Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare

 

              Prezentare instanţă

 

Legislație 

            

             Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 

Conducere
             Conducerea instanţei
Organizare            
            Competența Judecătoriei Iași
            Carieră
 

 


Actualitate

 

 Dosarul electronic

 
 
FORMULARUL DE ÎNCĂRCARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ, A CERERILOR DE
COMUNICARE ELECTRONICĂ ȘI DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC
Informare: urmare a unor probleme de comunicații dintre serverul aplicației de comunicare cu instanța și serverul de email folosit pentru trimiterea codurilor de activare a conturilor, pentru o perioadă de timp conturile nou create nu au putut fi activate.
Pentru activarea conturilor nou create puteți parcurge următorii pași: în pagina de autentificare introduceți adresa de e-mail folosită pentru crearea contului, o parolă oarecare și apăsați butonul „Autentificare”. Sistemul va sesiza că contul nu este activ și vă va oferi două opțiuni: introducerea codului primit pe email sau generarea unui nou cod de activare. Alegeți a doua variantă apoi introduceți codul de activare în fereastra nou apărută.
 
PENTRU CONSULTAREA DOSARELOR FOLOSIȚI DOSARUL ELECTRONIC
 
PROGRAMARE ON-LINE PENTRU STUDIUL DOSARELOR IN ARHIVA CURENTA
Programarea on-line pentru studiul dosarelor în arhiva curentă a Judecătoriei Iași se face pe site-ul Curții de Apel Iași www.ca-iasi.ro, în secțiunea Programare Arhivă

 

 Chestionar de analiză a percepției publice a activității Judecătoriei Iași

 

 
Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau online, prin accesarea link-ului de mai sus.  
 

 

 Program cu publicul

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL INSTANŢEI
 
Accesul publicului este permis în incinta instanţei, în timpul programului de lucru şi în locurile permise, în baza art.92 alin.1 lit. a şi b din Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/22.12.2022, conform următorului program:
•    în sediul Judecătoriei Iaşi, începând cu ora 08:00;
•    în sălile de judecată, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată, ora de începere a şedinţelor de judecată fiind, de regulă, ora 08:30 (art.90 din Regulament);
•    la Registratură: zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00;
•    la Biroul de primire cereri şi eliberare copii de pe înscrisurile din dosare: zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00-12:00. În cadrul acestui program vor putea fi stabilite anumite intervale orare pentru primirea şi/sau eliberarea anumitor categorii de cereri, potrivit celor dispuse de grefierul şef al instanţei, cu avizul preşedintelui;
•     la Arhiva curentă civilă şi Arhiva curentă penală: zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00, iar joia şi între orele 16:00 – 17:00 (pentru consultarea dosarelor şi solicitarea de relaţii), iar pentru efectuarea de copii prin fotografiere, zilnic, de luni până vineri, între orele 13:00 – 14:00;
•    la Biroul Persoane Juridice (pentru activitatea de înregistrarea şi evidenţă a persoanelor juridice şi pentru activitatea la organul financiar local): zilnic, de luni până vineri, între orele 11:30 – 12:30; (pentru eliberare certificate, hotărâri cu forma definitivă privind dosarele specifice etc.);
•    la Biroul de informare şi relaţii publice (BIRP):
    - zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00-12:00, iar  joia şi între orele 16:00 – 19:00 - pentru îndeplinirea activităților întemeiate pe dispozițiile Legii nr.544/2001 şi a celor reglementate de art.75-79 din Regulament, precum şi pentru eliberarea certificatelor de grefă;
    - zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00-16:00, iar în ziua de joi şi între orele 16:00 – 19:00 - pentru îndeplinirea activităților prevăzute de art.163 din Codul de procedură civilă și art.260 din Codul de procedură penală referitoare la primirea de la agenții procedurali/factorii poștali și respectiv predarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură către instanță și de la instanță către justițiabili-participanți în proces;
•    la Biroul de executări silite şi titluri executorii, pentru ridicarea încheierilor pronunţate în dosarele înregistrate pe rolul completelor CS (încuviinţare executare silită) de către delegaţii birourilor executorilor judecătoreşti: în zilele de miercuri şi vineri, între orele 10:00-11:00;
•    la Biroul grefierului şef al instanţei/grefierului şef de secţie civilă/grefierului șef de secție penală pentru restituirea recipiselor originale aflate la registrele de evidenţă a valorilor şi a înscrisurilor originale depuse la dosare: zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.

