Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

COMUNICAT
04.04.2024


             Având în vedere că ziua de 02.05.2024 a fost declarată zi nelucrătoare prin Hotărârea de Guvern Nr. 1.307 din 21 decembrie 2023 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024 şi că în această dată la Judecătoria Brăila  nu sunt acordate termene de judecată de către judecătorii titulari de complet, compartimentele instanţei, inclusiv Registratura şi Arhiva, nu vor avea program de lucru cu publicul.
 
                                                        CONDUCEREA JUDECĂTORIEI BRĂILA
 
 
COMUNICAT
 


Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 6 din data de 7 martie 2024,

Pentru fluidizarea activității din arhiva Judecătoriei Brăila, față de volumul de activitate și lipsa de personal, se recomandă persoanelor care se prezintă în instantă pentru a depune înscrisuri la dosarele cu termen în ziua sedinței, să le depună în sala de judecată pe perioada desfăsurării sedințelor de judecată publice sau a ședințelor de camera de consiliu care se realizează cu citarea părților, la momentul strigării cauzei , iar nu prin registratura instanței.

Totodată, se recomandă părților și reprezentanților acestora ca înscrisurile pe care le trimit prin diferitele mijloace de comunicare, e-mail, fax, alte mijloace electronice, să fie expediate cel mai târziu cu o zi înainte de termenul de iudecată, astfel încât acestea să poată fi atașate la dosar și să poată fi studiate în timp util de completele de judecată.

CONDUCEREA JUDECĂTORIEI BRĂILA


 

comunicat birp.docxcomunicat birp.docx

comunicat  DOSARE CU PARTICIPARE PROCUROR.docxcomunicat DOSARE CU PARTICIPARE PROCUROR.docx


                                               R O M A N I A

                  JUDECĂTORIA B R A I L A

 
COMUNICAT
05.01.2024
 
 
           Biroul de Informare si Relatii Publice al Judecătoriei Brăila este abilitat sa aduca la cunostința următoarele:
Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila a fost convocată  de către preşedintele Judecatoriei Brăila, în baza art. 55 alin. 1 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și art. 14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022.
În cadrul Adunării s-a hotărât cu unanimitate de voturi suspendarea formei de protest adoptată de Adunarea Generală a  Judecătorilor de la Judecatoria  Brăila prin Hotărârea nr. 7/11.12.2023 .
De asemenea, s-a hotarat reluarea activității de judecată în toate cauzele, începând cu data de 08.01.2024.
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice


Comunicat - Judecatoria Braila.pdfComunicat - Judecatoria Braila.pdfR O M A N I A
                                                                          JUDECATORIA BRAILA
                                                             ADUNAREA GENERALA A JUDECATORILOR

Nr.  2046/26A/14.12.2023
HOTĂRÂREA Nr. 9

Din 14 decembrie 2023

COMUNICAT

 

 

 Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila, întrunită în ședința din data de 14.12.2023, ora 11.00, cu unanimitate,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Solicită  ferm  Guvernului să  procedeze la eliminarea din proiectul referitor la  Ordonanța de urgenta privind  unele  măsuri  fiscal  bugetare  in domeniul  cheltuielilor publice (pusa in dezbatere publica  pe site-ul  Ministerului Finanțelor  în data de 13/12/2023), a  tuturor articolelor  ce au drept  consecință  directă încălcarea  flagrantă a  forței  obligatorii a  hotărârilor judecătorești.

Art. 2  Susține  punctul de vedere  al     Consiliului Superior al Magistraturii conform adresei nr. 23701/14.12.2023.

Art. 3. Menține  în continuare   forma de protest a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila, astfel cum  a  fost  adoptata prin art. 2 din  Hotărârea nr. 7/11.12.2023 a Adunării Generale  a Judecătorilor.

Art.4.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a instanţei.

