Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

05.01.2024 
                                                               
                                                        INFORMARE
 
 
              Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Timiş aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
 
              Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Timiş, întrunită în şedinţa din data de 05.01.2024, a hotărât reluarea activităţii normale de judecată pentru toate cauzele, indiferent de obiectul acestora.
 
 
IMPORTANT:         Reguli privind comunicarea electronică:
 
La adresa de email tr-timis-reg@just.ro se pot trimite inscrisuri respectand urmatoarele reguli :
 
a) Corpul emailului trebuie să conțină doar text, fără link-uri externe;
 
b) Formatul admis al atașamentelor este .docx sau .pdf;
 
c) Mărimea maximă a tuturor atașamentelor este de 10 MB;
 
d) Rezoluția maximă a atașamentelor este 200 dpi;
 
e) Fundalul paginilor scanate trebuie să fie alb;
 
f) Atașamentele trebuie să cuprindă doar text lizibil, fără elemente grafice mari (>20% din suprafața paginii).
  
Planșele foto pot fi depuse doar în mod fizic la registratură sau prin poștă/curier.
 
 
ATENȚIE:
 
  • 1.Trimiterea repetată a unor email-uri sau faxuri care nu îndeplinesc aceste condiții poate rezulta în etichetarea de către sistem ca poștă electronică nedorită (SPAM) a adresei de email/numărului de telefon.

2.Nedeschiderea link-urilor de comunicare emise de instanță poate duce la ștergerea automată a email-ului din baza de date ca fiind greșit.

3. Email-urile și faxurile referitoare la dosare aflate în curs de judecată trebuie trimise cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată. În caz contrar există riscul ca documentele să fie atașate la dosar după terminarea ședinței.

4.Pozele, filmările, înscrisurile și celelalte mijloace de probă stocate pe suport electronic vor fi depuse la dosar pe suport CD sau DVD,  nu pe stick-uri USB.

5.Nu răspundeţi e-mailului info@curteapeltimisoara.ro prin care primiti actele de la instanță - citații, comunicări sau alte înscrisuri.

6. În situaţia în care doriţi să comunicaţi pe adresa instanţei,  în format electronic, orice cerere sau înscrisuri o puteţi face la adresa de e-mail a Tribunalului Timiș:  tr-timis-reg@just.ro.

7.Recomandăm să accesați link-ul primit prin E-mail cu următoarele navigatoare (se copiază integral link-ul din E-mail cu toate caracterele): Google Chrome, Mozila Firefox, Opera.

8.Nu capsați cererile și documentele depuse la registratură sau trimise prin poștă pentru a evita degradarea documentelor sau a echipamentelor de scanare și pentru a facilita procesul de scanare.

 
 Pentru instrucţiuni privind accesul la dosarul electonic accesaţi link-ul:


Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția

 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Tribunalului Timis
   


 
 ANUNȚ

 

          Începând cu data de 01.06.2023, la Tribunalul Timiș va fi dezactivat serviciul infoDosar.
 
         Acest serviciu este înlocuit în integralitate de Dosarul Electronic, iar instrucțiunile pentru folosirea dosarului electronic se regăsesc pe portalul instanțelor judecătorești, pe pagina Tribunalului Timiș sau a Curţii de Apel Timişoara.
 
 
 

          În temeiul art. 154 ^1 alin.1 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,  astfel cum a fost completată prin Legea nr.192/2022, recomandăm avocaţilor şi justiţiabililor să indice adresele de e-mail completurilor de judecată investite cu soluţionarea cauzelor de natură civilă ( civil, comercial, contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale) în care au calitatea de părți sau reprezentanți, în vederea comunicării hotărârilor judecătorești, din oficiu, prin poșta electronică. 

 
 
 
       Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.
 

 

Prezentare

 

 

    Prezentare instanță

 

    Istoric

 
 
 

Legislație

 
 
 

   Legislația care reglementează organizarea instanței

 
 
 

Conducere

 
 
 

    Conducerea instanței

 
 
 

Organizare

 
 
 

    Regulamentul de organizare și funcționare

 

    Structura organizatorică și organigrama

 

    Competența și instanțe arondate 

 
 
 

Programe și strategii

 
 
 

Rapoarte și studii


Actualitate

Comunicate de presă

Alte anunțuri


    Tabloul mediatorilor autorizați


Informaţii de interes public


>>> Prelucrarea datelor cu caracter personal :


 
 
 

 Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil în toate statele membre Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

            Tribunalul Timiș prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege, în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de judecată precum şi a altor activităţi de natură administrativă.

             În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016

           „date cu caracter personal” înseamnă „orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”;

            „prelucrare” înseamnă „orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”.

             Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, în scris sau oral în funcţie de necesităţile impuse de specificul activităţii desfăşurate.

 Drepturile garantate și modul de exercitare:

             Tribunalul Timiș vă aduce la cunoștință că prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege pentru această instituţie, care vizează administrarea justiţiei.

            Durata de stocare a datelor cu caracter personal diferă în funcţie de obiectul documentului în care sunt utilizate datele, documente pentru care Nomenclatorul arhivistic privind gruparea documentelor proprii în unităţi arhivistice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 444/2006, prevede diferite termene de păstrare.

             Ştergerea înregistrărilor care cuprind datele cu caracter personal obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat la nivelul Tribunalului Timiş se face după 30 de zile.

            Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE beneficiaţi de următoarele drepturi:
            – dreptul de acces la propriile date cu caracter personal;

            – dreptul la rectificare;

            – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

            – dreptul la restricționarea prelucrării;

            – dreptul la opoziţie;

            – dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

            – dreptul de retragere a consimţământului în orice moment, atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia

            Date referitoare la responsabilul cu protecţia datelor desemnat la nivelul Tribunalului Timiș: jud. Șipețan Ionuț Adrian, telefon – 0256 498 044 (interior 111), email – ionut.sipetan@just.ro.


 

Solicitarea informațiilor de interes public


Buletinul informativ al informațiilor de interes public


Buget


Bilanțuri contabile


Achiziții publice


Declarații de avere și interese


Formulare tip


Contact