Chestionar referitor la perceptia activitatii in cadrul instantei Judecatoria Tg-Jiu


************************************************************************************** 
*********************************************
************************************************************************

Programul de relatii cu publicul la compartimentele Registratura si Arhiva, in perioada 27.12-29.12.2023, este in intervalul orar 8:00-10:00

 

*********************************************************************************

JUDECĂTORIA TÂRGU-JIU

 

ANUNȚ

 

Potrivit art.9 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 80 din 26 iunie 2013, privind taxele judiciare de timbru, următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

    i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă - 0,20 lei/pagină;

    j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie - 1 leu/pagină;

    k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină;

    l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

     Aplicarea formulei pentru legalizarea hotărârilor judecătorești şi întocmirea certificatelor de grefă se realizează de către personalul compartimentului registratură – respectiv de către doamna  grefier Platagea Emilia Codruţa.

În afara taxelor prevăzute de ordonanţă, arătate mai sus în anunţ, nu se percep alte taxe pentru depunerea cererilor şi pentru eliberarea înscrisurilor menţionate.Conducerea Judecatoriei Targu Jiu,

 

 

 
**************************************************************************************************


30 august 2023

COMUNICAT

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Târgu Jiu, întrunită în şedinţa din 30 august 2023, la convocarea judecătorului delegat în funcţia de vicepreşedinte, în prezenţa a 18 judecători din totalul de 23:

- a hotărât, cu majoritate, încetarea protestului adoptat de Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu prin Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023 şi reluarea activităţii începând cu data de 31.08.2023.

 

 

                         BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

 

Judecător Pencea Marian Cosmin

 ***************************************************HOTĂRÂREA NR. 4

din 30 august 2023

a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu

 

 

            Având în vedere dispozițiile art. 55 alin. 1 şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 304/2022, precum şi dispoziţiile art. 14 alin. 1 coroborate cu dispoziţiile art.10 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, Adunarea generală a judecătorilor a fost convocată de domnişoara Melania Georgiana Puzdrea, judecător delegat în funcţia de vicepreşedinte, la data de 30 august 2023, orele 1300, pentru discutarea menținerii/încetării formelor de protest adoptate de Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu prin Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023.

            Adunarea generală a fost prezidată de domnişoara Melania Georgiana Puzdrea, judecător delegat în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu Jiu, iar secretariatul a fost asigurat de către doamna Ionelia Dragodan, grefier şef al Secţiei civile. 

            Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu s-a întrunit în mod legal în prezența a 18 judecători din totalul de 23.

            În cadrul Adunării generale s-a analizat continuarea/încetarea protestului adoptat de Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu prin Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023, propunându-se cu majoritate de către cei prezenți reluarea activității începând cu data de 31.08.2023.

Astfel, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu, cu majoritate, a votat încetarea protestului și reluarea activității începând cu data de 31.08.2023, şi : 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Încetarea protestului adoptat de Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu prin Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023 și reluarea activității începând cu data de 31.08.2023.         

Art. 2: Biroul de informații și relații cu publicul va transmite extras din prezenta către mass-media locală pentru informarea opiniei publice.

Se va încunoștința Baroul Gorj și celelalte barouri prin intermediul U.N.B.R.

Se va comunica prezenta hotărâre Tribunalului Gorj, Curții de Apel Craiova, respectiv Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Parchetelor.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței și se va transmite judecătoriilor arondate, în scopul luării la cunoștință de către justițiabili.

 

Dată la Judecătoria Târgu Jiu, azi 30.08.2023.

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR

 

Judecător delegat în funcţia de vicepreşedinte

Melania Georgiana PUZDREA

 
*****************************************

 
************************************************************************************
Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-mediahidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media

Ghidul  forma consolidata.docGhidul forma consolidata.doc

 

Ghid practic

Ghidul practic – Modele de cereri pentru justitiabili in materie procesual civila si civila.docGhidul practic – Modele de cereri pentru justitiabili in materie procesual civila si civila.doc

Ghidul practic - Modele de cereri pentru justitiabili in materie penala.docGhidul practic - Modele de cereri pentru justitiabili in materie penala.doc

 

 Aceste ghiduri pot fi accesate si la adresa www.ghid.csm1909.ro

 

    25 octombrie - Ziua europeană a justiţiei civile”

 

