Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică

Competenţa

Declaraţii de avere şi de interese


Conducere

Preşedinte - Maria Andrieş
Vicepreşedinte - Ovidiu Biciușcă 
VicepreşedinteCristinel Grosu
Preşedinte secţia I civilă - Dochiţa Plăcintă
Preşedinte secţia a II-a civilă - Adina Oana Surdu
Președinte secția de contencios administrativ şi fiscal - Doina Popescu
Preşedinte secţia penală şi pentru cauze cu minori - Titiana Ilieş
Colegiul de conducere:           
                              Maria Andrieş
 
                              Ștefania Fulga Anton
                              Cristinel Grosu
                             
Titiana Ilieş
                              Geta Lilioara Mihalciuc
                              Veta Nechifor
                              Dochiţa Plăcintă
                             

                   
                                      
             Prim grefier - Doina Lenuţa Fodor

Structură organizatorică

Secția I Civilă

 Președinte secție: Plăcintă Dochița

Judecători:

          Andrieş Catrinel Gianina 
          Anton Ștefania Fulga
          Ciută Eugenia
          Ciută Oana Elena
          Coşman Gheorghina
          Dumitraş Daniela
          Marcu Maria Cătălina
          Vasile Laura Elisabeta
         
Grefier şef: Şoldănescu Nastinca
    Grefieri: Bivol Zenica Ileana, Diremia Elena, Dumitrescu Elena, Mândrilă Doina Elena, Nechita Lucia, Prodan Liliana Simona, Vacariu Sînziana Ioana

 

 

Secția penală și pentru cauze cu minori

 Președinte secție: Ilieș Titiana

Judecători:

          Androhovici Daniela
          Andronic Tatiana Luisa
          Aparaschivei Adrian         
          Biciuşcă Ovidiu
          Bratu Ileana
          Calancea Viorica
          Frunză Sanda
          Hetriuc Laurențiu Marius
          Ghertner Ioan Artur
          Maierean Ana
          Nechifor Veta

       
Grefier şef: Hanuseac Vasilica Daniela
    Grefieri: Anuței Elena, Apetroaie Anca, Bistriceanu Cosmin,Bocancia Alexandru, Dănilă Simona, Ieremie Camelia, Irimia Veronica, Mihai Cătălin, Mitrofan Lucia, Tabarcea Daniela, Tătaru Livia Iuliana

 

Secția a II-a civilă

 Președinte secție: Adina Oana Surdu

 Judecători:

          Andrieş Maria
          Apostol-Iordăchioaia Ionuț
            Florariu Gabriel Iulian
          Nastasi Dorina
          Raţă Gabriela Mariana
          Temneanu Cătălin Gheorghe
          Timofte Cristina Mariana
          Turculeț Ana Maria
 
 
Grefier şef:Melenciuc Marina Mafta
Grefieri: Balan Nicoleta, Bivol Doina, Dimitriu Silvea, Rotaru Mihaela Gabriela, Vronski Tatiana
 
 
 
Secția de contencios administrativ și fiscal
 
Președinte secție: Doina Popescu
  
          Galan Marius Ionel
          Grapini Carmen Maria
          Grigorean Diana
          Grosu Cristinel
          Mihalciuc Lilioara Geta
          Nechita Maricel
          Sas Remus Vasile
          Topalea Kalinca
          Vinţilă Narcisa

 

Grefier şef: Hrişcă Violeta
    Grefieri: 
Bălanescu Elena Adriana,  Burac Elena Eugenia, Huțuleac Liliana Mihaela, Măzăreanu Anişoara Elena, Mihăescu Daniela Veronica, Sbârnea Oana Mihaela, Străjeriu Paraschiva, Țuchel Oana, Vornicu Gabriela .

