Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare


Chestionar referitor la percepția activității din cadrul Judecătoriei Suceava


    Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau on-line, prin accesarea link-ului de mai jos:

        deschide chestionar


ANUNŢ
23.01.2024
 
            Vă facem cunoscut că în ziua de vineri, 26 ianuarie 2024, programul cu publicul la serviciul arhivă-registratură va fi în intervalul orar 9.00 – 11.00, ulterior urmând a fi întreruptă activitatea în cadrul acestui serviciu, întrucât  vor avea loc lucrări tehnico -administrative în vederea reorganizării acestui compartiment.
Programul va fi reluat începând cu data de 29 ianuarie 2024.

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL ÎN PERIOADA 18.12.2023 - 05.01.2024
 


 

                                                                                    ANUNȚ


                      ANUNŢ - SUSPENDARE PROTEST ÎNCEPÂND CU 8 IAN 2024

ANUNŢ - FORMĂ DE PROTEST ÎNCEPÂND CU 15 DECEMBRIE 2023

 
 

        ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.12.2023 PROGRAMUL CU 


 PUBLICUL  

 

LA ARHIVA JUDECĂTORIEI SUCEAVA ESTE URMĂTORUL: 

 

   ORELE 09:00 - 10:00 ȘI 12:00 - 13:00 


 

         ÎNTRE ORELE 10:00 - 12:00 PERSONALUL AUXILIAR  

 

      DE SPECIALITATE SE AFLĂ ÎN PROTEST 

 
 
 

LISTA DE ŞEDINŢĂ - C13 - 12 decembrie 2023

 
 

ANUNŢ PRIVIND DESFIINŢAREA DE COMPLETE - 4 SEPTEMBRIE 2023

 
 
INFORMARE PROTEST ÎN PERIOADA 21.06.2023 - 02.07.2023
 
   
 
 
 
 
 
 
ANUNŢ PRIVIND DESFIINŢAREA DE COMPLETE
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DECIZIA 16 din 07.04.2023

 

Art.1 Dispune ca în perioada 10.04.2023 - 21.04.2023, programul cu publicul la compartimentele primire cereri şi arhivă, să fie stabilit în zilele de luni şi miercuri- în prima săptămână, respectiv miercuri şi vineri – în a doua săptămână, după cum urmează:

 10.04.2023     - orele 9.00 – 11.00

 12.04.2023     - orele 9.00 – 11.00

 19.04.2023     - orele 9.00 – 11.00

 21.04.2023     - orele 9.00 – 11.00

 

- la compartimentul persoane juridice:

            11.04.2023      - orele 9.00 – 11.00

            20.04.2023      - orele 9.00 – 11.00

 

  
 

​ ​                                                                          ANUNŢ

 
 

Vă facem cunoscut că prin Decizia nr.18 din 16 august 2021 a Preşedintelui Judecătoriei Suceava s-a stabilit ca începând cu data de 17.08.2020, la Judecătoria Suceava să înceapă efectiv operaţiunea de scanare a tuturor documentelor depuse la instanţă în legătură cu dosare non-penale şi penale existente, precum şi a cererilor introductive de instanţă şi a înscrisurilor ataşate acestora.

 

Activitatea de scanare nu vizează documentele/cererile introductive depuse la instanţă anterior datei de 17.08.2020, însă vizează şi documentele depuse începând cu această dată, în legătură cu dosare preexistente.

 

Sunt exceptate de la scanare documentele depuse în legătură cu dosarele având ca obiect încuviinţare executare silită.

  

În materie penală, sunt exceptate de la scanare:

- documentele depuse în legătură cu dosarele având obiecte de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; 

- dosarele de urmărire penală care însoţesc cererile de confirmare a renunţării la urmărirea penală, cererile de confirmare redeschidere urmărire penală, cererile privind măsurile prevăzute de art.5491 din Codul de procedură penală (însă cererile însele şi ordonanţele care le-au generat se scanează); 

 - dosarele de urmărire penale solicitate de instanţă în soluţionarea cererilor formulate în temeiul art.340 din Codul de procedură penală (însă cererile însele se scanează); 

- dosarele de urmărire penală ataşate rechizitoriilor, în cazul în care dosarul de urmărire penală conţine peste 200 de file; 

 - documentele întocmite/depuse în faza executării hotărârilor penale. 

