Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

COMUNICAT DE PRESĂ
 
Chestionar
pentru evaluarea percepţiei publice privind activitatea
 în cadrul instanţelor judecătoreşti
 
 
                    Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
                    Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Tribunalului Alba în Registratură şi la parterul instanţei unde poate fi completat anonim,  cât şi on-line accesând site-ul Tribunalului Alba, portalul instanţelor sau următorul link :  
                    Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.
                   
TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Purtător de cuvânt  - judecător Mărginean Ioan Alexandru
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
PRIVIND ÎNCETAREA PROTESTULUI
declanşat prin Hotărârea Nr. 10/2023 şi continuat prin Hotărârea nr. 1/2024 ale Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba
                   
          Prin Hotărârea Nr. 2/19.012024 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, s-a hotărât cu majoritate de voturi încetarea, începând cu data de 22.01.2024, a formelor de protest adoptate prin Hotărârea nr. 10/14.12.2023 şi continuate prin Hotărârea nr. 1/08.01.2024 ale Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba.
          În considerentele Hotărârii Nr. 2/19.012024 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba s-a reţinut că nu au fost soluţionate favorabil solicitările formulate prin Hotărârea nr. 10/14.12.2023 şi Hotărârea nr. 1/08.01.2024  ale Adunării Generale a Judecătorilor.
          S-a apreciat că, deşi temeiurile avute în vedere la adoptarea formelor de protest subzistă, lipsa de unitate şi consecvenţă existentă la nivelul sistemului judiciar justifică încetarea protestului, în scopul de a nu crea situaţii discriminatorii pentru destinatarii actului de justiţie.
 
TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Purtător de cuvânt – judecător Mărginean Ioan Alexandru
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
Privind continuarea protestului declanşat prin Hotărârea Nr. 10/2023 a
 
Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
 Concluziile activităţii de sondare online  a opiniei publice
privind percepţia asupra activităţii Tribunalului Alba
 
În perioada noiembrie - decembrie 2023, au continuat demersurile privind sondarea opiniei publice, urmărind conturarea percepției pe care beneficiarii actului de justiție o au asupra activității acestei instanțe, fiind implementat un chestionar de opinie propriu. La fel ca în anul precedent, demersul e parte din evaluarea managerială a activității la nivelul Tribunalului Alba precum şi a personalului instanței, urmărindu-se reliefarea punctelor vulnerabile şi implementarea unor soluţii administrative concrete, de îmbunătăţire a funcţionării instanţei şi a calităţii serviciilor oferite.
            În perioada de referință au fost completate 29 chestionare, iar în urma analizei acestora precum și a sugestiilor oferite de respondenți cu privire la măsurile ce ar trebui luate pentru a îmbunătăți activitatea Tribunalului Alba, au rezultat următoarele aspecte relevante pentru implementarea unor soluţii concrete :
                                                             TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Suspendarea activităţii de judecată la Tribunalul Alba
 
 
            Prin Hotărârea Nr. 10/2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba întrunită la data de 14.12.2023, s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată, începând cu data de 14 decembrie 2023, pe termen nedeterminat, respectiv amânarea cauzelor aflate pe rolul Tribunalului Alba cu excepţia celor urgente.  
          Pe perioada desfăşurării protestului judecătorii din cadrul Tribunalului Alba nu vor participa în cadrul Birourilor Electorale la alegerile ce se vor desfăşura în cursul anului 2024.
          În cadrul Adunări Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba judecătorii au hotărât aderarea la scrisoarea deschisă a preşedinţilor Curţilor de Apel şi susţinerea punctului de vedere exprimat de către Consiliului Superior al Magistraturii în data de 14.12.2023.
          La adoptarea acestei hotărâri s-a avut în vedere proiectul Ordonanţei privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pusă în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanţelor în data de 13 decembrie 2023.
          Amânarea plăţii creanţelor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive pentru o perioadă foarte îndelungată, prin voinţa unilaterală a debitorului, la care se adaugă şi neacordarea dobânzilor legale şi a actualizării integrale, afectează grav autoritatea de lucru judecat şi reprezintă o imixtiune nepermisă a puterii executive în dreptul de proprietate al creditorului.
          În concret, potrivit propunerii de reglementare, se poate ajunge la executarea integrală a creanţei într-un termen de până la 12 ani (5 ani eşalonarea iniţială la care se adaugă cei 7 ani prevăzuţi de art. VIII din proiect), ceea ce conduce la o durată excesivă de executare a obligaţiei ce revine statului român de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor titlurilor executorii.
          S-a constatat astfel, necesitatea unei intervenţii ferme care să determine autoritatea executivă să reevalueze un astfel de demers, astfel încât principiile fundamentale ale funcţionării statului de drept să fie respectate.
          Activitatea de judecată urmează a fi reluată prin hotărâre a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, la momentul adoptării unei soluţii rezonabile faţă de problemele semnalate.
         
