Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Actualitate

Info taxe

Formulare

Camere de lucru cu publicul


Actualitate
___________________________________________________________________________________________________
INSTITUŢIA MEDIERII 

___________________________________________________________________________________________________
 
Informare asupra medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor.
 
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).

Info taxe

Plata amenzilor judiciare si a cheltuielilor de judecataSumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat  şi se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia.
    • Acestea se pot achita la Agenţiile de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor fiscale.

     Obligaţia de plată a cheltuielilor judiciare către stat constituie creanţă fiscală. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligaţia de plată către stat a sumelor avansate din bugetul statului, constituie titlu executoriu şi se comunică de îndată organelor competente.

     Potrivit art. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

         (1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înţelege:

         a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

         b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

         c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

         d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.”

 • Plata taxelor judiciare de timbru: 

În conformitate cu prevederile art. 40 din OUG   nr. 80/2013 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru:

Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente şi taxe necesare pentru operaţiuni de legalizare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor înscrisuri:   
    1. LEGALIZARE  
- cerere de legalizare;
- hotărârea a cărei legalizare se doreşte; 
- taxă judiciară de timbru în valoare de : 
- 5 lei /exemplar -  pentru hotărâri - conform art.9 lit.l din OUG 80/2013;
- 1 leu / pagină pentru legalizarea înscrisurilor - conform art.9 lit.j din OUG 80/2013;
- delegaţie specială pentru ridicarea legalizării - dacă este cazul.
        NOTĂ:
      Persoanele care solicită eliberarea de copii legalizate/investiri de pe sentinţele pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, vor depune cererea de legalizare şi taxa de timbru aferentă la Serviciul Arhivă, în programul cu publicul afişat pe site (în prezentare).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Documente şi taxe necesare pentru eliberarea ceriticatelor de grefă: 
     - cerere  formulată de petent,
     - taxa judiciară de timbru – 1 leu/exemplar,
    
  
      NOTĂ:  
    Persoanele care solicită eliberarea unui certificat de grefă, vor depune cererea şi taxa judiciară de timbru aferentă la Serviciul Registratură.
    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2. CAUŢIUNE

Conform art. 671. din Codul de procedură Civilă, depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfăşurarea, potrivit legii, a executării silite ori al obţinerii suspendării executării silite, depunerea sumelor cu afectaţiune specială, precum şi depunerea sau consemnarea sumelor reprezentând veniturile bunurilor urmărite ori preţul rezultat din vânzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank - S.A., Trezoreria Statului sau la orice altă instituţie de credit care are în obiectul de activitate operaţiuni de consemnare la dispoziţia instanţei de executare sau a executorului judecătoresc. 

          Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege. 

        Eliberarea acestor sume se face persoanelor îndreptăţite sau reprezentanţilor acestora numai pe baza dispoziţiei executorului judecătoresc ori a instanţei de executare, după caz. 

            Dispoziţiile art. 1.057 şi următoarele privitoare la cauţiunea judiciară se aplică în mod corespunzător.

Totodată, potrivit art. 1.057 alin.1 din acelaşi act normativ, când legea prevede darea unei cauţiuni, suma datorată de parte cu acest titlu se stabileşte de către instanţă în condiţiile legii şi se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank - S.A. sau la orice altă instituţie de credit care efectuează astfel de operaţiuni, pe numele părţii respective, la dispoziţia instanţei sau, după caz, a executorului judecătoresc. 

Contul IBAN pus la dispoziţie de CEC BANK (Calea Victoriei nr.11-13, Sector 3, Bucureşti) pentru consemnarea unei cauţiuni este: RO91CECEB50470RON0000000

            Cod de identificare fiscala Tribunalul Bucureşti - 4340633Formulare


Camere de lucru cu publicul

​...