Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Instanţa în cifre

Rapoarte şi studii

Informaţii statistice ale instanţei


Rapoarte şi studii

 

 

Raport privind analiza instanţei prin prisma indicatorilor de eficienţă 

 

Raport privind analiza instanţei prin prisma indicatorilor de eficienţă pe anul 2015.docRaport privind analiza instanţei prin prisma indicatorilor de eficienţă pe anul 2015.doc


Informaţii statistice ale instanţei

 
Din anul 2001 şi pîna în prezent, activitatea instanţei s-a concretizat în numărul de cauze înregistrate pe rolul instanţei, evoluţia prezentându-se astfel:
2001 - un total de 4751 cauze
2002 – un total de 4645 cauze
2003 – un total de 3622 cauze
2004 – un total de 4264 cauze
2005-  un total de 4700 cauze 
2006 – un total de 4800 cauze 
2007 – un total de 4506 cauze 
2008 – un total 4959 de  cauze 
2009 – un total de 6351 cauze 
2010 – un total de 8240 cauze
2011 – un total de 7722 cauze
2013 - un total de  6695 cauze
2014 - un total de 6578 cauze
2015 - un total de 6915 cauze
Instanţa înregistrează un volum de activitate mediu faţă de instanţele de acelaşi grad din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa .
După acest criteriu, al volumului de activitate, Judecătoria Mangalia se plasează pe locul al treilea în judeţul Constanţa, după Judecătoria Constanţa şi Judecătoria Medgidia.
Instanţa şi-a început activitatea în anul 2011 cu un stoc de 2303 de cauze înregistrate pe rolul instanţei şi nesoluţionate până la sfârşitul anului 2010, stoc care, raportat pe materii, a avut următoarea structură
-142 cauze penale fără minori
-6 cauze penale cu minori
-1055 cauze civile
-594 plângeri contravenţionale
-349 cauze cu minori şi de familie 
-139 cauze comerciale
-18 cauze încuviinţare silită
La acest stoc de dosare s-au adăugat un număr de 5419 de cauze nou înregistrate pe rolul instanţei în cursul anului 2011, structurate pe materii astfel :
-351 cauze penale fără minori
-20 cauze penale cu  minori 
-1839 cauze civile 
-949 plângeri contravenţionale
-0  litigii de muncă
- 477  cauze cu minori şi familie
- 303 cauze comerciale
-1480  cauze încuviinţare executare silită
Din totalul de 7722 de cauze aflate spre soluţionare pe rolul instanţei au fost soluţionate în cursul anului 2011 un număr de 5580 de cauze. 
În stocul de 2142 de dosare nesoluţionate de Judecătoria Mangalia până  la sfârşitul anului 2011 s-au evidenţiat 167 de cauze civile cu vechime de peste un an şi 29 cauze civile cu vechime de peste 2 ani. La calculul vechimii s-a avut în vedere data înregistrării cauzei în sistem, inclusiv perioadele cât o cauză a fost suspendată.
La nivelul Judecătoriei Mangalia  există 4 dosare penale cu vechime mai mare de 1 an şi  nu există dosare penale cu vechime mai mare de 2 ani.
Structurarea pe materii a cauzelor soluţionate de Judecătoria Mangalia este următoarea :
-16 cauze penale cu minori 
-445 cauze penale fără minori
-2787 cauze civile
-884 plângeri contravenţionale 
-504 cauze cu minori şi familie
-344 cauze comerciale
-1484 încuviinţare executare silită
Judecătoria Mangalia a fost sesizată şi a soluţionat în cursul anului 2011 un număr de 31 de propuneri de arestare preventivă, 11 cereri de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse în faza de urmărire penală şi un număr de 14 cereri de emitere a autorizaţiei de percheziţie.
De asemenea, în cursul anului 2011 au fost soluţionate de către preşedintele instanţei, în conformitate cu dispoziţiile art. 911şi următoarele Cod procedură penală 9 cauze având ca obiect cereri de autorizare a interceptărilor  convorbirilor telefonice.
Nu au fost înregistrate  cauze având ca obiect autorizarea transmiterii de date reţinute.
În conformitate cu dispoziţiile art. 403 alin. 4 Cod procedură civilă, preşedintele instanţei a soluţionat un număr de 26  cauze având ca obiect cereri de suspendare provizorie a executării silite.
Stocul de dosare nesoluţionate până la sfârşitul anului 2011 este de 2142 cauze iar situaţia statistică evidenţiază următoarea structurare pe materii:
-10  cauze penale cu minori
-48 cauze penale fără minori
-991 cauze civile
