Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 INFORMARE

DOSARUL ELECTRONIC
 ​

        Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email şi a numărului de telefon mobil (parola prin sms) . 


       Începând cu data de 01.04.2022 nu vor mai fi emise parole de acces în plic pentru dosarul electronic. Parolele comunicate în plic până la această dată vor fi valabile până la data de 30.04.2022.


        Vă recomandăm ca în perioada următoare să accesaţi dosarul electronic comunicând instanţei adresa de email si numărul de telefon mobil folosind cererea tip care este disponibilă si la registratura instanţei. 

        Pentru mai multe informaţii şi detalii va rugăm consultaţi "GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC Şl REALIZAREA PROCEDURII ELECTRONICE" disponibil mai sus.


Caterina Tănăsescu - Preşedintele Judecătoriei Balş,
Constatând că până la data prezentului Ordin nu a fost emis un alt act normativ prin care starea de alertă să fi fost prelungită după termenul de 8 martie 2022, prevăzut în HG nr.171/03 02.2022 prin care starea de alertă pe întreg teritoriul ţării a fost prelungită cu 30 de zile, începând cu data de 7 februarie 2022 ;
În considerarea dispoziţiilor art.46 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, art. 13 rap. la art. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1375/2015 cu modificările şi completările ulterioare (în continuare ROI),
Având în vedere desfăşurarea activităţii instanţelor judecătoreşti începând cu data de 9 martie 2022;

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de 9 martie 2022, îşi încetează aplicabilitatea toate măsurile stabilite prin Hot. nr. 6/12.05.2020 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Balş prin care au fost stabilite măsuri privind organizarea activităţii de judecată după data de 15 mai 2020 pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid 19 şi Ordinul de serviciu al preşedintelui Judecătoriei Balş nr.4 din 10 martie 2020.

Art.2. Accesul în sediul Judecătoriei Balş, organizarea activităţii de lucru cu publicul, respectiv a şedinţelor de judecată se vor face conform dispoziţiilor Hotărârii nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii de aprobare a Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti.

Art.3. În perioada următoare încetării stării de alertă, se recomandă personalului instanţei, justiţiabililor şi participanţilor la actul de justiţie, următoarele măsuri de prudenţă şi responsabilitate individuală şi colectivă:

1. Completurile de judecată vor stabili pentru fiecare cauză/lot de cauze o anumită oră de înfăţişare (interval orar), părţile urmând să fie citate în acest sens (prin poştă sau prin mijloace electronice) şi informate cu privire la posibilitatea judecării în lipsă, a formulării de concluzii scrise.

 2. Pentru a se evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru accesul etapizat al părţilor şi al avocaţilor/reprezentanţilor acestora, în funcţie de numărul şi particularităţile cauzelor din şedinţă, cu respectarea măsurilor de distanțare socială şi a dispoziţiilor legale privind publicitatea.

3. Se recomandă depunerea de cereri sau înscrisuri în timpul şedinţei de judecată, acestea urmând a fi transmise, la dosarul cauzei şi părţilor, prin mijloace de comunicare electronică.

4. Se recomandă părţilor, reprezentanţilor acestora precum şi apărătorilor aleşi/din oficiu să procedeze la comunicarea reciprocă a înscrisurilor, anterior termenului de judecată.

5. Se recomandă părţilor şi apărătorilor/reprezentanţilor acestora, consultarea dosarelor în format electronic, prin utilizarea parolei de acces, prin intermediul aplicaţiei Infodosar/ Dosarul electronic.

6. Se recomandă completurilor de judecată ca în cauzele penale să examineze posibilitatea utilizării, în condiţii procedurale, a mijloacelor tehnice necesare audierii prin videoconferinţă a persoanelor private de libertate, deţinute în penitenciare sau centre de reţinere, cu acordul acestora.

7. Pe întreaga perioadă în care se află în incinta instanţei, se recomandă ca toţi participanţii la activitatea de judecată să poarte măşti de protecţie.

8. In incinta instanţei, pe toată durata desfăşurării programului de activitate, se recomandă personalului purtarea măştii de protecţie.

Art. 4. Prezentul ordin de serviciu va fi făcut public prin afişare pe pagina de internet a Judecătoriei Balş şi în formă scrisă la avizierul instanţei.


