Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 inf interes public 27mart2018.PDFInformare cu privire la posibilitatea accesării ghidurilor practice pentru justiţiabili 

 

Ziua portilor deschise - Broşură - 2020 pdf.pdfZiua porților deschise - 25.10.2020

Organizarea sistemului judiciar - 2020.pdfOrganizarea sistemului judiciar în România

Organigrama A4.pdfOrganigrama CSM

Admiterea in magistratura - 2020.pdfAdmiterea în magistratură 

Ghid avocati.pdfGhid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați

Ghid mass-media SIPOCA 454.pdfGhid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media

Indrumar social media v12122019 final.pdfÎndrumar de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media / platformele online

 

date caractpersonal18oct2017.pdfINFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE LEGEA 677.pdfINFORMARE LEGEA 677/2001

BULETIN INFORMATIV 16dec2020.pdfBULETIN INFORMATIV în temeiul art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001


adresa BIRP practică neunitară.pdfComunicat B.I.R.P. privind practica neunitară

 

RAPOARTE ALE BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
 
 
 
 


 
FUNCŢIONARUL RESPONSABIL CU FURNIZAREA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC
- expert Chiabac Liliana, parter, cam.P01 – tel.511739 int.101
 
 LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE  DE INTERES PUBLIC
-Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea tribunalului;
-Buletinul informativ;
-Rapoarte  de activitate;
-Listele şedinţelor de judecată;
-Declaraţiile de avere;
-Caietul grefierului;
-Hotărârile pronunţate de către instanţă – rezumate (cu  respectarea disp. art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public şi art. 81 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti);
-Datele statistice;
-Registrul general de dosare;
-Registrul informativ;
-Registrul de termene al arhivei;
-Condica şedinţelor de judecată;
-Registrul privind confiscarea;
-Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor;
-Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale;
- Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie;
-Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile;
-Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale;
-Registrul special privind controlul preventiv;
-Mapa ofertelor de concordat;
-Registrul de creanţe;
-Registrul valorilor;
-Registrul corpurilor delicte;
-Registrul de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale;
-Registrul de avarie;
-Registrul declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese;
-Registrul de control;
-Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar;
-Registrul de evidenţă a petiţiilor;
-Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice;
-Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative;
-Registrul de evidenţă a  cauzele suspendate;
-Organigrama instituţiei;
-Ordinele de serviciu, decizii, fişele postului, acte contabile, bilanţuri contabile, contracte, hotărârile / deciziile preşedintelui instanţei - în condiţiile legii;
 -Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul la petiţii, cereri, şi alte solicitări adresate tribunalului (conducerii instanţei, biroului de informare şi relaţii publice, secţiilor componente, serviciului informatic, şi departamentului economico financiar şi administrativ);
Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor,  informaţiile privind procedura judiciară, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces, informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii şi informaţiile a căror publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei ori ordinii publice,  al securităţii naţionale, al moralităţii sau  intereselor minorilor, conform art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public şi art. 81 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.
 
CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/ SAU GESTIONATE
-Registrul de intrare ieşire a corespondenţei administrative;
-Registrul general de dosare;
-Registrul informativ;
-Registrul de termene;
-Condica şedinţei de judecată;
-Registrul privind măsurile preventive,
-Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor;
-Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale;
-Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie;
-Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile;
-Registrul de evidenţă a ordinelor de protecţie;
-Registrul special privind mandatul ad-hoc;
-Registrul de evidenţă a cererilor privind încuviinţare  efectuarea percheziţiilor;
-Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică;
-Registrul privind cooperarea tehnică în materie penală;
-Registrul privind confiscarea;
-Registrul special privind mandatul ad-hoc;
-Registrul privind concordatul preventiv;
-Registrul de creanţe;
-Registrul valorilor;
-Registrul mijloacelor materiale de probă;
-Registrul corpurilor delicte;
-Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar;
-Registrul privind persoanele ocrotite;
-Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate;
-Registre speciale privind evidenţa unor persoane juridice;
-Registrele speciale pentru evidenţa unor persoane juridice (la judecătorii);
-Registrul de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale;
-Registrul de proteste ( la judecătorii);
-Registrul de avarie;
-Registrul de declaraţii de avere şi registrul declaraţiilor de interese;
-Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale;
-Registrul de control;
-Registrul de evidenţă a petiţiilor;
-Registrul de evidenţă şi înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice;
-Registrul special privind concordatul preventiv;
-Registrul privind persoanele ocrotite;
-Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate;
-Mapa ofertelor de concordat,
-Hotărârile /deciziile preşedintelui tribunalului;
-Listele şedinţelor de judecată;
-Mapele cu situaţii statistice;
-Buletinul informativ;
-Actele contabile ale instanţei (bilanţuri contabile, evidenţă salarizare, etc;
-Ordinele de serviciu, fişele porturilor ;
-Dosarele de personal, evidente al serviciului RU;
-Rapoarte de activitate;
-Dosarele aflate pe rolul Tribunalului Botoşani;
-Mapele de hotărâri în materie civilă, comercială şi penală, după cum sunt pronunţate în primă instanţă, în apel sau în recurs;
-Evidenţa privind transmiterea titlurilor executorii către organul de executare;
-Evidenţa privind taxele judiciare de timbru;
-Caietul grefierului;
-Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul la petiţii, cereri, şi alte solicitări adresate tribunalului (conducerii instanţei, biroului de informare şi relaţii publice, secţiilor componente, serviciului informatic, şi departamentului economico financiar şi administrativ ).
 
MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE O PERSOANĂ SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Art. 21(1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a acelui vinovat.
(2)Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1)se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3)Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată , răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei   şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţinerea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Art.22.- (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale , prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face  în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.
(5)Atât plângerea , cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
 
ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
 
CADRUL LEGISLATIV
* Constituţia României
* Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
* Normele Metodologice de APLICARE A Legii nr. 544/2001
 
CE FEL DE INFORMAŢIE PUTEŢI SOLICITA
La cerere va fi oferită orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile instanţei, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaţiei.
Informaţiile oferite din oficiu sunt prevăzute de art. 5 din legea nr. 544/2001 şi acestea se refă la:
* Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţei
* Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe,
* numele şi prenumele persoanelor din conducerea instanţei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
* Coordonatele de contact ale instanţei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet
* Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
* Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii,
* programele şi strategiile proprii
* Lista cuprinzând documentele de interes public
* Modalităţile de contestare a deciziei instanţei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
 
INFORMAŢII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES
* Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii
* Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii
* Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii
* Informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii
* Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare
* Informaţii privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces
* Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor
 
CUI TREBUIE SĂ ADRESAŢI SOLICITAREA?
Solicitarea va fi adresată biroului de informare şi relaţii publice.
În cazul în care doriţi să formulaţi o solicitare în scris, atunci aveţi mai multe alternative:
- depuneţi solicitarea la biroul de informare şi relaţii publice
- transmiteţi solicitarea prin poştă sau prin fax
În cazul solicitărilor verbale, vă puteţi adresa fie prin telefon, fie personal, la acelaşi birou.
 
FORMULAREA SOLICITĂRII
Solicitarea poate fi formulată atât verbal cât şi înscris.
Informaţiile pot fi solicitate şi în format electronic, solicitarea putând fi transmisă instanţei şi prin e-mail.
Pentru informaţiile formulate în scris, solicitarea va trebui să cuprindă în mod obligatoriu, următoarele elemente:
- instanţa căreia îi adresaţi cererea,
- informaţia solicitată, astfel încât să permită instanţei identificarea informaţiei de interes public,
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.
 
OBLIGAŢIILE LEGALE ALE INSTANŢEI CU PRIVIRE LA SOLICITARE
Dacă solicitaţi informaţia verbal sau telefonic veţi primi răspuns pe loc, iar dacă informaţia este mai complexă, veţi fi invitat să depuneţi solicitarea în scris,
La solicitarea scrisă veţi primi răspuns în 10 zile.
Dacă pentru colectarea şi prelucrarea informaţiei este nevoie de mai mult de 10 zile, veţi primi în termen de 10 zile o comunicare prin care vi se comunică faptul că răspunsul va sosi în termen de 30 zile de la depunerea solicitării.
Dacă informaţiile solicitate de dumneavoastră sunt exceptate de la liberul acces sau nu sunt deţinute de instanţa, refuzul transmiterii informaţiei vă va fi comunicat în scris, în termen de 5 zile de la depunerea solicitării.
 