 
TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
Protest al personalului auxiliar de specialitate şi conex
din cadrul Tribunalului Alba
 
Pe perioada desfăşurării protestului, programul de relaţii cu publicul la ARHIVA ŞI REGISTRATURA Tribunalului Alba va fi de la 8. 30 – 11 de luni până vineri.  
         Lista dosarelor urgente care se judecă la nivelul Tribunalului Alba va fi adusă la cunoştinţa publicului zilnic, prin afişare pe portalul instanţelor – pagina Tribunalului Alba.
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Protest al personalului auxiliar de specialitate şi conex
din cadrul Tribunalului Alba
 
 
          Prin Hotărârea din data de 9.12.2023 a Adunării Generale extraordinare a Sindicatului  Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, comunicată conducerii Tribunalului Alba,  s-a hotărât adoptarea următoarelor forme de protest, de către personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, începând cu data de 11 decembrie 2023, pe perioadă nedeterminată de timp:
a)       grefierii vor participa la şedinţele de judecată sau, după caz, la activităţile de urmărire penală pentru soluţionarea cauzelor cu arestaţi în materie penală şi în alte materii, pentru cauzele privind obligaţiile de întreţinere de orice fel, asigurarea dovezilor, soluţionarea cererilor de ordonanţă preşedinţială, precum şi în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor instanţelor şi a parchetelor în care îşi desfăşoară activitatea;
b)       grefierii desemnaţi să efectueze lucrările prevăzute de art. 51 din HCSM nr. 3243/22.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor, în faza de procedură prealabilă şi de cameră preliminiară, vor întocmi acte numai în cauzele considerate urgente, potrivit legii sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor din instanţele în care îşi desfăşoară activitatea;
c)       compartimentele auxiliare ale instanţelor şi parchetelor îşi vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul;
d)       personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete nu va mai efectua niciun fel de act de procedură în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală;
e)       personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete nu va mai răspunde la telefonul personal după terminarea programului de lucru legal şi nu va mai asigura niciun fel de permanenţă în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală;
f)       în ziua votării bugetului de stat pentru anul 2024 se va întrerupe activitatea în instanţe şi parchete timp de 4 ore, în intervalul orar 10.00-14.00, timp în care se va asigura participarea grefierilor numai la şedinţele de judecată şi la activităţile de urmărire penală.
          Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, prin Hotărârea nr. 9/11.12.2023, apreciază ca fiind urgente, pe perioada desfăşurării protestului de către corpul grefierilor din cadrul Tribunalului Alba, iniţiat prin Hotărârea din data de 9.12.2023 a Adunării Generale extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, următoarele cauze:
1.    în materie nonpenală:
Ø    suspendarea executării hotărârii:
Ø    suspendare executării provizorii;
Ø    măsuri de protecţie a minorilor Legea nr. 272/2004;
Ø    măsuri asigurătorii;
Ø    suspendarea provizorie a executării silite;
Ø    suspendare executare silită;
Ø    ordonanţa preşedinţială;
Ø    asigurarea dovezilor;
Ø    tutela/curatela;
Ø    ordin de protecţie;
Ø    suspendare executare act administrativ;
Ø    cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. 11 din Legea nr. 85/2014;
Ø    conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
Ø    orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.
2.    în materie penală:
Ø      cauze cu inculpaţi aflaţi sub imperiul vreunei măsuri preventive, inclusiv cererile vizând măsurile preventive;
Ø      cauze urgente, respectiv:
- prelungire întrerupere executare pedeapsă (art. 593 NCPP)
- prelungire/înlocuire măsuri educative neprivative (art.513 NCPP)
- înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art.568 NCPP)
- ridicare internare provizorie (art.248 alin. 11 NCPP)
- liberarea condiţionată (art.587 NCPP)
- amânarea executării pedepsei/contestaţie (art.589 NCPP)
- întreruperea executării pedepsei/contestaţie (art.592 NCPP)
Ø      cauze având ca obiect cereri de abţinere/recuzare/îndreptare eroare materială/omisiune vădită/preschimbare termen – formulate în cauzele care se judecă pe perioada protestului;
Ø      cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
Ø      cauze având ca obiect verificare/cereri vizând măsurile asiguratorii ori măsurile de siguranţă luate în cauzele care se judecă pe perioada protestului;
Ø      cauze având ca obiect cereri privind măsurile de siguranţă cu caracter medical;
Ø      cauze al căror caracter urgent decurge din natura sau particularităţile cauzei, cum ar fi existenţa riscului de împlinire a termenului de prescripţie;
 