 

               Dată astăzi, 14.12.2023

 

 

Președintele Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila,

Judecător BELEI ANDREEA-CARMEN – Președintele Judecătoriei BrăilaR O M A N I A
                                                                          JUDECATORIA BRAILA
                                                             ADUNAREA GENERALA A JUDECATORILOR

Nr. 2035/26A/12.12.2023

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 8

Din 12 decembrie 2023

 

EXTRAS

 

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila, convocată de preşedintele Judecătoriei Brăila,   în conformitate  cu dispozițiile art.14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022,

 

În consecință, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila, cu unanimitate,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Judecătorii din cadrul Judecătoriei Brăila își exprimă îngrijorarea față de afectarea statutului magistratului prin modificările referitoare la vechimea asimilată și vârsta de pensionare aduse prin Legea nr. 282/2023, apreciind că sunt încălcate principiile predictibilității, al securității raporturilor juridice şi al nediscriminării, prin eliminarea intempestivă a perioadelor asimilate ce constituiau vechime utilă pentru pensia de serviciu, fără existența unei perioade tranzitorii, care să conducă treptat la finalitatea urmărită, fără să fie afectate securitatea juridică și previzibilitatea normativă.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a instanţei.

 

Dată astăzi, 12.12.2023

 

Președintele Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila,

Judecător BELEI ANDREEA-CARMEN – Președintele Judecătoriei Brăila

                                                                                 R O M A N I A
                                                                          JUDECATORIA BRAILA
                                                             ADUNAREA GENERALA A JUDECATORILOR
 
Nr. 2022/26A/11.12.2023
HOTĂRÂREA Nr. 7
Din 11 decembrie 2023
După dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi,
EXTRAS
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila, convocată de preşedintele Judecătoriei Brăila,   în conformitate  cu dispozițiile art.14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022,
 
HOTĂRĂŞTE
 
Art.1  Susţine forma de protest declanşată de personalul auxiliar de specialitate, prin Hotărârea din data de 09.12.2023 a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, comunicată prin adresa nr. 144/SNG,
Art.2 Adoptarea unei forme de protest începând cu data de 11.12.2023, constând în soluționarea doar a cauzelor cu caracter urgent, respectiv:
În materie civilă judecarea în fond a următoarelor cauze:
 - ordin de protecție;
         - ordonanțele președințiale;
- tutelă, curatelă;
- internare medicală nevoluntară;
- suspendare provizorie a executării silite;
- încuviinţare executare silită;                                                                   
- măsuri asigurătorii;
- asigurare dovezi;
- incidente procedurale în cauzele care se judeca pe durata formelor de protest, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
- cereri necontencioase de restituire a cauţiunii;
-orice alte cereri care pot fi considerate urgente.
În ceea ce priveşte procedura prealabilă, aceasta nu se va suspenda.
În materie penală,  judecătorii de drepturi și libertăți, judecătorii de cameră preliminară sau după caz, instanțele vor soluționa în fond următoarele cauze:
-            cele în care au fost solicitate/dispuse măsuri preventive,
-             cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii,
-             cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală,
-            cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor,
-            cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical,
-            cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
-            cauze în materia liberării condiționate;
-            cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;
-            contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;
-            contestații la executare;
-            cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
-            cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;
-            căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
-             cereri de strămutare, conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele de mai sus;
-            contestaţia privind tergiversarea procesului;
-            orice alte cereri care pot fi considerate urgente.
 
Art.3 Solicită Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în calitate de ordonator principal de credite, să efectueze toate demersurile legal posibile pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii salariilor cuvenite judecătorilor, astfel cum au fost stabilite prin actele administrative emise în anul 2023, precum şi pentru plata tranşelor scadente din drepturile salariale conform hotărârilor judecătoreşti definitive.
Art.4 Solicită Ministerului Finanţelor Publice alocarea fondurilor necesare plăţii salariilor curente cuvenite judecătorilor, astfel cum au fost stabilite prin actele administrative emise în anul 2023, precum şi pentru plata tranşelor scadente din drepturile salariale obţinute de judecători prin hotărâri judecătoreşti definitive.
Art.5 Solicită implicarea Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenţei justiţiei, pentru respectarea independenţei judecătorilor, în sensul de a fi efectuate toate demersurile legal posibile pentru a se asigura plata drepturilor salariale cuvenite acestora şi asigurarea resurselor umane şi materiale pentru buna desfăşurare a activităţii în instanţe.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată va fi comunicată Baroului Brăila şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a instanţei.
 
