Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

AN​UNŢ : 

       În perioada vacanţei judecătoreşti programul compartimentului arhivă - registratură va fi între orele 9.00 -12.00       


Birou de informare şi relaţii publice:       Burlibaşa Neculai - judecător 

  Modalitate contestare

  Formular reclamaţie administrativă 1

  Formular reclamaţie administrativă 2

                           

              Ghiduri.png
 

         REFERITOR LA NOUL COD PENAL 
      

            Anunţ:
            Actele normative în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea judecătoria pot fi consultate pe adresa www.csm1909.ro, la secţiunea Legislaţie / Acte normative privind sistemul judiciar român.   

            Orice persoană poate solicita informaţii de interes public Judecătoriei Podu Turcului, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

              Cererea scrisă trebuie să cuprindă :
 
    - informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public
    - numele, prenumele şi semnătura solicitantului,
    - adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 
Solicitările privind informaţiile de interes public pot fi adresate verbal sau în scris.
 
În situaţiile în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate poate formula :
 
reclamaţie administrativă adresată preşedintelui Judecătoriei Podu Turcului în termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajatului biroului de informare publică directă;
- solicitantul, dacă se consideră în continuare lezat în drepturile sale, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, poate face plângere  la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bacău sau a tribunalului de la domiciliul său în termen de 30 zile de la data când biroul de informare publică a răspuns sau trebuia să răspundă la solicitarea de interes public.
 
Excepţii
 
Conform articolului 12 din Legea nr. 544/2001, sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:
 
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
 
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
 
Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
 
Modul de exercitare de către cetăţean a dreptului de a adresa petiţii se realizează prin: cerere; reclamaţie; sesizare; propunerea formulată în scris sau prin poştă electronică.
 
Răspunsul la petiţie se comunică petiţionarului în termen de 30 zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. Revenirea petentului cu aceeaşi petiţie duce la clasarea ei fără a se mai formula răspuns.
 
Petentul poate contesta răspunsul adresând o plângere  la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bacău în termen de 30 zile de la data primirea răspunsului sau de când biroul de informare publică directă trebuia să răspundă la petiţie.
  
 
 
Documente de interes public

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţei
• Buletinul informativ
• Raportul periodic de activitate
• Listele şedinţelor de judecată
• Declaraţiile de avere ale magistraţilor
• Hotărârile pronunţate de către instanţă
• Opisul alfabetic
• Registrul de intrare ieşire a corespondenţei administrative
• Registrul informativ
• Registrul de termene al arhivei
• Condica şedinţei de judecată
• Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
• Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate
• Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate
• Registrul valorilor şi corpurilor delicte
• Registrul de control
• Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar
• Registrul de evidenţă a petiţiilor
• Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice
• Registrul privind arestarea preventivă
• Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs
• Mapele cu hotărâri civile şi penale
• Dosarele aflate pe rolul judecătoriei
• Încheieri de şedinţă
• Registrul de evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor înregistrate
• Datele statistice
• Organigrama instituţiei
• Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul la petiţii, cereri, şi alte solicitări adresate instanţei – conducerii instituţiei, biroului de informare şi relaţii publice.
Toate aceste documente sunt publice, numai dacă nu conţin informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor – informaţii prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001.
Dreptul de acces la informaţiile cuprinse în documentele de mai sus, poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei ori ordinii publice, al securităţii naţionale, al moralităţii, sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun.

 
Categorii de documente produse/gestionate

• Raportul periodic de activitate
• Dosarele instanţei (aflate pe rolul instanţei şi cele arhivate)
• Hotărârile pronunţate
• Hotărârile colegiului de conducere
• Registrul de intrare ieşire a corespondenţei administrative
• Registrul general de dosare
• Registrul informativ
• Registrul de termene
• Condica şedinţei de judecată
• Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
• Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate
• Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate
• Registrul valorilor şi corpurilor delicte
• Registrul de control
• Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar
• Registrul de evidenţă a petiţiilor
• Registrul de evidenţă şi înregistrare a cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice
• Registrul privind arestarea preventivă
• Registrele de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs
• Registrul de evidenţă a asociaţiilor şi fundaţiilor
• Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport
• Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale
• Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale
• Documentele privind întocmirea şi transmiterea titlurilor executorii către organul de executare
• Documente privind evidenţa sancţiunilor contravenţionale
• Evidenţa privind traducătorii şi experţii
• Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul la petiţii, cereri, şi alte solicitări adresate instanţei(conducerii instanţei, biroului de informare şi relaţii publice, compartimentelor instanţei)
• Mandatele de arestare
• Încheierile de şedinţă
• Listele şedinţelor de judecată
• Opisul alfabetic
• Date statistice
• Organigrama instituţiei
• Hotărârile adunării generale a judecătorilor
• Caietele grefierilor etc.

 

            Ziua uşilor deschise 2014

  Circuitul cererii de chemare in judecata 

  Despre competenta instantelor

  Reguli de conduita in instanta 

  Ghid practic pentru justitiabili

  Dreptul pe intelesul tuturor

  Glosar de termeni                                      


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese

 

 Editor de conținut

 

   DECLARAŢII PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE IUNIE 2019

Nr.crt. Declaraţii avere 2018 Declaraţii interese 2018
​1 Pocovnicu M a.pdfPocovnicu Maria Pocovnicu M i.pdfPocovnicu Maria
​2 Pocovnicu C a.pdfPocovnicu Corina Pocovnicu C i.pdfPocovnicu Corina
​3 Bradea a.pdfBradea Angelica Bradea i.pdfBradea Angelica
​4 Butucan a.pdfButucan Daniela Butucan i.pdfButucan Daniela
​5 Saulea a.pdfSaulea Liliana Saulea i.pdfSaulea Liliana
​6 Carp a.pdfCarp Andreea Carp i.pdfCarp Andreea

                                        

                       DECLARAŢII PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE IUNIE 2018

 

Nr.crt. Declaraţii avere 2017 Declaraţii interese 2017
​1 Pocovnicu Maria a2018.PDFPocovnicu Maria Pocovnicu Maria i2018.PDFPocovnicu Maria
​2 Pocovnicu Corina a2018.PDFPocovnicu Corina Pocovnicu Corina i2018.PDFPocovnicu Corina
​3 Bradea Angelica a2018.PDFBradea Angelica Bradea Angelica i2018.PDFBradea Angelica
​4 Butucan Daniela a2018.PDFButucan Daniela Butucan Daniela i2018.PDFButucan Daniela
​5 Saulea Liliana a2018.PDFSaulea Liliana Saulea Liliana i2018.PDFSaulea Liliana
​6 Carp Andreea a2018.PDFCarp Andreea Carp Andreea i2018.PDFCarp Andreea

 

                       DECLARAŢII PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE IUNIE 2017

Nr.crt. Declaraţii avere 2016 Declaraţii interese 2016
​1 Bradea Angelica a2016.PDF Bradea Angelica i2016.PDF
​2 Buţucan Daniela a2016.PDF Buţucan Daniela i2016.PDF
​3 Carp Andreea Gabriela a2016.PDF
​4 Carp Andreea Gabriela.PDF Carp Andreea Gabriela i2016.PDF
​5 Pocovnicu Corina a2016.PDF Pocovnicu Corina i2016.PDF
​6 Pocovnicu Maria a2016.PDF Pocovnicu Maria i2016.PDF
​7 Saulea Liliana a2016.PDF Saulea Liliana i2016.PDF