Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
În contextul actual generat de răspândirea virusului COVID - 19 faţă de actele normative în vigoare şi recomandările autorităţilor centrale în ce priveşte luarea măsurilor de protecţie împotriva îmbolnăvirii cu COVID - 19 şi limitării răspândirii acestui virus,
Având în vedere şi recomandările ministrului justiţiei pentru armonizarea regulilor de prudenţă sanitară în sediile instanţelor şi parchetelor, precum hotărârea nr. 734 din data de 12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii,
Președintele Tribunalul Covasna, în exercitarea atribuțiilor manageriale proprii, a emis decizia nr. 39/15.05.2020, postată în integralitatea sa pe situl Tribunalului Covasna, prin care s-a dispus aducerea la cunoştinţa justiţiabililor chemați la judecată, avocaţilor, reprezentanţilor părţilor sau jurisconsulţilor, următoarele:
Art. 1, pct. 1.1., subpct. 11 „Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, avocaţilor, reprezentanţilor părţilor sau jurisconsulţilor, prin publicarea unui comunicat pe pagina de internet a Tribunalului Covasna că li se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două zile înainte de termenul fixat pentru judecată, urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie prezentat completului la termen, dacă este solicitat de către acesta”.
Art. 1, pct. 1.2., subpct. 6 „Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, prin publicarea unui comunicat pe pagina de internet a Tribunalului Covasna, a condiţiilor în care se realizează accesul în sediul instanţei după data de 15.05.2020 precum şi împrejurarea că au posibilitatea să solicite judecarea cauzei în lipsă, să solicite amânarea cauzei în situația în care doresc să se prezinte la proces însă au suspiciuni că sunt infectați cu noul tip de coronavirus, sunt plasați în carantină sau izolare”.
 
 
 
                   BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,
                            conducător – judecător Kovacs Simona
  
D E C I Z I A nr. 39
 
emisă astăzi, 15 mai 2020
 
 
 
 
 
 
 
În temeiul prevederilor art. 43 și 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și art. 7 raportat la art. 9 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,
 
În contextul actual generat de răspândirea virusului COVID - 19 faţă de actele normative în vigoare şi recomandările autorităţilor centrale în ce priveşte luarea măsurilor de protecţie împotriva îmbolnăvirii cu COVID - 19 şi limitării răspândirii acestui virus,
 
Având în vedere şi recomandările ministrului justiţiei pentru armonizarea regulilor de prudenţă sanitară în sediile instanţelor şi parchetelor, precum hotărârea nr. 734 din data de 12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii,
 
Președintele Tribunalul Covasna, în exercitarea atribuțiilor manageriale proprii, emite următoarea
 
 
 
D E C I Z I E:
 
 
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 15 mai 2020, când încetează starea de urgenţă instituită prin Decretele Preşedintelui României nr. 195/2020 şi 240/2020 şi urmează a se relua activitatea completă a instanţelor de judecată,  în vederea prevenirii contaminării personalului instanţelor cu virusul COVID - 19 şi pentru buna desfăşurare a activităţii acestora, se instituie următoarele măsuri organizatorice şi administrative:
 
 
 
1.1. Măsuri pentru judecata cauzelor:
 
1. În perioada 15.05.2020 – 25.05.2020 completele de judecată ale Tribunalului Covasna, constituite în cadrul fiecărei secții conform hotărârilor colegiului de conducere pentru anul 2020, vor proceda la stabilirea termenelor de judecată pentru fiecare dintre cauzele suspendate de drept în temeiul decretelor prezidențiale nr. 195/2020 şi 240/2020 de instituire și, respectiv, prelungire a stării de urgență, dispunând citarea părților pentru termenele fixate și efectuarea mențiunilor cuvenite în aplicația ECRIS.
 
 2. Vor fi fixate ore pentru fiecare cauză în parte, putând fi grupate, pentru respectarea principiului publicității ședințelor de judecată și pentru evitarea pierderii unui interval de timp alocat unei cauze datorită neprezentării părților citate la judecată, în funcție de natura cauzelor, de complexitatea lor și de aprecierea completului asupra timpului necesar judecării unei cauze. Lista, conţinând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanţei şi se afişează la uşa instanţei. Se recomandă ca numărul maxim de persoane (justiţiabili, avocaţi, experţi etc.) să fie 8 în sala de judecată mare, sala nr. 3, respectiv de maxim 6 persoane în sala de judecată nr. 4.
 