CARE SUNT MĂSURILE PE CARE LE PUTEŢI LUA ÎN SITUAŢIA ÎN CARE NU PRIMIŢI INFORMAŢIA SOLICITATĂ, ACEASTA NU ESTE COMPLETĂ ORI RĂSPUNSUL NU CORESPUNDE SOLICITĂRII
În aceste situaţii, aveţi la dispoziţie următoarele posibilităţi:
* calea contencioasă – adresarea unei plângeri în instanţă
* calea administrativă – formularea unei reclamaţii administrative către preşedintele instanţei
* calea administrativă urmată de cea contencioasă – formularea unei reclamaţii administrative, urmată de plângere
 
INFORMAŢII REFERITOARE LA EXERCITAREA DREPTULUI DE PETIŢIONARE
Reglementări legale:
- Art. 51 din Constituţia României
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,aprobată cu modificări de Legea nr. 233/2002
- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată – art. 46 alin 2
Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice.
Ce trebuie să cuprindă petiţia:
- datele de identificare ale petiţionarului,
- descrierea faptelor reclamate,
- data şi semnătura petiţionarului.
Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
Se va proceda la clasarea petiţiei şi atunci când după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată cu acelaşi conţinut.
În cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii sesizând aceeaşi problemă acestea se vor conexa petentul urmând să primească un singur răspuns prin care se va face referire la toate petiţiile primite.
Petiţiile pot fi depuse pentru înregistrare la Biroul de informare şi relaţii publice ori pot fi trimise prin poştă.
Răspunsul către petiţionar se comunică în termen de 30 zile de la înregistrare.
Termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile dacă aspectele semnalate necesită o cercetare mai amănunţită.

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Buget

Bugetul din toate sursele de finanţare:
 
Situaţia plăţilor (execuţie bugetară):
      
 
Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii:
 
 
SURSELE FINANCIARE ŞI BUGETUL CONTABIL
        Tribunalul Botoşani îşi desfăşoară activitatea pe baza filei de buget aprobată de ordonatorul secundar de credite, Curtea de Apel Suceava.
 
BUGETUL PE ANUL 2015  (ÎN  RON)
Total cheltuieli  - 20.289.349
Cheltuieli curente -19.569.323
Cheltuieli de personal -18.434.150
Bunuri şi servicii – 1.135.173
Transferuri curente - acţiuni de sănătate – 0
Active ne-financiare – 0
Alte servicii publice generale – 720.026
 
BILANŢUL PE ANUL 2014 ( ÎN LEI RON)
În anul 2014 s-a realizat o execuţie bugetară de 99,82%, astfel:
Total  cheltuieli – 38.852.978
Cheltuieli curente – 38.198.114
Cheltuieli de personal – 36.772.342
Bunuri şi servicii – 1.418.547
Transferuri – 7.225
Alte servicii publice generale – 654.864
 
BUGETUL PE ANUL 2014 (ÎN LEI RON)
Total cheltuieli  - 20.070.877
Cheltuieli curente -19.431.124
Cheltuieli de personal -18.245.732
Bunuri şi servicii – 1.181.167
Transferuri curente - acţiuni de sănătate – 4.225
Active ne-financiare – 0
Alte servicii publice generale – 639.753
 
BILANŢUL PE ANUL 2013 ( ÎN LEI RON)
Total  cheltuieli – 24.485.537
Cheltuieli curente – 24.440.539
Cheltuieli de personal – 22.324.398
Bunuri şi servicii – 2.111.041
Transferuri – 5.100
Alte transferuri -0
Active ne-financiare –  44.998
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile -0
Asigurări şi asistenţă socială – 0
Alte servicii publice generale –0
 
BUGETUL PE ANUL 2013 (ÎN MII LEI)
Total cheltuieli - 18.003,40
Cheltuieli curente -17.958,40
Cheltuieli de personal -16.783
Bunuri şi servicii – 1.172
Transferuri – 3,40
Active ne-financiare – 45
Alte servicii publice generale – 0
 