Dată astăzi, 11.12.2023
 
Președintele Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila,
Judecător BELEI ANDREEA-CARMEN – Președintele Judecătoriei Brăila
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT
 
În perioada 18 decembrie 2023 – 5 ianuarie 2024  se va suspenda programul cu publicul la compartimentele care desfăşoară această activitate.
În această perioadă se vor realiza operaţiuni specifice sfârşitului de an respectiv, întocmire situaţii, procese verbale de închidere de an,  registre, condici,  înregistrarea şi repartizarea dosarelor în care a fost dispusă măsura punerii sub interdicţie judecătorească- tranşa  a II-a.
Cererile, documentele şi acţiunile pot fi transmise instanţei prin e-mail, fax, portal cagl.ro, poştă sau servicii de curierat, existând posibilitatea consultării dosarelor în formă electronică.
 
CONDUCEREA JUDECĂTORIEI BRĂILA
 
 
COMUNICAT
 
Ca urmare a delegării la o altă instanță de judecată  a judecătorului învestit cu soluționarea dosarelor repartizate cu indicativul 8 Penal, prin Hotararea Colegiului de Conducere nr.15/28.07.2023 s-a dispus  ca la  data de 25 septembrie 2023 dosarele cu care  a fost învestit completul 8 Penal să fie repartizate ciclic celorlalte complete de judecata,   astfel  încât în ședința anterior menționată  nu se vor efectua acte de procedură, ci se va proceda la acordarea unor noi termene de judecată în ședințele completelor cărora aceste dosare vor fi fost repartizate.
Având în vedere aceste aspecte, nu este necesară prezența părților (sau a reprezentaților acestora), urmând   acestea  să fie citate pentru noul termen de judecată ce va  fi stabilit în fiecare dosar.
 
CONDUCEREA JUDECĂTORIEI BRĂILA
 
 
 
COMUNICAT


Începând cu data de 1 septembrie 2023 toate cauzele în materie civilă ce se vor soluţiona cu participarea procurorului, vor fi apelate începând cu ora 1200 (tutelă specială, ordin de protecţie, internare medicală nevoluntară, etc).

CONDUCEREA JUDECĂTORIEI BRĂILA

 

 
 
 
 
 
 
Nr. 1355/26A/01.09.2023
HOTĂRÂREA Nr. 4
Din 1 septembrie 2023
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila, convocată de preşedintele Judecătoriei Brăila,   în conformitate  cu dispozițiile art.14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022,
Întrunită în ședința din data de 01.09.2023, ora 10, fiind prezenți un număr de 12 judecători din totalul de 19 judecători în funcție cu drept de vot,
Având în vedere dispozițiile art. 56 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și art. 13, 14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătorești, 
Doamna președinte al Judecătoriei Brăila a prezentat ordinea de zi a convocării:
Suspendarea/încetarea formei de protest adoptată prin Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila nr. 3 din 20 iunie 2023
În deschiderea şedinţei, preşedintele Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila a informat judecătorii prezenţi la şedinţă că, în data de 2 august 2023, Curtea Constituţională a României a adoptat Decizia nr. 467/02.08.2023 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art I-IV, ale art. XIII alin 5 şi 6 ale art. XV din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr. 1-3 la acestea, precum şi a legii în ansamblul său.
În urma dezbaterilor, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila,  cu 12 voturi favorabile din 12 voturi  exprimate,  reține următoarele:
La acest moment proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu are caracter incert, astfel că apare fiind oportună suspendarea formei de protest adoptată prin Hotărârea nr. 3/2023 a Adunării generale a judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Judecătoriei Brăila, constând în dispunerea amânării cauzelor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent.
În consecință, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila
HOTĂRĂŞTE:
Art.1  Se suspendă începând cu data de 04 septembrie 2023 forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 3 din 20 iunie 2023 şi Hotărârea nr. 2 din 31 mai 2023 ale Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Braila, activitatea de judecată urmând a fi reluată pentru toate cauzele.
     Art. 2. În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Braila va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea masurilor adoptate.
      Art. 3. Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul instanţei şi va fi comunicată către Baroul Brăila.
Dată astăzi, 01.09.2023
Președintele Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila,
Judecător Mărgărit Cristina Emanuela – Președintele Judecătoriei Brăila
 