Dat la Judecătoria Balş, azi, 09 martie 2022. Preşedintele Judecătoriei Balş,
Judecător CATERINA TĂNĂSESCU
ANUNȚ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 28.06.2021, RAPORTAT LA HOTĂRÂREA  C.S.M NR. 102,

URMĂTOARELE LOCALITĂȚI INTRĂ ÎN  COMPETENȚA TERITORIALĂ A JUDECĂTORIEI BALŞ:
 •  
 • - PIATRA OLT;

 • - BRÂNCOVENI;

 • - CÂRLOGANI;

 • - CURTIȘOARA;

 • - GĂNEASA;

 • - GRĂDINARI;

 • - OPORELU;

 • - PLEȘOIU;

 • - SLĂTIOARA;

 • - STREJEȘTI;

- TESLUI.
​ 

Programul instanţei pe perioada vacanţei judecătoreşti

12.07.2021 - 30.08.2021


BIROUL EXECUTĂRI PENALE

Program cu publicul 

Marţi – Joi între orele 09,30 – 11,00
ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ

Program cu publicul 

zilnic, între orele 09,30 – 11,00​COMUNICAT 

24 iulie 2020

Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (I) şi (7). sau, după caz. art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),

- orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit ari. 8 alin. (3). sau. după caz. art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii - exclusiv, în format electronic - la următoarea adresa de email:

judecatoria-bals@just.ro

La cererea formulată, petentul va transmite:

a)  obligatoriu: - numărul de telefon şi adresa de email, pentru facilitarea desfăşurării procesului:

- numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;

b) în măsura în care se află în posesia sa:

- decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau
fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP-ul   în

vederea verificării identităţii.

întrucât la nivelul Judecătoriei Balş nu există mijloacele tehnice necesare pentru derularea procesului prin mijloacele electronice indicate în art. 15 alin. 13. reclamantul este obligat să indice dacă are avocat ales sau dacă solicită desemnarea unui avocat din oficiu.

La Judecătoria Balş pot depune acţiuni persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în circumscripţia Judecătoriei Balş ori cele care sunt izolate sau carantinate în spaţii sau unităţi sanitare aliate în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Balş.

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

Cererile transmise în afara programului de lucru al instanţei (luni-vineri, orele 08:00-16:00), în orice alta formă (poştă/fax/altă adresă de e-mail), vor fi procesate în prima zi lucrătoare.

 


 

 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului​

 
 

COLEGIUL DE CONDUCERE

 Hotărârea nr. 6 din data de 12.05.2020

  Având în vedere dispoziţiile art.18 şi art.23 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul de conducere al Judecătoriei Balş s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 12.05.2020, fiind convocată de doamna judecător Tănăsescu Caterina, preşedintele Judecătoriei Balş.

La şedinţa de lucru convocată pentru data de 12.05.2020, au participat un număr de 3 membri, aceasta fiind condusă de doamna judecător Tănăsescu Caterina, preşedintele Judecătoriei Balş.

Şedinţa de lucru a Colegiului de conducere a fost statutară din punct de vedere al numărului de membri participanţi.

Conform art. 23 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, secretariatul şedinţei de lucru a fost asigurat de doamna Soroiu Elena Mădălina, grefierul şef al instanţei .

În temeiul dispoziţiilor art. 19 şi următoarele din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor  judecătoreşti;

 

COLEGIUL DE CONDUCERE

          

 

 Având în vedere relurea activităţii instanţelor începând cu data de 15.05.2020, odată cu încetarea stării de urgenţă declarată de Preşedintele României prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungirea acestuia cu 30 de zile, prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020, în vederea diminuării riscului existent în continuare de răspândire a virusului gripal COVID 19, a asigurării sănătăţii si securităţii personalului instanţei, dar şi a participanţilor la procese, apreciind că este necesară o reluare graduală a activităţii instanţei, dar şi măsuri de protecţie adecvate în acelaşi  timp,

În temeiul art. 19 alin. 1 din R.O.I., Colegiul de Conducere al Judecătoriei Balş

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

I.                  Măsuri privind activitatea de judecată

               Art. 1 Activitatea de judecată la Judecătoria Balş  se va relua începând cu data de 15 mai 2020, revenindu-se la programul obișnuit de lucru al instanței, cu derogările prevăzute în prezenta hotărâre.

              Art. 2 În temeiul art. 42 alin 8 și art. 43 alim 3 din Decretul Președintelui României, completele de judecată vor lua măsuri în perioada 15-25 mai 2020, în vederea stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept, în perioada stării de urgenţă.

