Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

                                          

În atenția participanţilor la procedurile judiciare de pe rolul Judecătoriei SLOBOZIA

 

          
        Conducerea Judecătoriei Slobozia vă informează că, începând cu data de 19.05.2023, vor funcţiona în cadrul instanţei 5 judecători raportat la schema de 11 posturi.
        Întrucât instanţa şi-a desfăşurat activitatea de la începutul anului 2023 cu un număr redus de judecători, iar începând cu data de 19.05.2023 îşi va desfăşura activitatea sub 50% din numărul judecătorilor prevăzut în organigrama Judecătoriei Slobozia, în vederea asigurării calităţii actului de justiţie, prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Slobozia nr. 26/19.05.2023, adoptată în baza Hotărârii nr. 2225/03.11.2022 emisă de către Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, s-a stabilit, cu titlu de recomandare, un număr maxim de 50 de dosare pentru fiecare şedinţă de judecată în materie civilă, respectiv un număr maxim de 35 de dosare în materie penală pentru fiecare şedinţă de judecată.
       Vă rugăm să manifestaţi înţelegere în ceea ce priveşte termenele de judecată acordate în cauzele aflate pe rolul instanţei, având în vedere situaţia excepţională cu care se confruntă în prezent Judecătoria Slobozia.

 
  Cu deosebită consideraţie,
Conducerea Judecătoriei Slobozia
______________________________________________________________________________________________
    
      Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare -Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.
 
 ______________________________________________________________________________________________
 
Important:
        Pentru procedura de transmitere electronică a documentelor la dosare să aveţi în vedere:
 
        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :
 
·         pe adresa  de e-mail : jud-slo@just.ro
·         doar in format acceptat – pdf, word ( doc sau docx ) 
·         fişierul PDF sa fie format Alb/Negru şi rezoluţie  maxim 300 dpi
·         cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată
·         fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 10 MB
·         NU ataşaţi în e-mail link-uri externe către diverse servicii de stocare ( ex. Dropbox, One Drive, Google Drive, iCloud Drive  )
 
       
       De asemenea, vă adresăm rugămintea ca documentele şi cererile de chemare în judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să NU fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
           Nu este necesar să mai trimiteţi documentele şi pe alta cale de comunicare (fax, posta, etc ) decât dacă vi se solicită în mod expres de instanţă. 
 
 _____________________________________________________________________________________________
 
PENTRU O MAI BUNĂ ADRESABILITATE A INSTANŢEI
 
Conform noului Cod de procedura civilă cererea de chemare în judecată va cuprinde:
 
1)Numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor iar pentru persoanele juridice denumirea şi sediul lor. De asemenea cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau după caz codul unic de înregistrare,ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar al reclamantului cât şi al pârâtului.
2)Numele , prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele,prenumele acestuia şi sediul profesional.Dovada calităţii de reprezentat în forma prev. de art.151 se va alătura cererii.
3)Obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului , atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile se va ataşa la cererea de chemare în judecată extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de B.C.P.I. din raza în care se află imobilul , iar în cazul în care nu este înscris se va anexa un certificat emis de acelaşi birou,care atestă acest fapt.
4)arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea.
5)arătarea dovezilor pentru fiecare capăt de cerere şi în cazul în care se va cere martori, aceştia vor fi indicaţi, respectiv nume, prenume şi adresa acestora.
6)taxa de timbru şi timbrul judiciar
7)semnătura
 
 
       DE ASEMENEA LA FIECARE EXEMPLAR AL CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ SE VOR ALĂTURA : COPIE DE PE CARTEA DE IDENTITATE A RECLAMANTULUI (RECLAMANŢILOR), COPII DE PE ÎNSCRISURILE DE CARE PARTEA ÎNŢELEGE SĂ SE FOLOSEASCĂ ÎN PROCES, COPII CE VOR FI CERTIFICATE DE RECLAMANT PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL .
 
 
SE VA DEPUNE ŞI  DOVADA PARTICIPĂRII LA ŞEDINŢELE DE MEDIERE ÎN CAUZELE :
 
1) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
2) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
 
Art.64 – Legea 115/2012:
 
Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
 
a) continuarea căsătoriei;
b) partajul de bunuri comune;
c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii."
 
3) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
4) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
5) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
6) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999 - 1018 din Codul de procedură civilă.
 

Informaţii de interes public


Contact