Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

Acces dosar electronic https://curteapelconstanta.eu
 
JUDECĂTORIA CONSTANȚA
TEL. 0241/617760 FAX. 0241/619669
 
ANUNŢ
 
Conform Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 33/22.11.2022, începând cu data 01.12.2022, se desfiinţează completurile civile C7, C7-2021 şi C32.
 
A N U N T 
în perioada 16.09.2022 – 16.12.2022,
programul cu publicul la arhiva civilă şi arhiva penală
va fi suspendat în zilele de vineri
 
Anexa la decizia 45/03.11.2022
Programul cu publicul
începând cu data de 07.11.2022
                                                         Arhiva civilă (camera P.24)
Registratura (camera P.14)                           Arhiva penală (camera P.18)    
Luni:         08:00 – 12:00                                 Luni:         08:30 – 12:30
Marți:       08:00 – 12:00                                 Marți:       08:30 – 12:30
Miercuri:  10:00 – 14:00                                 Miercuri: 10:00 – 14:00
Joi:            08:00 – 12:00                                 Joi:            08:30 – 12:30 
           Vineri:      08:00 – 12:00                                          Vineri – temporar suspendat programul cu publicul       
 
*În temeiul art. 88 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a C.S.M., au prioritate consilierii juridici, experţii, consilierii de probaţiune.
                                      
Persoane juridice (camera E.07)
(asociaţii de proprietari, asociaţii/fundaţii, sindicate,
 pentru comunicare încheieri/acte petenţilor)
Marţi:       08:30 - 10:30
Joi:            08:30 - 10:30
Executori judecătoreşti (camera P.14)
Luni:         12:00 – 13:30 
Marți:       12:00 – 13:30
Miercuri:  08:30 – 10:00
Joi:            12:00 – 13:30
Restituire recipise consemnare cauţiune
(camera E.16 grefier şef)
Luni - Joi:         09:00 – 12:00 
 
Preşedinte,
ANUNȚ

Vă informăm că prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 13 din data de 09.05.2022, s-au stabilit următoarele măsuri privind desfășurarea activității instanței în perioada vacanței judecătorești la secția civilă:
------------------------------------------------------------------
Articolul 1
(1) În perioada vacanței judecătorești, respectiv 27.06.2022 - 02.09.2022, ca regulă nu se vor configura şedinţe de judecată.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), la cererea scrisă a unui judecător, respectiv a judecătorilor în cazul completurilor colegiale, se pot configura şedinţe de judecată.
Articolul 2
(1) În perioada vacanței judecătorești, în fiecare zi lucrătoare, vor funcționa câte două completuri de judecată pentru cauze urgente, corespunzătoare completurilor de judecatăale judecătorilor indicați în planificările ce vor fi întocmiteși aprobate ulterior.
(2) Completurile de judecată menționate la alin. (1) vor soluționa următoarele tipuri de cauze în perioada vacanței judecătorești:
               a) ordine de protecție;
               b) ordonanțe președințiale;
               c) internări medicale nevoluntare;
               d) cereri prevăzute de Legea 136/2020, dacă va fi cazul;
               e) încuviințări de executare silităș
               f) cereri de delegare temporară a autorității părintești prevăzute de art. 105 din Legea nr. 272/2004.
(3) Cauzele menționate la alin. (2) vor fi repartizate aleatoriu celor două completuri de judecată pentru cauze urgente planificate în ziua înregistrării acestora, celelalte completuri de judecată urmând să fie blocate.
(4) Titularii completurilorde judecată pentru cauze urgente vor dispune măsurile premergătoare judecății și vor judeca toate cauzele repartizate acestora, indiferent de data dispunerii măsurilor și a soluționării acestora, cu excepția cazului în care sunt incidente prevederile art. 3 alin. (2)-(6).
Articolul 3
(1) În perioada vacanței judecătorești, în fiecare zi lucrătoare, va funcționa și un judecător de permanență, conform planificărilor ce vor fi întocmite și aprobate ulterior.
(2) În caz de absență a titularului unuia dintre completurile de judecată pentru cauze urgente, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorului din planificarea de permanență aferentă zilei în care a survenit incidentul procedural, care va dispune măsurile premergătoare judecății sau, după caz, va proceda la judecarea cauzei/cauzelor.
(3) În cazul absenței titularilor ambelor completuri de judecată pentru cauze urgente,  compunerea completurilor de judecată se va realiza prin participarea judecătorului din planificarea de permanență aferentă zilei în care au survenit incidentele procedurale, care va dispune măsurile premergătoare judecății sau, dupa caz, va proceda la judecarea cauzei/cauzelor. 
(4) Prin excepţie de la alin. (3), în măsura în care, din motive obiective, judecătorul din planificarea de permanență aferentă zilei în care au survenit incidentele procedurale nu poate intra în compunerea ambelor completuri de judecată pentru cauze urgente, se va proceda după cum urmează:
a) judecătorul din planificarea de permanență aferentă zilei în care au survenit incidentele procedurale va intra în compunerea completului de judecată pentru cauze urgente cu numărul de complet mai mic;
b) judecătorul din planificarea de permanență aferentă zilei următoare celei în care au survenit incidentele procedurale va intra în compunerea completului de judecată pentru cauze urgente cu numărul de complet mai mare.
(5) Prin motive obiective în sensul alin. (4) se înţeleg situaţiile în care orele fixate nu permit judecătorului să judece toate cauzele urgente corespunzătoare ambelor completuri de judecată pentru cauze urgente.
(6) Prevederile alin. (2) – (5) se aplică mutatis mutandis şi în situațiile în care sunt planificate şedinţe de judecată (care au fost deschise potrivit art. 1 alin. (2) din aceeaşi propunere), cu menţiunea că, în şedinţa planificată va intra judecătorul din planificarea de permanenţă din ziua respectivă, iar judecătorul planificat în următoarea zi, urmând a intra în celelalte incidente procedurale.
(7) Judecătorii care asigură permanenţa vor dispune măsurile premergătoare prevăzute de lege sau vor judeca, după caz, în următoarele/următoarele tipuri de cauze repartizate, aleatoriu sau manual, după caz, completurilor de judecată ai căror titulari sunt absenţi:
a) contestaţii la executare în cadrul cărora s-au formulat şi cereri de suspendare a executării silite;
b) ordonanţe de plată;
c) cereri de întoarcere a executării silite;
d) contestaţii prevăzute de art. 877 C. proc. civ.;
e) asigurări de dovezi;
f) cereri de suspendare provizorie a executării silite;
g) cereri de suspendare a executării silite formulate pe cale separată;
h) cereri prevăzute de art. 675 C. proc. civ.;
i) cereri prevăzute de art. 680 C. proc. civ.;
j) cereri de intervenție în procedura executării silite;
k) cereri în materia măsurilor asigurătorii prevăzute de Legea nr. 134/2010;
l) cereri prevăzute de art. 913 C. proc. civ.;
m) cereri posesorii prevăzute de art. 1003 – 1005 C. proc. civ.;
n) cereri de evacuare prevăzute de art. 1034 şi urm. C. proc. civ.;
o) verificarea incidenței art. 107 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din data de 17.12.2015, declaraţii de abţinere, cereri de recuzare, cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare a încheierilor de soluţionare a cerilor de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxelor judiciare de timbru, cereri de îndreptare a erorilor materiale, dacă au legătură cu cauzele prevăzute la lit. a) – n) ori cu cauzele prevăzute de art. 2 alin. (2).
Articolul 4
(1) Cauzele repartizate în perioada vacanței judecătorești completurilor de judecată specializate în materia OG nr. 26/2000, Legii nr. 196/2018 şi Legii nr. 62/2011 vor fi judecate de către titularii acestor completuri de judecată.
(2) Prevederile art. 110 alin. (8) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din data de 17.12.2015 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia situaţiei în care, cel puţin unul dintre judecătorii care fac parte din componenţa completelor specializate este prezent, ipoteză în care se aplică menţiunile din ordinele de serviciu.
Articolul 5
Începând cu data de 05.09.2022, toate completurile de judecată prevăzute de art. 2 alin. (1) se vor bloca de la repartizarea aleatorie a cauzelor.
 