3. Gruparea pe intervale orare se aplică şi dosarelor în privinţa cărora a fost fixat termen de judecată după data de 14.05.2020, în acest caz intervalul orar urmând a fi adus la cunoştinţa participanţilor faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită, în condiţiile alin. (2). Pentru cauzele în care termenul de judecată se fixează începând cu data de 14.05.2020, intervalele orare aferente vor fi menţionate în citaţiile care se vor emite ulterior acestei date.
 
4. La fixarea orelor se va ține seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente (de minim 10 minute) pentru aerisirea și igienizarea sălilor de ședință la fiecare 2 ore.
 
5.  Pe citaţiile emise în crearea listei de şedinţă în ordinea orelor programate şi afişarea în acest mod, inclusiv la uşa exterioară a instanţei, pentru a se evita aglomerarea persoanelor în incinta instanţei.
 
6. Apelarea dosarelor se face în ordinea listei de şedinţă, şi excepţional în afara acestei ordini când toate părţile sunt prezente ori judecata se face fără citarea părţilor, cauza se amână fără dezbateri, etc.
 
7. Preşedinţii celor două secţii ale Tribunalului Covasna, împreună cu judecătorii secţiilor, pot lua măsuri pentru limitarea numărului de cauze pe şedinţa de judecată – în raport cu natura cauzelor, complexitatea acestora, stadiul procesual şi numărul părţilor implicate în cauze, preconizat a se prezenta efectiv în instanţă – corelativ cu planificarea unor şedinţe la interval mai scurt de timp, în măsura în care spaţiul/sălile de şedinţă alocate fiecărei secţii o permit.
 
8. În cauzele penale care se vor judeca după data de 15.05.2020 și în care inculpații sunt deținuţi în penitenciare sau centre de reținere și arest preventiv, audierea persoanelor în custodie se va realiza, de preferință, în sistem videoconferință, cu respectarea normelor procesual penale în materie şi a drepturilor recunoscute părţilor în procesul penal.
 
9. În situația în care audierea persoanelor deținute în penitenciare sau centre de reținere și arest preventiv nu se poate realiza în sistem videoconferință, se va dispune citarea persoanelor private de libertate de la locurile de deținere, cu indicarea orelor la care persoanele deținute trebuie prezentate instanței. La întocmirea listelor de ședință în materie penală vor fi înscrise cu prioritate cauzele cu persoane private de libertate.
 
10. Completele de judecată care judecă în materie penală și care dispun citarea unei persoane private de libertate, pentru a fi prezentă fizic în fața instanței, vor lua măsurile necesare ca persoanele private de libertate să fie aduse pe rând din spațiul de deținere și până în sala de ședință, astfel încât în boxă să fie prezent doar deţinutul implicat în cauza care se judecă în acel moment, evitându-se staţionarea în boxă a mai multor persoane (cu excepţia, evident, a cauzelor în care sunt implicate loturi de inculpaţi).
 
11. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, avocaţilor, reprezentanţilor părţilor sau jurisconsulţilor, prin publicarea unui comunicat pe pagina de internet a Tribunalului Covasna că li se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două zile înainte de termenul fixat pentru judecată, urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie prezentat completului la termen, dacă este solicitat de către acesta.
 
 
 
1.2. Accesul general în instanţe:
 
1. Efectivele de jandarmi vor permite accesul justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor legali ori convenţionali ai părţilor în incinta Tribunalului Covasna pentru a participa la procesele în care sunt părți sau în care au fost chemați în calitate de martori, ori reprezentanţi, doar la ora la care cauzele în care aceștia sunt implicați sunt programate, cu aproximativ 10 minute înainte.
 
2. Începând cu data de 15.05.2020 purtarea măştii faciale în incinta sediului Tribunalului Covasna, pe coridoare, săli de ședință, arhive, grupuri sanitare este obligatorie atât pentru personalul instanței cât și pentru orice altă persoană care intră în sediul instanței, indiferent de calitatea pe care o are.
 
