Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 
Stimaţi justiţiabili,
Ministerul de Justiție pune la dispoziţie aplicaţia informatică Dosarul Electronic Naţional (DEN), în prezent aflat în testare la nivelul instanţelor aflate în circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, Curţii de Apel Alba Iulia şi Curţii de Apel Bucureşti. Aplicaţia Dosarul Electronic Naţional poate fi accesată pe pagina DEN | Ministerul Justiţiei
Informaţii privind accesarea Dosarului Electronic Naţional pot fi obţinute la adresa: DEN | Ministerul Justiţiei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.12.202008.12.2020  !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA SEBES 
                                                       --> accesatiLISTA DE SEDINȚE - ZILNICĂ
                               (pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
 
 
 
DOSARUL ELECTRONIC
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019 - www.tribunalulalba.ro
Doar dupa primirea pe email a mesajului
"Bună ziua,
În sistemul electronic al Tribunalului Alba( sau alta instanta), a fost deschis dosarul cu numărul xxx/yyy/zzzz  în care sunteți parte sau participant.
Ați primit această notificare deoarece, acum puteți consulta on-line dosarul dumneavoastră în format electronic, accesând adresa url de mai jos, autentificându-vă cu această adresă de e-mail respectiv codul trimis prin sms."
Scanarea documentelor în format de hârtie din dosarele Tribunalului Alba s-a realizat începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului, exclusiv pentru documentele depuse la instanță după data de 01.06.2019.
 
 
 
 
 
 
 INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ACCESUL ÎN CLĂDIREA INSTANȚEI :
 
§  Accesul în clădire al participanţilor, părţilor sau reprezentantului acestora va fi permis cu cel mult 15 minute înaintea orei de strigare a cauzei.
§  Jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte să intre în sediul curţii de apel cu privire la numărul cauzei în care este implicată sau cu privire la biroul (registratură sau arhivă) la care doreşte accesul. Accesul în clădire va fi permis exclusiv persoanelor implicate într-o cauză sau care solicită acces la birourile registratură sau arhivă în intervalul orar 8.30-10.30.
§  Pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură sau pentru studiul dosarelor, accesul la birourile registratură şi arhivă este limitat la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija jandarmilor care asigură paza instanţei.
 
  
 
 
 
RO M Â N I A
JUDECĂTORIA SEBEŞ
 
 
H O T Ă R Â R E A Nr. 7/2020
 
Adunării Generale a judecătorilor
din cadrul Judecătoriei Sebeş întrunită la data de 13.03.2020
 
 
Având în vedere evoluţia alarmantă a situaţiei generate de răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu cu Coronavirus SARS-CoV-2, evoluţie ce a determinat declararea, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a epidemiei de coronavirus ca pandemie,
Constatând faptul că Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 192/12.03.2020 în cuprinsul căreia se solicită adoptarea unor măsuri urgente pentru a elimina orice aglomerare de persoane în incinta şi în perimetrul de activitate al instanţelor.
Având în vedere că se impune luarea oricărei măsuri administrative aptă să asigure depăşirea unei situaţii fără precedent ce afectează în egală măsură sistemul judiciar şi beneficiarii actului de justiţie.
Având în vedere Hotărârea nr.6/2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sebeş,
             
HOTĂRĂŞTE
 
Se modifică şi se completează Hotărârea nr. 6/2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sebeş privind măsurile în vederea prevenirii şi limitării efectelor pandemiei determinate de infectarea Coronavirus SARS-CoV-2., după cum urmează:
-        Art.1. se modifică după cum urmează:
Începând cu data de 16.03.2020 şi până la data de 03.05.2020, Judecătoria Sebeş va soluţiona exclusiv cauzele cu caracter urgent, respectiv: în materie penală: cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, prelungire dovadă circulaţie, iar în materie civilă următoarele: ordine de protecţie, ordonanţe preşedinţiale, suspendare provizorie, suspendare executare silită, delegarea autorităţii părinteşti, măsuri asiguratorii, abţineri/recuzări în cauzele urgente.
-        Art.2. se modifică şi completează după cum urmează:
În ziua de  13.03.2020 toate completurile de judecată vor lua măsurile corespunzătoare pentru preschimbarea termenului de soluţionare a cauzelor din intervalul 16.03 – 03.05.2020.
Cu excepţia cauzelor urgente, după finalizarea procedurii de regularizare şi de cameră preliminară, se  va stabili primul termen de judecată ulterior datei de 03.05.2020.
Cu excepţia cauzelor urgente şi a celor în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, anterior repartizării aleatorii, se va majora termenul de repartizare astfel încât primul termen de judecată să fie acordat ulterior datei de 03.05.2020.