              1  Admiterea in magistratura.pdf1 Admiterea in magistratura.pdf 

              2  Organigrama CSM.pdf2 Organigrama CSM.pdf

              3  Ziua europeana a justitiei civile.pdf3 Ziua europeana a justitiei civile.pdf

              4  Organizarea sistemului judiciar.pdf4 Organizarea sistemului judiciar.pdf

 

 
ANUNT
CU PRIVIRE LA ETAPA ADMINISTRATIVĂ A PROCESULUI CIVIL
-NOTIUNEA DE TERMEN ADMINISTRATIV-

   Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, procesul civil cunoaşte o faza prealabilă, premergătoare, judecăţii propriu-zise.
   Astfel, potrivit Noului Cod de Procedură Civilă (art.199 şi urm.), pentru cererile care trebuie să parcurgă în mod obligatoriu etapa prealabilă a procesului civil, se desfăşoară următoarele activităţi:
   I. cererea de chemare în judecată depusă la Registratură se înregistrează în aplicaţia Ecris, primeşte dată certă şi număr de dosar după care se repartizează în mod aleatoriu unui complet de judecată, noutatea constând în aceea ca dosarul nu mai primeşte şi un termen de judecată .
 II. după înregistrarea cererii de chemare în judecată,  dosarul nou format trebuie să parcurgă o procedură prealabilă, de natură administrativă.
Astfel, după ce reclamantul/petentul depune cererea de chemare în judecată, judecătorul căruia i-a fost repartizată în mod aleatoriu cauza verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (respectiv cele prevăzute de art.194-197 NCPC).
   A. În situaţia în care cererea  nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile cererii, cu menţiunea ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările  dispuse de către instanţă, sun sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată. Dacă obligaţiile stabilite în sarcina reclamantului privind completarea sau modificarea cererii in termen de 10 zile de la data primirii comunicării nu sunt îndeplinite, instanţa dispune anularea cererii.
   B. In situaţia în care cererea de chemare în judecată este  completă, precum şi în situaţia în care reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă, astfel cum s-a arătat la punctul A, instanţa va dispune comunicarea cererii de chemare în judecată pârâtului, pentru a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data la care i-a fost comunicată întâmpinarea.
  C. În situaţia în care pârâtul depune întâmpinare, aceasta se comunică reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare, în termen de 10 zile de la data comunicării întâmpinării. Despre conţinutul răspunsului la întâmpinare pârâtul va lua cunoştinţă de la dosarul cauzei.
   D. În situaţia în care pârâtul nu depune întâmpinare, precum şi în situaţia în care sunt parcurşi paşii arătaţi la punctele A-C procedura prealabilă se consideră terminată.
   Este important să cunoaşteţi faptul că toată această procedură prealabilă este, de fapt, o procedură administrativă.
   În această etapă prealabilă a procesului civil veţi primi doar comunicările prevăzute de lege şi va trebui ca până la datele stabilite de instanţă în cadrul acestor comunicări, să depuneţi la dosar actele ori relaţiile solicitate. 
   III. Dosarul va primi termen de judecată  (în şedinţa de judecată) numai după parcurgerea în întregime a etapei prealabile, ocazie cu care părţile vor fi citate, în continuare urmând a se desfăşura procedura judecăţii, în cadrul cărora vor putea fi discutate:
-cepţiile de procedură;
- propunerile/încuviinţările de probe;
-administrarea acestora, care vor fi marcate prin termene de judecată propriu-zise, pe completele de judecată obişnuite, similar Vechiului Cod de Procedură Civilă, în final urmând a se pronunţa o hotărâre judecătorească.
 
 
  
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ A JUDECĂTORIEI TÂRGU JIU
 
A N U N Ţ
 Pentru eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti, depunerea cererilor se face la compartimentul arhivă  în zilele de:luni, marţi, miercuri, joi, vineri, între orele 9:00–11:00, cu excepţia încheierilor privind asociaţiile şi fundaţiile ( care se depun doar în ziua de miercuri) şi a hotărârilor de divorţ (care se depun doar în ziua de marţi a fiecărei săptămâni).
 
