Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :723/1285/2019
Data inregistrarii01.08.2019
Data ultimei modificari:08.12.2021
Sectie:Comercial
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
GBT LOGISTIC SRLDebitor
OMEGA INSOLVENCY SPRLLichidator

Şedinţe

22.10.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea privind închiderea procedurii insolvenţei, formulată de lichidatorul judiciar OMEGA INSOLVENCY SPRL, în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei GBT LOGISTIC S.R.L. Dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei. Dispune radierea debitoarei din eviden?ele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. Încuviinţează avansarea din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, a sumei de 3.969,44 lei, reprezentând cheltuieli par?iale de arhivare a documentelor debitoarei de către ..., conform ofertei prezentate, cu respectarea standardului de cost prevăzut de art. 118 alin. 2 din Statutul privind organizarea ?i exercitarea profesiei de practician în insolven?ă. Descarcă lichidatorul judiciar de îndatoriri şi responsabilităţi. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22 octombrie 2021.
Document: Hotarâre  2038/2021  22.10.2021

18.06.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    18.06.2021

26.03.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea arhivării documentelor debitoarei ?i închiderii procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    26.03.2021

15.01.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea formulării unei eventuale cereri de antrenare a răspunderii fostului administrator statutar şi închiderii procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    15.01.2021

30.09.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea administratorului judiciar OMEGA INSOLVENCY SPRL ?i dispune intrarea în procedura generală a falimentului a debitoarei GBT LOGISTIC S.R.L., J..., CUI ... Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe OMEGA INSOLVENCY SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA, plafonat la suma de 5.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută art. 117 alin. 1 lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Dispune dizolvarea societă?ii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitoare către lichidator, împreună cu lista actelor şi opera?iunilor efectuate după deschiderea procedurii pentru data de 12 octombrie 2020. Stabileşte în sarcina administratorului special al debitoarei îndeplinirea obliga?iilor prevăzute de art. 145 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2014. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului suplimentar, la data de 13 noiembrie 2020, termen de verificare, întocmire, afi?are şi comunicare a tabelului suplimentar al creanţelor pentru data de 15 decembrie 2020, termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului suplimentar care va fi de 7 zile de la data publicării în BPI a tabelului suplimentar, precum şi termenul de solu?ionare a eventualelor contestaţii şi de întocmire a tabelului definitiv consolidat pentru data de 15 ianuarie 2021. Dispune notificarea de către lichidatorul judiciar provizoriu a intrării în faliment a creditorilor notifica?i, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte opera?iuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a întocmi şi publica în BPI rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribu?iilor sale, cu justificarea tuturor cheltuielilor. Fixează termen pentru examinarea stadiului procedurii insolvenţei debitoarei la data de 15 ianuarie 2021, ora 11.00, sala 249. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30 septembrie 2020.
Document: Hotarâre  1347/2020  30.09.2020

18.09.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea în cauză pentru data de 30.09.2020, urmând ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    18.09.2020

12.06.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea depunerii planului de reorganizare
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2020

08.05.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Constată suspendarea de drept în baza art. 63 alin. 11 din anexa la Decretul nr 240/14.04.2020 al Preşedintelui României.
Document:    

20.03.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt: Termen preschimbat conform Hotărârii colegiului de conducere al Tribunalului Specializat Cluj nr. 4 din data de 11 martie 2020
Document:    

12.03.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Admite sesizarea din oficiu şi, în consecinţă: Dispune preschimbarea termenului acordat, din data de 20 martie 2020 pentru data de 8 mai 2020, sala 249 ora 11:00. Se citează păr?ile cu menţiunea preschimbării termenului. Pronunţată în ?edin?ă publică, astăzi, 12 martie 2020.
Document: Hotarâre cameră consiliu    12.03.2020

17.01.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    17.01.2020

25.10.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: F19
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării procedurii şi pentru soluţionarea contestaţiei.
Document: Încheiere de şedinţă    25.10.2019

08.08.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet Nou Directe Vacanta 2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea GBT LOGISTIC S.R.L., . Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei GBT LOGISTIC S.R.L. Numeşte administrator judiciar provizoriu pe OMEGA INSOLVENCY SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 500 lei. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Dispune desemnarea administratorului special. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 20.09.2019, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 01.10.2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 25.10.2019. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica creditoarea şi debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii la 25.10.2019, sala 249, ora 11:00, complet F19, la judecător sindic Dana Ioana Rusu. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditori, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cu depunerea opoziţiei la Tribunalul Specializat Cluj. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cu depunerea apelului la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.08.2019.
Document: Hotarâre  1377/2019  08.08.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.