-659 plângeri contravenţionale
-322 cauze cu minori şi familie
-98 cauze comerciale   
-0 litigii de muncă
-14 încuviinţare executare silită
Indicele general de operativitate al Judecătoriei Mangalia în anul 2011 se situează la  valoarea  de 102,97% pentru  operativitatea relativă şi  la  valoarea de  72,26 % pentru operativitatea absolută.
Comparativ cu anul 2010 se constată o creştere de  3,09 % a operativităţii relative şi de 0,21 % a operativităţii absolute.
La nivelul Judecătoriei Mangalia activitatea nu este organizată pe secţii specializate, toţi judecătorii instanţei soluţionând atât cauze în materie civilă cât şi cauze în materie penală.
Datorită specificităţii activităţii instanţei completele specializate pe diferite materii nu soluţionează numai cauze din acea materie ci şi cauze civile şi penale, astfel nu se poate calcula operativitatea pe complete   specializate.
Raportarea numărului de cauze cu soluţionarea cărora a fost investită Judecătoria Mangalia în anul 2011 la numărul de cauze soluţionate în acest an evidenţiază următorii indici de operativitate pe materii:
-cauze penale cu minori        -  61,53%
-cauze penale fără minori     -  90,26%
-cauze civile        -  65,74%            
-plângeri contravenţionale   -  57,29%
-litigii de muncă                   - 100%
-cauze cu minori şi familie  -  61,01%
-cauze comerciale                -  77,82%
-încuviinţare executare silită – 99,06%
În considerarea unui număr de 9 judecători care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Judecătoriei Mangalia pe tot parcursul anului 2011 şi prin raportare la  numărul total de cauze de soluţionat de către instanţa noastră în anul 2011  rezultă o încărcătură medie pe judecător de 858 de  cauze.
Din totalul de 5580 de hotărâri pronunţate de Judecătoria Mangalia în anul 2011  au fost atacate un număr de 790 hotărâri , rezultând un procentaj de atacabilitate de 14,15%. 
Dintre acestea, instanţele de control judiciar au admis căile de atac într-un număr de 145 de cauze (136 cauze civile şi 9 cauze penale), rezultând astfel un indice de casare de 18,35 % 
Analizând comparativ hotărârile pronunţate în materie civilă în funcţie de specializarea completelor de judecată se constată că procentul de atacabilitate pentru completele specializate în soluţionarea cauzelor cu minori şi de familie este mult mai mic decât procentul de atacabilitate ale completelor specializate în soluţionarea cauzelor de fond funciar. 
Astfel, completele de minori şi familie au un procent de atacabilitate mediu de 9,74%  în timp ce procentul de atacabilitate pentru completele de fond funciar este aproape dublu, respectiv 13,61%. 
Acest aspect poate fi explicat prin interesul crescut ce îl suscită cauzele privind dreptul de proprietate, prin complexitatea deosebită a cauzelor în materia fondului funciar, dar şi prin numărul mare al cauzelor civile complexe ce se repartizează acestor complete ţinând cont şi de numărul total al cauzelor înregistrate pe rolul Judecătoriei Mangalia şi de specializarea completelor. 
Astfel, pe rolul Judecătoriei Mangalia s-au înregistrat un număr de 83 cauze de fond funciar şi 477 cauze de minori şi familie încărcătura cu dosare ale completelor specializate în soluţionarea cauzelor cu minori şi de familie fiind preponderentă cu acest tip de cauze şi mai puţine cauze civile, în timp ce completele specializate în soluţionarea cauzelor de fond funciar au avut repartizate mai multe cauze civile, încărcătura cu dosare de fond funciar fiind mai redusă. 
Căile de atac au fost respinse într-un număr de 274 de cauze (161 cauze civile şi 113 cauze penale), rezultând un indice de menţinere a hotărârilor de 34,68%. 
Instanţele de control judiciar au casat cu trimitere spre rejudecare un număr de 28 cauze civile (26 cauze civile şi 2 cauze penale).  
Pentru diferenţa de 343 cauze nu au fost comunicate până în prezent soluţiile pronunţate în căile de atac. 
 În materie civilă, din totalul de 5119 de hotărâri pronunţate de Judecătoria Mangalia în  cursul anului 2011 au fost atacate cu recurs un număr de 556 de soluţii, iar cu apel au fost atacate 57 de soluţii rezultând un procentaj de atacabilitate de 11,97 %.