Prin aceeaşi hotărâre a Adunării Generale, judecătorii din cadrul Tribunalului Alba şi-au exprimat solidaritatea faţă de demersul iniţiat de corpul grefierilor şi îngrijorarea faţă de informaţiile apărute în spaţiul public vis-a-vis de modalitatea în care executivul înţelege să construiască bugetul instanţelor aferent anului 2024.
 
TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
 
 
CONDUCEREA TRIBUNALULUI ALBA
 
 
Chestionar on-line  
privind percepţia opiniei publice asupra activităţii Tribunalului Alba
 
Evaluarea managerială a activităţii Tribunalului Alba şi a personalului instanţei, precum şi identificarea punctelor vulnerabile sunt în continuare în atenţia conducerii instanţei pentru a găsi soluţii administrative concrete de îmbunătăţire a funcţionării instanţei şi a calităţii serviciilor oferite.
Prin completarea chestionarului on-line, participanţii la actul de justiţie pot să îşi exprime opinia asupra activităţii desfăşurate în cadrul Tribunalului Alba. Persoanele interesate pot să completeze, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2023, chestionarul on-line, anonim, accesând site-ul Tribunalului Alba www.tribunalulalba.ro sau următorul link :
Mulţumim anticipat participanţilor pentru timpul acordat şi aşteptăm cu interes sugestiile formulate, rezultatele acestui sondaj vor fi avute în vedere de conducerea instituţiei în organizarea activităţii instanţei şi măsurile ce vor fi adoptate.
 
TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
 
Anunţ
 
Anunțul privind organizarea interviului pentru dobândirea calității de
expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician,
 profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori
doctor într-o anumită specializare
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNŢ
 
                   Consiliul Superior al Magistraturii a lansat luni, 10 iulie 2023, portalul naţional https://registratura.rejust.ro, portal ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru şi îndeamnă cetăţenii şi profesioniştii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia.
          Portalul a fost dezvoltat în primă fază de Curtea de Apel Galaţi, iar acum este disponibil la nivel naţional, gratuit.
          Portalul naţional permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele servicii:
-           depunerea unei cereri de chemare în judecată;
-           declararea unei căi de atac într-un dosar;
-           depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;
-           plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;
-           eliberarea certificatelor de grefă;
-           eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.
          Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacţiunea cu instanţa de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociaţia de Plăţi Electronice din România și Ghiseul.ro .
          Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informaţiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor şi înscrisurilor în sistemele informatice proprii.
          În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.
          Instrucţiunile privind modul de utilizare al portalului https://registratura.rejust.ro, elaborate de specialiştii IT din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi alte noutăţi le puteţi urmări accesând pagina de internet a  Tribunalului Alba https://tribunalulalba.ro/.
           Comunicatul CSM îl puteţi vedea aici https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=10540 .
 
 
TRIBUNALUL ALBA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
 
 
  
IMPORTANT
 
PENTRU LISTA CAUZELOR LA TRIBUNALUL ALBA 
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată şi pe portal la secţiunea :
 
- Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă,
 SAU
  - Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.
 
 
 
 
ANUNȚ
 
 Începând cu data de 01.08.2022, la Tribunalul Alba este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu semnătură electronică.
 
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
·         cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă:
E-mail: tribunalul.alba@just.ro , trab.falimente@just.ro       Fax: 0258811184
·         modelul de cerere este anexat prezentului anunţ.
 
 II. Atașarea la cerere a dovezii calității solicitantului
·         copia actului de identitate pentru părțile din dosar;
·         delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz.
 
 III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
·         taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz;
·         chitanţa sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunţată hotărârea a cărei legalizare se solicită.
 
 BINE DE ȘTIUT!
ü      Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
ü      Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
ü      Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
ü      Procedura implementată la nivelul Tribunalului Alba este disponibilă şi la Curtea de Apel Alba Iulia, urmând să fie implementată și la instanțele din circumscripția teritorială a Tribunalului Alba.
 