BILANŢUL PE ANUL 2012 ( ÎN LEI)
Total cheltuieli – 19.864.981
Cheltuieli curente – 19.822.710
Cheltuieli de personal – 17.884.167
Bunuri şi servicii – 1.933.924
Transferuri – 4.619
Alte transferuri – 0
Active ne-financiare – 35.711
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – 0
Asigurări şi asistenţă socială – 0
Alte servicii publice generale – 6.560
 
BILANŢUL PE ANUL 2011 ( ÎN LEI)
Total cheltuieli – 21.106.739
Cheltuieli curente – 15.775.422
Cheltuieli de personal – 14.252.968
Bunuri şi servicii – 1.514.402
Transferuri – 7.182
Alte transferuri – 870
Active ne-financiare – 5.752
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – 0
Asigurări şi asistenţă socială – 0
Alte servicii publice generale – 600

Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese

Informații privitoare la evoluția profesională a judecătorilor conform art. 79 alin.1 lit. d indice 1 din Hot. CSM nr. 387/2005

 
 
 
 

Declarații de interese magistrați:

 
 Aionesei Daniela 2015          
 Aniculăesei Cristina 2015          
 Aroșculesei Maria 2015          
 Axinte Lăcrămioara 2015          
 Burlacu Georgică 2015          
 Condurache Mihai 2015          
 Cotoi Florin 2015          
 Curuliuc Dorica 2015          
 Dicu Aurel Liviu 2015          
 Dicu Maria 2015          
 Ghercă Mihai 2015          
 Gontariu Constantin 2015          
 Hanachiuc Gina 2015          
 Hrușcă Irina 2015          
 Lăzăruc Luminița 2015          
 Manole Anitta Maria 2015          
 Părăscuță Elena 2015          
 Petrovici Ioana 2015          
 Popovici Monica 2015          
 Pruteanu Lică 2015          
 Răcnea Mihaela 2015          
 Smochină David 2015          
 Timofte Nadia 2015          
 Toporăscu Lilioara 2015          
 Țurcanu Dorica 2015          
 Ungureanu Mihaela 2015          

 

 

Declarații personalul auxiliar de specialitate: 

 

 Ailoai Marinela 2015  2016    2017 2018
2019
 2020  2021
 Alexa Elena 2015 2016  2017
2018
2019
 2020 2021​​​
 Alexandrescu Otilia 2015  2016   2017 2018 2019   2020  2021
 Amihăesei Andreea 2015  2016   2017 2018
2019  2020 2021
​ Anisiea Ionela 2021
 Anton Daniela Liliana 2015          
 Andrişan Crina​  2016
 Apetrea Cristina 2015   2016  2017
2018
2019 2020  2021
 Apostol Adrian  2015  2016  2017 2018  2019
rectificare 2019
2020 2021
 Aramă( Daniliuc ) Rodica 2015  2016  2017 2018  2019 2020 2021
​​ Baboi Georgiana 2019
 Băetu Ciprian 2015 2016 2017
2018
 2019 2020 2021
Băiţan Turenschi Liliana 2017
 Bălașa Marina 2015  2016    2017 2018
 2019 2020 2021
​ Bejinariu Mariana 2018 2019
rectificare 2019
2020 2021
​ Bezerghianu (Corolea) Andreea  2017 2018 2019 2020
 Blezneac Cornelia 2015 2016   2017      
 Bucatariu Carmen 2015 2016  2017
2018
 2019 2020 2021
 Bunduc Cristina 2015 2016   2017 2018
2019 2020 2021
 Burlă Claudiu Florin 2015          
 Caras Iulian 2015          
​ Ceică Nicoleta  2017 2018
 Chebac Luminița 2015  2016   2017
 2018 2019 2020
2021
 Chebac Mihaela  2015 2016   2017 2018  2019 2020 2021
 Chiriac Alina Maria 2016  2017 2018 2019
rectificare 2019
2020 2021
 Cioabă Silvia 2015  2016   2017 2018 
 2019  
 Constantin Alina 2015   2016    2017  2018 2019  2020
2021
 Crețu Lăcrămioara 2015   2016         
 Cucuruz Rodica 2015  2016   2017 2018
   