                În acest sens, fiecare grefier de ședință va întocmi un inventar al cauzelor suspendate de drept (pe complet) și va proceda la prezentarea listei acestora completului de judecată.

              Art. 3 Se recomandă  completelor de judecată ca la fixarea termenelor în cauzele mai sus menționate, în funcție de urgența și vechimea acestora, să aibă în vedere și numărul de dosare aflate deja pe rol în a doua jumătate a lunii mai, astfel încât, să se păstreze un număr de cauze/ședință care să nu creeze o supraaglomerare a sălii de ședință și a sediului instanței.

               Având în vedere că în zilele de miercuri funcţionează C2 şi C4 se recomandă ca programarea şedinţelor de judecată la aceste complete să se facă o dată la două săptămâni.

                Art. 4  Se recomandă  completelor de judecată limitarea numărului de cauze/ședința de judecată, astfel încât, în funcție de materie și grade de jurisdicție, numărul maxim al acestora să fie de 15-20 de dosare/ședință, stabilirea dosarelor de pe listă fiind în responsabilitatea fiecărui complet.

               Prioritizarea cauzelor se va face cu observarea principiilor care guvernează procesul penal și procesul civil, respectiv a principiului celerității tragerii la răspundere penală, a principiului soluționării cauzelor într-un termen rezonabil, a principiului soluționării de urgență și cu precădere a cauzelor al căror obiect sau a căror natură a fost evaluată, ca atare, de către legiuitor, respectiv de către judecătorul cauzei.

    Art. 5 Având în vedere posibilitatea ca luna iulie 2020, în mod excepțional, să nu mai fie lună de vacanță judecătorească, recomandă ca această lună să fie alocată soluționării cauzelor amânate din lunile mai și iunie precum și celor în care judecata se reia după suspendarea de drept și să nu  fie fixat prim termen în dosare în această perioadă, cu excepţia  cauzelor  urgente, a celor în care există riscul împlinirii prescripției dar și a altor cauze pentru care completele apreciază necesară fixarea termenelor.

           Art. 6  În vederea evitării interacțiunii în sala de judecată şi în holul instanţei, președinții completelor de judecata vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată și vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, justițiabilii urmând a fi citați cu menționarea pe citație a orei .

               În citație se va menționa în mod expres că accesul părții nu se va putea face în sala de ședință mai devreme cu 10 minute de ora stabilită

               Art. 7 Grefierii de ședință vor preda cel mai târziu cu două zile înaintea ședinței de judecată, lista cauzelor cu orele menționate, specialistului  IT , în vederea afișării pe portal, urmând ca după terminarea ședinței aceste liste să fie eliminate, în vederea evitării supraaglomerării portalului cu un număr mare de liste.

               Pe ușa de intrare în sediul instanței, listele se vor afișa în dimineața ședinței, prin grija grefierului de ședință.

                Art. 8 Grefierul de ședință va fi prezent în sala de ședință cu 15 minute înainte de începerea ședinței de judecată.

                Punerea la dispoziție a dosarelor spre consultare procurorului, părților, reprezentanților sau avocaților acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu aprobarea președintelui de complet,

                Art. 9  După data de 15 mai 2020, în materie non-penală, se va relua procedura prealabilă, în cauzele în care această procedură fusese suspendată pe perioada stării de urgență,

                 Art. 10  Se recomandă ca în dosarele penale cu arestați preventiv în cauză sau în alte cauze, să fie utilizată în continuare desfășurarea ședințelor de judecată prin videoconferință, în măsura în care completul de judecată apreciază că este posibil, cu acordul părților și cu respectarea drepturilor acestora dar și a principiilor care guvernează procesul penal și civil.

                 Art. 11  În perioada 15 mai - 31 mai 2020, pentru a acorda grefierilor arhivari posibilitatea de a gestiona corespunzător dosarele care vor fi înaintate în căi de atac dar și a celor care vor fi restituite programul de lucru cu publicul va fi între orele 09,00-11,00, program care se va aduce la cunoștința publicului prin afișare pe portal, dar și prin emiterea unui comunicat.

                 După  data de 31 mai 2020, programul de lucru cu publicul va reveni la cel normal.

Măsuri privind relația cu publicul

               Art. 12  Consultarea dosarelor, obținerea de alte solicitări ce se înscriu în sfera activității cu publicul desfășurate de compartimentele arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puțin două zile înainte.