În perioada vacanţei judecătoreşti (lunile iulie şi august), programul de lucru cu publicul va fi unul restrâns, potrivit celor ce vor fi stabilite înaintea începerii acesteia, urmând a fi anunţat, afişat şi/sau comunicat, după caz, în timp util.  

 

 Protecția datelor cu caracter personal

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru justiţiabili/reprezentanţi/participanti la proces:
•    datele publicate pe portalul instanţei de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS:
•    prelucrarea dalelor cu caracter personal se face fii scopul exercitării atribuţiilor, prevăzute de lege. in vederea desfăşurării activităţii de judecată:
•    datele cu caracter personal sunt stocate in arhivele electronice şi depozit ale instanţei, sens in care se va indica termenul stocării arhivării (durata termenului de arhivare este determinată de Nomenclatorul arhivistic pentru dosarele şi materiale preconstituite ale instanţei, in cazul arhivării fizice şi electronice a dosarelor), (pentru datele şi informaţiile personale publicate pe portalul jusl.ro al instanţei, preluate automat din aplicaţia ECRIS - număr dc dosar, soluţie, numele părţilor, obiect, liste de şedinţe, citaţii publicate pe pagina de internet a instanţei - . perioada de păstrare este de cel puţin 6 luni: se va indica termenul de păstrare fixat de fiecare instanţă judecătorească şi se stabileşte în funcţie de data soluţionării definitive a cauzelor):
•    destinatarii datelor personale sunt angajaţii instanţei cu atribuţii in acest sens. precum şi instituţiile statului. în condiţiile legii.

Pentru personalul instanţei:
•    prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege. respectiv activităţii de natură administrativă: informarea că datele cu caracter personal din documente publicate sunt stocate in arhivele electronice/depozit ale instanţei: perioada stocării (perioadă stabilită prin Nomenclatorul arhivistic pentru documentele create deţinute de instanţe sau prin alte acte normative):
•    perioada de păstrare pe portalul instanţei a dalelor personale ale angajaţilor, perioadă care se poate stabili în funcţie de scopul acţiunii pentru care s-a tăcut publicarea (de ex: publicarea numelui în cazul funcţiilor dc conducere, pensionare, concursuri, declaraţii de avere etc):
•    destinatarii datelor cu caracter personal sunt angajaţii instanţei cu atribuţii în acest sens. precum şi instituţiile statului. în condiţiile legii.

Conform Regulamentului general privind protecţia datelor, drepturile de care beneficiază
părţile sunt:
•    dreptul dc a solicita acces la propriile date cu caracter personal:
•    dreptul la rectificare:
•    dreptul la ştergerea datelor:
•    dreptul la restricţionarea prelucrării;
•    dreptul la portabilitatca datelor;
•    dreptul la opoziţie: dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă se apreciază că drepturile nu au fost nerespectate;
•    dreptul de retragere a consimţământului în orice moment, atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin.(l) lit. a) sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament. Iară a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia).

 

 Liste de şedintă pe perioada protestului

 

 

 

 Comunicate şi hotărâri

 
​ 
COMUNICAT
privind HOTĂRÂREA NR. 2 din 26 ianuarie 2024
a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi
 
 

Judecătorii Judecătoriei Iaşi, întruniţi astăzi în Adunarea generală au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, suspendarea formelor de protest iniţiate prin Hotărârea nr.8/11.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Iaşi şi continuate prin modalităţile adoptate prin Hotărârea nr.9/14.12.2023 şi Hotărârea nr.1/11.01.2024 ale Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Iaşi, activitatea de judecată urmând a fi reluată, pentru toate cauzele, începând cu data de 31.01.2024.

Judecătorii Judecătoriei Iaşi susţin, în continuare, revendicările personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul Judecătoriei Iaşi afiliat la Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

Începând cu data de 29.01.2024, compartimentele şi birourile care au şi program de lucru cu publicul vor desfăşura acest program în intervalul orar stabilit prin Decizia nr.5/08.01.2024 a preşedintelui Judecătoriei Iaşi privind organizarea administrativ-judiciară a instanţei în anul 2024.