3. La intrare, în zona de acces controlată de personalul de pază, se va asigura dezinfectant pentru dezinfectarea mâinilor; această activitate va fi urmărită de către personalul de pază.
 
4. Intrarea în incinta Tribunalului Covasna se va face pe uşa principală pentru persoanele din afara instanţei: avocaţi, justiţiabili, experţi, etc., iar personalul instanţei pe uşa din lateral dreapta.
 
5. Este obligatorie pentru toate persoanele (justițiabili, avocaţi sau reprezentanţi legali ori convenţionali ai părţilor) care pătrund în sediul Tribunalului Covasna  testarea cu scannerul termic, pus la dispoziţia efectivelor de jandarmi care asigură paza începând cu data de 15.05.2020, iar în cazul în care temperatura corpului unei persoane depășește 37,5 grade la două testări consecutive la interval de minim 3 minute, efectivele de jandari au obligația de a împiedica pătrunderea persoanei în incinta sediului și de a anunța de îndată persoana desemnată de Comitetul pentru situații de urgență constituit la nivelul Tribunalului Covasna şi de a aduce la cunoştinţă de îndată preşedintelui instanţei şi completului de judecată, dacă este cazul.
 
6. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, prin publicarea unui comunicat pe pagina de internet a Tribunalului Covasna, a condiţiilor în care se realizează accesul în sediul instanţei după data de 15.05.2020 precum şi împrejurarea că au posibilitatea să solicite judecarea cauzei în lipsă, să solicite amânarea cauzei în situația în care doresc să se prezinte la proces însă au suspiciuni că sunt infectați cu noul tip de coronavirus, sunt plasați în carantină sau izolare.
 
 
 
1.3 Arhive,  registratură şi Biroului de informare și relații cu publicul :
 
1. În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condițiile prevăzute la pct. 1.2.6, acestea pot fi depuse personal, la registratura instanței care va avea program cu publicul în intervalul orar 9-11 în fiecare zi lucrătoare pentru părţi şi de la 11-12 pentru avocaţi şi experţi. Accesul în incinta instanței pentru persoanele care doresc să depună înscrisuri la registratură personal, va fi restricționat de către efectivele de jandarmi care asigură paza clădirii, fiind permis accesul în instanță, pentru registratură, a maxim două persoane concomitent cu păstrarea regulilor de distanţare socială (atât între ele cât şi între ele și angajați). Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 5 minute.
 
2. Se limitează accesul persoanelor interesate la arhivele Tribunalului Covasna pentru studiul dosarelor, în sensul că nu pot fi prezente în fiecare dintre arhive mai mult de două persoane concomitent, iar programul cu publicul la arhivă se stabilește, începând cu data de 18.05.2020, la trei ore, respectiv, în intervalul 9-12 în fiecare zi lucrătoare. Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 15 minute.
 
3. Programul cu publicul al Biroului de informare și relații cu publicul este, începând cu data de 18.05.2020, de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9-11 și se recomandă justițiabililor sau persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea de informații de interes public conform Legii nr. 544/2001, exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro, deplasându-se la instanţă doar dacă este absolut necesar.
 
4. Persoanele din afara instanţei (avocaţi, justiţiabili, experţi, generic publicul) vor avea acces în arhive sau în alte birouri având relaţii cu publicul purtând obligatoriu mască de protecţie .
 
5. Dacă există cazuri izolate în care o persoană nu deţine mască de protecţie, se află în imposibilitate de a-şi procura de îndată şi există urgenţă în permiterea accesului în arhivă/registratură, i se va pune la dispoziţie o mască de protecţie de unică folosinţă, de către grefierul registrator/arhivar, cu consemnare nume şi serie carte identitate a persoanei (pt. justificare consum măşti). In acest scop se vor pune la dispoziţia compartimentelor având relaţii cu publicul un număr de măşti de protecţie.
 
6. Dosarele se pun la dispoziţie pentru studiu după ce persoana s-a dezinfectat obligatoriu pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie (existent permanent), fără excepţie în ce priveşte calitatea (avocat, justiţiabil, expert, etc.).
 