               Programarea se va face la numerele de telefon afișat pe portal dar și în locuri vizibile, în incinta INSTANŢEI.

               Art. 13 Eliberarea certificatelor de grefă și a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data și ora stabilită sau comunicate prine-mai/fax.

               Cererile de eliberare a cauțiunii vor fi direcționate către grefierul şef  , care va anunța părțile despre data și ora stabilită în vederea ridicării acestora

              Art. 14 Se recomandă părților și participanților la procese, dar și altor cetățeni care apelează la serviciul public al justiției, să nu transmită corespondența prin poștă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) și să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondență electronică sau un număr de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicăm

             Art. 15 În scopul mai sus arătat, se vor emite adrese către toate autoritățile și instituțiile publice, participanți uzuali în procedurile judiciare, (Parchet, Administrație financiară, Primării, UNEJ, etc.), în vederea încunoștiințării despre necesitatea de a corespondența numai în format electronic/fax.

 Măsuri privind accesul în instanţă, sala de judecată , arhivă şi registratură

              Art. 16 Accesul părților și al participanților la procedurile judiciare se va face în incinta instanței cu cel mult 20 de minute înainte de ora stabilită pentru ședință, iar în sala de judecată cu cel mult 10 minute înainte.

               Accesul la compartimentele care desfășoară activități de relații cu publicul se va face doar la ora la care s-a făcut anterior programare , grefierii acestor compartimente urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi, dar și pentru păstrarea unei distanțe corespunzătoare între cei aflați la ușă, în așteptare.

               După terminarea ședinței de judecată sau după rezolvarea solicitărilor în cadrul compartimentelor arhivă/registratură, se va părăsi de îndată sediul .

                Art. 17  Se interzice accesul în incinta instanței a persoanelor care prezintă simptomatologia infectării cu virusul SARS-CoV-2.

                În acest scop, personalul jandarmeriei care asigură paza sediului instanței și supraveghează securitatea accesului în incintă, va testa cu ajutorul termometrului justițiabilii, reprezentanții acestora, procurorii și avocații la intrarea în instanţa și nu va permite accesul celor care prezintă temperatura 37,5 sau mai mare.

                În cazul depistării unor astfel de situații, va fi încunoștiințat președintele instanței dar și președintele de complet, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare corespunzătoare.

    Art. 18 Accesul justițiabililor se va face exclusiv pe intrarea principală iar părăsirea sediului instanţei se va face pe calea de acces dinspre curtea instanţei.

                 Art.  19  În interiorul sediului  instanței purtarea măștii de protecție facială este obligatorie, atât în interiorul cât și în afara sălii de judecată. Personalul jandarmeriei care asigură paza sediului instanței și supraveghează securitatea accesului în incintă va interzice accesul în sediul instanței a persoanelor care nu poartă mască de protecție. În situații excepționale, pentru persoanele care nu au mască de protecție, aceasta va fi pusă la dispoziție de către instanță.

                   Art. 20 - Completele de judecată vor interzice ac judecată a persoanelor care nu poartă măști de dispune îndepărtarea din sală a celor aflați într-o atare

        IV. Alte măsuri organizatorice

                  Art. 21  Începând cu data de 15 mai 2020 se reia activitatea  de înaintare a dosarelor în  căi de atac, activitate suspendată în perioada stării de urgență (cu excepția cauzelor de urgentă deosebită).

                  Art. 22 Se recomandă flexibilizarea programului de lucru al judecătorilor, personalului auxiliar și conex.

                  Art. 23  Sub coordonarea directă a grefierului şef , se vor lua măsurile necesare și se va  supraveghea  igienizarea  instanţei , prin dezinfectarea sălii de ședință și a holului instanţei , o dată sau de două ori pe zi, în cazul ședințelor de judecată prelungite.

                  Dezinfectarea se va face cu produse dezinfectante pe bază de alcool și clor, urmând a se acorda o atenție deosebită suprafețelor cu care există contact frecvent și prelungit respectiv, ușile de acces în sala de ședință, pardoseală, bănci, pupitrele judecătorilor, grefierilor procurorilor, avocaților. Aceleași operațiuni se vor desfășura în cadrul compartimentului de arhivă/registratură şi birouri personal.

