Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

   IMPORTANT  

 

R O M Â N I A
 

JUDECĂTORIA FĂUREI-JUDETUL BRĂILA

                       Operator de date cu caracter personal/Autorizația nr. 4903
 
 
 
 
ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 1
 
din 15 ianuarie 2024
 
 
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Făurei, întrunită în ședința din data
 
 de 15.01.2024,  cu unanimitate
 
HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art.1. Supendarea formei de protest adoptată de Adunarea Generală a  Judecătorilor de la Judecatoria  Făurei prin Hotărârea nr.4/11.12.2023 şi reluarea activității de judecată în toate cauzele, începând cu data de 16.01.2024.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a instanţei.
 
 
 
Dată astăzi, 15.01.2024
 
Președintele Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Făurei,
Judecător Neculaescu-Butuc Sorina-Valentina – Preşedinte Judecătoria Făurei

                         

                                                  
 
 
 
R O M Â N I A

                 JUDECĂTORIA FĂUREI-JUDETUL BRĂILA

                          Operator de date cu caracter personal/Autorizația nr. 4903
 
 
                                                    ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 4
din 11 decembrie 2023
 
 
După dezbaterea punctelor aflate pe ordine de zi,
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Făurei, în unanimitate
 
HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art.1 Susţine forma de protest declanşată de personalul auxiliar de specialitate, prin Hotărârea din data de 09.12.2023 a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, comunicată prin adresa nr. 144/SNGJ.
Art.2 Adoptarea unei forme de protest începând cu data de 12.12.2023, constând în soluționarea doar a cauzelor cu caracter foarte urgent, respectiv:
În materie civilă judecarea în fond a următoarelor cauze:
-             ordin de protecție;
-             ordonanțele președințiale;
-             tutelă, curatelă;
-             suspendare provizorie a executării silite;
-             încuviințare executare silită;
-             măsuri asigurătorii;
-             asigurare dovezi;
-             incidente procedurale în cauzele care se judeca pe durata formelor de protest, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii;
-             orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită.
În cauzele civile care nu se regăsesc între obiectele de mai sus, procedura prealabilă începută se suspendă, iar în dosarele nou înregistrate, procedura prealabilă nu va fi începută. În cauzele care potrivit legii nu sunt supuse procedurii regularizării cererii, dosarele vor fi repartizate fără a se dispune alte măsuri.
În materie penală,
 Activitatea judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori.
Judecătorii de cameră preliminară sau după caz, instanțele vor soluționa în fond sau în căile de atac următoarele cauze:
-             cele privind infracțiunile flagrante;
-             cele în care au fost dispuse măsuri preventive;
-              cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii;
-              cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;
-             cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;
-             cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;
-             cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
-             cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;
-             contestații la executare;
-             cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
-             cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
-             cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;
-             căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
-              cereri de strămutare, conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele de mai sus;
-             contestaţia privind tergiversarea procesului;
-             cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenelor de prescripție a răspunderii penale
Judecătorii de cameră preliminară sau instanțele pot soluționa și alte tipuri de cauze în care legea nu prevede citarea părților.
 
Art.3 Solicită Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în calitate de ordonator principal de credite, să efectueze toate demersurile legal posibile pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii salariilor cuvenite judecătorilor, astfel cum au fost stabilite prin actele administrative emise în anul 2023, precum şi pentru plata tranşelor scadente din drepturile salariale conform hotărârilor judecătoreşti definitive.
 
Art.4 Solicită Ministerului Finanţelor Publice alocarea fondurilor necesare plăţii salariilor curente cuvenite judecătorilor, astfel cum au fost stabilite prin actele administrative emise în anul 2023, precum şi pentru plata tranşelor scadente din drepturile salariale obţinute de judecători prin hotărâri judecătoreşti definitive.
 
Art.5 Solicită implicarea Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenţei justiţiei, pentru respectarea independenţei judecătorilor, în sensul de a fi efectuate toate demersurile legal posibile pentru a se asigura plata drepturilor salariale cuvenite acestora.
 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Guvernului României, Ministerului Finanţelor Publice, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Curţii de Apel Galaţi. Totodată, va fi comunicată Baroului Brăila şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a instanţei.
 
 
 
Dată astăzi, 11.12.2023
 
Președintele Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Făurei,
Judecător Neculaescu-Butuc Sorina-Valentina – Preşedintele Judecătoria Făurei
 
 
 
ANUNŢ
 
Program de lucru cu publicul în perioada 01.09.2023-29.12.2023, inclusiv:
 
ARHIVĂ: LUNI - JOI
 
în intervalul orar 08:00-12:00
 
ARHIVĂ VECHE:
 
JOI în intervalul orar 08:00-12:00
 
Înscrisurile se pot depune și prin: 
- e-mail: jud-faurei@just.ro;
- fax: 0239/661320 int. 16;
- poștă sau alte servicii specializate de comunicare a documentelor către instanțe (curierat);
 
 
 
ANUNŢ
 
 
Programul de lucru cu publicul la arhiva instanţei pe perioada vacanţei judecătoresti, respectiv 01.07.2023 – 31.08.2023 va fi:
 
-    LUNI, între orele 9:00-11:00
-    MIERCURI,  între orele 9:00-11:00

 

Comunicat de presă Judecătoria Făurei.pdfComunicat de presă Judecătoria Făurei.pdf    Începând din data de 6 aprilie 2023, modalitatea de autentificare la dosarul electronic a fost modificată.
   Până la adoptarea altei soluţii, comunicarea codurilor pentru autentificare la dosarul electronic se va realiza prin intermediul adresei de e-mail indicată în cerere. 
    Vă rugăm să verificaţi toate mesajele primite (inclusiv SPAM, postă nedorită, etc).
      
Portal solicitări și acces electronic dosare:

1. Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor judecătorești. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:

Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.

 

2. Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:

  • Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  • Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  • Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  • Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia

 

3. Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.

Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.

 

4. Pentru erori acces dosar electronic folosiţi adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 

5. Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari

 

6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.

 

 

 
Prezentare
 

          Prezentare instanţă

          Istoric 

 

Legislație

            Legislația care reglementează funcționarea instanței

            Date cu caracter personal

 
Conducere

          Conducerea instanţei

Organizare


           Regulamentul de organizare şi funcţionare

           Structura organizatorica si organigrama

           Competenta si instantele arondate

           Cariera

 

Programe si strategii

 

           Strategii nationale privind sistemul judiciar

           Proiecte si programe 

 

Rapoarte si studii


Actualitate


Informaţii de interes public


Contact