Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul SĂLAJ  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

          Tribunalul Sălaj îşi are sediul în municipiul Zalău, strada Tudor Vladimirescu, nr.12, judeţul Sălaj şi are cuprinse în circumscripţia sa Judecătoria Zalău, Judecătoria Şimleul Silvaniei şi Judecătoria Jibou, deschisă pe data 01.12.2008.
          Conform Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară:
 
          Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui judeţ şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.
          În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din judeţ .
          În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurări sociale, precum şi, în raport cu natura şi numarul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii.
          Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevazute, în principal, în urmatoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului si Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
          Organizarea judiciara are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil si judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe extranee.
 
ART. 1
          (1) Puterea judecatorească se exercita de Inalta Curte de Casaţie si Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
          (2) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.
          (3) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.
ART. 2
          (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
          (2) Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti:
              a) Înalta Curte de Casaţie si Justiţie;
              b) curţi de apel;
              c) tribunale;
              d) tribunale specializate;
                 d^1) instanţe militare;
              e) judecătorii.
 
          Competenţa organelor judiciare şi procedura judiciara sunt stabilite de lege.(art.3)
 
          Ministerul Justiţiei asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public.(art.5)
 
          Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului sau la un proces echitabil. (art.6, alin.1)
          Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit. (art.6, alin.2)
 
          Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări. (art.7, alin.1)
          Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii. (art.7, alin.2)
 
          Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia.(art.46, alin.1)
          În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38.(art.52,alin.1)

Istoric

ISTORICUL INSTANŢELOR DIN JUDEŢUL SĂLAJ
 
 
          Legea de organizare judecătorească din 25 iunie 1924 prevede ca pe întreg teritoriul ţării să fie înfiinţate noi instanţe de judecată.
          Judecătoriile, la început erau denumite judecătorii de ocol, iar după 1938, judecătorii de pace. În funcţie de categoria localităţii din raza lor de competenţă, acestea erau urbane, mixte sau rurale. Arhivele Naţionale, prin Direcţia judeţeană Sălaj, deţin documente provenite de la judecătoriile mixte Zalău şi Şimleu Silvaniei, precum şi de la judecătoriile rurale: Cehu Silvaniei, Jibou, Ileanda, Hida, Gârbou şi Crasna. Numărul acestora este posibil să fi fost mai mare, însă Arhivele Naţionale Sălaj nu deţin documente care să fi provenit de la aceste instituţii.
          Tribunalele au rămas în continuare principalele instanţe de judecată, lucrările acestora desfăşurându-se, de obicei, în trei secţiuni: civilă, penală şi comercială, fiecare având un preşedinte. Pe lângă fiecare tribunal funcţiona câte un parchet condus de un prim procuror.
          Curţile de Apel funcţionau în centrele urbane mai mari, fiecare având în circumscripţia sa mai multe judeţe. Judeţul Sălaj făcea parte din circumscripţia Curţii de Apel Oradea.
          Alte modificări legislative se produc prin Legea 341/1947 şi Decretul 132/1949, pentru ca la 3 iunie 1952 să se adopte o nouă lege de organizare judecătorească.
         Legea în cauză adapta organizarea instanţelor judecătoreşti noilor realităţi administrative ale ţării – infiinţarea regiunilor, raioanelor şi comunelor. Astfel pentru judeţul Sălaj au funcţionat 4 tribunale populare raionale cu sediile în oraşele: Cehu Silvaniei - regiunea Baia Mare; Şimleu Silvaniei - regiunea Oradea; Jibou şi Zalău - regiunea Cluj. Totodată prin Legea 6/1952 a fost reglementată activitatea Procuraturii.
          În anul 1968, după reorganizarea administrativ teritorială, potrivit Legii nr. 58 din 26 decembrie 1968, sistemul instanţelor de judecată suferă câteva modificări. Prin această lege pe teritoriul judeţului Sălaj funcţionau un tribunal judeţean cu sediul în Zalău şi două judecătorii la Zalău şi la Şimleu Silvaniei.
          Legea nr. 92/04.08.1992, pentru organizarea judecătorească, prevede înfiinţarea la Cluj, Curtea de Apel Cluj care are în circumscripţie Tribunalul Cluj, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş şi Tribunalul Sălaj. Tot prin acceaşi lege Tribunalul Sălaj are în circumscripţie Judecătoria Zalău, Judecătoria Şimleu Silvaniei şi Judecătoria Jibou.