Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate


ANUNT!

Având în vedere Hotarârea Colegiului de Conducere al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti din data de 31.05.2022, COMPLETUL C22 CIVIL A FOST DESFIINTAT( inclusiv completurile atasate acestuia), iar cauzele au fost repartizate aleatoriu.
Pentru acest motiv, sedintele de judecata ale completului C22, ulterioare datei de 06.06.2022 nu vor mai avea loc.
 

ANUNŢ

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că adresa de email a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, la care poate fi comunicată corespondenţa prin intermediul postei electronice, este jud-sector5@just.ro

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. 1 şi 7, respectiv art. 17 alin. 1 şi 10 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. 3, respectiv art. 7 sau art. 8 alin. 4 poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronicexclusiv la următoarea adresă de email: js5-contestatie-dsp@just.ro

           În cererea formulată, petentul îşi va indica – exclusiv –  numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului.
           De asemenea, comunicarea actelor de procedură se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.
          La Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti vor depune acţiuni persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti ori persoanele aflate în izolare în spatii sau unități sanitare din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti.
           Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
 

CONDUCEREA JUDECĂTORIEI SECTORULUI 5 BUCUREŞTIA N U N Ţ
11.06.2020
 
   Vă informăm că aplicaţia „PROGRAMĂRI ON-LINE” de pe site-ul Tribunalului Bucureşti (www.tmb.ro), nu este momentan disponibilă la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
   Programările pentru accesul la compartimentele cu publicul pot fi făcute telefonic sau prin e-mail, la următoarele date de contact:
   - pentru compartimentul Arhivă civilă: telefon direct: 0372330392; Centrala telefonică: 021.319.51.80; 021.319.51.81; 021.319.51.83, Interior 220;
   - pentru compartimentul Arhivă penală: telefon direct: 0372330393;  Centrala telefonică: 021.319.51.80; 021.319.51.81; 021.319.51.83, Interior 222;
   - pentru compartimentul Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: telefon direct 0372.125.347 sau Centrala telefonică: 021.319.51.80; 021.319.51.81; 021.319.51.83, Interior 452 - fara programare;
   - pentru Biroul de informare şi relaţii publice: telefon direct 0372.125.401; Centrala telefonică: 021.319.51.80; 021.319.51.81; 021.319.51.83, Interior 219 sau jud-sector5@just.ro - fara programare;
   Vă asigurăm că toate numerele de telefon sunt funcţionale şi verificate zilnic, însă din cauza numărului mare de apeluri primite, durata de preluare a acestora poate fi mai mare. 

 
ANUNŢ
 

În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 04.09.2019,  în cadrul Judecătoriei Sector 5 Bucureşti a devenit operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul http://www.tmb.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.

              Aplicaţia vizează numai dosarele nonpenale care au fost înregistrate în aplicaţia ECRIS începând cu data de 04.09.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 20666/302/2019.

             Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, în cuprinsul unei cereri depusă o dată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea etc., pe care o puteţi descărca de pe pagina de internet a instanţei.

            În cazul în care nu ați solicitat acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC o dată cu depunerea cererii de chemare în judecată/întâmpinării etc., cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau de dovada calității de reprezentant.

              Vă rugăm ca toate cererile şi documentele pe care le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, rupte, îndoite etc., pentru a facilita procesul de scanare.

 

     Biroul de informare şi relaţii publice,


cerere_acces_v2.doccerere_acces_v2


 
 
  
 Decizia nr. 4 din data de 13 mai 2020


    Preşedintele Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, judecător Aurelian-Marian Murgoci-Luca, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    În temeiul dispoziţiilor art. 13, cu referire la art. 7 lit. a) şi b) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, 
    Având în vedere reluarea activităţii instanţelor de judecată începând cu data de 15.05.2020, odată cu încetarea stării de urgenţă instituită de Preşedintele României prin Decretul nr. 195/16.03.2020     şi prelungită prin Decretul nr. 240/14.04.2020,
    Faţă de Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 734/12.05.2020, de Hotărârea nr. 97/11.05. 2020 pronunţată de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de Decizia Preşedintelui Tribunalului Bucureşti nr. 70 din 12.05.2020,
În scopul protejării sănătăţii cetăţenilor care apelează la justiţie, avocaţilor, tuturor participanţilor la realizarea actului de justiţie şi personalului Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti şi având în vedere că pentru limitarea infecţiilor cu noul Coronavirus Covid-19 se recomandă implementarea măsurilor de distanţare socială în vederea desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă,
Apreciind că este necesară o reluare graduală a activităţii instanţei,
DECIDE:
I.    Măsuri privind activitatea de judecată.