                  Art. 24 Se dispune  montarea unor recipiente cu dezinfectanți la intrarea în  sala de judecată, cu atenționarea justițiabililor și a avocaților în sensul de a proceda la dezinfectarea mâinilor înainte de a intra în sală, dar și la uşa compartimentului  de arhivă/registratură.

                 - amplasarea a câte unui recipient cu dezinfectant de mâini în fiecare sală de judecată unul pe pupitrul judecătorilor și altul pe pupitrul grefierului de ședință;

                    - montarea de covorașe dezinfectante la toate intrările în sediul instanței, pretabile la îmbibarea cu soluții dezinfectante.

                          Art. 25  Prezenta hotărârea se publică pe pagina de Internet a instanței, în vederea vizualizării măsurilor adoptate, de către toți participanții la proces (justițiabili, procurori, avocați, experți, instituții publice etc.)


 


 


 

ANUNT IMPORTANT

PRIVIND NOILE MĂSURI DISPUSE DE CONDUCEREA JUDECĂTOREI BALS

PENTRU PREVENIREA INFECŢIEI CU CORONAVIRUS


 

Aducem la cunoştinţa participanţilor la procedurile judiciare noile măsuri adoptate de conducerea Judecătoriei BALS, în vederea prevenirii infecţiei cu coronavirus şi solicităm pe această cale tuturor participanţilor la procedurile judiciare să respecte aceste măsuri şi să urmărească în continuare portalul instanţei pentru a avea cunoştinţă despre eventuale modificări ale acestora:

HOTĂRÂREA  NR. 3/11.03.2020​

1.    Pe perioada 12-31 martie, cu posibilitatea prelungirii în măsura în care va fi necesar , se vor soluţiona cu prioritate cauzele cu arestaţi, cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi măsurile preventive, ordonanţele preşedenţiale, ordine de protecţie, cererile privind delegarea autorităţii părinteşti, încuviinţarea executărilor silite, cereri de abţinere şi recuzare aferente cauzelor urgente, cereri de ajutor public judiciar aferente cauzelor urgente, cereri de reexaminare ajutor public judiciar aferente cauzelor urgente, cereri de suspendare a executării silite                       

 2.     În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor , se va fixa primul termen de judecată începând cu luna aprilie 2020 sau, după caz, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna martie, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp a părţilor şi participanţilor.

 Dispoziţiile nu sunt aplicabile în cauzele urgente, inclusiv în cauzele penale urgente.

 În cauzele care vor fi judecate în perioada menţionată, în vederea protejării sănătăţii publice se va evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice.

        3.    Actele destinate instanțelor vor fi transmise preponderent electronic, adresele de corespondență regăsindu-se la adresa portal.just.ro;

 4.    Evitarea prezenței în instanțe pentru obținerea de informații ce se regăsesc pe portalul instanțelor portal.just.ro ori care pot fi obținute și telefonic;

 5.    Evitarea prezentării în instanță a persoanelor care au călătorit în zonele cunoscute cu număr mare de infectări cu coronavirus ori a persoanelor care prezintă anumite simptome (febră, tuse ori dificultăți de respirație), cu încunoștințarea prealabilă a instanței anterior termenelor de judecată;

 6.    În birourile de arhivă şi registratură, accesul publicului se va face pe rând, între orele 9-11,  grefierii acestor compartimente  urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi, dar şi pentru păstrarea unei distanţe corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare;

 7.    Accesul justițiabililor în săli pe perioada desfășurării ședințelor de judecată se va realiza astfel încât să se evite supraaglomerarea.

 Astfel,  se recomandă prezenţa părţilor doar în cauzele în care aceasta este obligatorie, în celelalte cauze fiind suficientă reprezentarea acestora prin intermediul apărătorului ales. De asemenea, se recomandă completelor de judecată ca strigarea cauzelor şi implicit a justiţiabililor prezenţi pentru şedinţa de judecată să se facă în etape,  pe loturi de 2-3 cauze, astfel încât să se evite aglomerarea în sălile de judecată şi să se asigure, în acelaşi timp, publicitatea şedinţelor de judecată. Se recomandă completelor de judecată ca prin intermediul jandarmilor responsabili de sala de judecată, să se îngrijească ca în timpul şedinţei de judecată, justiţiabilii şi avocaţii să păstreze între ei o distanţă de cel puţin 1 m şi 50 cm;