Eliberarea hotărârilor judecătoreşti legalizate se face în aceeaşi zi ( a depunerii cererii), la acelaşi compartiment, între orele 12:00-13:00 în zilele de luni, marţi, miercuri, joi  şi vineri.
Încheierile privind înfiinţarea/ modificarea asociaţiilor şi fundaţiilor se eliberează doar în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni la orele 14:00;
Hotărârile de divorţ se eliberează doar în ziua de marţi a fiecărei săptămâni la orele 14:00;.
 
Depunerea cererilor pentru eliberarea certificatelor de grefă se face la compartimentul registratură/ arhivă, în timpul programului de lucru cu publicul luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, între orele 9:00–11:00, iar eliberarea acestora se face  între orele 12:00-13:00 în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.
 
În vederea legalizării se va achita taxa de timbru aferentă acesteia, în cuantum de 5 lei, pentru fiecare exemplar, conform art. 9 lit. l din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,  în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, plătitorul.
 
Pentru eliberarea certificatelor de grefă se va achita taxa de timbru în cuantum de 1 leu, pentru fiecare pagină, conform art. 9 lit. k din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,  în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, plătitorul.
 
Pentru eliberarea de copii, cu menţiunea „conform cu originalul” de pe înscrisurile aflate la dosar, cererea de eliberare se depune la compartimentul arhivă în zilele de: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, între orele 9:00–11:00, la care se va ataşa dovada achitării taxei judiciare de timbru de 1 leu, pentru fiecare pagină, conform dispoziţiilor art. 9 lit. j din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
 
 
    CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ A JUDECĂTORIEI TÂRGU JIU
 
ANUNT
 
   Având în vedere dispoziţiile art. 231 alin. 5 Cod procedură civilă, potrivit cărora la cererea părţilor, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza, vă informăm următoarele:
    În vederea eliberării copiilor electronice ale înregistrării şedinţelor de judecată, părţile vor prezenta solicitări scrise în acest sens, la care vor ataşa un mediu optic ( CD sau DVD ).
    Pentru securitatea aparaturii tehnice a instanţei, solicitanţii vor depune mediu optic nou, sigilat.
 
 
     CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ A JUDECĂTORIEI TÂRGU JIU
 
  
Potrivit art. 88 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară  al instanţelor judecătoreşti, pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, personalului de la registratură şi arhivă sau biroului de informare şi relaţii publice. În interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii, consilierii juridici, consilierii de probaţiune şi experţii desemnaţi în cauză au prioritate.
 
Potrivit art. 87 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii, consilierii juridici, consilierii de probaţiune şi experţii desemnaţi în cauză au prioritate.
 
 Potrivit art. 93 alin. 2 şi 3 din Regulamentul de ordine interioară  al instanţelor judecătoreşti, dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.
 
 
     ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTANTELOR SUNT:
 
- Constitutia României ,modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei nr.429/2003.
   - Legea nr. 304/2004, modificata si completata, privind organizarea judiciara, republicata;
   - Legea nr. 303/204, modificata si completata, privind statutul judecatorilor si magistratilor;
   - Legea nr. 567/2004, modificata si completata, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti; - Legea nr. 233/2002, modificata si completata, pentru aprobarea OUG nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
   - Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
   -Legea 247/2005 privind reforma în domeniile  proprietati si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
   - Regulamentul de ordine interioara al instantelor de judecata aprobat prin Hotarârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005;
   - OUG nr. 80-2013 privind taxele judiciare de timbru
 
       COMPLETELE DE JUDECATA
 
   Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecata la începutul anului, urmarind asigurarea continuitatii completului. Schimbarea completului se face în mod exceptional pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti. Repartizarea cauzelor  se face în mod aleatoriu în sistem informatizat.
 
  
        INFORMARE ASUPRA MEDIERII - MODALITATE ALTERNATIVA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR:
 