 

  Potrivit art.4 din decizia sus menţionată, începând cu data de 17.08.2020, grefierii arhivari vor asigura posibilitatea publicului de a se programa on-line pentru acces la arhiva Judecătoriei Suceava, pe site-ul Curţii de Apel Suceava www.curteadeapelsuceava.ro, prin aplicarea Procedurii de lucru pentru implementarea aplicaţiei Programare acces arhivă 

Dosarul electronic este constituit din: 

 - cererea introductivă de instanţă şi înscrisurile ataşate acesteia; 

- cereri şi înscrisuri depuse de părţi/participanţi în cursul procesului; 

- declaraţii de martori/părţi luate în cursul şedinţelor de judecată; 

- toate încheierile de şedinţă emise de instanţă, precum şi hotărârea prin care instanţa se dezînvesteşte; 

- căi de atac formulate.

 

 

Accesul la dosarul electronic

Pentru justiţiabili şi colaboratori ai justiţiei, părţi/participanţi la procedurile judiciare care invocă un interes legitim în a avea acces la un anume dosar al Judecătoriei Suceava, cererea de acces se comunică instanţei: 

 - prin intermediul formularului disponibil la Secțiunea Cereri acces dosar electronic de pe pagina Curţii de Apel Suceava www.curteadeapelsuceava.ro, care poate fi  trimis on-line; 

- prin e-mail, fax, poştă sau prin depunere directă la registratura instanței ori în ședința de judecată, existând, pentru persoanele interesate, posibilitatea utilizării formularului Cerere acces, listabil de pe pagina Curţii de Apel Suceava www.curteadeapelsuceava.ro.

 

Vă aducem, de asemenea, la cunoştinţă:

 - posibilitatea solicitării şi obţinerii accesului la dosarul electronic, dacă indică instanţei adresa de e-mail şi un număr de telefon mobil;

- site-ul prin intermediul căruia se poate realiza accesul la dosarul electronic (www.curteadeapelsuceava.ro); 

- posibilitatea solicitării şi obţinerii comunicării tuturor actelor de procedură prin e-mail, dacă indică instanţei adresa de e-mail; 

- recomandarea ca atunci când depun documente, acestea să fie salvate ca documente .doc, .docx sau .pdf, astfel încât să poată fi cu uşurinţă salvate în aplicaţia Ecris, scurtând timpul de scanare şi urgentând procesul de trimitere a documentelor la dosar, iar cererile să fie însoţite de semnătură electronică.

 

Pentru părţile din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Suceava, cererea de comunicare acte de procedură prin e-mail se comunică instanţei: 

 - prin intermediul formularului disponibil la Secțiunea Cereri acces dosar electronic de pe pagina Curţii de Apel Suceava www.curteadeapelsuceava.ro, care poate fi  trimis on-line;

- prin e-mail, fax, poştă sau prin depunere directă la registratura instanței sau în ședința de judecată, existând, pentru persoanele interesate, posibilitatea utilizării formularului Cerere acces, listabil de pe pagina Curţii de Apel Suceava  www.curteadeapelsuceava.ro

 
  Părţilor din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Suceava care au solicitat comunicarea actelor de procedură prin e-mail li se asigură comunicarea în maniera solicitată, cu condiţia ca judecătorul cauzei să nu fi dispus altfel.

 

  

Potrivit procedurii de lucru stabilite în anexa 2 a deciziei, grefierul de şedinţă efectuează comunicarea actului procedural pe suport de hartie, în plic închis, dacă după 3 zile de la efectuarea comunicării actului procedural în format electronic, acesta nu a fost confirmat (citit, prin accesarea linkului corespunzător) de către destinatar, astfel încât, se recomandă deschiderea şi accesarea linkului până la expirarea termenului de 3 zile.

De asemenea, vă comunicăm că Aplicația Programare acces arhivă, disponibilă pe site-ul Curţii de Apel Suceava www.curteadeapelsuceava.ro, poate fi utilizată de justițiabili, avocaţi, consilieri juridici si alte persoane care justifică un interes legitim pentru a se programa între anumite ore prestabilite și pentru un anumit interval de timp, pentru a studia dosare și/sau a depune acte la arhiva Judecătoriei Suceava. 

 În mod deosebit, vă precizăm că se recomandă ca în cazul cererilor să nu se folosească background-uri pentru a nu se îngreuna procedura de scanare.

