Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

                                     
Informatii publice potrivit R.O.I. cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 515 din 14 iunie 2012 - publicat în M.O. nr. 405 din 18 iunie 2012
Extras din Hotărârea nr.5 din 17 decembrie 2012 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Militar Cluj
  
Biroul de Informare şi Relaţii Publice şi de soluţionare a petiţiilor
Competenţă: Asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare precum şi asigurarea activităţii de soluţionare în termen a petiţiilor formulate în nume propriu de către cetăţeni.
Programul de lucru:
Luni, Marti, Joi, Vineri între orele 08,00- 16,00 şi Miercuri  între orele 08,00 - 18,00  (telefon contact: 0264/430270), pentru îndeplinirea activităţilor întemeiate pe disp. Lg. 544/2001 şi cele reglementate de art. 77-81 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;
 
Procedura de solicitare:
 
Orice persoană poate solicita informaţii de interes public Tribunalului Militar Cluj, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
Cererea scrisă trebuie să cuprindă :
     - informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public
    - numele, prenumele şi semnătura solicitantului,
    - adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 
Solicitările privind informaţiile de interes public pot fi adresate verbal sau în scris.
În situaţiile în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate poate formula :
reclamaţie administrativă adresată preşedintelui Tribunalului Milita Cluj în termen de 30 zile de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit al angajatului biroului de informare publică directă;
- solicitantul dacă  se consideră în continuare lezat în drepturile sale, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, poate face plângere  la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti  în termen de 30 zile de la data când biroul de informare publică a răspuns sau trebuia să răspundă la solicitarea de interes public.
 
Excepţii
 
Conform articolului 12 din Legea nr. 544/2001, sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
 
Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
Modul de exercitare de către cetăţean a dreptului de a adresa petiţii se realizează prin: cerere; reclamaţie; sesizare; propunerea formulată în scris sau prin poştă electronică.
Răspunsul la petiţie se comunică petiţionarului în termen de 30 zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. Revenirea petentului cu aceeaşi petiţie duce la clasarea ei fără a se mai formula răspuns.
Relaţia cu presa
Jurnaliştii au la dispoziţie broşura Introducere în drept – Ghid practic pentru jurnalişti în care vor găsi noţiunile generale despre drept, judecători, instanţe, procese, informaţii publice. În relaţia cu presa, Biroul va aplica dispoziţiile internaţionale  incidente - Declaraţie 2004 a CM al CoE priviind libertatea discursului politic în media , Recomandarea(2003) 13 a CM al CoE privind furnizarea de informaţii prin intermediul massmedia în legatura cu procesele penale - precum şi dispoziţiile naţionale incidente , cele din art. 77-81 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005 şi cele din Ghidul de bune practici pentru cooperarea intre instante, parchetele de pe langa acestea si mass-media.
Grefier delegat: prim grefier Monica NICOLAE 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Buget

​...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

 Declaraţii de avere
________________________________________________________________________________________
Avram Simina DA 01.06.2016.pdfAvram Simina DA 01.06.2016.pdf
Avram Simina DA 08.05.2017.pdfAvram Simina DA 08.05.2017.pdf
Avram Simina DA 22.05.2017.pdfAvram Simina DA 22.05.2017.pdf
Crisan Eugenia DA 01.06.2016.pdfCrisan Eugenia DA 01.06.2016.pdf
Crisan Eugenia DA 08.05.2017.pdfCrisan Eugenia DA 08.05.2017.pdf
Incze-Bufnea Ganriela-Mariana DA 04.06.2019.pdfIncze-Bufnea Ganriela-Mariana DA 04.06.2019.pdf
Lukacs Emil DA 30.05.2016.pdfLukacs Emil DA 30.05.2016.pdf
Lukacs Emil DA 07.06.2017.pdfLukacs Emil DA 07.06.2017.pdf
Lukacs Emil DA 20.07.2017.pdfLukacs Emil DA 20.07.2017.pdf
Lung Mircea DA 01.06.2016.pdfLung Mircea DA 01.06.2016.pdf
Lung Mircea DA 19.05.2017.pdfLung Mircea DA 19.05.2017.pdf
Nicolae Monica DA 30.05.2016.pdfNicolae Monica DA 30.05.2016.pdf
Nicolae Monica DA 16.06.2016.pdfNicolae Monica DA 16.06.2016.pdf
Nicolae Monica DA 08.05.2017.pdfNicolae Monica DA 01.05.2017.pdf
Nicolae Monica DA 04.06.2019.pdfNicolae Monica DA 04.06.2019.pdf
Pop Marius DA 31.05.2016.pdfPop Marius DA 31.05.2016.pdf
Pop Marius DA 08.05.2017.pdfPop Marius DA 08.05.2017.pdf
Pop Marius DA 20.07.2017.pdfPop Marius DA 20.07.2017.pdf
Puscas Ramona DA 30.05.2016.pdfPuscas Ramona DA 30.05.2016.pdf
Puscas Ramona DA 19.05.2017.pdfPuscas Ramona DA 19.05.2017.pdf
Puscas Ramona DA 04.06.2019.pdfPuscas Ramona DA 04.06.2019.pdf
Spatariu George DA 30.05.2016.pdfSpatariu George DA 30.05.2016.pdf
Spatariu George DA 08.05.2017.pdfSpatariu George DA 08.05.2017.pdf
Topliceanu Daniel DA 06.06.2016.pdfTopliceanu Daniel DA 06.06.2016.pdf
Topliceanu Daniel DA 19.05.2017.pdfTopliceanu Daniel DA 19.05.2017.pdf
Topliceanu Daniel DA 04.06.2019.pdfTopliceanu Daniel DA 04.06.2019.pdf
Valosutean Sebastian DA 04.06.2019.pdfValosutean Sebastian DA 04.06.2019.pdf
Valosutean Sebastian DA 09.06.2016.pdfValosutean Sebastian DA 09.06.2016.pdf
Valosutean Sebastian DA 08.05.2017.pdfValosutean Sebastian DA 08.05.2017.pdf