              Pentru solutionarea litigiilor pe cale amiabila, partile au posibilitatea ca împreuna sa apeleze la un mediator, atât înainte, cât si ulterior declansarii unui litigiu în fata instantei.
              Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate si având liberul consimţământ al parţilor.Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate si având liberul consimţământ al parţilor.
   Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
    Daca legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în fata instanţelor competente, convenind sa soluţioneze pe aceasta cale orice conflicte în materie civila, comerciala, de familie, în materie penala, precum si în alte materii. (art. 1 si 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator).
  Filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta instantei sau în salile de judecata se face numai cu acordul Biroului de informare si relaţii publice, respectiv al preşedintelui de complet.
   Accesul publicului este permis doar la compartimentele care lucreaza cu publicul, între orele stabilite prin program, conform Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecătoreşti, aprobat prin Hotarârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii.
  Publicul nu are acces în birourile judecătorilor.
   Dosarele si registrele instanţei – privitoare la activitatea de judecata – sunt publice si pot fi consultate de orice persoana solicitantă care justifica un interes legitim, cu respectarea ordinii si măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor.
  Potrivit dispoziţiilor Regulamentul de ordine inerioara a instantelor judecatoresti, Biroul de informare si relatii publice este organizat si functioneaza conform normelor specifice prevazute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si în Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 233/2002.
   Biroul de informare si relatii publice asigura legaturile instantei cu publicul si cu mijloacele de comunicare în masa, în vederea realizarii transparentei activitatii judiciare, în conditiile legii.
   Totodata asigura activitatea de solutionare în termen a petitiilor formulate, în conditiile legii, sub coordonarea presedintelui instantei sau a unui judecator desemnat de acesta.
   Biroul de informare si relatii publice este condus de doamna judecator Stegăroiu Elena Gabriela fiind si purtatorul de cuvânt al instantei, iar înlocuitorul acesteia este domnul judecător Popescu Alexandru Bogdan.Grefierul delegat este domnul grefier - sef Ion Păun.
  Conducătorul biroului de informare si relatii publice are urmatoarele atributii:
a) conduce şi coordonează activitatea biroului;
b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil;
c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal;
d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de Internet a instanţei;
e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei;
f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal;
g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate;
h) redactează declaraţii de presă şi poate participa la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete;
i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică.
 Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului.
Potrivit disp. art. 81 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti   purtătorul de cuvânt al instanţei are dreptul de a consulta documentele sau dosarele aflate la instanţă, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă.
 Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
Grefierul din cadrul biroului de informare si relatii publice are urmatoarele atributii:
a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice;
b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei;
c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate;
d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare;
e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii;
f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi;
g) redactează şi pune la dispoziţia publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative;
h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate;
i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice;
j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora.
   
 
 
   RAPORTURILE DE SERVICIU CU PUBLICUL
 
   În scopul facilitarii comunicarii între instanta si justitiabil, enumeram categoriile de acte ce pot fi solicitate de la compartimentele instantei:
 
   BIROUL PERSOANE JURIDICE:
 
   Activitatea BIROULUI PERSOANELOR JURIDICE este organizata în conformitate cu prevederile art. O.G. nr. 26/2000, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 37/2003, ce prevede Regulamentul de aplicare a O.G. nr. 26/2000, dar si a Regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti.
  
   COMPARTIMENTUL ARHIVA
 
   Orice persoana poate consulta dosarul  în care este parte cu prezentarea buletinului  de identitate sau în cazul în care este reprezentant legal sau convenţional, cu prezentarea mandatului.
   Serviciului arhiva i se poate solicita  eliberarea de copii de pe înscrisurile din dosar în baza unei cereri  scrise, aprobate de grefierul-arhivar coordonator.
   La acest serviciu se pot solicita si informatii privind circuitul dosarelor.
Dosarele se pastreaza la arhiva ordonate în raport de termenul de judecata, iar dosarele în care s-au solutionat cauzele definitiv se pastreaza în arhiva în ordine cronologica si pe perioada stabilita prin Nomenclatorul Arhivistic National aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 665/C/1999.
 