            Hotărârea - comunicat 

COMUNICAT
privind HOTĂRÂREA NR. 1 din 11 ianuarie 2024
a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi
 
 
Şedinţa Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei laşi, convocată în temeiul art.9 cu trimitere la art.7 alin.1) lit.r), art.12 alin.1) şi art.14 alin.1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/22.12.2022 şi art.55 alin.2 lit.d) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară a fost prezidată de doamna judecător Veronica-Corina Varvara, preşedinte al Judecătoriei Iaşi, în baza dispoziţiilor art.14 alin.2 din acelaşi regulament.
Adunarea generală a judecătorilor este legal constituită, fiind prezenţi 39 de judecători din totalul de 61 de judecători pe schemă şi 54 de judecători care funcţionează la Judecătoria Iaşi la această dată.
Ordinea de zi supusă dezbaterii a fost următoarea:
1. Reevaluarea măsurilor cu privire la formele de protest dispuse prin Hotărârea nr.9/14.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Iaşi.
 Adunarea generală a judecătorilor este legal constituită, fiind întrunit cvorumul legal prevăzut de dispoziţiile art. 14 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi art. 56 alin. 2 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară.
În urma dezbaterilor şi discuţiilor purtate în cadrul şedinţei şi pe baza exercitării votului, în condiţiile legii, de către cei 39 judecători prezenţi, Adunarea generală a judecătorilor Judecătoriei Iaşi, în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi art. 56 alin.3 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară:
 
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Cu majoritate de voturi a celor prezenţi (22 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă) se decide continuarea formei de protest constând în amânarea judecării cauzelor aflate pe rolul Judecătoriei Iaşi, adoptată iniţial prin Hotărârea nr.8/11.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Iaşi, cu excepţia cauzelor enumerate în Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.2 Cu majoritate de voturi a celor prezenţi (22 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă) decide modificarea, începând cu data de 15.01.2024, a Hotărârii nr.9 din 14.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor de la Judecătoria Iaşi, în sensul reevaluării listei cauzelor urgente care se vor judeca în ambele secţii (conform anexelor), demararea procedurii verificării cererilor şi întocmirii lucrărilor în etapa procedurii scrise, precum şi pronunţarea hotărârilor judecătoreşti.
Art.3 Adunarea generală a judecătorilor Judecătoriei Iaşi ia act de faptul că următoarele complete de judecată vor soluţiona toate cauzele civile, în condiţiile legii, indiferent de obiectul acestora:
- completul civil C07 – prezidat de judecător Butnaru Elena Claudia
- completul civil C13 – prezidat de judecător Aionesei Marilena
- completul civil C30 - prezidat de judecător Partenie Mirela
Art.4 Susţin, în continuare, protestul personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul Judecătoriei Iaşi afiliaţi Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare „Dicasterial”, conform Hotărârii din data de 10.01.2024 a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare „Dicasterial”.
Art.5 Dispoziţiile prezentei hotărâri sunt aplicabile până la data de 12.02.2024, dată la care va avea loc o reevaluare a măsurilor dispuse în această şedinţă. 
  Art.6 Hotărârea va fi comunicată Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Judecătoria laşi, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Penitenciarului Iaşi, Baroului laşi, Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi va fi postată pe portalul instanţei.
  Adoptată astăzi, 11.01.2024, la Judecătoria Iași.
 
COMUNICAT
privind HOTĂRÂREA NR. 9 din 14 decembrie 2023
a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi
 
 

Art.1 Exprimă o poziție fermă în sensul că proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene, cu referire la măsurile înscrise în punctul VIII, încalcă independența justiției și contravine atât Constituției României cât și Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Art.2 Cu majoritate de voturi a celor prezenţi (31 de voturi pentru, 1 vot împotrivă), susţin punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii înaintat Ministrului Justiţiei la data de 14.12.2023 şi scrisoarea deschisă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţilor curţilor de apel adresată puterii executive.

 Art.3 Solicită Consiliului Superior al Magistraturii în calitate de garant al independenţei justiţiei şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în calitate de ordonator principal de credite să iniţieze demersuri în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante şi a salariilor neplafonate în anul 2024, precum şi pentru plata tranşelor din hotărârile judecătoreşti definitive şi actelor administrative de salarizare scadente în anul 2023.

Art.4 Susţin, în continuare, protestul personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul Judecătoriei Iaşi.