 
 
 

 

COMUNICAT

- 20.06.2023 –

 Nr. 1046/26A/20.06.2023

HOTĂRÂREA Nr. 3

Din 20.06.2023

                                                                      

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila, convocată de preşedintele Judecătoriei Brăila,   în conformitate  cu dispozițiile art.14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022,

Întrunită în ședința din data de 20.06.2023, ora 12, fiind prezenți un număr de 12 judecători din totalul de 19 judecători în funcție cu drept de vot,

Având în vedere dispozițiile art. 56 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și art. 13, 14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătorești, 

Doamna președinte al Judecătoriei Brăila a prezentat ordinea de zi a convocării:

 Analiza evoluţiei proiectului privind pensiile de serviciu şi adoptarea măsurilor de  protest necesar fata de incalcarea statutului judecatorului in eventualitatea adoptarii proiectului conform amendamentelor

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila,  cu 11 voturi favorabile din 12 voturi  exprimate,  reține următoarele:

Având în vedere proiectul de lege, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor, inclusiv sub aspectul condițiilor de pensionare și al modalității de calcul al pensiilor, judecătorii din cadrul Judecătoriei Brăila, întruniți în Adunarea Generală, solicită ca modificările legislative referitoare la aceste aspecte să fie stabilite cu respectarea standardelor constituționale vizând principiul fundamental al independenței justiției și al cooperării loiale între instituțiile publice.

Acest principiu este menționat prin jalonul privind reformarea sistemului de pensii din Planul Național de Redresare și Reziliență, care susține necesitatea respectării deciziilor Curții Constituționale din perspectiva protecției pensiilor magistraților, ca element fundamental al statutului acestora.

Modalitatea în care se propune amendarea proiectului normativ privind creșterea treptată a vârstei de pensionare afectează și mai mult numărul de judecători necesar pentru creșterea calității și eficienței actului de justiție, în condițiile în care există deja un deficit acut de personal în instanțele judecătorești iar schemele actuale de personal sunt subdimensionate în raport de necesitățile reale ale sistemului judiciar, determinate fiind de volumul excesiv de activitate.       Acest deficit nu poate fi compensat cu efortul suplimentar al judecătorilor aflați în prezent în activitate, în condițiile în care este necesară și asigurarea unor standarde de exigență înalteprivitoare la actul de justiție.

  De asemenea, se impune clarificarea situației juridice a acelor magistrați care au intrat mai târziu în profesie și care nu ating la vârsta maximă de 70 ani stagiul minim de cotizare în funcția de magistrat de 25 ani și, prin urmare, nu pot beneficia în niciun mod de pensie de serviciu.

În ceea ce privește, aspectele vizând remunerația și pensia de serviciu ale judecătorilor, acestea au fost consacrate atât în documentele internaționale cât și în jurisprudența Curții Constituționale a României. 

Astfel, potrivit art. 6.4 din Carta Europeană privind statutul judecătorilor magistrații au dreptul la „plata unei pensii al cărei nivel trebuie să fie cât mai apropiat posibil de acela al ultimei remunerații primite pentru activitatea jurisdicțională".

