Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :3466/108/2021
Data inregistrarii26.11.2021
Data ultimei modificari:19.05.2022
Sectie:SECTIA a II-a CIVILA
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRLDebitor
JUDECĂTORIA ARADIntimat
ONRC ARADIntimat

Şedinţe

16.06.2022
Ora estimata: 10:15
Complet: C4-sindic-2022
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

19.05.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: C4-sindic-2022
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fixează termen de judecată la data de 16.06.2022, ora 10,15, pentru a se emite adresă către creditoarea AJFP Arad.
Document: Încheiere de şedinţă    19.05.2022

28.04.2022
Ora estimata: 11:20
Complet: C4-sindic-2022
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fixează termen de judecată la data de 19.05.2022, ora 11,00, pentru a se vedea decizia creditorului majoritar ANAF cu privire la selecţia administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.
Document: Încheiere de şedinţă    28.04.2022

10.02.2022
Ora estimata: 10:35
Complet: C4-sindic-2021
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: În baza art. 52 si 53 alin 2 din Legea nr.85/2014, constată că, potrivit Procesului Verbal al Adunării generale a Asociaţilor din 22.12.2021 a fost numit în calitate de administrator special al debitorului SC DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL, d-nul Rus Cornel Petru. Dispune amânarea cauzei pentru data de 28.04.2022, ora 11,20 pentru când se vor cita părţile prin BPI iar administratorul judiciar NEVCOM INSOLVENCY IPURL îsi va indeplini atributiile în vederea clarificării masei active si pasive a debitoarei Executorie. Cu apel în 7 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri prin publicarea sa în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În cazul exercitării căii de atac cererea se va depune la Tribunalul Arad. Pronunţată în şedinţa publică azi, 10.02.2022 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei .
Document: Hotărâre intermediară  89/2022  10.02.2022

09.12.2021
Ora estimata: 10:00
Complet: C4-sindic-2021
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL pentru deschiderea procedurii generale. În temeiul art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale împotriva debitorului SC DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014 numeşte administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă NEVCOM INSOLVENCY IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014 , cu o retribuţie de 2.500 lei, până la prima adunare a generală a creditorilor. În baza art.85 din Legea nr.85/2014 constată că debitorului nu îi este ridicat dreptul de administrare. În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului: asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Dispune depunerea la dosar a unei copii după notificare şi dovezile publicării acesteia. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 25.01.2022. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 14.02.2022. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 09.03.2022 . Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 16.02.2022 ora 13 la sediul debitorului şi convoacă creditorii debitorului. În temeiul art.92 alin.1 si 2 din Legea nr.85/2014, dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi documentele depuse conform art. 67 sau art.74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea procedurii de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la desemnare, cu obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorului care a depus cererea introductivă şi debitorului, prin administrator special, depunând la instanţă, odată cu cererea dovada îndeplinirii procedurii de notificare. Fixează la data de 09 a fiecărei luni termenul administrativ pentru depunerea de către practicianul în insolvenţă a raportului întocmit în baza art. 59 din Legea nr. 85/2014 pentru luna anterioară şi fixează termenul administrativ de control pentru verificarea acestuia de către judecătorul sindic de maximum 3 zile de la data la care trebuie depus raportul lunar. Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra obligaţiei respectării termenelor de procedură stabilite precum şi asupra obligaţiei privind contribuirea la desfăşurarea procedurii judiciare într-un termen optim şi previzibil, sens în care pune în vedere acestuia ca, pentru orice şedinţă a adunării generale a creditorilor pe care o va realiza în această procedură, convocarea care urmează a fi realizată şi publicată în B.P.I. de către practicianul în insolvenţă să conţină în concret o dublă convocare : - prima convocare aferentă pentru prima şedinţă, la care se va urmări respectarea cvorumului de prezenţă şi de vot, respectiv - a doua convocare, aferentă unei a doua şedinţe a adunării generale a creditorilor cu aceiaşi ordine de zi, care se impune a fi ţinută, în raport de o eventuală lipsă de cvorum de prezenţă a creditorilor, la prima şedinţă convocată, astfel încât, în situaţia în care la niciuna din cele două şedinţe consecutive nu s-a putut adopta o hotărâre, din lipsă de cvorum, practicianul în insolvenţă desemnat în procedură să poată sesiza judecătorul sindic, conform art.45 lit.o din Legea nr. 85/2014, pentru primul termen de judecată ce urmează celor două şedinţe de adunări ale creditorilor convocate de practician. Atrage atenţia administratorului judiciar numit cu titlu provizoriu asupra faptului că nerespectarea obligaţiei stabilite în sarcina sa prin dispoziţia anterioară este de natură să atragă incidenţa în cauză a disp art.60 al.2 şi 3, respectiv art.57 al.4 din Legea nr.85/2014. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. Dispune administratorului judiciar să convocare adunarea generală a asociaţilor debitorului, în vederea desemnării administratorului special şi să depună la dosar în 5 zile de la data adunării, dovada convocării şi procesul verbal al adunării. Dispune practicianului în insolvenţă efectuarea demersurilor necesare pentru a intra în posesia actelor şi bunurilor debitorului precum şi a informaţiilor despre acesta, informând totodată debitorul despre obligaţiile corelative ce îi revin şi consecinţele civile şi penale ale nerespectării acestor obligaţii. In temeiul art. 39 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 10.02.2022, ora 10.35 , sala 204. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. În caz de formulare, cererea de apel care se va depune la Tribunalul Arad Creditorii notificaţi conform art. 100 din Legea nr. 85/2014, ulterior deschiderii procedurii, pot formula împotriva prezentei doar calea de atac a opoziţiei în termen de 10 zile de la comunicarea de către practicianul în insolvenţă a notificării realizate în baza art.100 al.1 lit.a din Legea nr. 85/2014. În caz de formulare, opoziţia se va depune la Tribunalul Arad şi se va înregistra la prezentul dosar. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică azi, 09.12.2021.
Document: Hotarâre cameră consiliu  227  09.12.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.