Documente produse și/sau gestionate de JUDECĂTORIA BABADAG

 

 

În principiu, toate documente produse și/sau gestionate de Curtea de Apel Constanța sunt de interes public, cu excepția registrului de evidență a sesizărilor privind confirmarea și autorizarea interceptărilor și înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport, precum și cu excepția acelora care conțin informații exceptate de la liberul acces, cum sunt cele prevăzute de art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. În ceea ce privește dosarele aflate pe rolul instanței, acestea sunt publice pentru persoanele care justifică un interes legitim și pentru ziariștii acreditați.

 

 

Lista cuprinzând documentele de interes public

 

 

Ø  Registrul general de dosare;

Ø  Opisul alfabetic;

Ø  Registrul informativ;

Ø  Registrul de termene al arhivei;

Ø  Condica ședințelor de judecată;

Ø  Registrul privind arestarea preventivă;

Ø  Registrul de evidență a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecății;

Ø  Registrul de evidență a sesizărilor privind autorizarea efectuării perchezițiilor date de judecător în cursul urmăririi penale;

Ø  Registrul de evidență a sesizărilor privind confirmarea și autorizarea interceptărilor și înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport;

Ø  Registrul privind evidența și punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor și măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale;

Ø  Registrul de evidență a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile și penale;

Ø  Registrul de evidență a redactării hotărârilor;

Ø  Registrul de evidență și punere în executare a hotărârilor penale;

Ø  Registrul de evidență și punere în executare a încheierilor penale pronunțate în recurs;

Ø  Registrul de evidență și punere în executare a hotărârilor civile;

Ø  Registrul de intrare-ieșire a corespondenței administrative;

Ø  Registrul de evidență a petițiilor;

Ø  Registrul de evidență pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public;

Ø  Registrul de control;

Ø  Registrul privind evidența practicii instanțelor de control judiciar;

Ø  Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal;

Ø  Actele contabile ale instanței;

Ø  Răspunsurile la petiții, cereri de interes public;

Ø  Decizii, ordinele de serviciu, fișele posturilor;

Ø  Hotărârile colegiului de conducere;

Ø  Datele statistice.

 

 

 

 

Modalitățile de contestare a deciziei autorității publice

în situația când persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

 

 

1. Reclamație administrativă adresată conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în termen de 30 de zile, împotriva refuzului tacit sau explicit al angajatului desemnat cu aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 (art. 21 din Legea 544/2001, art. 32, 33 și 34 din H.G. 123/2002);

 

2. Plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autorității sau instituției publice, în termen de 30 de zile (art. 22 din Legea nr. 544/2001, art. 36 din H.G. 123/2002).