Preşedintele Tribunalului Alba,
Judecător Sîrbu Florin
 
 
 
IMPORTANT
 
 
Începând cu data de 30.03.2022  adresa de e-mail pentru transmiterea actelor de procedură ce vizează dosarele de faliment ale Tribunalului Alba direct la Serviciul Registratură/Arhivă Falimente a Tribunalului Alba este  trab.falimente@just.ro.
 
Adresa de e-mail pentru transmiterea actelor ce vizeaza achizitiile publice ale Tribunalului Alba, direct la Compartimentul de achizitii publice, este achizitiitralba@just.ro.
CONDUCEREA TRIBUNALULUI ALBA
 
 
 
Recomandări cu privire la transmiterea către Tribunalul Alba,
a actelor de procedură, în format electronic
  
      Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.
Se impune stabilirea acestui termen, deoarece există posibilitatea ca un act de procedură transmis în format electronic chiar înaintea începerii ședinței de judecată sau în timpul acesteia, să nu fie recepţionat în timp real pe adresa de e-mail a instanţei, având în vedere numărul foarte mare al e-mailurilor ce sunt primite zilnic. În plus, persoana responsabilă cu gestionarea adresei de corespondență operează cererile în ordinea primirii acestora, iar acest fapt poate să producă consecințe juridice defavorabile în cazul în care cererea sau actul privește un dosar care are stabilit termen de judecată în ziua depunerii lui.
      Fișierele atașate se trimit instanţei într-un format lizibil, respectiv în format PDF şi/sau, după caz, format Word (în situaţia în care nu este necesară semnarea olografă a documentului).
În cazul în care e-mailul transmis conține un link de unde urmează să fie descărcat documentul sau ataşamentul iar acesta nu este suficient de lizibil pentru a fi scanat şi depus la dosarul cauzei, se va genera un răspuns destinatarului, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece ataşamentul nu este lizibil/documentele nu pot fi descărcate etc.”.
Mesajul electronic și fișierele atașate, transmise într-un format lizibil, sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.
  
Preşedintele Tribunalului Alba,
Judecător SÎRBU FLORIN
 
 
   
 
  
 
  
I N F O R M A R E
 
Începând cu data de 01.12.2019 toate instanţele din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia utilizează aplicaţia „TDS ce facilitează citarea şi comunicarea actelor de procedură către persoanele care şi-au exprimat acordul pentru comunicarea actelor, în format electronic;
Prin utilizarea acestei aplicaţii, se asigură printre altele:
- comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil;
- reducerea timpului necesar soluţionării dosarului.
 
 
 
DOSARUL ELECTRONIC
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
 
Scanarea documentelor în format de hârtie din dosarele Tribunalului Alba s-a realizat începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului, exclusiv pentru documentele depuse la instanță după data de 01.06.2019.
 
Datorită noilor reglementări privind comunicarea prin SMS, temporar, codul de autentificare va fi transmis prin E-Mail. Vă rugăm verificați inclusiv mesajele marcate ca SPAM.
Rămâne valabilă în continuare, pentru accesul la dosarul electronic, indicarea în cerere a numărului de telefon mobil şi a adresei de E-Mail.
 
 
 
 
 
COMUNICATE  DE  PRESĂ
 
 
2024
 
 
2023
 
2022
 
 
2021
 
 
2019
 
 
 
 
Anunţ
                Serviciul de probaţiune Alba, începând cu 4.10.2018, are un NOU SEDIU  în Alba Iulia str. Teilor nr.13 (lângă Baroul Alba).
telefon 0258 811433, 0726-755.316, 0726-754.448, 0726-754.613
adresa de e-mail probatiune.alba@just.ro
 


Informaţii de interes public


Contact

Date de contact

TRIBUNALUL ALBA
 
Piaţa Iuliu Maniu nr. 24
 
Alba Iulia, judeţul Alba, cod postal 510111
 
Telefon  0258813510  /  0258813511  Fax 0258811184
 
ARHIVĂ INT. 117   ,     REGISTRATURA  int. 118   email tribunalul.alba@just.ro
 
ARHIVĂ / REGISTRATURĂ FALIMENTE  int. 151  email trab.falimente@just.ro
 
Biroul de informare şi relaţii publice - telefon 0258811576
Biroul de expertize  - telefon 0258812099