(1)    Activitatea de judecată la Judecătoria sectorului 5 Bucureşti se va relua începând cu data de 15 mai 2020.
(2)    În temeiul art. 42 alin. (8) şi art. 43 alin. (3) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, completele de judecată vor lua măsuri în vederea stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept pe perioada stării de urgenţă.
(3)    Se recomandă completelor de judecată ca la fixarea termenelor în cauzele de mai sus să aibă în vedere urgenţa şi vechimea acestora, numărul de dosare aflate deja pe rol în a doua jumătate a lunii mai, astfel încât să păstreze un număr de cauze/şedinţă care să nu creeze o supraaglomerare a sălii de şedinţă.
(4)    În vederea evitării supraaglomerării şedinţelor de judecată, termenul de 60 de zile prevăzut de art. 200 C.proc. civ, se va prelungi la 160 de zile, atât pentru dosarele a căror procedură a fost suspendată, cât şi pentru dosarele nou-intrate.
(5)    Se recomandă completelor de judecată limitarea numărului de cauze/şedinţe, astfel încât numărul maxim al acestora să fie de 30-35 de dosare/şedinţă.
(6)    Având în vedere că, în mod excepţional, în anul 2020 vacanţa judecătorească se va desfăşura în perioada 1-31 august, recomandă ca luna iulie să fie alocată soluţionării cauzelor amânate din lunile mai şi iunie, precum şi celor în care judecata se reia după suspendarea de drept şi să nu fie fixat prim termen în dosare în această perioadă, cu excepţia cauzelor urgente şi a altor cauze în care preşedintele de complet apreciază necesară fixarea termenelor.
(7)    Preşedinţii completelor de judecată vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul. Lista întocmită de grefier cu menţiunea orei se va afişa la uşa sălii de judecată, pe portalul instanţei, dar şi în exteriorul instanţei. În citaţie se va menţiona expres că accesul părţii nu se va putea face în sala de şedinţă mai devreme cu 10 minute de ora stabilită.
(8)    Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul alocat cauzelor respective, cu aprobarea preşedintelui de complet.
(9)    Accesul avocaţilor, consilierilor juridici, interpreților, experţilor, justiţiabililor în sălile de şedinţă este permis cu 10 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată.
(10)    În sălile de şedinţă sunt obligatorii purtarea măştii de protecţie şi dezinfectarea mâinilor, prin utilizarea produselor dezinfectante puse la dispoziţie la intrarea în sală.
(11)    Este obligatorie păstrarea distanţei sociale de 1,5 metri.
(12)    Preşedintele completului de judecată, în exercitarea poliţiei şedinţei, interzice accesul în sală sau poate dispune îndepărtarea din sală a persoanelor care nu respectă obligaţia de a purta mască de protecţie şi obligaţia de a păstra distanţa socială.
(13)    Se recomandă evitarea depunerii de cereri sau înscrisuri în timpul şedinţei de judecată, acestea urmând a fi transmise la dosarul cauzei şi părţilor prin mijloace de comunicare electronice/poştă.

II.    Măsuri privind relaţia cu publicul

(1)    Programul de lucru cu publicul la toate compartimentele instanţei se reia începând cu data de 18 mai 2020.
(2)    În activitatea desfăşurată la compartimentele de lucru cu publicul – Registratură, Arhive, Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul, Biroul Persoane Juridice, biroul grefierului-şef, toate persoanele vor purta obligatoriu mască de protecţie.
(3)    Arhivele.