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
privind măsurile instituite la Tribunalul Constanţa şi Judecătoriile Constanţa, Medgidia, Mangalia şi Hârşova pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus la reluarea activităţii de judecată
 
În atenţia persoanelor care au dosare pe rol la instanţele indicate mai sus:
1.Pentru evitarea aglomerării persoanelor în incintele instanţelor, s-a luat măsura programării judecării cauzelor pe intervale orare, de la data ridicării stării de urgenţă; drept urmare, în aplicaţia ECRIS şi pe portalul instanţelor de judecată s-au menţionat corespunzător orele de prezentare la instanţă a persoanelor citate (părţi, martori, avocaţi, etc). Solicităm persoanelor interesate să consulte portalul instanţelor de judecată portal.just.ro, secţiunea dosare/ora estimată, pentru a lua cunoştinţă despre ora la care urmează a se prezenta la instanţă.
2.Lista de ședință va fi configurată cu dosarele în ordinea orelor estimate de judecată, și va fi afișată inclusiv la ușa de intrare în instanță,
3. Persoanele ce intră în incinta instanţelor, atât la compartimentele având relaţii cu publicul cât şi în sălile de judecată, au obligaţia purtării măștii de protecție, precum şi obligaţia dezinfectării pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de către instanţă, la intrare şi înainte de a consulta fizic dosarele.  
4.Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc pentru studiul dosarelor în arhive se va face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului, în funcţie de fiecare spaţiu de arhivă concret.
5.Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia.
6.Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştiinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei .
7.Se solicită persoanelor care cunosc faptul că prezintă un risc de a fi contaminate cu noul coronavirus (venite din străinătate, venite din zone din ţară în care s-a instituit carantină generalizată, aflate în carantină ori care prezintă simptome Covid 19 -febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) să anunţe acest aspect şi să evite prezentarea fizică la instanţă. În cazul observării unor astfel de simptome, persoanei respective i se va verifica temperatura corporală şi se vor evalua măsurile necesar a fi luate pentru protecţia publică.
8.Se solicită justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
9. Solicităm comunicarea datelor de contact electronic (e-mail) astfel încât corespondenţa instanţă-părţi/avocaţi să se realizeze cât mai mult în formă electronică, iar părţile/avocaţii să poată studia dosarele fără a se prezenta fizic la instanţă.
10.Vor fi afișate, atât în instanțe cât și pe portal, informații adresate publicului privind regulile, specifice protecției împotriva Covid 19, de acces în instanță, de studiu dosare și de participare la ședințele de judecată, pe care vă rugăm să le consultaţi.
 
                                                       Preşedinte Tribunalul Constanţa
Jud. Teodor-Viorel Gheorghe
 
 

Informaţii de interes public

 
Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Contact