COMPARTIMENTUL REGISTRATURA
 
   Primirea cererilor de chemare în judecată si a oricăror alte cereri referitoare la dosarele aflate pe rol se face prin judecătorul de serviciu în zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri, între orele 9,00 – 13,00, iar joi între orele 09,00-14,00.
   Judecătorul  de serviciu nu acorda consultatii juridice.
Cererile de chemare în judecată  trebuie sa conţină toate elementele de forma prevazute de lege, sa fie facute în forma scrisa, însotite de taxele legale de timbru achitate complet (taxa judiciara de timbru si timbru judiciar) si  de înscrisurile pe care se întemeiaza  în numarul de exemplare prevazut de lege.
   Actele de sesizare a instantei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin posta, curier ori fax, se depun la registratura, unde, în aceeasi zi, dupa stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, numar din aplicatia ECRIS si data certa.Dupa stabilirea numarului din aplicatia ECRIS, dosarele se predau personalului responsabil cu efectuarea repartizarii aleatorii, având atasate dovezile privind modul în care au fost transmise.Celelalte cereri si acte de orice natura, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, sosite prin posta, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se înregistreaza în registrul general de dosare, registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative ori în registrul de evidenta a petitiilor si se prezinta, dupa caz, presedintelui instantei sau, atunci când cererea priveste un dosar aflat pe rolul instantei, completului caruia i-a fost repartizata cauza. În cazul în care o cerere sau un act priveste un dosar aflat pe rolul instantei în ziua depunerii lui, dupa înregistrare, grefierul registrator îl va preda direct grefierului de sedinta.
 
 
   REGULI GENERALE DE CONDUITA
 
care trebuie sa fie respectate de orice persoana în cadrul oricarei instante
 
  În cadrul instantelor, orice persoana este obligata:
  - sa aiba o tinuta decenta si o comportare cuviincioasa;
  - sa nu aiba asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme;
  - sa pastreze ordinea si disciplina si sa se abtina de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instantei.
 
REGULI SPECIFICE DE CONDUITA care trebuie sa fie respectate de catre orice persoana atunci când se afla la unul dintre compartimentele din cadrul instantei:
 
ÎN SALA DE SEDINTA
 
  Pentru o buna desfasurare a sedintei de judecata, ar trebui sa consultati lista dosarelor care se judeca în ziua respectiva, lista afisata la intrarea salii de sedinte. În dreptul fiecarui dosar este trecut numarul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.
 
Atentie
 
  Numarul de ordine sub care este trecut în lista dosarul se poate modifica la termenul urmator, astfel ca este necesara consultarea listei la fiecare înfatisare.
 
  Nu alimente, bauturi, telefoane mobile, pagere, sau animale!
  1. Este interzis sa aduceti sau sa consumati mâncare sau bautura în sala de sedinta.
  2. Este permis accesul numai pentru animalele care însotesc persoanele cu dizabilitati.
  3. Trebuie sa închideti orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare (eventual, treceti telefonul mobil pe modulul silentios).
  4. Nu fotografiati, nu înregistrati sedintele de judecata decât cu acordul prealabil al presedintelui completului de judecata si în limitele impuse de acesta.
 
•   Nu arme !
  1. Niciodata nu aduceti un pistol, cutit sau alte arme în cladirea instantei sau în sala de sedinta. S-ar putea sa fiti controlat cu ajutorul detectoarelor din dotarea instantelor, înainte de a vi se permite accesul în cladire.
  2. Poarta arme numai jandarmii care asigura paza si ordinea publica în cadrul instantelor.
 
•   Nu copii !
  1. Va rugam sa nu aduceti copiii mai mici de zece ani în instanta. Este posibil sa vi se ceara sa paraseasca sala de sedinta daca fac galagie, plâng sau perturba linistea în orice mod.
  2. Nu exista facilitati de îngrijire a copilului în incinta instantelor (daca nu aveti alta posibilitate, rugati un alt adult sa va însoteasca pentru a putea supraveghea copilul în foaierul cladirii, în timp ce dumneavoastra sunteti în sala de sedinta).
  3. Unele proceduri judiciare sunt înregistrate audio-video si orice zgomot poate perturba acuratetea înregistrarilor.
 