1.    În perioada 15 mai-31 mai 2020, pentru a acorda grefierilor arhivari posibilitatea de a gestiona corespunzător dosarele care vor fi înaintate în căile de atac sau restituite, programul de lucru cu publicul va fi între orele 9:00 – 12:00. Acest program se va aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe portalul instanţei şi la intrarea în încăperile arhivelor.
2.    După data de 31 mai 2020, programul de lucru cu publicul va reveni la cel obişnuit, cuprins între orele 9:00-13:00.
3.    Accesul la arhive este permis doar în baza unei programări prealabile, prin e-mail sau telefonic, cu cel puţin 2 (două) zile înainte. Programarea pentru Arhiva civilă se va face la numerele de telefon 319.51.80/319.51.81/319.51.83, interior 220, iar pentru Arhiva penală, la numerele de telefon 319.51.80/319.51.81/319.51.83, interior 222.
4.    Accesul se va face pe bază de legitimare, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie.
5.    Timpul acordat în arhive fiecărei persoane este de 10 minute.
6.    Accesul pentru studiul dosarelor se face cu respectarea distanţei sociale de 1,5 metri, numărul persoanelor prezente în fiecare din încăperile celor două arhive fiind limitat la o persoană.
7.    Pentru fluidizarea activităţii la aceste compartimente se recomandă folosirea, în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor/reprezentanţilor/avocaţilor/experţilor pentru efectuarea de fotocopii, după aprobarea cererii de către grefierul-arhivar coordonator, şi limitarea timpului alocat la aproximativ 10 minute/persoană.

(4)    Legalizare şi eliberare certificate de grefă.

1.    Depunerea cererilor de eliberare a copiilor legalizate de pe hotărâri şi a cererilor de eliberare a certificatelor de grefă se face exclusiv prin poştă, dacă nu se foloseşte aplicaţia e-legalizare.
2.    Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face prin poştă, dacă nu se foloseşte aplicaţia e-legalizare.
3.    Se recomandă părţilor şi participanţilor la procese să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică, un număr de fax la care să primească actele de procedură sau alte comunicări, precum şi un număr de telefon.
4.    Se recomandă folosirea aplicaţiei.

(5)    Eliberare cauţiuni.
Recipisele de consemnare a cauţiunii vor fi eliberate pe baza cererii şi înscrisurilor transmise prin poştă/curier/electronic de către solicitant, cu programarea datei şi orei ridicării recipisei, despre care solicitantul va fi informat.
(6)    Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul şi Biroul Persoane Juridice
Prezenţa publicului în cadrul Biroului Persoane Juridice va fi permisă numai în zilele de marţi şi joi, în intervalul orar 10:00-13:00 şi numai după o programare telefonică prealabilă, la numărul de telefon indicat pe portalul instanţei. Se va recomanda solicitanţilor să indice un număr de telefon şi o adresă electronică pentru comunicare.
Prezenţa publicului în cadrul Biroului de Informaţii şi Relaţii cu Publicul va fi permisă numai în intervalul orar 9:00-13:00 şi numai după o programare telefonică prealabilă, la numărul de telefon indicat pe portalul instanţei. Se va recomanda solicitanţilor să indice un număr de telefon şi o adresă electronică pentru comunicare.
(7)    Transmiterea documentelor către instanţă.

1.    Transmiterea cererilor de chemare în judecată şi a înscrisurilor ataşate acestora se va realiza exclusiv prin poştă.
2.    Transmiterea altor cereri (precum căile de atac, cereri de amânare etc.) se va realiza prin mijloace electronice/poştă.
 
III.    Alte măsuri organizatorice

(1)    Personalul instanţei va purta obligatoriu mască de protecţie, asigurată din fondurile Tribunalului Bucureşti.
(2)    Se interzice prezenţa la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie: tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată.
(3)    În limita configuraţiilor spaţiilor utilizate, se va păstra o distanţă socială de 1,5 metri între membrii personalului instanţei.
(4)    Personalul se va dezinfecta pe mâini înainte şi după lucrul cu dosarele sau alte materiale care trec şi pe la alte persoane, prin spălare cu apă şi săpun sau foloosind produse dezinfectante.
(5)    Dezinfectarea biroului de lucru şi a calculatorului se realizează prin grija personală a utilizatorilor.
(6)    Personalul este dator să se automonitorizeze dacă a aluat contact cu persoane infectate cu Covid-19 (venite din zone de risc legate de răspândirea infecţiilor respiratorii generate de Covid-19: ţări, teritorii sau zone geografice sau zone carantinate) sau dacă are simptome proprii dintre cele manifestate la contaminarea cu Covid-19: febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie.
(7)    În cazul existenţei situaţiilor anterior menţionate va fi anunţată imediat conducerea instanţei, cu autoizolare la domiciliu până la clarificarea situaţiei.
(8)    Pentru persoanele vulnerabile (cu afecţiuni medicale atestate de către medic) se recomandă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă/muncă la domiciliu, în măsura în care activitatea concretă permite aceasta.
(9)    Prezenţa la instanţă se poate realiza pe intervale orare sau în schimburi, în completare la domiciliu, potrivit planificărilor întocmite de conducerea instanței, cu respectarea timpului de lucru de 8 ore zilnic.
     