7. Grefierul registrator/arhivar desemnat la relaţia cu publicul va purta obligatoriu mască de protecţie pe perioada relaţiei cu publicul; de asemenea, se dezinfectează pe mâini periodic, cel puţin la 2 ore sau când consideră necesar.
 
8. Pardoseala din arhive, în partea în care are acces publicul, precum şi uşa, masa de studiu, pupitrul (unde există) se spală/dezinfectează la fiecare oră pe perioada lucrului cu publicul, precum şi la sfârşitul programului de lucru. Restul pardoselii din arhive se spală obligatoriu zilnic cu dezinfectant pe bază de clor.
 
9. Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc. pentru studiul dosarelor se face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului.
 
10. Se va asigura la toate instanţele panouri de protecţie din plexiglas pentru relaţia grefier arhivar/registrator, justiţiabil, sens în care s-au luat măsurile administrative necesare.
 
11. Se va solicita justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
 
 
 
1.4. Sala de şedinţă
 
1. Accesul publicului în sala de şedinţă se face purtând obligatoriu mască de protecţie.
 
2. Se evită contactul direct şi apropierea grefierului de ceilalţi participanţi, astfel: dosarele, actele de identitate, declaraţiile scrise, se depun de grefier/părţi, avocaţi pe masă, la distanţă de locul grefierului de şedinţă, şi se ridică de acolo ulterior.
 
3. Grefierul de şedinţă se dezinfectează obligatoriu pe mâini înainte de şedinţă, şi, dacă consideră necesar, şi în timpul şedinţei, în funcţie de frecvenţa contactului indirect cu alte persoane.
 
4. Persoanele care solicită dosare la studiu în cursul şedinţei se dezinfectează obligatoriu pe mâini, cu dezinfectant pus la dispoziţie de instanţă, aflat în sala de şedinţă.
 
5. Sala de şedinţă va fi aerisită între şedinţele de judecată, sau, în cazul şedinţelor de lungime mare, la un interval de 2 ore.
 
6. Pardoseala sălii de şedinţă se spală zilnic cu dezinfectant pe bază de clor; se dezinfectează zilnic zona uşilor cu care iau contact persoanele.
 
7. Pupitru complet de judecată, birou procuror, avocaţi, grefier se dezinfectează zilnic.
 
8. Boxa persoane private de libertate se dezinfectează zilnic, dacă a fost folosită.
 
9. Persoanelor private de libertate li se asigură mască de protecţie, dacă nu au, cu notare nume şi număr dosar, prin grija grefierului de şedinţă, care va avea la dispoziţie un număr de măşti de protecţie de unică folosinţă.
 
10. Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia; măsura va fi dirijată de grefierul de şedinţă înainte de începerea şedinţei de judecată, iar, la nevoie, de preşedintele completului de judecată. în acest scop, preşedinţii instanţelor vor evalua necesitatea evacuării temporare din sălile de şedinţă a unui număr de bănci/scaune, astfel încât persoanele să stea aşezate la distanţă de protecţie socială unele faţă de altele.
 
11. Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei. Accesul se va realiza, ca principiu, în perioada în care se judecă dosarul anterior, astfel încât să se evite timpii de aşteptare a prezentării părţilor la strigarea dosarului.
 
12. Se va asigura la toate instanţele repartizarea mobilierului în aşa fel încât să se poată respecta distanţarea socială, iar acolo unde nu se poate se va asigura la toate instanţele panouri de protecţie din plexiglas între public şi instanţă/grefier şedinţă, sens în care s-au luat măsurile administrative necesare.
 
13. Se va solicita justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
 
 
 
1.5. Activitatea personalului instanţelor
 
1. Judecătorii şi grefierii programaţi în şedinţele de judecată după data de 15.05.2020 au obligaţia să fie prezenţi în instanţă astfel încât şedinţele de judecată să se desfăşoare conform programărilor, la orele stabilite, cu respectarea normelor procesuale şi a dispoziţiilor din regulamentul de organizare al instanţelor judecătoreşti.
 
