Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate 
 

Programul arhivei în perioada 01 iulie  2022 – 31 august 2022

În perioada vacanţei judecătoreşti, compartimentul registratură/arhivă va fi deschis pentru public în fiecare zi de luni şi miercuri, în intervalul orar 8,30 – 12,30, din care:

-          intervalul 8,30 – 11,30 este alocat exclusiv avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor şi interpreţilor,

-          iar intervalul 11,30 – 12,30 este alocat exclusiv justiţiabililor.


 
 
Decizie - acces avocaţi şi consilieri juridici 
Decizie - program primire candidaturi
 
ANUNŢ IMPORTANT!
În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii - în format electronic - numai la următoarea adresă de email: 
 
În cererea formulată, petentul îşi va indica
a)     obligatoriu:
-     nume, prenume, CNP, unitatea sanitară în care se află;
-     numărul de telefon, pentru facilitarea desfăşurării procesului;
-     numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;
b)     în măsura în care se află în posesia sa:
- decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;
- fotocopia cărţii de identitate sau, dacă aceasta nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii.
De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza - în format electronic - la adresa de email indicată de parte.
La Judecătoria Gura Humorului vor depune acţiuni persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în localităţile arondate instanţei ori persoanele aflate în izolare în spatii sau unităţi sanitare din raza teritorială a instanţei.
Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.
Audierea reclamantului se realizează printr-un mijloc de telecomunicaţie audiovizuală care permite verificarea identităţii părţilor şi garantează securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii. În caz de imposibilitate tehnică sau materială de a recurge la un asemenea mijloc pentru audierea reclamantului, aceasta se realizează prin orice mijloc de comunicaţie electronic, inclusiv telefonic, care permite verificarea identităţii părţilor şi garantează securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii.
 
 
 
Conform Noului Cod de procedură civilă, părţile sunt obligate să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.
MEDIEREA
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.
În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii părţile sunt obligate să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.
Şedinţa de informare este obligatorie în următoarele materii:
a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64 din Legea nr.192/2006 ;
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013 - 1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025 - 1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.
Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop.
În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre.
Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătite pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.
Hotărârea de expedient pronunţată constituie titlu executoriu.
Materiale privind procedura medierii se regăsesc la adresa http://www.cmediere.ro.

Informaţii de interes public


Contact

Adresa Judecătoriei Gura Humorului:
B-dul Bucovina, nr. 21, jud. Suceava, cod poştal 725300;
Telefon/fax: 0230/232422;
 Email:  jud-gurahumorului@just.ro.