Art. 3 – (1) Prezenta decizie intră în vigoare la data de 15.05.2020 și va fi aplicabilă până la încetarea tuturor restricțiilor instituite de autorități la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecției cu SARS –CoV-19.
 (2)  Prezenta decizie se comunică personalului instanţei şi compartimentelor acesteia, se publică pe pagina de Internet a instanţei şi se afişează în toate zonele de acces, precum şi la avizierele Registraturii, Arhivelor şi sălilor de judecată, în vederea vizualizării măsurilor adoptate de către toţi participanţii la proces (justiţiabili, procurori, avocaţi, experţi, instituţii publice etc.).

Bucureşti, 13 mai 2020

PREŞEDINTE,
Judecător Aurelian-Marian Murgoci-Luca 

 
 
 
ANUNT IMPORTANT CU PRIVIRE LA ETAPA ADMINISTRATIVĂ A PROCESULUI CIVIL – NOTIUNEA DE TERMEN ADMINISTRATIV

   Având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, procesul civil cunoaşte acum o faza prealabilă, premergătoare, deci, judecăţii propriu-zise, faţă de împrejurarea că organizarea activităţii instanţei a fost modificată pentru a răspunde exigenţelor Noului Cod de Procedură civilă, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
   Astfel, potrivit Noului Cod de Procedură Civilă (art.199 şi urm.), pentru cererile care trebuie să parcurgă în mod obligatoriu etapa prealabilă a procesului civil, se desfăşoară următoarele activităţi:
   I.cererea depusă la Registratură se înregistrează în programul informatic Ecris, primeşte dată certă şi număr nou de dosar şi se repartizează în mod aleatoriu unui complet de judecată, noutatea constând în aceea ca dosarul nu mai primeşte şi un termen de judecată propriu-zis, astfel cum se întâmpla atunci când erau în vigoare dispoziţiile Vechiului Cod de Procedură Civilă.
   II.după înregistrarea cererii de chemare în judecată, potrivit Noului Cod, dosarul nou format trebuie să parcurgă o procedură prealabilă, de natură administrativă.
Astfel, după ce reclamantul/petentul depune cererea de chemare în judecată, judecătorul căruia i s-a repartizat în mod aleatoriu dosarul verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (respectiv cele prevăzute de art.194-197 NCPC).
   A. În situaţia în care cererea  nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile cererii, cu menţiunea ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările  dispuse de către instanţă, sun sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată. Dacă obligaţiile stabilite în sarcina reclamantului privind completarea sau modificarea cererii in termen de 10 zile de la data primirii comunicării nu sunt îndeplinite, instanţa dispune anularea cererii.
   B. In situaţia în care cererea de chemare în judecată a fost completată în mod corect şi complet de la început, precum şi în situaţia în care reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă, astfel cum s-a arătat la punctul A, instanţa va dispune comunicarea cererii de chemare în judecată paratului, pentru a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data comunicării întâmpinării.
   C. În situaţia în care pârâtul depune întâmpinare, aceasta se comunică reclamantului, care este obligat să depună raspuns la întâmpinare, în termen de 10 zile de la data comunicării întâmpinării. Despre conţinutul răspunsului la întâmpinare pârâtul va lua cunoştinţă de la dosarul cauzei.
   D. În situaţia în care pârâtul nu depune întâmpinare, precum şi în situaţia în care sunt parcurşi paşii arătaţi la punctele A-C procedura prealabilă se consideră terminată.
   Este important să cunoaşteţi faptul că toată această procedură prealabilă este, de fapt, o procedură administrativă. În scopul parcurgerii etapei prealabile a procesului civil, pentru o mai bună evidenţiere a dosarelor din punct de vedere statistic, în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti au fost înfiinţate, pe lângă completele obişnuite, de şedinţă publică, complete administrative având acelaşi număr ca şi completul de şedinţă publică, în vederea gestionării acestei faze.
   Astfel, în vederea comunicărilor care au fost descrise la punctele A-D, în Ecris/portalul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti vor fi introduse termene pe complete administrative. Aceste termene sunt dedicate exclusiv parcurgerii procedurii prealabile/administrative şi nu reprezintă termene de judecată propriu-zise, astfel încât părţile nu vor fi citate, ci doar vor primi comunicările prevăzute de lege, pe care le-am prezentat anterior. În consecinţă, ori de câte ori deschideţi portalul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti şi veţi tasta numărul dumneavoastră de dosar şi veţi vedea că acestuia îi este alocat un termen administrativ, nu este necesar să vă prezentaţi în instanţă la data respectivă, întrucât acest termen este unul administrativ, nu are natura juridică unui termen de judecată, nu este vorba despre o şedinţă de judecată, nu este nevoie de prezenţa părţilor şi nici nu are loc o şedinţă de judecată. Termenul administrativ are numai menirea de a marca etapele administrative ale procesului civil, în faza prealabilă a acestuia.
   În faza prealabilă a procesului civil veţi primi doar comunicările prevăzute de lege şi va trebui ca până la datele stabilite de instanţă în cadrul acestor comunicări, să depuneţi la dosar actele ori relaţiile solicitate. 
   III. Dosarul va primi termen de judecată propriu-zis (în şedinţa de judecată) numai după parcurgerea în întregime a etapei prealabile, ocazie cu care părţile vor fi citate, în continuare urmând a se desfăşura procedura judecăţii, în cadrul cărora vor putea fi discutate: excepţiile de procedură,  propunerile/încuviinţările de probe, administrarea acestora, care vor fi marcate prin termene de judecată propriu-zise, pe completele de judecată obişnuite, similar Vechiului Cod de Procedură Civilă, în final urmând a se pronunţa o hotărâre judecătorească.

