Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2212/99/2019 (66/2019 )
Data inregistrarii05.04.2019
Data ultimei modificari:07.05.2019
Sectie:Secţia II civilă-faliment
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SCP CASA DE INSOLVENTA HOMORANU IPURLReclamant
SC PRO HAUS ROHBAU SRLDebitor
S.C.P. CASA DE INSOLVEN?A HOMORANU IPURLLichidator judiciar

Şedinţe

04.09.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: com S2 fal
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

17.04.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: com S2 fal
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC PRO HAUS ROHBAU SRL, prin lichidator S.C.P. CASA DE INSOLVEN?Ă HOMORANU IPURL, având ca obiect deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 rap. la art. 38 alin. 2 lit.d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura simplificată de insolvenţă împotriva debitoarei SC PRO HAUS ROHBAU SRL . În temeiul art.73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă S.C.P. CASA DE INSOLVEN?Ă HOMORANU IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. În lipsa unei conven?ii încheiate cu creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic. În lipsa disponibilită?ilor in contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor in insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Ridică dreptul de administrare al debitoarei. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Conform art.83 din legea insolven?ei, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele si coresponden?a emise vor cuprinde, în mod obligatoriu si cu caractere vizibile, în limbile română, engleză si franceză, men?iunea in insolven?ă, in insolvency, en procedure collective. În temeiul art. 93 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a reconstitui, în măsura posibilului, documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 lit. b)-f) şi l), în cazul în care acestea nu sunt prezentate de către debitor. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 27.05. 2019. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 31.05.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 10.06. 2019. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 05.07.2019. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 14.06.2019, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii se va face si către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul, conform art.42 alin.5, precum si institu?iilor prevăzute la art.76 din aceea?i lege. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 04.09.2019, ora 9:00 CS2 fal. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditorii debitoarei în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către lichidator. Cu apel în 7 zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Ia?i. Cercetată în şedinţa Camerei de Consiliu. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.04.2019.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)  28/2019  17.04.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.