Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
 
 
 
 
 Formulare legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 
                    Formular de cerere 
                    Formular de răspuns 
                    Formular pentru completare şi/sau rectificare 
 
Instrucțiuni de completare
 
                    Instrucţiuni formular cerere 
                   Instrucţiuni formular răspuns 
          Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează conform normelor specifice prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002.
         Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. Totodată asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor formulate, în condiţiile legii, sub coordonarea preşedintelui instanţei sau a unui judecător desemnat de acesta.
 

Formulare

Cereri privitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial (asociaţii, fundaţii, etc.) 
 
  
          INFORMARE
 
          Documente 
                   Anexa 1 - Cerere tip 
                  Anexa 2 - Reclamaţie administrativă 1 
                  Anexa 3 - Reclamaţie administrativă 2  
 
Informaţii referitoare la judecătorii instanţei                   
 
                  Portik Imre 
 
 
Programul de funcţionare este în zilele lucrătoare între orele 08:00 16:00, iar şedinţele de judecată sunt publice, în afara cazurilor prevăzute de lege.
 
Serviciul arhivă registratură are program cu publicul (în perioada 01.07.2023 - 31.08.2023):
 
Marți - Joi :
·  între orele 08:30 – 10:30
                
Biroul de informare şi relaţii publice are programul de funcţionare:
 
Luni - Vineri :
·  între orele 08:00 – 16:00
Marţi :
·  între orele 16:00 – 19:00
 
 
Conducerea Judecătoriei Gheorgheni este asigurată de doamna judecător  Balca Florentina, în calitate de preşedinte.
Mijloacele materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiei sunt asigurate din fondurile de la bugetul de stat.
Biroul de relaţii cu publicul şi presă este coordonat de purtătorul de cuvânt doamna judecător Balca Florentina.
 
Orice persoană poate solicita informaţii de interes public unei instituţii sau autorităţi publice, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
Cererea scrisă trebuie să cuprindă :
 
- autoritatea sau instituţia publică căreia îi este adresată cererea (Judecătoria Gheorgheni),
- informaţia solicitată, astfel încât să permită Judecătoriei Gheorgheni identificarea informaţiei de interes public,
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 
Formularele pentru o astfel de cerere şi pentru reclamaţia administrativă se găsesc la Biroul de informare şi relaţii publice şi la Registratură.
 
Lista documentelor de interes public:
În principiu, toate documentele produse şi/sau gestionate de  Judecătoria Gheorgheni sunt de interes public, cu excepţia registrului de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport, precum şi cu excepţia acelora care conţin informaţii exceptate de la liberul acces, cum sunt cele prevăzute de art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Modalităţile de contestare a refuzului de furnizare a informaţiilor publice:
În situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al Judecătoriei Gheorgheni de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se poate depune reclamaţie la preşedintele Judecătoriei Gheorgheni în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. Aceasta va fi soluţionată de Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public. Deasemenea, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau a Tribunalului Harghita.
Datele de contact ale Tribunalului Harghita sunt: Tribunalul Harghita Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.Szasz Endre nr.6, jud.Harghita, cod.530132, telefon: 0266/371616, 311158, 310250, fax: 0266/310145.
Tribunalul Harghita aparţine de Curtea de Apel Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, str.Justiţiei nr.1, cod.540069, telefon: 0265/263694, 365908, 269363; fax: 0265/269199.
 
 
Potrivit Legii nr. 544/2001, plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului în care Judecătoria Gheorgheni trebuia să răspundă cererii solicitantului.
 
Termenul în care Judecătoria Gheorgheni  trebuie să răspundă este, în cazul comunicării informaţiilor solicitate, de 10 zile sau de 30 de zile de la înregistrarea cererii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul refuzului comunicării informaţiilor solicitate, termenul este de 5 zile de la înregistrarea cererii.
 
În cazul în care Judecătoria Gheorgheni răspunde în termenul de 30 de zile, este obligată să-l înştiinţeze despre aceasta pe solicitant în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii.
 