-     Art. 7 se completează după cum urmează:

Pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură sau pentru studiul dosarelor, accesul la birourile registratură şi arhivă este limitat la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija jandarmilor care asigură paza instanţei.
-        Art.8 se completează astfel:
În fiecare zi în care sunt programate şedinţe de judecată, la ora 8.00, grefierul de şedinţă va preda jandarmului de la postul de pază de la intrarea în sediul judecătoriei, lista cauzelor care se judecă în acea zi. În cuprinsul listei va fi înscrisă, în dreptul fiecărei cauze, ora la care este programată dezbaterea cauzei.
Accesul în clădire al participanţilor, părţilor sau reprezentantului acestora va fi permis cu cel mult 15 minute înaintea orei de strigare a cauzei.
Jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte să intre în sediul judecătoriei cu privire la numărul cauzei în care este implicată sau cu privire la biroul (registratură sau arhivă) la care doreşte accesul. Accesul în clădire va fi permis exclusiv persoanelor implicate într-o cauză sau care solicită acces la birourile registratură sau arhivă în intervalul orara 8.30-10.30.
Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publicului prin: afişare în locuri accesibile publicului, pe pagina de internet a instanţei şi se comunică Baroului Alba.

 

 

PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE

        Judecător,
          Ana Maria Mărcuş
 
RO M Â N I A
JUDECĂTORIA SEBEŞ
  
 
H O T Ă R Â R E A Nr. 6/2020
Adunării Generale a judecătorilor
din cadrul Judecătoriei Sebeş întrunită la data de 12.03.2020
 Având în vedere:
      - art.10 şi art.12 din Hotărârea Guvernului României – Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr.6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători Nr.191/2020;
În vederea evitării aglomerărilor de persoane în incinta şi în zona în care este situată Judecătoria Sebeş , precum şi evitarea deplasării persoanelor implicate în activităţi judiciare;
În  temeiul  art.  51 lit.a  din Legea 304/2004  privind  organizarea  judiciară, art. 16 lit.a din Hotărârea Nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, Adunarea  generală a  judecătorilor   din  cadrul  Judecătoriei Sebeş, legal  constituită în şedinţa  din  12 martie 2020,
             