În materie civilă, instanţele de control judiciar  au admis căile de atac   într- un număr de 136 de cauze reprezentând o proporţie de 22,18 % din hotărârile atacate şi au respins căile de atac intr-un număr de 161 dosare reprezentând 26,26% din  hotărârile atacate. 
In materie penală, din totalul de 461 de  hotărâri pronunţate de Judecătoria Mangalia au fost atacate cu recurs un număr de 174 soluţii , rezultând un procentaj de atacabilitate de 38,3 %.  
 În materie penală, instanţele de control judiciar au admis recursurile formulate într-un număr de 9 de cauze, reprezentând o proporţie de 5,17% din hotărârile atacate şi au respins recursurile formulate într-un număr de 113 dosare, reprezentând 64,94% din  hotărârile atacate. 
Principalele probleme de drept  luate în discuţie de instanţele de control judiciar şi care au atras casarea hotărârilor pronunţate de Judecătoria Mangalia au vizat:
-in materia plângerilor contravenţionale: interpretarea eronată privind aplicarea dispoziţiilor ce reglementează eroarea maximă tolerată a aparatelor radar, lipsa necesităţii ca planşele foto radar să cuprindă elemente din care să rezulte locaţia autovehiculului, interpretarea dispoziţiilor legale în litera şi în spiritul pentru care au fost edictate, aprecierea existenţei sau nu a contravenţiei prin prisma trăsăturilor esenţiale reglementate de O.G. nr. 2/2001, inexistenţa calităţii de subiect activ al contravenţiei, încadrarea juridică corectă a faptei contravenţionale, interpretarea materialului probator administrat în cauză, interpretarea de către judecătorii fondului a dispoziţiilor referitoare la cauzele de nulitate a procesului verbal de contravenţie, interpretarea diferită, dată de instanţa de fond şi aceea de control judiciar, a prevederilor O.G. nr. 2/2001 referitoare la corecta individualizare a sancţiunii contravenţionale;
-in materia fondului funciar: aspecte legate de interpretarea probelor administrate de instanţă, interpretareadispoziţiilor legale în litera şi în spiritul pentru care au fost edictate;
-în materia dreptului familiei: aspecte legate de contribuţia soţilor la dobândirea bunurilor comune, momentul de la care se poate acorda pensia de întreţinere, interpretarea motivelor de fapt pentru admiterea acţiunii de divorţ, purtarea în continuare a numelui;
-în materie civilă: aspecte legate de admisibilitatea acţiunii în evacuare, de modul de apreciere a probelor şi de analiză a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză, de necesitatea învestirii cu formulă executorie a contractelor de garantie reală mobiliară, de criteriile de atribuire a loturilor în procedura partajului judiciar, de întrunirea condiţiilor necesare constatării uzucapiunii, aplicabilitatea CEDO, condiţiile în care se pot acorda cheltuielile de judecată 
Nu au fost identificate hotărâri pronunţate de Judecătoria Mangalia cu încălcarea normelor privind alcătuirea instanţei, de alţi judecători decât cei care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii sau cu depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti, motive care să fi atras casarea în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 1, 2, 4 din Codul de procedură civilă. 
În materie penală, principalele critici ale instanţei de control judiciar au vizat: interpretarea eronată a probelor administrate în cauză, aprecierea asupra existenţei sau nu a gradului de pericol social al unei infracţiuni, interpretarea temeiurilor în baza cărora se poate dispune liberarea provizorie, arestarea preventivă sau prelungirea arestării preventive, individualizarea pedepselor, cuantificarea daunelor morale. 
În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor în materie civilă se constată o medie de 1,32 şedinţe pentru finalizarea unui dosar la un număr mediu de dosare pe şedinţă de 3,05 aşa cum rezultă din datele obţinute din programul ECRIS IV cu o durată medie 49,03 zile. 
In materie penală se observă o medie de 2,60 şedinţe pentru soluţionarea unei cauze la un număr mediu de dosare pe şedinţă de 1,56, cu o durată medie 97,57 zile.