 

Departamentul economico-financiar și administrativ

 Manager economic: Iacob Luxița Margareta

 Experți economiști:
          Ciobanu Maria
          Gogu Daniela 
          Ilaş Benonie
          Piticar Niculina
          Toma Nicoleta
 Consilier inginer constructor:
          Mocanu Mircea
 Referent de specialitate psiholog:
          Palievici Adriana Teodora

 

Compartimentul personal

 Expert: Neagu Valeria

 

Compartimentul de informatică

 Specialiști IT:

                    Bîzdîgă Dorin

                    Condurache Simona Elena

                    Jeder Ioan Sorin

 

Biroul de informare și relații publice

 Consilier pentru informații publice: Neagu-Dumitrescu Rodica

 

Serviciul registratură - arhivă

  Grefier arhivar șef: Bîzdîgă Mina

Grefieri cu delegare: Bistriceanu Aurel, Domuncu Marilena Gabriela, Țuchel Mariana Dorina

      Grefieri arhivari: Apăvăloaie Daniela, Burac Dan Mihai, Ciuciuc Otilia, Filip Petronela Brândușa, Lionte Laura Cleopatra, Prisacariu Cătălina 


Competenţa

​Secția I Civilă

Potrivit art. 3 din Codul de procedură civilă, cu ultimele modificări aduse prin Legea nr. 219 din 6 iulie 2005, curţile de apel judecă :

1.   în primă instanţă, procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale;

2.   ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;

3.  ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege; 

4.   în orice alte materii date prin lege în competenţa lor.

  

Secția penală și pentru cauze cu minori

În materie penală, competenţa  curţii de apel  este stabilită de  dispoziţiile art. 28^1 Cod procedură penală, cu modificările şi   completările ulterioare :

1.    judecă în primă instanţă:

       a)     infracţiunile prevăzute de Codul penal în art. 155-173 şi infracţiunile privind siguranţa naţională a României prevăzute în legi speciale;

       a^1) infracţiunile prevăzute de Codul penal în art. 253^1, art. 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată şi art. 356-361;

       b)    infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii şi tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe, precum şi de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi de controlorii financiari ai Curţii de Conturi;

       c)*** Abrogată

       d)    alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa;

       e)*** Abrogată

        f)*** Abrogată

2.    ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de tribunale;

3.    ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de tribunale în apel, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege;

4.    soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunale sau între judecătorii şi tribunale din circumscripţia sa ori între judecătorii din circumscripţia unor tribunale diferite, aflate în circumscripţia Curţii, precum şi alte cazuri anume prevăzute de lege

5.     soluţionează cererile prin care s-a solicitat extrădarea sau transferul persoanelor condamnate în străinătate.

 

Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Potrivit art. 3 din Codul de procedură civilă, cu ultimele modificări aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr.65 din 9 septembrie 2004, curţile de apel judecă :

1.    în primă instanţă, procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale;

2.    ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârile pronunţate de judecătorii şi tribunale în primă instanţă, dacă prin lege nu se prevede altfel;

3.    ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;

4.    în orice alte materii, date prin lege, în competenţa lor.

 

Departamentul economico - financiar și administrativ

 Managerul economic este subordonat preşedintelui instanţei şi exercită următoarele atribuţii:

 a) conduce departamentul economico-financiar şi administrativ; 

 b) răspunde pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune, potrivit dispoziţiilor legale; 

 c) coordonează activitatea de elaborare şi fundamentare a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;   

 d) îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, atribuţiile prevăzute de lege; 

 e) răspunde de utilizarea creditelor bugetare şi de realizarea veniturilor, folosirea cu eficienţă a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredinţate instanţei, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; 

 f) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora; 

 g) elaborează programul pentru activitatea economică şi administrativă a instanţelor în vederea rea lizării sarcinilor curente şi de perspectivă; 

 h) ia măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi obiectivelor de investiţii; 

 i) urmăreşte şi răspunde de realizarea lucrărilor de reparaţii şi a obiectivelor de investiţii; 

 j) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea şi administrarea instanţelor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora; 

 k) răspunde de organizarea controlului financiar preventiv; 

 l) informează Direcţia economică din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la deficienţele constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-verbale întocmite, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii. 
      Managerul economic îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate, stabilite de preşedintele curţii de apel sau al tribunalului, precum şi cele transmise de ministrul justiţiei.