Categoriile de informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor prevăzute de art. 12(1) din Legea nr. 544/2001, stabilite în concordanţă cu specificul activităţii instanţelor judecătoreşti sunt următoarele:
 
1. Informaţiile clasificate, potrivit legii, din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice;
2.Informaţiile privind deliberările completului de judecată, ale adunărilor generale ale judecătorilor şi ale colegiului de conducere;
3.Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare ale persoanelor juridice sau fizice aflate în dosarele instanţelor de judecată, dacă prin publicitatea acestora se aduce atingere principiului concurenţei loiale;
4.Informaţii cu privire la datele personale ale părţilor aflate în dosarele instanţelor, cu excepţia situaţiei când afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice;
5. Informaţiile din timpul cercetării disciplinare a magistraţilor;
6. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale, dacă se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
7. Informaţiile privind procedurile judiciare altele decât cele desfăşurate cu respectarea principiului publicităţii, dacă prin aceasta se aduce atingere unui proces echitabil ori interesului legitim al părţilor implicate în proces.
8. Informaţiile din dosarele cu minori şi tineri atunci când şedinţa de judecată a fost declarată nepublică şi se impune protecţia minorilor şi tinerilor.
9. Informaţiile aflate în dosarele ale căror cauze au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice.
10. Informaţiile privind documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate.

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate

- Registrul general de dosare

- Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative

- Registrul informativ

- Registrul de termene al arhivei

- Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor

- Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale

- Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile

- Registrul de control

- Registrele de evidenţă ale căilor de atac, după cum acestea sunt apeluri sau recursuri şi după cum acestea sunt exercitate în materie civilă, comercială sau penală

- Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul urmăririi penale

- Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii

- Registrul de evidenţă a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor autorizate de judecător în cursul urmăririi penale

- Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport

- Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale

- Registrul sesizărilor privind prelungirea arestării preventive

- Registrul valorilor şi corpurilor delicte

- Registrul de evidenţă a petiţiilor

- Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public

- Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor pronunţate în recurs

- Mapele de hotărâri în materie civilă şi penală

- Mapele ce cuprind dările de seamă statistice

- Condica şedinţei de judecată

- Condica de corespondenţă

- Opisul alfabetic

- Dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Gheorgheni

- Listele de şedinţă                  

 
 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

      

 

Numele şi Prenumele

Anul

Declarație de avere/Declarație de interese​ ​ ​ ​​ ​

 

Agoston Silvia-Andreea​

2021
avere /
interese​​​

2022

avere /

interese

2023

Balazs Kercso Katalin

2021
avere /
interese​​

2022

avere /

interse​​

2023

 

Cătană Cristina​

2021

avere /

interese​​

2022

avere /

interese​

2023

 

Dinu Gabriel​

2021

avere /

interese

2022

avere /

interese​​

​​2023

 

Fogolyán András​

2021

avere /

interese

2022

avere /

interese

2023

 

 

 

​Fodor Timea Katalin

2011
2012

2013

avere /

interese

2014

avere /

interese

2015

avere /

interese

2016

avere /

interese​

2017

​avere /

interese

2018
avere /

2019

avere /
interese

​2020

avere /

interese

2021

avere /

interese​​

2022

avere /

interese

 

Groza Monica​

2020

avere /

interese​

2021​ 
avere /
interese

2022

avere /

interese

2023

 

​Istrate Nicolae-Cătălin

​2020

avere /

interese

2021

avere /

interese​

2022

avere /

interese

2023

 

 

 

​Kercsó Zita

2011
2012

2013

avere /

interese

2014

avere /

interese

2015

avere /

interese

2016

avere /

interese

2017

-​

2018

2019

​avere /
interese

​2020

avere /

interese

2021

avere /

interese​

2022

avere /

interese

2023

 

 

 

​Lukács Benedek-Simona ​

2011

​​avere /

interese

2012

avere /

interese

2013

​avere /

interese

2014

avere /

interese

2015

​avere /

interese

2016

- 

2017​

-

2018​​

-

2019​​

avere /

ineterese

2020

avere /

interese

2021
avere /
interese

2022

avere /

interese

2023

 

​Harja Camelia-Claudia

2023

avere /

interese​

 

 

 

 

​Matei Tamara

2021

avere /

interese

2022

avere /

interese

2023

 

 

 

​Năfăreanu Gabriela

2011

​​avere /

2012

2013

avere /

interese

2014

avere /

interese

2015

avere /

interese

2016

​avere /

interese

2017

avere /

interese​

2018 

2019

avere/
interese

​2020

avere /

interese

2021
avere /
interese

2022

avere /

interese

2023

 

Roman-Cojocaru Maricica​
2020
​​2022 2023

 

Zagon Marioara

2023

avere /

interese

 
 

 

Observaţii:
(1) - ieşit la pensie
(2) - raport de serviciu suspendat
(3) - raport de serviciu modificat
(4) - plecat de la insituţie
(5) - în curs de procesare la A.N.I.
 

Declaraţiile de avere şi de interese ale magistraţilor personalului auxiliar şi ale funcţionarilor publici angajaţi la Judecătoria Miercurea Ciuc se află postate pe site-ul http://declaratii.integritate.eu/