Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

Chestionar referitor la percepția activității din cadrul Judecătoriei Rădăuţi


    Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau on-line, prin accesarea link-ului de mai jos:

        deschide chestionar

 
 

Program cu publicul în perioada 15 martie 2024 - 4 aprilie 2024
 
 
ANUNŢ IMPORTANT!

Începând cu data de 28 decembrie 2021, Judecătoria Rădăuţi îşi desfăşoară activitatea la noul sediu situat în municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, nr. 1, judeţul Suceava.


 
 

 


 
 
- // -
„Conducerea Judecătoriei Rădăuţi  adresează justiţiabililor următoarea rugăminte: în situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar ca aceasta să se facă cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, aşa cum rezultă din prevederile art. 1141 din Codul de procedură civilă de la 1864 şi art. 254 din noul Cod de procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.
În caz contrar, Judecătoria Rădăuţi  nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor la termen, la dosare ”.
- // -
BROȘURI CSM
 
REGULI DE CONDUITĂ ÎN INSTANŢĂ
           
Reguli Generale
(care trebuie să fie respectate de orice persoană în cadrul oricărei instanţe) sunt prevezute în art. 121 - 124 din Codul de procedură civilă, art. 298 - 299 Codul de procedură penală şi 8 în Cap. III - Desfăşurarea activităţilor administrativ - judiciare a instanţelor din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.
În cadrul instanţelor orice persoană este obligată:
-              să aibă o ţinută decentă şi o comportare cuviincioasă;
-              să nu aibă asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme;
-              să păstreze ordinea şi disciplina şi să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei.
           
Reguli Specifice
(care trebuie să fie respectate de orice persoană atunci când se află la unul din compartimentele din cadrul instanţei):
           
La Registratură
* Conformaţi-vă indicaţiilor date de judecătorul de serviciu;
*  Respectaţi programul de lucru afişat;
*  Păstraţi o atitudine respectoasă;
*  Respectaţi regulile generale de politeţe;
*  Declinaţi-vă identitatea;
*  Este interzisă scoaterea din incinta instanţei a dosarelor, sublinierea sau adnotarea pe margine a înscrisurilor din dosare, detaşarea filelor acestora în timpul consultării lor.
           
În Sala de şedinţe
Pentru o bună desfăşurare a şedinţei de judecată, ar trebui să consultaţi lista dosarelor care se judecă în ziua respectivă, listă afişată la intrarea sălii de şedinţe. În dreptul fiecărui dosar trecut numărul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.
*  Fiţi respectuos;
*  Păstraţi liniştea în timp ce se desfăşoară şedinţa;
*  Nu folosiţi cuvinte jignitoare;
*  Întotdeauna fiţi politicos, atunci când vorbiţi;
*  Vorbiţi clar şi destul de tare pentru ca judecătorii şi grefierul de şedinţă să poată auzi şi consemna tot ceea ce spuneţi;
*  Abţineţi-vă de la orice gesturi, conduită care arată sau poate sugera lipsă de respect faţă de instanţă, avocaţi, martori, grefierul de şedinţă, personalul care efectuează paza sau orice alte persoane;
*  Nu ridicaţi tonul (în mod necuviincios) când vă adresaţi instanţei;
*  Când vă adresaţi judecătorului folosiţi sintagma ,,domnule preşedinte,, sau ,,onorată instanţă,,.
*  Adresaţi-vă părţii adverse doar prin intermediul instanţei;
*  Nu vă apropiaţi de masa completului de judecată fără permisiune preşedintelui;
*  Nu intraţi şi ieşiţi în mod excesiv şi nu izbiţi uşile sălii de şedinţă;
*  Nu citiţi ziare, reviste sau cărţi în timpul desfăşurării şedinţei de judecată;
*  Trataţi cu respect bunurile din sala de şedinţe.
           
La Arhivă
*  Puteţi consulta dosarele şi registrele instanţei, în cadrul acestui compertiment conform programului de lucru afişat, pe baza unei cereri scrise, aprobate de şeful compertimentului de arhivă, fiind necesară prezentarea unui act de identitate;
*  Nu este permisă părăsirea arhivei cu dosarul sau detaşarea de acte din dosare;
*  Fotocopierea actelor din dosar sete permisă doar cu încuviinţarea preşedintelui instanţei sau a judecătorului de serviciu şi în prezenţa unui angajat al arhivei;
           
La Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
*  Aici puteţi depune cererile de furnizare a informaţiilor publice şi vi se înregistrează petiţiile adresate instanţei;
*  Vi se furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate, astfel că e bine să explicaţi cât mai clar ce informaţie anume solicitaţi.
*  Dacă solicitarea necesită un termen de răspuns, funcţie de volumul de informaţie solicitat, trebuie să aşteptaţi 30 zile;
*  Dacă cererea dumneavoastră este de competenţa altei instituţii, atunci va fi trimisă de către instanţă, la respectiva instituţie;
*  Nu vi se va furniza o informaţie exceptată de la accesul publicului sau pe care instanţa nu o deţine;
           
CIRCUITUL CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
           
1 Cererea de chemare în judecată
Cererea de cehmare în judecată se depune la registratura instanţei.
           
2 Constituirea dosarului
Cererea se înregistrează, apoi primeşte, prin intermediul unei aplicaţii informatice - ECRIS, un număr unic pe ţară şi devine dosar.
           
3 Repartizarea dosarului
Dosarul este repartizat unui complet de judecată ales aleatoriu tot prin intermediul ECRIS.
Aplicaţia ECRIS repartizează dosarul, în funcţie de obiectul cererii, la unul dintre completele de judecată care judecă în materia respectivă în intervalul de timp prestabilit prin aplicaţie.
           
4 Citaţia
Grefierul citează părţile dosarului pentru primul termen de judecată.
Dacă reclamantul a depus cererea personal, nu va mai fi citat pentru că i s-a adus la cunoştinţă primul termen în momentul înregistrării cererii sale (are termen în cunoştinţă).
           
5 Şedinţa
Toate dosarele ce se judecă într-o zi de judecată către acelaşi complet de judecători formează o şedinţă.
grefierul predă judecătorului şedinţa cu cel puţin două zile înaintea datei fixate pentru şedinţa publică de judecată.
fiecare dosar se dezbate în şedinţa de judecată, la termenul fixat.
Preşedintele completului de judecată deschide, suspendă şi ridică şedinţa de judecată.
           
6 Deliberarea şi pronunţarea
Completul de judecată deliberează şi scrie dispozitivul, apoi, preşedintele se întoarce în sala de şedinţă şi îl pronunţă în şedinţă publică.
           
7 Comunicarea hotărârii
Grefirul tehnodactilografiază sentinţa în baza motivării redactate de judecătorul redactor şi o comunică părţilor.
           
8 Înaintarea dosarului în calea de atac
Dacă hotărârea nu a fost atacată cu una dintre căile de atac, dosarul se depune la arhivă spre conservare.
Dacă hotărârea a fost atacată, dosarul este înaintat la instanţa de control judiciar împreună cu cererea de apel sau recurs şi cu dovezile de comunicare către părţi a hotărârii atacate.

Informaţii de interes public


Contact

CONTACT

Adresa Judecătoriei RĂDĂUŢI este:
Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, nr. 1 (noua adresă începând cu 28.12.2021)
  
Telefon:
0230-561828
Fax:
0230-562952
E-mail:
jud-radauti@just.ro