Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

C O M U N I C A T
 
   Prin Hotărârea nr. 7/14.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Mehedinţi, convocată în temeiul art. 55 alin. 3 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi art.14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3.243/2022, pentru data de 14 decembrie 2023, ora 11:00, având pe ordinea de zi discutarea acţiunilor care se impun pentru apărarea principiilor constituţionale ale independenţei, precum şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât : 
   Art. 1 - Suspendarea activităţii de judecată a cauzelor aflate pe rolul instanţei, pe o durată nedeterminată, cu excepţia cauzelor urgente, cauze menţionate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2 – Efectuarea procedurii prealabile doar în cauzele non-penale menţionate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
VICEPREŞEDINTE, 
Judecător Ion – Cosmin Sima
COMUNICAT
În data de 17.02.2023, la sediul Tribunalului Mehedinţi a avut loc şedinţa de bilanţ a activităţii desfăşurate de Tribunalul Mehedinţi în anul 2023.
Conţinutul raportului de bilanţ a fost adus la cunostinţă publică prin afişare pe pagina de internet a instanţei la rubrica Instanţa în cifre.

Comunicat privind Hotărârea Adunării generale a judecătorilor - noiembrie 2022


 
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC

    Începând cu data de 01.04.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email și a numărului de telefon mobil (parola prin sms) . Mai multe informații regăsiți pe Portalul Instanțelor,
    http://portal.just.ro/101/
    sau la adresa de Internet:
    https://www.curteadeapelcraiova.eu/dosar-electronic
    Începând cu data de 01.04.2022 nu vor mai fi emise parole de acces în plic pentru aplicaţia „Infodosar”. Parolele comunicate până la această dată nu vor mai fi valabile.
    Dosarele cu caracter confidenţial nu vor putea fi vizualizate în aplicaţia "Dosar electronic".
    Vă recomandăm ca în perioada următoare să accesați dosarul electronic comunicând instanței adresa de email și numărul de telefon mobil folosind cererea tip care este disponibilă la registratura instanței sau pe Internet – Portalul Instanțelor

GHIDURI RAPIDE
CERERE TIP


Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil mai jos

 
- A N U N Ţ -
 
Începând cu data de 01.04.2022 este operaţională aplicaţia "Dosar electronic" disponibilă publicului pe site-ul https://doc.curteadeapelcraiova.eu sau pe portalul instanţelor de secţiunea "Acasa", aplicaţie care facilitează accesul on-line al părţilor şi al reprezentanţilor acestora la actele dosarului
Pentru detalii despre modalitatea de utilizare a aplicaţiei, vă rugăm să accesaţi documentele de mai jos:
- Ghid acces la Dosarul electronic şi comuncarea actelor de procedură în format electronic 
- CERERE tip de comunicare acte în format electronic şi acces la dosarul electronic 
IMPORTANT

    Pentru asigurarea recepționării documentelor transmise pe adresa de email a Tribunalului Mehedinţi, trebuie respectate următoarele cerințe:
-   Înscrisurile trimise instanţei prin poşta electronică NU se acceptă sub formă de link către diverse site-uri, ci numai prin ataşare la respectivul email;
-    Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF;
-    Fiecare fișier individual atașat va avea o dimensiune de maxim 3 MB;
-    Pentru dosarele aflate în curs de judecată, transmiterea înscrisurilor pe adresa de e-mail a instanței se va face cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată;
-    Mesajul tip e-mail la care nu s-a reușit tipărirea documentelor, întrucât nu au fost respectate cerințele anterior expuse, va fi urmat de un mesaj transmis tot prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.
Conducerea Tribunalului Mehedinţi 

 

 
- A N U N Ţ -
 
Vă aducem la cunoştinţă că, la data de 14 octombrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a publicat Anunţul cu privire selecţia unui număr de 165 de experţi, care vor avea atribuţii de asistenţi ai judecătorului şi îşi vor desfăşura activitatea în cadrul a 19 instanţe pilot.

Persoanele interesate pot accesa site-ul Consiliul Superior al Magistraturii, la adresa: https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=8329 - Anunţ selecţie experţi în implementare în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești” (Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513).

 
------------------------------
 

Clarificări la Anunţul de selecţie nr. 794/5234/2019/14.10.2020

privind selecţia unui număr de 165 de experţi în implementare

(asistenţi ai judecătorului)

în proiectul “Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar.