Art.5 Începând cu data de 15.12.2023, radicalizează forma de protest adoptată prin Hotărârea nr.8 din 11.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor de la Judecătoria Iaşi, în sensul amânării judecării cauzelor, reevaluării listei cauzelor urgente, amânării procedurii verificării cererilor şi întocmirii lucrărilor în etapa procedurii scrise, precum şi amânării pronunţării hotărârii, cu excepţia următoarelor tipuri de cauze:

În materie civilă şi materie de minori şi familie:

- asigurare dovezi/asigurare probe;

- măsuri asigurătorii: sechestru judiciar, sechestru asigurător, poprire asiguratorie;

- ordonanţe preşedinţiale;

- suspendare provizorie a executării silite;

- confirmare internare medicală;

- ordin de protecţie;

- curatelă;

- tutelă;

- tutelă specială şi cererile accesorii;

- cereri accesorii tutelă;

- delegare temporară drepturi părinteşti;

- cereri de abţinere/recuzare – pentru cauzele urgente anterior indicate;

- cereri de reexaminare taxă de timbru – pentru cauzele urgente anterior indicate;

- cereri de acordare a ajutorului public judiciar/reexaminare ajutor public judiciar – pentru cauzele urgente anterior indicate;

- anulare cerere de chemare în judecată, conform art. 200 C. proc. civ. – pentru cauzele urgente anterior indicate;

- cereri de reexaminare anulare cerere de chemare în judecată – pentru cauzele urgente anterior indicate;

- îndreptare eroare materială, lămurire dispozitiv, completare dispozitiv – pentru cauzele urgente anterior indicate;

- cereri de preschimbare a termenului de judecată – pentru cauzele urgente anterior indicate.

            În materie penală:

-  cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

-  cauze în care inculpaţii (majori şi/sau minori) sunt arestaţi preventiv ori arestaţi la domiciliu în cauză, indiferent de faza procesuală;

-  liberare condiţionată;

-  cererile în materia executării pedepsei privind persoanele condamnate la pedepse privative de libertate – doar cele cu un vădit caracter urgent, care ar putea determina punerea în libertate de îndată;

-  cereri de îndreptare eroare materială, omisiuni vădite;

-  cereri de abţinere/recuzare;

-  toate cererile în materia măsurilor preventive, aflate pe rolul instanţei, în dosarele în care sesizarea s-a făcut prin rechizitoriu - fie în procedura de cameră preliminară, fie în faza judecăţii, după caz.

Art.6 Decid ca, în funcție de forma de adoptare a bugetului pentru anul 2024 și de forma ordonanţei de urgenţă mai-sus precizată, adunarea generală a judecătorilor Judecătoriei Iași să reevalueze măsurile dispuse prin prezenta hotărâre.

Art.7 Prezenta hotărâre a Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei laşi va fi comunicată Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Judecătoria laşi, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Penitenciarului Iaşi, Baroului laşi, Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi va fi postată pe portalul instanţei.

Hotărârea - text integral

COMUNICAT
privind HOTĂRÂREA NR. 8 din 11 decembrie 2023
a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi
 
 
Art.1 Cu majoritate de voturi a judecătorilor prezenţi (42 de judecători pentru, 2 judecători împotrivă) s-a dispus adoptarea unei forme de protest constând în amânarea judecării cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor urgente enumerate în cele ce urmează:

În materie civilă:
- asigurare dovezi/asigurare probe;
- măsuri asigurătorii: sechestru judiciar, sechestru asigurător, poprire asiguratorie;
- ordonanţe preşedinţiale;
- suspendare provizorie a executării silite;
- cereri de abţinere/recuzare – pentru cauzele urgente ;
- cereri de reexaminare taxă de timbru – pentru cauzele urgente;
- cereri de acordare a ajutorului public judiciar/reexaminare ajutor public judiciar – pentru cauzele urgente;
- cereri de reexaminare anulare cerere de chemare în judecată – pentru cauzele urgente;
- îndreptare eroare materială, lămurire dispozitiv, completare dispozitiv, indiferent de obiect;
- cereri de preschimbare a termenului de judecată – pentru cauzele urgente.

În materie de minori şi familie:
- confirmare internare medicală;
- ordin de protecţie;
- curatelă;
- tutelă;
- tutelă specială şi cererile accesorii;
- cereri accesorii tutelă;
- obligarea la consilierea psihologică;
- delegare temporară drepturi părinteşti.

În materie penală:
- cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
- cauze în care inculpaţii (majori şi/sau minori) sunt arestaţi preventiv ori arestaţi la domiciliu în cauză, indiferent de faza procesuală;
- liberare condiţionată;
- cererile în materia executării pedepsei privind persoanele condamnate la pedepse privative de libertate – doar cele cu un vădit caracter urgent, care ar putea determina punerea în libertate de îndată;
- cereri de îndreptare eroare materială, omisiuni vădite;
- cereri de abţinere/recuzare;
- toate cererile în materia măsurilor preventive, aflate pe rolul instanţei, în dosarele în care sesizarea s-a făcut prin rechizitoriu - fie în procedura de cameră preliminară, fie în faza judecăţii, după caz.

