Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

Stimaţi justiţiabili, Ministerul de Justitie pune la dispoziţie aplicaţia informatică
 Dosarul Electronic Naţional (DEN), în prezent aflat în testare la nivelul instanţelor aflate în circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, Curţii de Apel Alba Iulia şi Curţii de Apel Bucureşti. 
Aplicaţia Dosarul Electronic Naţional poate fi accesată pe pagina https://den.just.ro/
Informaţii privind accesarea Dosarului Electronic Naţional 
pot fi obţinute la adresa: https://den.just.ro/informatii


INFORMARE


Tribunalul Călăraşi şi instanţele arondate (Judecătoria Călăraşi, Judecătoria Olteniţa, Judecătoria Lehliu) au implementat sistemul informatic „Trimitere Document Securizat” (TDS), prin intermediul căruia citarea şi comunicarea actelor de procedură se realizează cu ajutorul poștei electronice (email) / sms.
Pentru a putea beneficia de comunicarea documentelor în format electronic și pentru accesarea dosarului electronic, părţile/participanţii vor completa cererea, pe care o vor inainta instanței de judecată, prin e-mail la adresa judcl.reg@just.ro
Comunicat protest personal auxiliar şi conex din cadrul Judecătoriei Călăraşi

PROGRAM DE FUNCŢIONARE JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI

 

Luni – Vineri: 08.00 – 16.00
 
PROGRAM CU PUBLICUL

ARHIVA :
LUNI - VINERI : 8,30 - 12,30
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
LUNI : 8,00- 19,00
MARŢI -VINERI : 8,00- 16,00

EXECUTĂRI CIVILE  
LUNI : 8,30 – 13,30
VINERI : 8,30 - 13,30

EXECUTĂRI PENALE  
LUNI : 8,30 – 13,30
VINERI : 8,30 - 13,30

ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII  
JOI : 9,30 - 12,30

PROGRAM JUDECĂTOR DE SERVICIU
LUNI – VINERI: 8,30 – 12,30

 


 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENTRU O MAI BUNĂ ADRESABILITATE INSTANŢEI
 
Conform noului Cod de procedura civilă cererea de chemare în judecată va cuprinde:
1)Numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor iar pentru persoanele juridice denumirea şi sediul lor. De asemenea cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau după caz codul unic de înregistrare,ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar al reclamantului cât şi al pârâtului.
2)Numele , prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele,prenumele acestuia şi sediul profesional.Dovada calităţii de reprezentat în forma prev. de art.151 se va alătura cererii.
3)Obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului , atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile se va ataşa la cererea de chemare în judecată extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de B.C.P.I. din raza în care se află imobilul , iar în cazul în care nu este înscris se va anexa un certificat emis de acelaşi birou,care atestă acest fapt.
4)arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea.
5)arătarea dovezilor pentru fiecare capăt de cerere şi în cazul în care se va cere martori, aceştia vor fi indicaţi, respectiv nume, prenume şi adresa acestora.
6)taxa de timbru şi timbrul judiciar
7)semnătura
 
       DE ASEMENEA LA FIECARE EXEMPLAR AL CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ SE VOR ALĂTURA : COPIE DE PE CARTEA DE IDENTITATE A RECLAMANTULUI (RECLAMANŢILOR), COPII DE PE ÎNSCRISURILE DE CARE PARTEA ÎNŢELEGE SĂ SE FOLOSEASCĂ ÎN PROCES, COPII CE VOR FI CERTIFICATE DE RECLAMANT PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL .
 
 
SE VA DEPUNE ŞI  DOVADA PARTICIPĂRII LA ŞEDINŢELE DE MEDIERE ÎN CAUZELE :
 1) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
    2) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
            Art.64 – Legea 115/2012:
Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
    a) continuarea căsătoriei;
    b) partajul de bunuri comune;
    c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
    d) stabilirea domiciliului copiilor;
    e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
    f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii."
 
    3) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
    4) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
    5) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
    6) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999 - 1018 din Codul de procedură civilă;

Informaţii de interes public

  

  Informatii 

 

  Acces la date cu caracter personal


Judecătoria Călăraşi este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 6655.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Judecătoria Călăraşi  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este administrarea justiţiei.

Conform legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Judecătoriei CĂLĂRAŞI Str.Bucureşti nr.106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi, sau o puteţi depunde personal la Registratura instituţiei.

Judecătoria Călăraşi, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Exercitarea dreptului de acces la date este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Judecătoriei CĂLĂRAŞI, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia situat în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la  înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Judecătoria Călăraşi.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon  0242/316.053/int. 235.  

- sau puteţi obţine de pe pagina de internet: http://portal.just.ro la Judecătoria Călăraşi, secţiunea Informaţii de interes public, Acces la date cu caracter personal

 


Contact

 Contact