De asemenea, Curtea Constituțională a stabilit, în mod constant, în jurisprudența proprie, că independența justiției, ca garanție constituțională, include securitatea  financiară a magistraților, care presupune și asigurarea unor garanții sociale, precum pensia de serviciu (Decizia nr. 20/2000, Decizia nr. 433/2013, Decizia nr. 501/2015, Decizia nr. 45/2018, Decizia nr. 574/2018, Decizia nr. 153/2020, Decizia nr. 900/2020).

Reglementarea pensiei de serviciu pentru magistrați este un drept recunoscut de legiuitor de-a lungul timpului, existența acesteia fiind justificată în mod obiectiv de statutul judecătorilor care impune obligații și responsabilități, interdicții și incompatibilități, limitări care nu se regăsesc la alte categorii profesionale, constituind așadar o compensație a rigorii statutului judecătorilor.

Prin prisma acestor considerente, orice modificare a condițiilor de pensionare, atât din perspectiva modului de calcul, cât și din cea a stagiului minim obligatoriu și a vârstei de pensionare, nu poate interveni intempestiv. Modificările ce se doresc a fi efectuate trebuie realizate în urma unui dialog constructiv cu corpul magistraților și numai după realizarea unei previziuni clare asupra resurselor umane.

Statutul judecătorilor și procurorilor a suferit modificări în anul 2022 , când a intrat in vigoare Legea nr.303/2022 care a adus o serie de modificări legislative, motiv pentru care o nouă modificare intempestivă a cadrului normativ ar afecta principiul predictibilității legii.

Față de cele arătate mai sus, având în vedere că, în Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila din data de 31 mai 2023 s-a dezbătut situația creată ca urmare a proiectului de lege pentru modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor, inclusiv amendamentele lansate intempestiv în spațiul public în data de 29 mai 2023, în contextul iminentei adoptări a acestora, în mod total netransparent și cu încălcarea gravă a principiului cooperării loiale între puterile statului,

Având în vedere că, prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor s-a solicitat, în mod covârșitor, la nivel național, ca orice soluție legislativă să fie urmarea dialogului loial între puterea judecătorească și cea legislativă, pentru găsirea unor rezolvări care respectă predictibilitatea, garanțiile constituționale și demnitatea statutului de judecător, precum și ca modificările legislative preconizate să nu afecteze drepturile magistraților aflați în funcție, iar orice eventuală modificare a vârstei de pensionare să producă efecte exclusiv în privința judecătorilor recrutați sub imperiul noilor reglementări ce trebuie, în mod imperativ, corelate cu ritmul îmbunătățirii condițiilor de muncă,

Având în vedere că, potrivit dezbaterilor din cadrul adunărilor generale, s-a solicitat imperativ asigurarea resurselor materiale și umane necesare unei normale organizări a activității instanțelor de judecată, în scopul respectării drepturilor cetățenilor la un proces echitabil, obiectiv care nu poate fi atins în condițiile continuării părăsirii sistemului judiciar de către judecători, în contextul lipsei de predictibilitate a statutului judecătorilor și procurorilor, cât și a unui dialog real al celorlalte puteri ale statului cu autoritatea judecătorească,

Având în vedere că, prin Hotărârea nr. 2 din 31 mai 2023, Adunarea generală a judecătorilor de la Judecătoria Brăila  a hotărât că, în situația în care propunerile de modificări legislative ce afectează statutul judecătorilor vor fi menținute în continuare, se va convoca o nouă adunare generală pentru ca, în funcție de rezultatul discuțiilor pe marginea acestui proiect, să decidă cu privire la luarea unor măsuri concrete de protest,

Având în vedere că nu s-a înregistrat niciun progres, ci, mai mult, amendamentele lansate intempestiv în spațiul public în data de 29 mai 2023 au fost menținute, Ia fel cum a fost menținută și afirmația tăcută de reprezentanții celorlalte puteri privind adoptarea acestora în scurt timp, în pofida punctelor de vedere clare, exprimate ferm de instanțele judecătorești, fiind ignorată, de către reprezentanții celorlalte puteri, și deschiderea spre dialog a instanțelor,

Având în vedere că, în aceste condiții, criza de personal expune sistemul judiciar la destructurare, cu efecte negative greu de înlăturat, din perspectiva organizării instanțelor în acord cu elementele dreptului la un proces echitabil,

Adunarea Generală apreciază că se impune a se organiza o formă de protest, care va consta în faptul că judecătorii vor judeca doar cauzele cu caracter urgent, care se judecă pe perioada vacanței judecătorești .