Art.2 Cu unanimitate de voturi, judecătorii din cadrul Judecătoriei Iaşi se raliază la forma de protest iniţiată de personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Iaşi, afiliaţi Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare „Dicasterial”, sub forma amânării cauzelor, începând cu data de 11.12.2023, cu excepţia cauzelor urgente, considerate astfel potrivit legii, apreciate ca atare de către instanţă sau stabilite prin prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată pe perioadă nedeterminată, urmând ca în funcţie de evoluţia evenimentelor, să fie convocată o nouă adunare generală pentru reevaluarea situaţiei şi a măsurilor dispuse.

 
 
 

 
COMUNICAT
 
din 08 decembrie 2023
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Iaşi este abilitat să aducă la cunoştinţă publică următoarele:
La data de 08.12.2023, personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul Judecătoriei Iaşi a iniţiat o formă de protest spontană prin întreruperea activităţii la compartimentele de lucru cu publicul, suspendarea participării grefierilor în şedinţele de judecată şi suspendarea desfăşurării oricărei alte activităţi profesionale specifice funcţiei, în intervalul orar 10.00-12.00, prezentându-se în holul sediului instanţei.
Totodată, Filiala Iaşi a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare „Dicasterial” a încunoştinţat conducerea Judecătoriei Iaşi că această formă de protest va avea loc zilnic, începând cu data de 08.12.2023, pentru o perioadă nedeterminată, între orele 10.00-12.00, motivat de neplata integrală a salariilor personalului auxiliar de specialitate şi personalul conex în perioada aprilie-noiembrie 2023, precum şi ca urmare a concluziilor care au reieşit din întâlnirea care a avut loc la data de 07.12.2023, la Ministerul Finanţelor Publice, în urma căreia reprezentanţilor sindicali li s-a comunicat, de către factorii decidenţi, că nu vor fi alocate resurse financiare pentru plata integrală a drepturilor salariale cuvenite muncii prestate şi nici pentru achitarea drepturilor băneşti restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti.
COMUNICAT
din 04 decembrie 2023
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Iaşi este abilitat să aducă la cunoştinţă publică următoarele:
La data de 04.12.2023, între orele 1200-1400, personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul Judecătoriei Iaşi a iniţiat o formă de protest spontană prin întreruperea activităţii la compartimentele de lucru cu publicul, suspendarea participării în şedinţele de judecată şi suspendarea desfăşurării oricărei alte activităţi profesionale specifice funcţiei, prezentându-se în faţa sediului instanţei, pe fondul coeziunii de idei şi în semn de solidaritate cu colegii din Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare „Dicasterial”, organizaţie sindicală profesională reprezentativă la nivel naţional, care au fost prezenţi, în acelaşi interval orar, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
 
COMUNICAT
privind HOTĂRÂREA NR. 7 din 25 octombrie 2023
a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi
 
La data de 25.10.2023, ora 14.00, la sediul Judecătoriei Iaşi a avut loc Adunarea generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată conform art.55 alin.3 din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară şi art. 14 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/2022 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători.
Având în vedere faptul că, la data de 20 octombrie 2023, Legea nr.282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial al României, judecătorii Judecătoriei Iaşi, întruniţi în Adunarea generală, au pus în discuţie efectele acestor modificări legislative, în contextul volumului de muncă foarte mare, deficitului de personal și a lipsei resurselor materiale, aspecte care pot impieta calitatea serviciilor puse la dispoziţia cetățenilor, cu majoritate de voturi au hotărât înaintarea către Parlamentul României, Guvernul României, Preşedintele României şi Consiliul Superior al Magistraturii a unei Scrisori deschise prin care îşi manifestă îngrijorarea pentru buna funcţionare a sistemului de justiţie ca urmare a promulgării pachetelor legislative care adâncesc criza profundă în care se află sistemul judiciar.
 
