Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Curtea de Argeş este o autoritate publică din cadrul sistemului judiciar, fără personalitate juridică, subordonată, din punct de vedere ierarhic, Tribunalului Argeş (ordonator de credit terţiar).

Str. Negru Vodă, nr. 83
Curtea de Argeş - Argeş Cod poştal 115300
Tel.: 0248/722 370
Fax: 0248/726772
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
 


 
Organizarea şedinţelor de judecată pe ore

LISTA SEDINTA 12.10.2023 - C1 CIVIL .pdf
LISTA SEDINTA 25.04.2023 - COMPLET JUDECĂTOR STAGIAR – COMPLETUL 10 CIVIL.pdf

Conturile IBAN pentru TAXA DE TIMBRU JUDICIAR:
-Nume beneficiar:Primăria Curtea de Argeş
-Cod de identificare fiscală: 4121927
-Cod IBAN al beneficiarului: RO69TREZ04821070203xxxxx


Actualitate

 
INFORMARE
   
     În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus - COVID-19 sau alte infecţii respiratorii, cetățenii sunt rugați să ia în considerare, în măsura posibilului:
        - transmiterea corespondenţei către Judecătoria Curtea de Argeş exclusiv în format electronic, prin e-mail la adresa jud-curteadearges@just.ro sau prin fax la numărul 0248-726772, urmând ca originalul acestor documente să fie transmis prin poştă, dacă va fi solicitat de instanţă;
      - evitarea prezenţei la Judecătoria Curtea de Argeș dacă nu este absolut necesară, prin solicitarea judecării în lipsă a cauzei sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul;
       - utilizarea aplicaţiei informatice „Info Dosar”, pentru studierea tuturor înscrisurilor existente în dosarele aflate pe rolul instanţelor, accesând www.curteadeapelpitesti.ro, secţiunea Dosare şi utilizând parola primită;
În acelaşi scop, conducerea Curţii de Apel Piteşti a dispus următoarele măsuri:
În cauzele de urgenţă deosebită, stabilite de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti, care se vor judeca pe durata stării de urgenţă, în sediul instanţei şi în sala de judecată vor avea acces numai părţile şi apărătorii sau reprezentanţii acestora pentru respectivele cauze, prin grija dispozitivului de jandarmi.
Se interzice staţionarea oricăror persoane în interiorul sediului instanţei, cu excepţia persoanelor din cauzele de urgenţă deosebită şi care îşi vor limita staţionarea exclusiv la timpul necesar prezenţei lor în instituţie;
Cererile pentru  eliberarea de  copii legalizate  de  pe  hotărârile  judecătoreşti sau de copii de pe  alte  înscrisuri din  dosar  se  vor  depune în  format  electronic (la adresa  de e-mail jud-curteadearges@just.ro sau  prin fax la numărul 0248-7326772), copiile solicitate urmând a fi comunicate tot electronic, prin email sau prin fax.
În cauzele de urgenţă deosebită, care se vor judeca pe durata stării de urgenţă, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte, la fixarea orelor urmând a ţine seama de necesitatea aerisirii şi igienizării sălilor de şedinţă.
Lista pe ore a şedinţelor de judecată urmează să fie afişată cu 24 de ore înaintea desfăşurării acestora, pe pagina de internet a Judecătoriei Curtea de Argeș / Secțiunea Acasă.  
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
JUDECĂTORIEI CURTEA DE ARGEȘ  
 
 
 