Componenta de instanțe judecătorești”(cod SIPOCA/MySMIS/751/129513)

 
 

Având în vedere solicitările de clarificări adresate de persoanele interesate de participarea la  procedura de selecţie declanşată prin anunţul nr. 794/5234/2019/14.10.2020, facem următoarele precizări:

1. Referitor la pct. 4 din anunţul de selecţie, menţionăm că, prin sintagma "program de muncă de maxim 8 ore pe zi" se înţelege că expertul în implementare (asistent al judecătorului) va semna un contract individual de muncă cu normă întreagă, respectiv cu o durată a timpului de muncă de 8 ore pe zi, de luni până vineri. Nu este posibilă încheierea unui contract individual de muncă cu fracţiune de normă (durată mai mică a timpului de lucru). Totodată, precizăm că nu există posibilitatea prestării de ore suplimentare (acestea nu pot fi remunerate).
2. Reglementările aplicabile mecanismului de finanţare nu permit în situaţia concretă încheierea unui alt tip de contract decât contract individual de muncă cu persoanele selectate ca experţi în implementare (asistenţi ai judecătorului).

3. Activitatea pe care o va desfăşura expertul în implementare (asistent al judecătorului) în timpul exerciţiului pilot implică adaptarea raporturilor de Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! www.poca.ro muncă la regimul juridic general specific aplicabil personalului din cadrul instanţelor judecătoreşti. Contractul individual de muncă va conţine clauze exprese referitoare la imposibilitatea pentru angajat de a derula, pe perioada executării contractului, activităţi specifice profesiilor de: avocat, consilier juridic, notar public, executor judecătoresc, funcţii de demnitate publică alese, numite sau asimilate acestora. De asemenea, se va interzice desfăşurarea de activităţi cu caracter politic.

4. Referitor la regimul incompatibilităţilor, se vor aplica reglementările specifice fiecărei profesii/funcţii exercitate de fiecare candidat în parte (dacă este cazul). Este în sarcina candidatului să se asigure că nu se află într-o situaţie de incompatibilitate conform reglementărilor în vigoare la momentul încheierii contractului individual de muncă.

5. Perioada aferentă contractului de muncă nu este, prin ea însăşi, asimilată vechimii în specialitate în sensul articolului 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată.

6. Aspectele organizatorice privind desfăşurarea etapei evaluării candidaţilor pe bază de interviu vor fi publicate după finalizarea etapei verificării administrative a dosarelor.
 
-----------------------------------
 
 
Sursa şi textul integral se regăsesc pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii la adresa:

Precizări: interviul candidaţilor se va ţine la sediul Curţii de Apel Craiova.


Anunţ 03.12.2020: afişare rezultate Sipoca 751
  
    Centralizator privind rezultatele etapei evaluării prin interviu a candidaţilor înscrişi în cadrul procedurii de selecţie a unui număr de 165 experţi externi în implemantare - asistenţi ai judecătorului
 
Anunţ 04.12.2020: afişare erată rezultate Sipoca 751
 
     Erată Tribunalul Mehedinţi privind rezultatele evaluării prin interviu a candidaţilor înscrişi în cadrul procedurii de selecţie a unui număr de 165 experţi externi în implementare - asistenţi ai judecătorului
 
Anunţ 11.12.2020: afişare rezultate soluţionare contestaţii şi rezultatele finale Sipoca 751
 

Anunţ 15.12.2020: În atenţia candidatilor admişi - Sipoca 751

             Anunt in atentia candidatilor admisi
 
 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului
 
 
Adresa CSM nr.6510/24.03.2020 - precizări în legătură cu aplicarea Hotărârii Secţiei pentru judecători a CSM nr.417/24.03.2020 cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă
Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM nr.417/24.03.2020 referitoare la cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă 
Ordinul de serviciu nr. 9/23.03.2020 - emis de preşedintele tribunalului

Hotărârea nr.10/19.03.2020 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Craiova

Comunicat de presă - 17.03.2020

Ordinul de serviciu nr. 8 din 17.03.2020 - emis de preşedintele tribunalului

Ordinul de serviciu nr. 7 din 13.03.2020 - emis de preşedintele tribunalului
 


 
Lista avocaţilor înscrişi în tabloul barourilor componente ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România
 
IMPORTANT
 
   Corespondenţa referitoare la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se trimite numai pe adresa de e-mail registratura-TRMH@just.ro
 
ANUNŢ
   Potrivit art.8 din Legea nr.381/2009, cererea de numire a unui mandatar ad-hoc se depune la preşedintele secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mehedinţi şi se înregistrează într-un registru special.
 
ANUNŢ
   Dosarele privind adopţiile nu sunt publice ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.  
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public

DATE CU CARACTER PERSONAL

Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
     Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
     Tribunalul Mehedinți prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.
 
     Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon) și CNP.
 
Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care servește interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.
 
     Drepturile garantate și modul de exercitare:Drepturile garantate și modul de exercitare:
 
• Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
•  Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care instanța nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 
     Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora.

 
 
 

 

Contact

   Contact