 

 

ANUNŢ

   Judecătoria sectorului 5 Bucureşti detine in pastrare urmatoarele hotarari judecatoresti:
      - sentintele civile si penale pronuntate de fostul Tribunal Popular al raionului V.I. Lenin in perioada 1963 - 1968;
      - sentintele civile si penale pronuntate de fosta Judecătorie a sectorului 6 Bucureşti in perioada 1968 – 1979;
      - sentintele civile si penale pronuntate de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti in perioada 1979 – la zi.

!!!! Judecătoria sectorului 5 Bucureşti nu detine in pastrare hotarari judecatoresti civile sau penale pronuntate anterior anului 1963.

!!!! Judecătoria sectorului 5 Bucureşti nu mai detine in pastrare acte autentice incheiate de fostele notariate de stat şi nici dosare succesorale instrumentate de aceleasi notariate, intreaga evidenta notariala fiind predata Camerei Notarilor Publici Bucuresti in baza O.M.J. nr. 2/2004.


Informare asupra medierii - modalitate alternativa de solutionare a litigiilor:

    Pentru solutionarea litigiilor pe cale amiabila, partile au posibilitatea ca împreuna sa apeleze la un mediator, atât înainte, cât si ulterior declansarii unui litigiu în fata instantei. Pentru detalii, consultati tabloul mediatorilor afisat pe site-ul www.cmediere.ro.
    Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si având liberul consimtamânt al partilor.
    Medierea se bazeaza pe încrederea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
    Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte în materie civila, comerciala, de familie, în materie penala, precum si în alte materii. (art. 1 si 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator).


INSTITUŢIA MEDIERII


referat_practica_relevanta_2013.oct.pdfReferat Practica Relevanta Octombrie 2013

referat_practica_relevanta_2014.feb.pdfReferat Practica Relevanta Februarie 2014

referat_practica_relevanta_2014.mar.pdfReferat Practica Relevanta Martie 2014

referat_practica_relevanta_2014.aprilie.pdfReferat Practica Relevanta Aprilie 2014

referat_practica_relevanta_2014.mai.pdfReferat Practica Relevanta Mai 2014


Informaţii de interes public

...

Contact

...