COMUNICAT
 
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş din data de 16 martie 2020 a hotărât următoarele:
Art. 1. (1) Începând cu data de 16 martie 2020 şi până la data de 20 aprilie 2020, Judecătoria Curtea de Argeş va soluţiona, în conformitate cu procedurile legale în vigoare, doar cauzele având următoarele obiecte:
(a) non-penale: ordine de protecţie, ordonanţe preşedinţiale, delegare temporară a autorităţii părinteşti.
(b) penal: măsuri preventive, măsurile de siguranță, măsuri asiguratorii, cauzele aflate în procedura prealabilă sau pe fond în care sau dispus măsuri preventive, cauzele penale în care există riscul împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale
(2) Riscul împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale va fi analizat de fiecare președinte de complet în raport de data săvârșirii faptei, durata termenului în care se prescrie răspunderea penală, complexitatea cercetării judecătorești, alte aspecte.
Art. 2. (1) În afara cauzelor menţionate anterior, vor fi soluţionate şi acele cauze pentru care legea nu prevede obligativitatea citării părţilor şi participării lor în şedinţa publică sau de cameră de consiliu: încuviințare executare silită, suspendarea provizorie a  executării silite, cereri de valoare redusă, etc...
(2) Soluţionarea cauzelor prevăzute la alin.1 se va face doar în lipsa părţilor și doar în situația în care nu există cereri de amânare a judecății formulate de părțile din cauza respectivă sau apărători ai acestora.
Art. 3. (1) Preşedintele fiecărui complet de judecată va putea soluţiona orice altă cerere sau acţiune în care, toate părţile din dosar remit instanţei, prin e-mail, fax sau poştă o adresă prin care solicită, în mod expres, judecarea cauzei în lipsa lor.
(2) Declaraţiile anterioare ale părţii, prin care se solicita judecarea în lipsă, nu vor fi avute în vedere, fiind necesară o nouă manifestare de voinţă privind judecarea cauzei fără participarea sa în şedinţa de judecată.
(3) Preşedintele completului sesizat cu astfel de cereri va verifica veridicitatea conţinutului cererii şi a identităţii celui care a formulat-o, prin orice mijloc care nu necesită un contact direct cu partea (telefonic, comparare scripte, etc) şi doar în măsura în care nu există nici un dubiu cu privire la titularul ei şi realitatea manifestării de voinţă va proceda la soluţionarea acesteia.
(4) Nu vor putea fi soluţionate pe această cale cererile şi acţiunile pentru care legea prevede obligativitatea asistării/reprezentării prin avocat a cel puţin unei părţi, obligativitatea participării procurorului la şedinţa de judecată, dacă acesta nu este prezent, cele în care este necesară administrarea de probe care presupun contactul direct cu o parte, martori, expert, etc.
Art. 4. (1) Pentru cauzele care nu vor putea fi soluţionate conform prevederilor art. 1, 2 şi 3 se vor lua una din următoarele măsuri:
a) preschimbarea termenului de judecată, cu respectarea procedurilor civile respectiv penale, pentru o dată ulterioară celei de 20 aprilie 2020;
            b) amânarea judecării cauzei în şedinţa de judecată, pentru un termen ulterior datei de 20 aprilie 2020, cu citarea părţilor din dosar şi după caz a martorilor, experţilor, etc.
            (2) Termenele preschimbate sau acordate în urma amânării judecății cauzei vor fi stabilite în intervalul 21 aprilie – 30 iunie avându-se în vedere urgenţa cauzei şi anul înregistrării pe rol a dosarului..
Art. 5. (1) Începând cu data de 16 martie 2020 şi până la data de 20 aprilie 2020 accesul în sediul Judecătoriei Curtea de Argeş este restricționat, după cum urmează:
a)                 au acces liber, neîngrădit magistraţii, personalul auxiliar şi conex, funcţionarul Serviciului de Probaţiune care funcţionează în cadrul instanţei, reprezentanţii Ministerului Public şi agenţii jandarmeriei care potrivit planificării asigură ordinea şi securitatea instanţei;
b)                în zilele în care se judecă cauzele prevăzute la art. 1 alin.1, au acces în sediul instanţei avocaţii, părţile şi persoanele citate în această cauză. Accesul avocaţilor va fi permis cu o oră înainte de începerea şedinţei de judecată, iar pentru celelalte persoane cu 10 minute înainte de începerea şedinţei de judecată.
c)                 Angajaţii Jandarmeriei Române, poliţiştii şi angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi mijloacele de transport persoane, în situaţia în care prezintă o parte dintr-un dosar având unul dintre obiectele prev. la art.1 alin.1.
d)                Avocaţii care solicită studierea unui dosar în care s-a pronunţat o hotărâre în vederea motivării căii de atac, în baza cererii aprobate de judecătorul de serviciu, în ziua şi intervalul stabilit prin viza de aprobare.
e)                 În oricare alte cazuri cu aprobarea scrisă a preşedintelui instanţei sau judecătorului de serviciu sau, în cazuri de stare de necesitate.
(2.) La intrarea în sediul instanţei, avocaţii şi participanţii în proces vor completa, în faţa agenţilor Jandarmeriei Române  declaraţiile pe propria răspundere din care să rezulte că nu au circulat, în cursul anului 2020, în zonele grav afectate de virusul  COVID-19, ca nu au intrat în contact cu persoane care au călătorit în această zonă, că nu prezintă simptomele specifice infestării cu virusul COVID 19 şi că nu s-a instituit în sarcina lor măsura autoizolării sau carantinei.