 COMUNICAT
privind HOTĂRÂREA NR. 6 din 29 septembrie 2023
a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi
 
 
La data de 29.09.2023, ora 1300, la sediul Judecătoriei Iaşi a avut loc Adunarea generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată conform art.55 alin.2 lit. d din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară şi art.14 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.3243/2022 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători.
Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr.467 din 2 august 2023 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I-IV, ale art.XIII alin.(5) şi (6) şi ale art.XV din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr. 1-3 la aceasta, precum şi a legii în ansamblul său, prin care s-a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea şi completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraţilor, judecătorii Judecătoriei Iaşi, întruniţi astăzi în Adunarea generală au decis, cu majoritate de voturi, suspendarea formei de protest adoptată prin Hotărârea nr.5 din 08 septembrie 2023 a Adunării generale a judecătorilor de la Judecătoria Iaşi, activitatea de judecată urmând a fi reluată pentru toate cauzele începând cu data de 02.10.2023.
În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea generală a judecătorilor de la Judecătoria Iaşi va putea fi reconvocată, la o dată ulterioară, în condiţiile legii, pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate.
  
 
COMUNICAT DE PRESĂ
08.09.2023
Judecătoriii Judecătoriei Iaşi, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenţi, menţinerea formei de protest în modalitatea în care a fost adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Judecătoriei Iaşi nr. 4 din 20 iunie 2023, respectiv menţinerea suspendării activităţii de judecată a cauzelor pe o durată nedeterminată, cu excepţia cauzelor cuprinse în anexa ataşată prezentului comunicat.
 
 
 
                                         Anexe la comunicatul de presa din data de 08.09.2023
 
 

 COMUNICAT DE PRESĂ

 
20.06.2023
 
 
Judecătorii Judecătoriei Iași, întruniți astăzi în Adunarea generală, au decis, cu majoritate covârșitoare a celor prezenți ca, începând cu data de 21 iunie 2023, să adopte forma de protest a amânării judecării cauzelor, cu excepția celor mai jos enumerate, până când puterea legislativă va respecta statutul și munca judecătorilor și a personalului auxiliar de specialitate.
 
            Informăm opinia publică că, în condițiile modificărilor arbitrare ale condițiilor de pensionare ale magistraților, cu încălcarea principiilor esențiale care guvernează acest domeniu, măsurile adoptate sunt în interesul societății și sunt menite să asigure o justiție independentă și imparțială.  
 
            Independența justiției trebuie să reprezinte dezideratul întregii societăți, nu doar al magistraților, pentru că acest element fundamental al oricărui stat de drept este esențial în garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor.
 
Pentru a aduce o atingere minimă intereselor justițiabililor, Adunarea generală a judecătorilor Judecătoriei Iași a hotărât judecarea următoarelor cauze:
 
În materie civilă: ordonanța președințială; ordin de protecție; suspendare provizorie executare silită; delegarea autorității părintești; autorizări tutore; tutelă minori; măsuri asigurătorii; asigurare dovezi; încuviințare executare silită; autorizare intrare în încăperi; internare nevoluntară.
 
 În materie penală: cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți ; cauze în care inculpații (majori și/sau minori) sunt arestați preventiv ori arestați la domiciliu în cauză, indiferent de faza procesuală; amânarea/întreruperea executării pedepsei; liberare condiționată;  incidente procedurale în cauzele care se judecă  inclusiv cereri de îndreptare a erorii materiale, cereri de abținere/recuzare;  toate cererile în materia măsurilor preventive în dosarele în care sesizarea s-a făcut prin rechizitoriu aflate pe rolul instanței - fie în procedura de cameră preliminară, fie în faza judecății, după caz.
 
Pentru reanalizarea situației, în funcție de stadiul demersului legislativ, Adunarea generală a judecătorilor Judecătoriei Iași urmează a fi reconvocată la o dată ulterioară.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
 
AL JUDECĂTORIEI IAȘI
 


  

 

Comunicat "Ziua Europeană a Justiției Civile" 2022 - 25 octombrie 2022

 

 

 

Comunicat acţiune promptă a jandarmilor 29.04.2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărâri și decizii 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Alte anunțuri

 
  
 

Vă facem cunoscut faptul că serviciile informatice privind dosarul electronic și comunicarea electronică a actelor de procedură pot fi accesate la adresa www.ca-iasi.ro​
           

 
 
 

 Adrese e-mail pentru sesizare practică neunitară:

 

- tbiasi.practicaneunitarapenal@just.ro   – în materie penală
 
 
 
- tbiasi.practicaneunitaracivil@just.ro    – în materie civilă​ ​
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public


Contact