Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Judecătoria Bicaz funcţionează în oraşul cu aceeaşi denumire, având sediul pe str. Republicii, Nr. 21, judeţul Neamţ, cod poştal 615100.

Judecătoria Bicaz face parte din circumscripţia Tribunalului Neamţ având arondate 9 comune şi oraşul Bicaz.

 


 
CHESTIONAR REFERITOR LA PERCEPȚIA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL

JUDECĂTORIEI BICAZ

Aveți ocazia să ne trasmiteți opiniile privind experiența dvs. la instanța noastră, completând formularul online de la următoarea adresă:
      

Comunicat privind transmiterea prin email, în materie civilă, de la instanță către părți a citaţiilor, a actelor procedurale, inclusiv a hotărârilor judecătoreşti cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora


 

 


 
Accesaţi!​
 
 
Facilităţi electronice

Adresa de acces: registratura.rejust.ro
 

Puteţi face operaţii necesare în dosare folosind internetul:


 
 
 
 • - Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

 •  
 • - Creare dosar nou

 •  
 • - Declarare cale de atac într-un dosar

 •  
 • - Depunere alte documente într-un dosar existent

 •  
 • - Eliberare certificat de grefă

 •  
 • - Eliberare copie legalizată hotărâre
 
 
 
Proiect realizat de Curtea de Apel Galaţi şi Consiliul Superior al Magistraturii 

ANUNŢ IMPORTANT

 
 

Optați pentru comunicarea actelor de procedură și a documentelor în format electronic de către instanță

 
            Vă recomandăm ca, în dosarele instanţei în materie civilă, să completaţi şi să trimiteţi „Cererea de comunicare documente în format electronic” cu indicarea adresei dvs. de e-mail şi a numărului de telefon, însoţit de împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant, pentru a putea beneficia de comunicarea citaţiilor, actelor procedurale, a documentelor din dosar, precum şi a hotărârilor judecătoreşti în format electronic, cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora. Formularul cererii de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibil în format  PDF.pdfPDF şi  WORD.docxWORD

 

Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosar, citind aceste Instructiuni-comunicare-electronica.pdfInstructiuni
 
 
Cererile completate corespunzător vor fi transmise către adresa de e-mail a Judecătoriei Bicaz
 

jud-bicaz@just.ro 
 

 
 

Vă adresăm rugămintea de a completa Chestionarul privind percepţia asupra dosarului electronic.


Chestionarul completat vă rugăm să îl expediaţi pe adresa de e-mail ca-bacau@just.ro.

 

  

Vă rugăm ca toate documentele trimise prin email să fie formatate astfel încât să poată fi listate pe format A4 (cu excepția documentelor grafice: hărți, fotografii, proiecte tehnice).

 

   


 
 
 
 
 
ANUNȚ IMPORTANT !
 
 
  Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020, va fi deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:

 
   Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.

 
 

 
 
 ​

 Corespondenţa electronică trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 455 din 18.07.2001 privind semnătura electronică: 

 

      Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. 

 

        În caz contrar, vă rugăm să transmiteţi corespondenţa prin poştă, curier sau fax.

 

        Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei  să nu fie capsate, rupte sau îndoite, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.


 
  
 
 
 
 ​

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LA COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

 


Luni, Marţi, Miercuri, Joi – în intervalul orar 9:00-13:00
 

Se recomandă cetățenilor / justițiabililor și avocaților să transmită corespondența adresată instanței astfel:

-         Prin poștă la următoarea adresă: str. Republicii, nr. 21

-         Prin fax la numerele: 0233253299 sau 0233254199

-         Prin e-mail la adresa: jud-bicaz@just.ro

 
 
 

Actualitate

 

Decizia privind adoptarea unor masuri provizorii privind normarea muncii

Decizia nr. 29 din 13 09 2023.pdfDecizia nr. 29 din 13 09 2023.pdfANUNŢ IMPORTANT

 

NOU! Concurs admitere INM și concurs pentru ocuparea de posturi de judecători și procurori.pdfConcurs admitere INM și concurs pentru ocuparea de posturi de judecători și procurori.pdf

 


 

 Corespondenţa electronică trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 455 din 18.07.2001 privind semnătura electronică: 

 

 

 

      Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. 

 

 

 

        În caz contrar, vă rugăm să transmiteţi corespondenţa prin poştă, curier sau fax.

 

 

 

        Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei  să nu fie capsate, rupte sau îndoite, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.

 

 

 

  Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
         

 

 

Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

            Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

             Judecătoria Bicaz prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi a Legii 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), CNP-ul şi contul bancar.

 

Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care serveşte interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.

 

Drepturile garantate și modul de exercitare:

 

·  Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

 

·  Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

·  Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

 

·  Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

 

·  Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ştergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iţi retragi consimţământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

 

·   Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care instanţa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
Cum poți interveni asupra datelor personale prelucrate de noi

 

          Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Persoanele care nu doresc ca dosarele sa fie publice pe portalul instanțelor de judecată, trebuie să se adrese instanței ce instrumentează dosarul în cauză, acestea putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea sa fie eliminate și de pe portal.     

 

        Aplicabilitatea, începând cu data de 25 mai 2018 a  Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), este circumscrisă cadrului legislativ intern anterior menţionat

 

        În consecinţă, orice eventuală încălcare a drepturilor protejate de Regulamentul (UE) 2016/679 şi de legislaţia internă anterior menţionată, poate fi reclamată la adresa de mail: jud-bicaz@just.ro

 

 

 


 

  

   Reglementari Privind Datele Persoanle.pdfReglementari Privind Datele Persoanle.pdf

 

   ​Comunicat privind Ziua Europeana a Justitiei Civile.pdfComunicat privind Ziua Europeana a Justitiei Civile.pdf   

                                                                     

Ghiduri de orientare pentru justițiabili

 Dreptul pe înțelesul tuturor

 Glosar de termeni juridici

 Circuitul cererii de chemare in judecata

 Reguli de conduita in instanta

 Ghid practic pentru jurnalisti

 


Informaţii de interes public

 

Contact

 
Adresa Judecătoriei BICAZ este:
       

Str. Republicii nr. 21, BICAZ, jud. Neamț, cod poștal 615100

Telefon: 0233254199 ; 0233253299 ; Fax: 0233253299

E-mail: jud-bicaz@just.ro