•   Fiti respectuos !
  1. Pastrati linistea în timp ce se desfasoara sedinta.
  2. Nu folositi cuvinte jignitoare, blasfemii, înjuraturi, limbaj obscen, rasist, defaimator (cu exceptia situatiilor când e necesara repetarea cuvintelor respective în timpul cercetarii judecatoresti - de exemplu într-un proces de insulta, sau ultraj). Întotdeauna fiti politicos, atunci când vorbiti.
  3. Vorbiti clar si destul de tare pentru ca judecatorii si grefierul de sedinta sa poata auzi si consemna tot ceea ce spuneti. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul sedintelor înregistrate audio-video.
  4. Abtineti-va de la orice gesturi, conduita sau comportament care arata sau poate sugera lipsa de respect fata de instanta, avocati, martori, grefierul de sedinta, personalul care asigura paza sau fata de orice alte persoane.
  5. Nu ridicati tonul (în mod necuviincios) când va adresati instantei.
  6. Când va adresati judecatorului folositi sintagma "domnule presedinte" sau "onorata instanta".
  7. Adresati-va partii adverse doar prin intermediul instantei, iar când va referiti la aceasta sau la avocatul sau folositi sintagma "domnul" sau "doamna", respectiv "domnul/doamna avocat". Nu folositi prenumele persoanei, ci numele de familie.
  8. Nu va apropiati de masa completului de judecata fara permisiunea presedintelui. Nu va sprijiniti bratele de masa completului, nu tineti mâinile în buzunare, nu mestecati guma în timp ce vorbiti cu instanta.
  9. Nu intrati si iesiti în mod excesiv si nu izbiti usile salii de sedinta.
  10. Evitati orice manifestare care sa perturbe sau sa distraga atentia instantei, avocatilor, martorilor sau grefierului de sedinta.
  11. Nici o persoana nu ar trebui, prin vreo expresie faciala, miscat de cap, sau orice alta conduita, sa faca gesturi de aprobare sau de respingere a vreunei marturii, declaratii sau dispozitii pe care a auzit-o în sala de sedinta.
  12. Nu cititi ziare, reviste sau carti în timpul desfasurarii sedintei de judecata.
  13. Tratati cu respect bunurile din sala de sedinte, foaierul, orice alte spatii din cladirea instantei: nu murdariti, nu scrieti peste afise, nu scrijeliti mobilierul.
 
•   Tinuta vestimentara !
  1. Toate persoanele prezente în sala de sedinte si în cladirea instantei trebuie sa fie curate, îmbracate decent si într-o maniera care arata demnitate si respect fata de instanta.
  2.Tinuta inacceptabila include: pantaloni scurti, taiati sau colanti, sandale gen papuci de plaja, palarii sau sepci, camasi iesite din pantaloni sau descheiate, haine mulate indecent, îmbracaminte indicând afilierea la o banda sau alte obiecte de îmbracaminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane, sau imagini, inclusiv creaturi grotesti. Nu vor fi permise articolele de îmbracaminte sfâsiate, murdare si zdrentaroase, articolele de îmbracaminte provocatoare, sau purtate provocator.
 
•   Fiti punctual !
  1. Încercati sa ajungeti la instanta cu câteva minute înainte de ora indicata pe citatie ca ora de începere a sedintei, ca sa aveti timpul necesar sa gasiti sala, numarul de ordine sub care va fi strigata cauza în care sunteti implicat si sa studiati dosarul. Dupa ce intra completul de judecata, numai în situatii exceptionale  vi  se  va  mai  permite  studierea dosarului (pentru asta trebuie sa solicitati judecatorului care conduce sedinta sa va permita sa îl luati "la bara").
  2. Respectati dispozitiile presedintelui completului de a parasi sala, în conditiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a sedintei.
  3. Ridicati-va în momentul intrarii completului de judecata si ramâneti ridicat pâna când presedintele completului sau grefierul de sedinta va spune sa sedeti. Ridicati-va în momentul în care completul de judecata declara închisa sedinta si iese din sala.
 
•   Documentele de identitate !
  1. Aduceti cu dumneavoastra documentele de identitate, pentru identificarea în fata instantei de judecata.
 
  Nerespectarea unora dintre regulile de mai sus poate atrage îndepartarea persoanei din sala sau aplicarea unei amenzi de la 100 lei la 1.000 lei RON în cazul proceselor penale (art. 283 Cod procedura penala) si de la 30 lei la 200 lei RON (art. 187 Cod procedura civila)!
 