 

Compartimentul personal

   Inspectorul de specialitate sau referentul de la compartimentul personal funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curţile de apel şi la tribunale, şi are următoarele atribuţii:
   a) completează şi ţine la zi carnetele de muncă pentru întregul personal al curţii de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia; 
   b) întocmeşte, conduce şi înregistrează la inspectoratul de muncă registrele de evidenţă a salariaţilor, în condiţiile legii; 
   c) efectuează lucrările privind încadrarea, promovarea şi încetarea activităţii pentru personalul numit de preşedintele curţii de apel; 
   d) completează şi înaintează dosarele de pensie pentru tot personalul curţii de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia; 
   e) întreţine şi actualizează permanent baza de date informatizată privind personalul de la instanţele din circumscripţia curţii de apel sau a tribunalului şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia şi asigură menţinerea legăturii, prin sistemul informatizat, cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; pentru aspectele de ordin tehnic el va fi asistat de către informatician; 
   f) execută, în limitele funcţiei, şi alte sarcini date de preşedintele curţii de apel sau de preşedintele tribunalului. 
   Compartimentul personal de la nivelul curţii de apel coordonează activitatea compartimentelor similare ale tribunalelor din circumscripţia curţii şi realizează o evidenţă centralizată.

 

Compartiment de informatică

   a) participă, la solicitarea Ministerului Justiţiei, la partea de analiză şi implementare a aplicaţiilor informatice comune privind activitatea instanţelor;

   b) asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcţia informatică juridică şi Biroul de statistică, la nivelul instanţelor judecătoreşti, instalând produsele informatice şi controlând periodic respectarea , de către operatorii de aplicaţie, a instrucţiunilor de utilizare;

   c) coordonează şi controlează activitatea de informatică juridică la instanţele din circumscripţia la care funcţionează;

   d) asigură iniţierea personalului instanţei în exploatarea aplicaţiilor;

   e) realizează aplicaţii la nivelul instanţelor judecătoreşti;

   f) supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul şi ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a acesteia.

 

Compartiment de documentare

   a) ţine evidenţa legislaţiei, jurisprudenţei şi doctrinei; 

   b) informează periodic despre necesarul de carte sau de alte publicaţii; 

   c) ţine evidenţa şi gestiunea bibliotecii; 

   d) întocmeşte, la cererea conducerii instanţei, lucrări privind modificările legislative; 

   e) informează zilnic judecătorii instanţei la care funcţionează cu privire la actele normative nou-apărute şi la jurisprudenţa publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de informare și relații publice 

ART.77
 (1) Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002. 
 (2) Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. 
 ​(3) Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.
     ART. 78 
 (1) Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei ori de un absolvent al facultăţii de jurnalistică sau de un specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen. Conducătorul biroului îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt. 
 (2) În cadrul biroului de informare şi relaţii publice funcţionează consilieri pentru informaţii publice şi unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei. 
 (3) Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămână fiind obligatorie stabilirea a 3 ore de funcţionare şi după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei.

 

Serviciul registratură - arhivă

 


Declaraţii de avere şi de interese

Declarații personal auxiliar de specialitate (avere, interese, functii juridice):