8.    Justițiabilii și avocații vor staționa în incinta instanţei  doar pe timpul strict necesar îndeplinirii formalităților/îndatoririlor judiciare şi/sau profesionale;

       9.    Sălile de judecată vor fi dezinfectate în fiecare dimineaţă cu soluţie de clor sau alcool;

10.    Respectarea măsurilor de igienă în cazul tusei ori strănutului – folosirea șervețelelor de unică folosință .

      

Preşedintele instanţei,

Judecător Tănăsescu Caterina

                                                                                   

Lansare servicii Info dosar si Fisa dosar​

 

 

 

 
ANUNŢ
 
       Deoarece data de 25 octombrie a fost declarata de Comisia Europeana si Consiliul Europei ca zi europeana a justitiei civile, Consiliul Superior al Magistraturii a hotarat ca evenimentul "Ziua usilor deschise la instante" sa fie organizat pe durata acestei zile.
       In acest scop, persoanele interesate pot vizita sediile instantelor, in cadrul programului de lucru, intre orele 8.00-16.00, unde vor primi informatii referitoare la activitatea desfasurata de acestea.
       Accesul persoanelor se va face pe baza documentelor de identitate, fara a se perturba activitatile curente ale instantelor.
         Sediile instantelor din judetul Olt sunt:
                                     - Tribunalul Olt - str. Manastirii, nr.2, Slatina;
                                     - Judecatoria Slatina - str. Lipscani, nr.49, Slatina;
                                     - Judecatoria Caracal - str. Iancu Jianu, nr.37, Caracal;
                                     - Judecatoria Bals - str. N. Balcescu, nr.1, Bals;
                                     - Judecatoria Corabia - str. C. A. Rosetti, nr.54, Corabia.
​​

Informaţii de interes publicContact


 
Adresa:
        JUDECĂTORIA  BALŞ

       Strada  Nicolae Bălcescu, 
        Numărul  1,  Cod poştal 235.100
       Oraş Balş, Judeţul Olt.
 ​Pentru informatii despre dosare si termene accesati numarul:    0351403100
 
Telefon:
       0249.450.300
 
Telefon arhivă-registratură:
       0249.453.874
 
Fax:
       0249.450.111
 
E-mail:
       judecatoria-bals@just.ro
 
Persoane de contact: 
       Ignat Cristian – purtator de cuvânt
       Telefon: 0786.421.994

Camere de lucru cu publicul Biroul de informare şi relaţii publice:
Program de lucru:  Luni, Miercuri, Joi, Vineri                   8.00 - 16.00
                                 Marţi                                                     8.00 - 19.00
Telefon: 0786.421.994
                     - judecător  Ignat Cristian
                      - grefier Dincă Angi - Adriana
                      - judecător Balan Aurora Loredana (înlocuitor)
                      - grefier Radu Cristina (înlocuitor)


                                                        
Biroul executări penale:
Program de lucru:  Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri        8.00 - 16.00
                     - judecător Păun Liviu Daniel
                      - grefier Radu Cristina
                      - judecător  ​Cornea Bogdan Lucian​ (înlocuitor)
                      - grefier Pătru Cristina Elena (înlocuitor)
                                               


Biroul executări civile si contraventionale:
Program de lucru:  Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri        8.00 - 16.00
                     - judecător Tănăsescu  Caterina​
                      - grefier Soroiu Elena Madalina / Preda Elena
                      - judecător Munteanu Elena  (înlocuitor)​
                      - grefier Chirţibusi Florentina / Raicea Gabi Iuliana  (înlocuitor)
                                   
                                  

Biroul persoane juridice:
Program de lucru:  Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri        8.00 - 16.00
                     - judecător Păun Liviu Daniel
                      - grefier Ciurea Geanina​ Dorinela
                      - judecător Tănăsescu  Caterina (înlocuitor)​
                      - grefier Raicea Gabi Iuliana (înlocuitor)​​​Arhivă - registratură:
Program de lucru cu publicul:  Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri        8.00 - 12.00
Program de lucru:                      Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri        8.00 - 16.00​
                     - judecător Bălan Loredana
                      - judecător Ignat Cristian (înlocuitor)
                      - grefier arhivar-registrator Militaru Mioara​
                      - grefier arhivar-registrator Coteanu Cristina
                                

  
 Program de lucru cu publicul : zilnic, intre orele 8,00 - 12,00 pentru eliberare dispozitii incasare debite.​