Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 Buletin informativ

 
Nr. 15/42/A/BIRP/2020
din 21 ianuarie 2020
                                                                        COMUNICAT DE PRESĂ
 
          Urmare a Hotărârii CSM nr.55/16.01.2020 privind convocarea Adunărilor generale ale judecătorilor, la data de 21.01.2020 a avut loc Adunarea generală a judecătorilor instanțelor din circumscripția Curții de Apel Oradea, pentru exprimarea unui punct de vedere referitor la cele două propuneri legislative, ce au ca obiect abrogarea pensiilor de serviciu ale magistraților și personalului auxiliar de specialitate.
         Cu această ocazie, Adunarea generală, cu unanimitate de voturi, s-a pronunțat în sensul că, măsura drastică de eliminare a pensiei de serviciu a magistraților este de natură să aducă atingere gravă principiului independenței judecătorilor ce are ca și componentă inclusiv asigurarea stabilității financiare a acestora, atât pe perioada desfășurării activității, cât și după pensionare, nesocotind specificul profesiei de magistrat, precum și interdicțiile/incompatibilitățile numeroase și continue instituite pe toată perioada exercitării profesiei și, de asemenea, proiectul ce vizează eliminarea pensiilor de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate este de natură a afecta buna funcționare a sistemului judiciar.
         S-a precizat că, aceste măsuri contravin jurisprudenței anterioare a Curții Constituționale și principiilor reglementate prin documente ale organizațiilor internaționale adoptate în legătură cu aspecte ce țin de funcționarea justiției.
         În funcție de evoluția procesului legislativ, urmează a se evalua necesitatea promovării altor demersuri în vederea apărării și restabilirii normelor legale de protecție împotriva oricăror imixtiuni ce afectează independența judecătorilor.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
 CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
 
Modele de cereri pentru justițiabili
 
 
 
 
Program de funcţionare
 
a. Programul de lucru al instituţiei este: Luni – Vineri 08:00 - 16:00
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30  şi exclusiv pentru avocaţi/experţi  Luni – Vineri  12:30 - 13:30
   
    Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30
 
c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de Informare şi Relaţii Publice este:
    - Luni               08:00 - 19:00
 
    - Marţi – Vineri 08:00 - 16:00
 
d. Programul de ridicare a recipiselor de consemnare a CAUŢIUNII pentru Secţiile civile ale    Curţii de Apel Oradea este:
    - Marţi şi Joi  09:30 - 12:30 – la Arhivă
 
 
- Ghid practic - modele de cereri pentru justiţiabili în materie penală
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoanele care solicită prin poştă  certificate sau copii de pe actele din dosarele curţii de apel vor anexa la cerere un plic de retur,  autoadresat si timbrat corespunzător.  
 
 
 
 

 Comunicate de presă

 
 

 Biroul de informare şi relaţii publice

 
 
Unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice este accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, drept reglementat de Legea nr. 544/2001 si de catre Normele metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. nr. 123/2002. Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu, obligatie prevazuta in art. 4 din Legea nr. 544/2001 si in art. 3 din Normele metodologice. Concomitent, aceste compartimente au ca obiect de activitate primirea, inregistrarea si solutionarea petitiilor potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.
Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile unei autoritati sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare.
Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
a)   informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte dincategoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b)   informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c)   informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d)   informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e)   informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f)    informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g)   informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Potrivit art. 15 din Legea nr. 544/2001, accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat, acreditarea ziaristilor acordandu-se la cerere.
Solicitarea de informatii de interes public este o actiune verbala sau scrisa (pe suport de hartie sau electronic). Pentru a facilita redactarea solicitarii si a reclamatiei administrative, persoanelor interesate li se pun la dispozitie formulare tip. Persoana care se considera vatamata in dreptul privind accesul la informatiile de interes public se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice in baza art. 21 din Legea nr. 544/2001, iar in baza art. 22 poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului.
Cat priveste petitia, aceasta este orice reclamatie, cerere, sesizare sau propunere formulata in scris sau prin e-mail pe care un cetatean o poate adresa autoritatilor sau institutiilor publice. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si vor fi clasate potrivit art. 7 din O.G. nr. 27/2002.
 
 Conducatorul Biroului de informare si relatii publice are urmatoarele atributii prevazute in art. 80 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti aprobat prin Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii:
 
(1) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: ...  a) conduce şi coordonează activitatea biroului; ...  b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil; ...  c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal; ...  d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de internet a instanţei; ...  e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei; ...  f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal; ...  g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate; ...  h) redactează declaraţii de presă şi poate participa la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete; ...  i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică. ...  (2) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului. ... 
 
In cadrul Biroului funcţionează consilieri pentru informaţii publice si unul sau mai mulţi grefieri. Atribuţiile grefierului, prevăIn cadrul Biroului funcţionează consilieri pentru informaţii publice si unul sau mai mulţi grefieri. Atribuţiile grefierului, prezute in art. 82 din Regulament, sunt următoarele:
(1) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice au/are următoarele atribuţii: ... a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice; ...  b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei; ...  c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate; ...  d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare; ...  e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii; ...  f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi; ...  g) redactează şi pune la dispoziţia publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative; ...  h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate; ...  i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice; ...  j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora. ...  (2) Consilierul şi/sau grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice îndeplinesc/îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducătorul biroului, potrivit legii şi regulamentului. ... 
 