(3.) Accesul în sediul instanţei a persoanelor care declară că au circulat, în cursul anului 2020, în zonele grav afectate de virusul  COVID-19, ca nu au intrat în contact cu persoane care au călătorit în această zonă, că prezintă simptomele specifice infestării cu virusul COVID 19 sau că s-a instituit în sarcina lor măsura autoizolării sau carantinei este strict interzis.
(5.) Angajaţii Jandarmeriei Române care constată că una dintre părţi, avocat, martori sau orice alt participant în cauză, a răspuns afirmativ la cel puţin una din întrebările din declaraţie, va interzice acesteia accesul în sediul instanţei şi va informa deîndată preşedintele de complet cu privire la măsura dispusă.
(6.) În cazul prevăzut la alin.5, dacă cel vizat este apărătorul ales sau din oficiu, asistarea sau reprezentarea părții se va asigura prin substituire sau desemnarea unui alt apărător din oficiu.
(7.) În cazul prevăzut la alin.5, dacă cel vizat este parte în proces, martor, expert, etc., audierea acestuia se va face prin mijloace tehnice (apel telefonic, de preferat video). În măsura în care nu există această posibilitate i se va solicita să depună note scrise prin fax sau e-mail.
Art. 6. (1.) În intervalul  16 martie 2020 - 20 aprilie 2020, cauzele cu părți prezente se vor judeca doar în sala nr. 1 de ședință.
(2.) Accesul în sediul instanţei, în intervalul  16 martie 2020 - 20 aprilie 2020, se va face doar pe poarta B aflată pe str. Ion Heliade Rădulescu.
(3.) Accesul persoanelor private de libertate din curtea Judecătoriei către sala de ședință se va face prin intrarea destinată acestor persoane.
(4.) Accesul persoanelor care nu sunt private de libertate (avocați, părți, participanţi) se va face prin uşa din dreptul postului de jandarmi iar ulterior prin uşa destinată procurorului de şedinţă.
(5.) Accesul persoanelor în sediul instanţei, în condiţiile art. 5 lit. d) şi e), pentru studiul dosar se va face prin uşa din dreptul potului de jandarmi. Jandarmii vor conduce persoana în zona de studiu a dosarului şi la ieşirea din această zonă.
Art. 7. (1.) În intervalul 16 martie 2020 - 20 aprilie 2020 nici un compartiment din cadrul instanţei nu va desfăşura activităţi cu publicul, cu excepţiile prev. la  art. 5 alin.1) lit. d) şi e).
(2.) Dosarele având obiectele prev. la art.1 alin.1 vor fi puse la dispoziția părților și avocaților, de către grefierul de ședință, spre studiere, doar în sală și doar în limita programului stabilit la art. 5 alin.1 lit. b).
(3.) Biroul de executări penale va amâna orice act de supraveghere a persoanelor condamnate sau în sarcina cărora s-a dispus o măsură educativă, după data de 20.04.2020. Se va comunica, în scris sau telefonic, persoanelor aflate în procedura de supraveghere, măsura dispusă și data pentru care s-a amânat actul de supraveghere.
Art.8.  (1.) Agentul procedural al instanței va preda și ridica corespondența instanței doar de la Oficiul Poștal Curtea de Argeș și sediul parchetului din mun. Curtea de Argeș.
(2.) Comunicarea documentelor sau dosarelor către alte instanțe sau alte unități de parchet decât cel aflat în mun. Curtea de Argeș se va face, direct, prin intermediul șoferului Judecătoriei Curtea de Argeș, în cazuri urgente, sau cu poșta militară, în celelalte situații.
(3.) Comunicarea actelor de procedură, a înscrisurilor, certificatelor, etc. se va face doar prin e-mail, fax sau poștă, ținând cont și de solicitările petenților.
(4.) Citarea părţilor în cauzele având unul dintre obiectele prev. la art.1 alin.1 se va face prin intermediul mandatului de aducere care va fi executat de organele de poliţie sau după caz jandarmerie, cu excepţia cazurilor în care se va putea lua legătura telefonic cu părţile şi participanţii în proces.
Art.9. (1.) În intervalul 16 martie 2020 - 20 aprilie 2020, Judecătoria Curtea de Argeş va primi corespondenţă remisă prin următoarele modalităţi:
a)     Fax;
b)    Note telefonice;
c)     E-mail;
d)    Poştă sau servicii de curierat;
e)     În mod direct doar de la alte instanţe şi unităţi de parchet;
(2.) În situaţiile în care cererile sau alte înscrisuri sunt comunicate prin fax sau e-mail, se va solicita expeditorului să remită, actul în original cu poşta sau serviciile de curierat.
Art. 10. (1.) În scopul eficientizării actului de justiție, fiecare președinte de complet poate dispune măsuri care nu contravin prezentei hotărâri și dreptului la apărare al părților (audierea persoanelor aflate în penitenciar prin intermediul judecătorului de supraveghere a pedepselor, solicitarea de relații prin intermediul telefonului, emiterea de adrese către instituții, alte persoane juridice sau fizice, etc.)
Art. 11. (1.) Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică pentru intervalul 16 martie 2020 - 20 aprilie 2020.
(2.) Durata de aplicare a prezentei hotărâri poate fi modificată prin reducerea perioadei sau prelungirea ei, sens în care se va adopta o nouă hotărâre.
(3.) În caz de urgență și imposibilitatea întrunirii cvorumului necesar adoptării unei hotărâri de către Adunarea generală a judecătorilor, modificarea duratei se va putea dispune de președintele instanței sau înlocuitorul acestuia, prin Dispoziție, după consultarea telefonică cu magistrații instanței.
 