LA ARHIVA
 
  1. Puteti consulta dosarele si registrele instantei în cadrul acestui compartiment, conform programului de lucru afisat, pe baza unei cereri scrise, aprobate de seful compartimentului arhiva, fiind necesara prezentarea unui act de identitate.
  2. Declinati-va identitatea, prezentati documentul care o atesta atunci când va este cerut de catre grefierul arhivar, în vederea rezolvarii cererii dumneavoastra.
  3. Respectati regulile generale de politete când puneti întrebari, sau solicitati spre studiu un dosar, vorbiti pe un ton adecvat, aveti rabdare pâna când grefierul-arhivar vi se adreseaza.
  4. Este interzisa scoaterea din incinta instantei a dosarelor, sublinierea sau adnotarea pe marginea înscrisurilor din dosare, detasarea filelor acestora în timpul consultarii lor.
  5. Nu este permisa parasirea arhivei cu dosarul sau detasarea de acte din dosare (riscati sa fiti fi acuzat de savârsirea infractiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri).
  6. Cererea de consultare, aprobata (dupa identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegatiei si notarea numelui si prenumelui acestuia) se ataseaza la dosarul consultat.
  7. Fotocopierea actelor din dosar este permisa în baza unei cereri, avizate favorabil.
 
LA REGISTRATURA
 
  Aici se depun cererile de chemare în judecata, precum si orice alte cereri sau acte în legatura cu dosarele instantei.
•  respectati programul de lucru afisat la loc vizibil, perioadele în care registratura nu are program de lucru cu publicul, acesta nu poate fi primit în incinta compartimentului pentru ca ar perturba activitatea administrativa;
•  pastrati o atitudine respectuoasa fata de grefierii compartimentului, fata de avocatii prezenti, fata de judecătorul  de serviciu, fata de orice alta persoana;
•  respectati regulile generale de politete când puneti întrebari, vorbiti pe un ton adecvat, aveti rabdare pâna când grefierul vi se adreseaza;
•  declinati-va identitatea, prezentati documentul care o atesta atunci când va este cerut de catre judecătorul de serviciu  sau de către grefierul registrator  (de ex. când doriti sa depuneti cererile de chemare în judecata, precum si orice alte cereri sau acte în legatura cu dosarele instantei), pentru  identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegatiei si notarea numelui si prenumelui acestuia.
 
Info taxe
 
ACTE NECESARE CONSTITUIRII UNEI ASOCIATII sau FUNDATII:
1. cerere tip ;
2. taxa de timbru în cuantum de 100 lei ;
3. dovada disponibilitatii denumirii (în original) - emisa de Ministerul Justitiei; valabila la data depunerii cererii.
4. 3 exemplare act constitutiv si  statut originale - autentificate sau certificate de avocat (pentru asocitatii) si numai autentificate pentru fundatii ;
5. dovada sediului – contract de comodat sau închiriere - neautentificat si copie de pe titlul de proprietate; acordul asociatiei de proprietari si a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos);
6. dovada patrimoniului - copia foii  de varsamânt (minim 1050  lei - pentru asociatii  si  105.000 lei – pentru fundatii);
7. cazierul fiscal al  asociatilor  sau  membrilor fondatori, valabil la data termenului de judecata;
8. copie de pe legitimatia de expert contabil autorizat al cenzorului (daca asociatia are mai mult de 15 membri fondatori).
 
ACTE NECESARE MODIFICARII  STATUTULUI UNEI ASOCIATII sau FUNDATII:
1. cerere tip;
2. taxa de timbru în cuantum de 100 lei,
3. Procesul - verbal al sedintei  si  hotarârea Adunarii Generale sau a Consiliului  Director - 2  exemplare originale- autentificate sau certificate de avocat - autentificate sau certificate de avocat
    În cazul modificarii sediului este necesara  dovada sediului – contract de comodat sau de închiriere - neautentificat si copie de pe titlul de proprietate; acordul asociatiei de proprietari si a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos).
    În cazul modificarii denumirii este necesara dovada disponibilitatii denumirii (în original) - emisa de Ministerul Justitiei;
Activitatea asociatiilor si fundatiilor este reglementata de O.G. nr.26/2000,  modificata prin Legea nr.246/2005.
 
AMENZILE PENALE se achita la trezoreriile de domiciliu si reprezinta venit la bugetul de stat.
 
ANUNT CU PRIVIRE LA TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU
   Potrivit art.40 alin.1 din Ordonanta de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se platesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau in sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unitatii administrativ teritoriale în care persoana fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, în care persoana juridica are sediul social. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
     Potrivit art.40 alin.2 din Ordonanta de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, daca persoana care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinta ori, dupa caz, sediul în România, taxa judiciara de timbru se plateste în contul bugetului local al unitatii administrativ teritoriale în care se afla sediul instantei la care se depune actiunea sau cererea.
 

 


Informaţii de interes public


Contact