Potrivit art. 81 furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
 
Documente de interes public 
In conformitate cu art. 92 din Regulament, scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul Regulament, este interzisă. Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, precum şi de ziariştii acreditaţi, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare a solicitantului, se va depune la dosarul cauzei. Ea va fi aprobată de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă ţinând seama de priorităţile impuse de buna desfăşurare a procesului în cauza respectivă. Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor art. 31 din Constituţia României şi ale art. 14 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Documentele prevăzute în alineatul precedent se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere se verifică integritatea documentelor. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei părţile, avocaţii sau reprezentanţii părţilor, experţii şi experţii desemnaţi în cauză. Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice, pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alineatul precedent, în condiţiile legii. In acelaşi mod pot fi consultate şi documentele şi evidenţele speciale ale instanţei, care presupun confidenţialitate. Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale, sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când , în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei, conform art. 81 din Regulamentul instanţei.
Lista documentelor produse sau gestionate:
 
In conformitate cu art. 83 din Regulamentul instanţei, pentru evidenţa activităţii instanţelor se întocmesc şi se păstrează următoarele documente:
1. Registru general de dosare
2. Opisul alfabetic
3. Registrul informativ
4. Registrul de termene al arhivei;
5. Condica şedinţelor de judecată;
6. Registrul privind arestarea preventivă;
7. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecători în cursul judecăţii;
8. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale;
9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport;
10. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale;
11. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale;
12. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor;
13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale;
14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs;
15. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile;
16. Registrele judecătorilor sindici;
17. Registrul valorilor şi corpurilor delicte ;
18. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative;
19. Registrul de evidenţă a petiţiilor;
20. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
21. Registru de control;
22. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar;
23. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal;
 
Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. Soluţionarea cererilor are loc în condiţiile art.7 şi 8 din  Legea nr. 544/2001 .
 
In cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de instanţe, costul serviciilor de copiere este suportat de către solicitant în condiţiile legii.
Plata se face la caseria instituţiei.
Modalităţile de contestare a deciziei dată în soluţionarea cererii:
(1) In conformitate cu art. 21 din Legea nr. 544/2001, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective În termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atăt informaţiile de interes public solicitate iniţial, căt şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Potrivit Art.22
-   (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plăngere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
-   (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
-   (3) Hotărărea tribunalului este supusă recursului.
-   (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
-   (5) Atătplăngerea, căt şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, din Legea nr. 544/2001 următoarele informaţii:
a)  informaţiile  din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale Romăniei, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul  anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinănd categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.
Petiţiile se soluţionează conform O.G. nr. 27/2002 aprobată şi modificată de Legea nr. 233/2002.

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001:

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Buget

Curtea de Apel Oradea - aparat propriu
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2018- Curtea de Apel Oradea 
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2018- Curtea de Apel Oradea
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2017- Curtea de Apel Oradea

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2017- Curtea de Apel Oradea

 

Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.09.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2019- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2018- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.09.2018- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2018- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2018- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2018- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2018- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2018- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2018 - Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2018 - Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2018 - Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2017- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2017- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.10.2017- Tribunalul Bihor
​- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.09.2017- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2017- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2017- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2017- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2017- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2017 - Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2017- Tribunalul Bihor

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2017- Tribunalul Bihor 

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2017- Tribunalul BihorTribunalul Satu Mare

 

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2019- Tribunalul Satu Mare
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.10.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.09.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2019- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli  efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.10.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.09.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2018- Tribunalul Satu Mare
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2018- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2018- Tribunalul Satu Mare
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.12.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.11.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.10.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.09.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.08.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.07.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.06.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.05.2017- Tribunalul Satu Mare
- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 30.04.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.03.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 28.02.2017- Tribunalul Satu Mare

- Cheltuieli efectuate din fonduri publice la data de 31.01.2017- Tribunalul Satu Mare

 

 

 

 

Bilanţuri contabile

Bilanț 31-12-2017

Bilant 31-12-2016

Bilantul pe anul 2015 

Rapoarte economice

 

Buget de stat centralizat       25-04-2018
Buget de stat aparat propriu  27-04-2018
Buget de stat centralizat        20-02-2018
Buget de stat aparat propriu   23-02-2018
Buget de venituri centralizat   10-01-2018
Buget de venituri ap. propriu  11-01-2018
Buget de stat centralizat        08-01-2018
Buget de stat aparat propriu  15-01-2018
Buget de venituri ap. propriu 04-12-2017
Buget de venituri centralizat  29-11-2017
Buget de stat aparat propriu  20-12-2017                                                                                                                     Buget de venituri 31-03.2017                                                                                                                                  

Buget de stat 30-03-2017

 

Situaţia drepturilor salariale 27 octombrie 2019

Situatia drepturilor salariale 30 martie 2019 

Situatia drepturilor salariale mai 2016
Situatia drepturilor salariale aprilie 2016
Situatia drepturilor salariale martie 2016
Situaţia drepturilor salariale 02.2015
Situaţia drepturilor salariale 01.2015Declaraţii de avere şi de interese