Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Acceptarea condiţiilor

portal.just.ro înglobează site-urile oficiale ale instanţelor de judecată din Romania pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţii instanţelor.
Utilizarea site-ului portal.just.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor
Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul portal.just.ro oferă Utilizatorilor informaţii şi documente specifice referitoare la organizarea şi activitatea sistemului judiciar din România.

Neangajarea răspunderii
Ministerul Justiţiei găzduieşte şi întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sistemului. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.
Informaţia prezentată în site-urile instanţelor de judecată este în directa administrare a acestora. Informaţia despre dosare şi şedinţe este replicată automat din sistemul intern de gestiune a dosarului în instanţă - ECRIS CDMS , administratorii de conţinut din instanţe având responsabilitatea urmăririi actualizării informaţiilor din aceste secţiuni. 
Informaţia oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora MJ nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei MJ de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile MJ impuse de lege.
 
Reguli generale
Administratorul siteului declară următoarele:
• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru actualizarea cât mai frecventă a informaţiilor despre şedinţe şi dosare din site; cu toate acestea, pot exista întârzieri datorită procesului de aducerea automată a datelor (întârzieri datorate lanţului de paşi ce trebuie parcurşi pentru a avea o informaţie complet actualizată). Aceste întârzieri nu vor fi, în general, mai mari de 24 de ore faţă de sursa datelor - sistemul intern de gestiune a dosarului în instanţă - ECRIS CDMS - utilizat de către fiecare instanţă de judecată. 
• pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
 
Limitări tehnice
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
 
Informaţii și date cu caracter personal

Ministerul Justiției prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cu modificările și completările ulterioare și a Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Pe portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum reiese din  interpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 0019542 din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol.

Considerăm aplicabile în speță prevederile art. 6 alin.1, lit. c, din Regulamentul (UE) 2016/679, conform cărora în procesul de prelucrare a datelor prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

...

c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;

Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând atât proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora cât și, corelativ, responsabilitățile ce derivă din gestionarea acestor informații . Persoanele care doresc ca nici măcar numele să nu le apară pe portal, trebuie să se adrese instanțelor de judecată (în funcție de competența de soluționare a dosarului), acestea putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea să fie eliminate și de pe portal.

Facem de asemenea precizarea că Ministerul Justiției are doar competente informatice în întreținerea și suportul din punct de vedere tehnic al aplicației ECRIS, informațiile de tip conținut fiind in administrarea instanțelor de judecată.

În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 14 din Regulamentul (UE) 2016/679, este aplicabilă situația expusă de alin. 5, litera b) care precizează:

„alineatele 1-4 nu se aplică în măsura în care furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligația menționată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului.”

Totodată, în contextul adoptării noii legislații privind protecția datelor cu caracter personal (RGPD) dorim să facem următoarele precizări:

Conform prevederilor noului Regulament RGPD, există șase temeiuri în baza cărora se pot prelucra legal date cu caracter personal: Consimțământul, Încheierea sau executarea unui contract, Îndeplinirea unei obligații legale, Interesele vitale, Interesul public și Interesul legitim. Odată respectat cel puțin unul din temeiurile enumerate mai sus, prelucrarea datelor este legală. Instanțele publică în portal în baza temeiului ”îndeplinirea unei obligații legale a operatorului”.

În urma consultării instanțelor de judecată, de către Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aplicației ECRIS, comisie constituită din reprezentanți ai instanțelor de judecată, CSM și MJ, termenul de menținere a dosarelor pe portalul instanțelor de judecată este de 3 ani de la data finalizării procedurii.

În acest context, ținând seama de funcționarea anevoioasă a portalului ca urmare a supraîncărcării arhivei cu dosarele acumulate istoric, precum și de noile limite impuse de Regulamentului General privind Protecția Datelor, în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019 portalul instanțelor de judecată a fost supus unui amplu proces de mentenanță și de principiu la acest moment, pe portalul instanțelor de judecată pot fi consultate exclusiv dosarele aflate pe rol sau care nu au ieșit de pe rolul instanțelor de mai mult de 3 ani. Consultarea dosarelor mai vechi poate fi efectuată la arhiva instanței pe rolul căreia se află dosarul/ dosarele.

Legături la alte site-uri
Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
 
Drepturile asupra conţinutului - © Ministerul Justiţiei şi instanţele de judecată din România
Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare, precum și a celei referitoare la protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.
 
Încheierea acordului
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.
 
Ultima actualizare: 13.01.2020