PREŞEDINTE,
Judecător Stana Corneliu-Adrian
            Vă mulţumim pentru colaborare!
 
 
 
 
 
 
ANUNŢ IMPORTANT
Referitor la perioada 12 martie 2020 – 30 aprilie 2020
 
 
Programul de lucru cu publicul în cadrul compartimentelor REGISTRATURĂ şi BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL, va fi, începând cu data de 12 martie 2020 și până la data de 30 aprilie 2020 următorul: Luni – Vineri orele 09,00-11,00.
Programul de lucru cu publicul în cadrul compartimentelor ARHIVĂ, BIROU DE EXECUTĂRI PENALE şi BIROU DE EXECUTĂRI CIVILE va fi, începând cu data de 12 martie 2020 și până la data de 30 aprilie 2020 următorul: Luni, Miercuri și Vineri orele 11,00-13,00.
            Începând cu data de 12 martie 2020, accesul justițiabililor, martorilor, avocaților în sediul instanței se va face doar după completarea unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că nu au circulat, în cursul anului 2020, în zonele grav afectate de virusul  COVID-19, că nu au intrat în contact cu persoane care au călătorit în această zonă, că nu prezintă simptomele specifice infestării cu virusul COVID-19 şi că nu s-a instituit în sarcina lor măsura autoizolării sau a carantinei.
            Declarațiile tipizate vor fi puse la dispoziția persoanelor menționate la alin.1 prin grija Președintelui Judecătoriei Curtea de Argeș și Grefierului Șef. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa la prezenta decizie.
            Declarațiile se completează și semnează anterior intrării în sediul instanței, în fața agenților Jandarmeriei Române care vor verifica identitatea persoanei și răspunsurile date. La finalul programului de lucru, declarațiile astfel completate se vor înainta grefierului șef care le va arhiva.
            Persoanele care refuză completarea declarației nu vor putea pătrunde în sediul instanței.
            Persoanele care au cel puţin un răspuns afirmativ la întrebările din declaraţie nu vor fi primite în sediul instanţei.
În măsura în care acestea au pe rol dosare vor formula o declaraţie privind situaţia în care se află şi care va fi înaintată prin email sau fax la dosarul cauzei. În declaraţie persoana în cauză va menţiona dacă solicită amânarea judecării cauzei, judecarea în lipsă sau în prezenţa mandatarului convenţional, legal, avocat, etc.
În cauzele urgente prin natura lor si care nu permit amânarea, interesele persoanelor aflate în situaţia prevăzută la alineatul anterior vor fi apărate de către apărătorii aleşi sau, după caz, desemnaţi din oficiu.
            Magistraţii din cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş vor lua şi alte măsuri prevăzute în cuprinsul Hotărârii CSM – Secţia pentru Judecători nr. 191/10.03.2020.
            Începând cu data de 12 martie 2020 accesul persoanelor în sediul  instanței, cu excepția magistraților, personalului conex și auxiliar și al reprezentanților unităţilor de parchet se va face DOAR pe uşa principală.
            Vă mulţumim pentru înţelegere!
 
 
PREŞEDINTE,
Judecător Stana Corneliu-Adrian
 

 

Comunicat de presa - 29.01.2020 - PROTEST.pdf


TABLOU MEDIATORI ACTIVI 21-04-2015.pdf

 Ghid practic procedura civila si civila, familiei, muncii cu decizia CC.doc

Ghid practic in materie penala.doc


Informaţii de interes public


Contact