 Dimitriu Gabriela
  2016    2018 2019  
 Fecioru Gogălniceanu Geanina 2015   2016 2017
2018
2019
rectificare 2019
2020
2021
 Fetcu Ana Maria 2015   2016  2017
2018
2019
rectificare 2019
2020
2021
Gafiţiuc Marius 2019 2020 2021
Grigoriu Anca  2017 2018 2019 2020
2021
 Grigoriu Oana  2016 2017 2018  2019 2020 2021
​ Huţan Oana 2018 2019 2021
 Iftime Mihaela 2015   2016  2017
2018 2019
rectificare 2019
2020 2021
 Iliescu Carmen Brîndușa 2015   2016    2017 2018 2019. 2020  2021
 Jianu Renata 2015  2016    2017  2018 2019  2020 2021
Liteanu Oana 2019 2020
2020 rectificat
2021
 Mandachi Claudia 2015 2016   2017 2018  2019 2020
2020 rectificat
2021
 Marcean Gabriela 2015  2016    2017 2018  2019 2020  2021
 Măriuţă Paula 2017
​ Moruzi Ana Maria 2020 2021
​ Muşină Ana Maria 2020
Nasche Liliana  2017 2018 2019 2020 2021
 ​​Onu Andrei 2019 2020
 Pădurariu Lucia 2015  2016  2017
2018
2019 2020  2021
 Pascariu Rozalia 2015 2016  2017
 2018 2019 2020  2021
 Prepeliuc Cornel 2015  2016   2017 2018
 2019 2020  2021
 Purusniuc Ionela  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Rodu (Gavril) Maricela 2015
2016
 2017 2018
 2019
2020
2021
 Rotaru Liliana 2015  2016   2017 2018
2019
rectificare 2019
 2020 2021
 Silion Simona 2015   2016   2017  2018 2019 2020 2021
 Simian Elena 2015  2016  2017 2018
2019 2020  2021
 Simion Mihai Gabriel 2015          
 Smadici Sergiu Constantin 2015  2016  2017 2018
 2019 2020  2021
​ Sofronia Oana 2018
​ Sorohan Ecaterina 2020 2021
 Ștefan Maria 2015   2016   2017 2018 2019
rectificare 2019
 2020 2021
 Tăbăcaru Robert Andrei 2015          
 Tanasă Ramona 2015    2016    2017      
 Tudosă Ştefania  2016
 Ungureanu Gabriela 2015   2016  2017 2018 2019 2020  2021
 Ursu Gogălniceanu Dana 2015   2016   2017 2018
  2019 2020 2021
​ Vasîlciuc Anişoara 2021
 Vătămăniuc Mihaela 2015   2016  2017 2018 2019
rectificare 2019
2020  2021
 Vicol Daniela 2015   2016   2017 2018
 2019  2020 2021
 Vicovan Hănțăscu Radu 2015   2016  2017 2018  2019 2020 2021
​ Vlădeanu Daniela 2020 2021


 

 

 

Declarații funcționari publici:

 
 Angheluș Valentina 2015  2016    2017 2018
 2019 2020  2021
 Balan Aurora 2015  2016   2017  2018
2019 2020  2021
 Chiabac Liliana 2015  2016   2017 2018
2019 2020
2021
 Crețu Necoleta 2015   2016    2017 2018
 2019
rectificare 2019
2020
2021
 Iacob Marinela 2015  2016   2017  2018 2019 2020  2021
 llaș Gina 2015  2016  2017  2018  2019 2020  2021
 Stroici Karien 2015   2016   2017 2018
 2018-rectificat
2019  2020 2021
 Tomiuc Aurora 2015  2016  2017  2018
2019 2020 2021

 

 

Tribunalul Botosani 2013.zipDeclarații Tribunalul Botoșani 2013.zip

Tribunalul Botosani 2014 - 1.zipDeclarații Tribunalul Botoșani 2014 - partea 1.zip

Tribunalul Botosani 2014 - 2.zipDeclarații Tribunalul Botoșani 2014 - partea 2.zip

Tribunalul Botosani 2014 - 3.zipDeclarații Tribunalul Botoșani 2014 - partea 3.zip

Tribunalul Botosani 2014 - 4.zipDeclarații Tribunalul Botoșani 2014 - partea 4.zip

Tribunalul Botosani 2014 - 5.zipDeclarații Tribunalul Botoșani 2014 - partea 5.zip

Tribunalul Botosani 2014 - 5.zipDeclarații Tribunalul Botoșani 2014 - partea 6.zip