Alecsa Liviu 2011 2012 2013 2014
​Andone Luminița 2011 ​2012 2013 2014
Anuşca Oana​ 2014
​Anuței Elena 2011 ​2012 ​2013 2014
​Apăvăloaie Daniela 2011 ​2012 ​2013 2014
​Apetroaie Anca 2013 2014
​Bahan Mina 2011 ​2012 2013 2014
​Balan Nicoleta 2011 ​2012 ​2013 2014
​Bălănescu Elena Adriana 2011 ​2012 2013 2014
​Bistriceanu Aurel ​2011 ​2012 ​2013 2014
​Bistriceanu Cosmin 2011 2012 ​2013 2014
​Bivol Doina 2011 2012 ​2013 2014
​Bivol Zenica Ileana ​2011 ​2012 2013 2014
​Bîzdîgă Dorin 2011 ​2012 ​2013 2014
​Bocancia Alexandru 2011 2013 2014
​Bompa Narcisa Florica 2011 ​2012 ​2013 2014
​Burac Dan ​2011 ​2012 ​2013 2014
​Burac Elena Eugenia ​2011 ​2012 ​2013 2014
​Ciobanu Maria 2011 ​2012 ​2013 2014
​Ciuciuc Otilia 2011 ​2012 2013 2014
​Coca Dan Andrei ​2012
​Condurache Simona Elena 2011 2012 ​2013 2014
​Corduneanu Rodica 2014
​Crăciun Mihai 2011 ​2012
​Cristurean Oana Mihaela ​2011 2012 ​2013
​Cuciureanu Anca ​2013
​Dănilă Simona 2011 ​2012 ​2013 2014
​Dimitriu Silvea ​2011 ​2012 ​2013 2014
​Diremia Elena ​2011 2012 2013 2014
​Domuncu Marilena Gabriela 2011 ​2012 2013 2014
​Dorobat Daniela 2014
​Dumitrescu Elena ​2011 2012 ​2013 2014
​Filip Petronela Brândușa 2011 2012 ​2013 2014
​Fodor Doina Lenuța ​2011 ​2012 2013 2014
​Furnică Adriana Teofana ​2013 2014
​Gogu Daniela
​Hanuseac Vasilica Daniela
​Hîncu Anca Oana ​2011
​Hrișcă Violeta 2011 2012 ​2013 2014
​Huțuleac Liliana Mihaela 2011 ​2012 2013 2014
​Iacob Luxița Margareta ​2011 ​2012 ​2013 2014
​Ieremie Camelia ​2011 ​2012 ​2013 2014
Ilaș Benonie 2011 2012 2013 2014
Iluc Ana Maria 2011 2012 2013
Irimia Veronica 2011 2012 2013 2014
Jeder Ioan Sorin 2011 2012 2013 2014
Lionte Laura Cleopatra 2011 2012 2013 2014
Luca Petru 2011 2012 2013 2014
​Mandachi Claudia 2011
​Măzăreanu Elena Anișoara ​2011 ​2012 ​2013 2014
​Melenciuc Marina Mafta 2011 ​2012 2013 2014
​Mihalea Loredana 2014
​Mihăescu Daniela Veronica 2011 ​2012 ​2013 2014
​Mihai Vasile Cătălin ​2012 ​2013 2014
​Mitrofan Lucia 2011 ​2012 ​2013 2014
​Mîndrilă Elena Doina ​2011 2012 2013 2014
​Mocanu Mircea 2011 ​2012 2013 2014
​Naciu Angela ​2011 ​2012
​Neagu Dumitrescu Rodica ​2011 2012 ​2013 2014
​Neagu Valeria 2011 ​2012 ​2013 2014
​Nechita Lucia 2011 ​2012 2013 2014
Oniciuc Doru 2011 2012 2013 2014
Oniciuc Maria Adriana 2011 2012 2013 2014
Piticar Niculina 2011 2012 2013 2014
Prodan Angelica 2011 2012 2013 2014
Prodan Liliana Simona 2011 2012 2013 2014
Rotaru Mihaela Gabriela 2011 2012 2013
​Sainiuc Mafta ​2011 ​2012 2013
​Sbârnea Mihaela Oana 2011 ​2012 ​2013
​Simion Mihai Gabriel 2014
​Sofronia Oana 2011
​Șoldănescu Nastinca 2011 ​2012 ​2013 2014
​Ștefan Mihai ​2012
​Străjeriu Paraschiva 2011 ​2012 2013 2014
​Tabarcea Daniela 2011 2012 2013
​Tătaru Livia Iuliana 2011 ​2012 ​2013 2014
Toma Nicoleta 2011 2012 2013 2014
Țuchel Mariana Dorina 2011 2012 2013 2014
Țuchel Oana 2012 2013 2014
​Urdoi Vasilica Daniela ​2011 2012 2013
​Vacariu Sânziana Ioana ​2011 ​2012 ​2013 2014
​Vornicu Gabriela ​2012 ​2013
​Vronscki Tatiana 2011 2012 ​2013 2014