Prin derogare de la dispoziţiile art. 89 alin. 1 din Regulamentul de organizare al instanţelor judecătoreşti, pentru evitarea supraaglomerării birourilor şi respectarea regulilor de distanţare socială recomandate la nivel naţional, judecătorii şi grefierii de şedinţă, în zilele lucrătoare în care nu sunt programaţi în şedinţe de judecată, pot continua munca de la domiciliu, fiind însă obligaţi să fie prezenţi la instanţă prin rotaţie.
 
2. Se recomandă întregului personal ca atunci când este prezent în instanţă să interacţioneze cât mai puţin cu ceilalţi angajaţi, iar dacă interacţionează – dată fiind natura activităţii desfăşurate – să evite să se atingă fizic, să păstreze o distanţă considerabilă, să pătrundă strict în încăperile în care este necesar să-şi desfăşoare activitatea, evitând să rămână în acea încăpere mai mult decât este necesar.
 
3. Preşedinţii secţiilor tribunalului Covasna şi grefierii şefi secţie vor realiza o programare lunară a intervalului orar din zilele lucrătoare în care nu sunt programaţi în şedinţe de judecată, în care membrii fiecărui birou – din cele două categorii de personal menţionate – sunt prezenţi la serviciu pentru a-şi îndeplini activităţile specifice. Programarea va fi depusă la Cabinetul preşedintelui instanţei în ceea ce-i priveşte pe judecători şi la prim grefierul instanţei în ceea ce-i priveşte pe grefierii de şedinţă.
 
4. Prim grefierul, managerul economic, specialistul şef IT şi preşedintele instanţei pentru personalul aflat în subordine directă, pot stabili printr-o programare scrisă şi prezentată la conducerea Tribunalului Covasna spre aprobare modalitatea concretă în care fiecare categorie de personal, altele decât judecătorii şi grefierii de şedinţă, își vor desfășura activitatea în birouri, după data de 15.05.2020 asigurând prezenţa la serviciu zilnic a cel puţin 1/2 dintre angajaţi.
 
5. Se va realiza dezinfectarea pe mâini înainte şi după lucrul cu dosare sau alte materiale care trec şi pe la alte persoane, prin spălare (apă, săpun) sau cu dezinfectant.
 
6. Dezinfectarea biroului (mesei) de lucru şi calculatorului prin grija personală a utilizatorului;
 
7. Automonitorizarea cu privire la simptome proprii dintre cele manifestate la contaminarea cu COVID - 19 (febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) şi anunţarea imediată a şefului ierarhic despre existenţa situaţiilor de mai sus şi autoizolarea de colegi, autoizolarea la domiciliu până se clarifică situaţia. In paralel preşedintele instanţei va dispune măsurile organizatorice necesare.
 
8. Se va organiza şi intensifica activitatea de curăţenie prin dezinfectarea pardoselilor, toaletelor, uşilor, altor părţi de mobilier cu care personalul intră în contact, aerisire birouri.
 
 
 
Art.2. Măsurile se aduc la îndeplinire prin departamentul economico-financiar si compartimentele specializate ale instanţelor.
 
 
 
Art. 3. Prezenta decizie va fi popularizată prin afişarea la loc vizibil, prin publicarea în extras pe pagina de internet a Tribunalului Covasna şi prin comunicarea în extras către Baroul Braşov, Baroul Covasna, Penitenciarul Codlea, Penitenciarul Miercurea Ciuc, Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Covasna şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, DIICOT Covasna, DNA Braşov, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gheorghe Doja Covasna.
 
 
 
 
 
Emisă astăzi, 15 mai 2020.
 
 
 
            Preşedintele Tribunalului Covasna 
 
Judecător Gogea Cristina
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zonele în funcție de care se instituie auto-izolarea la domiciliu sau carantina instituționalizată pot fi consultate accesând următorul link: 
 

 

    ​TDS

         Aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice(e-mail) sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Tribunalului Covasna care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri:


         Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Tribunalului Covasna sau se poate trimite prin e-mail la adresa tr-covasna-reg@just.ro sau fax 0267-315195.
         Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.

          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet: 


          Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:


          Corespondenţa actelor de procedură se poate face exclusiv prin adresa registraturii(în format pdf):

        
          Vă rugăm ca toate actele transmise instanţei prin e-mail să fie în format pdf.
 


Informaţii de interes public


Contact