  

                      Preşedinte,

                                                                        Bujdei-Leonte Ioana

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
                                                         DECIZIA NR. 26 din 25.09.2020
 
 
 
  
 
 
 
CORINA-OANA MELINTE - PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI  SUCEAVA,
 
 
 
în conformitate cu:
 
 
 
            - prev. art. 13 (1) din  Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii;
 
 
 
            - prev. art. 46 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară-republicată, pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei;
 
 
 
- având în vedere prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
 
 
 
            emit următoarea
 
 
 
 
 
 
 
D E C I Z I E:
 
 
 
 
 
 
 
            Art. 1. Se desemnează din partea Judecătoriei Suceava persoanele care să primească materialele electorale utilizate la alegerile autorităţilor administraţiei publice  locale din data de 27 septembrie 2020, după cum urmează:
 
 
 
1.      DOMUNCU DOREL – grefier arhivar
 
 
 
2.      LUCA ALEXANDRU ILIE – grefier arhivar
 
 
 
 
 
 
 
            Art. 2. Persoanele desemnate vor primi materialele electorale pe bază de proces-verbal încheiat în două exemplare din care exemplarul original se va păstra la instanţă iar copia se va înmâna biroului electoral de circumscripţie.
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată, sub semnătură, personalului instanţei desemnat -pentru conformare, iar Decizia va fi comunicată spre ştiinţă Dispozitivului de Jandarmi din cadrul instanţei şi va fi afişată pe Portalul Judecătoriei Suceava cu sprijinul Departamentului IT din cadrul Tribunalului Suceava.
 
 
 
Suceava, 25.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Preşedinte,
 
 
 
CORINA - OANA MELINTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNŢ IMPORTANT
 
 
 
              În aplicarea dispoziţiilor Legii nr.136/2020, petenţii din cauzele având ca obiect „anulare act -Legea nr.136/2020” înregistrate pe rolul Judecătoriei Suceava sunt obligaţi să indice numărul de telefon şi adresa de email.
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT
 
            Privind modalitatea de sesizare a Judecătoriei Suceava cu privire la cererile de chemare în judecată formulate în temeiul Legii nr. 136/2020:
 
  1.      Cererile de chemare în judecată de competenţa Judecătoriei Suceava, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) şi art. 17 alin (10) din Legea 136/2020 se vor transmite către instanţă EXCLUSIV în format electronic, la adresa de e-mail jud-suceava@just.ro, care va fi verificată de luni până vineri, în timpul programului de lucru, 08.00-16.00, iar în zilele nelucrătoare, la orele 09.00, 14.00, 16.00.


  2.      În situaţia în care cererile de chemare în judecată în baza Legii nr. 136/2020 se vor transmite Judecătoriei Suceava pe alte căi, acestea vor fi înregistrate potrivit procedurii de drept comun.


  3.      Prin cererea formulată, petentul va indica obligatoriu: numărul de telefon şi adresa de e-mail la care urmează a se îndeplini actele de procedură, numărul Deciziei Direcţiei de sănătate publică pe care o contestă, CNP- ul în vederea stabilirii identităţii sale, numele avocatului ales dacă este cazul (inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon al acestuia). În măsura în care se află în posesia sa, petentul va anexa copii (scanate sau fotografiate), înaintând odată cu cererea de chemare în judecată: decizia contestată, cartea de identitate, înscrisuri în dovedirea cererii. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.


  4.      În cazul în care va transmite cererea de chemare în judecată, în zilele nelucrătoare, pe alte căi, soluţionarea acţiunii va fi prelungită din culpa exclusivă a petentului, având în vedere imposibilitatea asigurării prezenţei unei persoane în mod permanent la sediul instanţei, după finalizarea programului de lucru, în vederea verificării fax-ului. Cererile transmise pe orice altă cale decât cea menţionată mai sus (fax, poştă) vor fi înregistrate în prima zi lucrătoare.

Actualitate


Informaţii de interes public


Contact

Adresa Judecătoriei SUCEAVA este:
       
Str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod 720062
 
SĂLI DE JUDECATĂ
 
  Cam. 104, parter ;
  Cam. 206, etaj I ;
  Cam. 306, etaj II ; 
  Cam. 352, etaj II .
Telefon:
       0230-214948
Fax:
       0230-530025
E-mail:
       jud-suceava@just.ro
Persoane de contact: 
       judecător delegat mass-media:
Laura Bondar Moraru: jud-suceava@just.ro