HOTĂRĂŞTE
 
Art.1 Începând cu data de 16.03.2020 şi până la data de 31.03.2020, Judecătoria Sebeş va soluţiona exclusiv cauzele cu caracter urgent, respectiv: în materie penală: cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, prelungire dovadă circulaţie, iar în materie civilă următoarele: ordine de protecţie, ordonanţe preşedinţiale, suspendare provizorie, suspendare executare silită, delegarea autorităţii părinteşti, măsuri asiguratorii, abţineri/recuzări în cauzele urgente.
Art.2 În zilele de 12 şi 13.03.2020 toate completurile de judecată vor lua măsurile corespunzătoare pentru preschimbarea termenului de soluţionare a cauzelor din intervalul 16 - 31.03.2020.
Termenul de soluţionare a cauzelor va fi preschimbat pentru o dată ulterioară zilei de 01.05.2020.
Grefierii de şedinţă vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea încunoştinţării părţilor şi participanţilor la proces cu privire la preschimbarea termenului de judecată.
Art.3. Începând cu data de 16.03.2020 şi până la data de 31.03.2020, se vor înainta fizic în căile de atac exclusiv dosarele urgente sau cele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Dosarele care nu reclamă urgenţă precum şi cele în care nu se ridică problema împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale vor fi înaintate în calea de atac într-o singură zi, 01.04.2020.
Art.4 . Începând cu data de 16.03.2020 şi până la data de 31.03.2020, la sediul judecătoriei  îşi vor desfăşura activitatea exclusiv persoanele din grupul de continuitate constituit prin Planul specific de continuitate, Lista personalului de continuitate și Ordinea de succesiune și delegare de atribuții înregistrate sub nr. 184/I/A/23/09.03.2020, cu excepţia zilelor în care sunt planificate şedinţe de judecată, când vor fi prezenţi  judecătorul şi grefierul care formează completul de judecată.
Persoanele din grupul de continuitate au obligaţia de a purta mască şi mănuşi, în măsura posibilităţii de asigurare a acestora de către angajator, şi de a evita deplasarea inutilă prin instanţă.
Prezenţa oricărui alt angajat la locul de muncă va fi comunicată obligatoriu grefierului șef al judecătoriei.
Art.5. În cauzele care se vor judeca în perioada 16-31.03.2020 fiecare complet de judecată este dator să adopte orice măsură consideră necesar pentru evitarea aglomerării sălii de judecată.
 Completurile de judecată în materie penală vor examina posibilitatea utilizării mijloacelor tehnice necesare audierii persoanelor private de libertate prin videoconferință.
Fiecare complet de judecată va evalua posibilitatea declarării nepublice a şedinţei de judecată.
Art.6. În perioada 16-31.03.2020 corespondenţa administrativă între instanţe se va realiza exclusiv în format electronic, cu excepţia situaţiilor în care o dispoziţie legală imperativă prevede transmiterea înscrisurilor în original.
Art.7. Programul de lucru cu publicul la registratura şi arhiva Judecătoriei Sebeş, se va desfăşura între orele 8,30-10,30.
Art.8. Accesul publicului în incinta instanţei va fi permis doar la data şi ora fixate pentru judecarea cauzei în care participă, fiind stabilite cauze pe ore, cu anunţarea părţilor telefonic sau prin alte mijloace de comunicare.
Art. 9. În data de 30.03.2020 se va proceda la reevaluarea situaţiei.
Art.10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publicului prin: afişare în locuri accesibile publicului, pe info-site, pe pagina de internet a instanţei, se distribuie în mass media locală şi se comunică Baroului Alba.

 

PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE

        Judecător,
          Ana Maria Mărcuş     

 

 

COMUNICAT

HOTĂRÂREA NR 5/2020
Adunării Generale a judecătorilor
din cadrul Judecătoriei Sebeş întrunită în data de 06.02.2020
 

HOTĂREŞTE: 

  

         Art. 1 Suspendarea formei de protest adoptate prin HAGJ nr 4/2020 începând cu data de 07.02.2020.

 Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate şi se va afişa pe portalul instanţei.
 Sebeş, 06.02.2020
 

 

 

  Comunicat de presa

          la data de 31.01.2020, ora 12.00, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sebeș, pe ordinea de zi aflându-se analizarea continuării sau schimbării formei de protest adoptate.a data de 31.01.2020, ora 12.00, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sebeș, pe ordinea de zi aflându-se analizarea continuării sau schimbării formei de protest adoptate.la data de 31.01.2020, ora 12.00, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sebeș, pe ordinea de zi aflându-se analizarea continuării sau schimbării formei de protest adoptate.a data de 31.01.2020, ora 12.00, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sebeș, pe ordinea de zi aflându-se analizarea continuării sau schimbării formei de protest adoptate.

           În contextul în care, la data de 28.01.2020, proiectul legislativ privind eliminarea pensiilor de serviciu a fost adoptat de către Parlament, Adunarea Generală a decis, cu majoritate de voturi, suspendarea activităţii de judecată pe termen nelimitat, prin amânarea  cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente.

          Cauzele cu caracter urgent pentru care activitatea de judecată va continua sunt:

          În materie civilă: ordine de protecţie, ordonanţe preşedinţiale, suspendare provizorie, suspendare executare silită, delegarea autorităţii părinteşti, măsuri asiguratorii, abţineri/recuzări în cauzele urgente.