 

 Declaraţii de interese
________________________________________________________________________________________
Avram Simina DI 01.06.2016.pdfAvram Simina DI 01.06.2016.pdf
Avram Simina DI 08.05.2017.pdfAvram Simina DI 08.05.2017.pdf
Crisan Eugenia DI 01.06.2016.pdfCrisan Eugenia DI 01.06.2016.pdf
Crisan Eugenia DI 08.05.2017.pdfCrisan Eugenia DI 08.05.2017.pdf
Incze-Bufnea Ganriela-Mariana DI 04.06.2019.pdfIncze-Bufnea Ganriela-Mariana DI 04.06.2019.pdf
Lukacs Emil DI 30.05.2016.pdfLukacs Emil DI 30.05.2016.pdf
Lukacs Emil DI 07.06.2017.pdfLukacs Emil DI 07.06.2017.pdf
Lukacs Emil DI 20.07.2017.pdfLukacs Emil DI 20.07.2017.pdf
Lung Mircea DI 01.06.2016.pdfLung Mircea DI 01.06.2016.pdf
Lung Mircea DI 19.05.2017.pdfLung Mircea DI 19.05.2017.pdf
Nicolae Monica DI 30.05.2016.pdfNicolae Monica DI 30.05.2016.pdf
Nicolae Monica DI 08.05.2017.pdfNicolae Monica DI 01.05.2017.pdf
Nicolae Monica DI 04.06.2019.pdfNicolae Monica DI 04.06.2019.pdf
Pop Marius DI 31.05.2016.pdfPop Marius DI 31.05.2016.pdf
Pop Marius DI 08.05.2017.pdfPop Marius DI 08.05.2017.pdf
Pop Marius DI 20.07.2017.pdfPop Marius DI 20.07.2017.pdf
Puscas Ramona DI 30.05.2016.pdfPuscas Ramona DI 30.05.2016.pdf
Puscas Ramona DI 19.05.2017.pdfPuscas Ramona DI 19.05.2017.pdf
Puscas Ramona DI 04.06.2019.pdfPuscas Ramona DI 04.06.2019.pdf
Spatariu George DI 30.05.2016.pdfSpatariu George DI 30.05.2016.pdf
Spatariu George DI 08.05.2017.pdfSpatariu George DI 08.05.2017.pdf
Topliceanu Daniel DI 06.06.2016.pdfTopliceanu Daniel DI 06.06.2016.pdf
Topliceanu Daniel DI 19.05.2017.pdfTopliceanu Daniel DI 19.05.2017.pdf
Topliceanu Daniel DI 04.06.2019.pdfTopliceanu Daniel DI 04.06.2019.pdf
Valosutean Sebastian DI 04.06.2019.pdfValosutean Sebastian DI 04.06.2019.pdf
Valosutean Sebastian DI 30.05.2016.pdfValosutean Sebastian DI 30.05.2016.pdf
Valosutean Sebastian DI 08.05.2017.pdfValosutean Sebastian DI 08.05.2017.pdf


 

 

 Fişe magistraţi conf. Hot. CSM 515-14.06.2012
________________________________________________________________________________________
Avram Simina fisa magistrat conf. Hot. CSM 515-14.06.2012.pdfAvram Simina fisa magistrat conf. Hot. CSM 515-14.06.2012.pdf
Lukacs Emil fisa magistrat conf. Hot. CSM 515-14.06.2012.pdfLukacs Emil fisa magistrat conf. Hot. CSM 515-14.06.2012.pdf
Pop Marius fisa magistrat conf. Hot. CSM 515-14.06.2012.pdfPop Marius fisa magistrat conf. Hot. CSM 515-14.06.2012.pdf
Spatariu George fisa magistrat conf. Hot. CSM 515-14.06.2012.pdfSpatariu George fisa magistrat conf. Hot. CSM 515-14.06.2012.pdf

 

 

 Declaraţii vechi
________________________________________________________________________________________

Pop Marius Liviu(n) 2013.pdf
Lukacs Emil(n) 2013.pdf
Spatariu George Marcel(n) 2013.pdf
Nicolae Monica 2014.pdf
Topliceanu Daniel 2014.pdf
Lung Teofil 2014.pdf
Puscas Ramona 2014.pdf