Protestul va dura până la adoptarea proiectului de lege într-o formă care corespunde principiilor enumerate mai sus, putându-se organiza o nouă adunare generală în care se va analiza noul proiect,

În consecință, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila

  

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila decide, ca formă de protest, că, începând cu data de 21.06.2023, se vor judeca numai cauzele cu caracter urgent, care se judecă pe perioada vacanței judecătorești, precum sunt cele cu următoarele obiecte:

În materie civilă judecarea în fond a următoarelor cauze:

 - ordin de protecție;

  - ordonanțele președințiale;

- tutelă, curatelă;

- internare medicală nevoluntară;

- suspendare provizorie a executării silite;

- încuviinţare executare silită;                                                                          

- măsuri asigurătorii;

- asigurare dovezi;

- incidente procedurale în cauzele care se judeca pe durata formelor de protest, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

-orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.

În materie penală,  activitatea judecătorilor de drepturi și libertăți, judecătorii de cameră preliminară sau după caz, instanțele vor soluționa în fond următoarele cauze:

-            cele în care au fost dispuse măsuri preventive,

-             cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii,

-             cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală,

-            cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor,

-            cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical,

-            cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

-            cauze în materia liberării condiționate;

-            cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;

-            contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;

-            contestații la executare;

-            cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

-            cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;

-            căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;

-             cereri de strămutare, conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele de mai sus;

-            judecătorii de cameră preliminară sau instanțele pot soluționa și alte tipuri de cauze în care legea nu prevede citarea părților.

-            contestaţia privind tergiversarea procesului;

Pe durata vacanței judecătorești, în materie penală,  urmează a fi soluționate doar cauzele stabilite potrivit art 112 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022 şi Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Brăila nr. 12 din data de 7 iunie 2023.

 

Art. 2 - Protestul va dura până la înlăturarea amendamentelor depuse la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal înregistrat pe rolul Camerei Deputaților sub nr. Plx. 244/2023 și reluarea discuțiilor cu sistemul  judiciar asupra proiectului de lege privind reformarea sistemului de pensii din justiție, cu implicarea organului reprezentativ al magistraților, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, precum și al ordonatorului principal de credite, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție.

        

Dată astăzi, 20.06.2023

 

Președintele Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brăila,

Judecător Mărgărit Cristina Emanuela – Președintele Judecătoriei Brăila

 
 
  
Portal solicitări și acces electronic dosare:

1. Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor judecătorești. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:

     Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.

 

2. Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:

  •     Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  •      Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  •     Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  •      Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia

 

3. Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.

     Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.

 

4. Pentru erori acces dosar electronic folosiţi adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 

5. Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari

 

6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.

 
ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ŞI A ÎNSOŢITORILOR ACESTORA
Rampa de acces pentru persoanele cu dizabilităţi este situată în partea stângă a intrării principale.
Pentru operarea acesteia, vă rugăm să vă adresaţi jandarmului de la intrarea din sediul instanţei !

 

Legislație 
             Legislaţia care reglementează organizarea instanţei 

             Date cu caracter personal
 
Conducere
             Conducerea instanţei
 
Organizare             
            Regulament de ordine interioara instante judecatoresti.docxRegulament de ordine interioara instante judecatoresti.docx
            Structură organizatorică şi organigrama
            Competenţa şi instanţele arondate
            Carieră

Actualitate


Informaţii de interes public

...

Contact

 

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro

 

Politici de confidențialitate:

- Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

- ​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

- Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor


        Date de contact

        Program de funcţionare

        Program de audienţe

        Petiţii

        Relaţia cu presa

        Harta