         În materie penală: cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, prelungire dovadă circulaţie.

         Personalul auxiliar din cadrul departamentelor cu relaţii cu publicul Arhivă/Registratură, ca formă de protest vor asigura doar 1/3 din programul de lucru cu publicul, între orele 8:30-10:30.

         Totodată, Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Sebeş s-a solidarizat cu protestul judecătorilor de la celelalte instanţe din ţară şi protestul personalului auxiliar de specialitate din instanţe, având în vedere că art. 77 din Legea nr. 567/2004 instituie acelaşi regim de interdicţii şi incompatibilități ca al magistraţilor.

 

 

BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

Comunicat jud sebes.docxComunicat jud sebes.docx 

 

 

Info
 
        Justiţia îşi doreşte şi trebuie să fie mai aproape de cetăţeni. Scopul ei, până la urmă, este cel de a satisface un interes public: un act de justiţie de calitate şi îndeplinit într-un termen rezonabil. 
        Noile coduri – civil şi de procedură civil, penal şi de procedură penală – conectează România şi pe români la realităţile lumii de azi. Ele, noile coduri, se adresează tuturor cetăţenilor români, dar şi cetăţenilor altor state care intră într-un fel sau altul în relaţie juridică cu statul român sau cu cetăţeni ai statului român. 
        De aceea, facilitarea cunoaşterii de către cetăţeni şi punerea în practică adecvată a instituţiilor noilor coduri trebuie să reprezinte o preocupare pentru statul român, pentru justiţia română. 
        Mijlocul concret de a obţine satisfacţie pentru dreptul încălcat – fie că este un drept de proprietate, drept la viaţă privată, un drept legat de familie, de moştenire, de dreptul la integritate fizică şi psihică încălcat printr-o infracţiune – este cererea de chemare în judecată. 
        Prin cererea de chemare în judecată orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau interesele legitime are posibilitatea să şi le valorifice sau să ceară să îi fie protejate în justiţie. 
       De aceea, pentru a veni în întâmpinarea justiţiabililor, Institutul Naţional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, cu sprijinul generos al Confederaţiei Elveţiene, în cadrul programului de cooperare elveţiano-român, pun gratuit la îndemâna justiţiabililor dar şi al practicienilor:
       Într-o abordare accesibilă, cele două ghiduri oferă modele de cereri de chemare în judecată atât pentru acţiuni cu un grad redus de complexitate, cât şi pentru acţiuni de o complexitate ridicată, din perspectiva problemelor faptice şi juridice deduse judecăţii (revendicare, partaj de bunuri). Astfel sunt conturate repere importante pentru justiţiabili în demersul acestora de valorificare a unor drepturi sau interese legitime în justiţie. 
       Prin sprijinul pe care îl pot oferi justiţiabililor pentru redactarea cererilor – binevenit în contextul dificultăţilor determinate de caracterul de noutate al multora dintre prevederile procedurale ale noilor coduri – ghidurile pot contribui la evitarea unor sancţiuni procedurale, cum ar fi anularea cererilor de chemare în judecată pentru că nu îndeplinesc condiţiile formale prevăzute de lege. 
       Dincolo de utilitatea pentru justiţiabili soluţiile oferite de ghiduri, acestea pot contribui şi la celeritatea procedurilor judiciare, prin evitarea întârzierilor în soluţionarea cauzelor determinate de etapele suplimentare care trebuie parcurse pentru complinirea lipsurilor cererilor introductive. 
       Modelele de cereri de chemare în judecată sunt puse la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor:
      Modelele de cereri de chemare în judecată sunt puse la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor: Modelele de cereri de chemare în judecată sunt puse la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor:
    • pe site-ul CSM –                   www.csm1909.ro - secţiunea Modele de cereri pentru justiţiabili sau la adresa dedicată  www.ghid.csm1909.ro

pe site-ul INM – pe site-ul INM – www.inm-lex.ro 


Informaţii de interes public

...

Contact

...