Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria ZALĂU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

  

   Judecătoria ZALĂU aparţine circumscripţiei Tribunalului SĂLAJ şi  are sediul, în acelaşi imobil cu acesta, în municipiul Zalău, str.Tudor Vladimirescu, nr.10, judeţul Sălaj.

    Potrivit Hotărârii Guvernului
nr.794 din 23 septembrie 2015, privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 735/01.10.2015,  oraşul Cehu Silvaniei, comunele: Românaşi, Mirşid, Sălăţig, Almaşu, Sânmihaiu Almaşului, Fildu de Jos, Zimbor şi Cuzăplac, din circumscripţia Judecătoriei ZALĂU, trec în circumscripţia Judecătoriei JIBOU.

  Conform Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară:

  Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei, prevăzute în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
    Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţele judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe externe.
 
    ART. 1
    (1) Puterea judecatorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege;
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei;
    (3) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.
    ART. 2
    (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi;
    (2) Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti:
    a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    b) curţi de apel;
    c) tribunale;
    d) tribunale specializate;
    d^1) instanţe militare;
    e) judecătorii.
    Competenţa organelor judiciare şi procedura judiciară sunt stabilite de lege.(art.3)
 
      Ministerul Justiţiei asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public.(art.5)
 
     Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil. (art.6, alin.1)
      Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit. (art.6, alin.2)
 
      Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări. (art.7, alin.1)
      Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii. (art.7, alin.2)
 
      Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia.(art.46, alin.1)

     În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un Colegiu de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38.(art.52,alin.1)
 În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din judeţ.

    ART. 36
    (1) Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucuresti, potrivit anexei din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară.
    (2) Localităţile care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
 

Istoric

                       ​ISTORICUL INSTANŢELOR  DIN  JUDEŢUL  SĂLAJ
 
       
          Legea  de  organizare  judecătorească  din  25  iunie  1924 prevede ca  pe  întreg   teritoriul  ţării să  fie înfiinţate  noi  instanţe  de  judecată.
            Judecătoriile,  la  început  erau  denumite  judecătorii  de ocol,  iar după  1938,  judecătorii  de  pace.  În  funcţie  de  categoria  localităţii din  raza  lor  de  competenţă,  acestea  erau  urbane,  mixte  sau  rurale.  Arhivele  Naţionale, prin  Direcţia  judeţeană  Sălaj,  deţin  documente  provenite  de  la  judecătoriile  mixte  Zalău  şi  Şimleu  Silvaniei,  precum  şi  de  la  judecătoriile  rurale:  Cehu  Silvaniei,  Jibou,  Ileanda,  Hida,  Gârbou  şi  Crasna.  Numărul  acestora  este  posibil   să  fi  fost  mai  mare,  însă  Arhivele  Naţionale  Sălaj  nu  deţin  documente  care  să  fi  provenit  de  la  aceste  instituţii.
            Tribunalele  au  rămas  în  continuare  principalele  instanţe  de   judecată,  lucrările  acestora  desfăşurându-se,  de  obicei,  în  trei  secţiuni:  civilă,  penală  şi  comercială,  fiecare  având  un  preşedinte.  Pe  lângă  fiecare  tribunal  funcţiona  câte  un  parchet  condus  de  un  prim procuror.
            Curţile  de  Apel  funcţionau  în  centrele  urbane  mai  mari,  fiecare  având  în  circumscripţia  sa  mai  multe  judeţe.  Judeţul  Sălaj  făcea  parte  din  circumscripţia  Curţii  de  Apel  Oradea.
            Alte  modificări  legislative  se produc  prin  Legea  341/1947   şi  Decretul  132/1949,  pentru  ca  la  3  iunie  1952  să  se  adopte   o  nouă  lege  de  organizare   judecătorească.
            Legea  în  cauză  adapta  organizarea instanţelor  judecătoreşti  noilor  realităţi    administrative  ale  ţării – infiinţarea regiunilor, raioanelor şi comunelor.   Astfel  pentru  judeţul  Sălaj  au  funcţionat  4  tribunale  populare  raionale  cu  sediile   în  oraşele:  Cehu  Silvaniei  -  regiunea  Baia  Mare;  Şimleu   Silvaniei  -  regiunea  Oradea;  Jibou  şi  Zalău  -  regiunea  Cluj.  Totodată  prin  Legea 6/1952  a  fost  reglementată  activitatea  Procuraturii.
            În  anul  1968,  după  reorganizarea  administrativ  teritorială, potrivit Legii nr. 58 din 26 decembrie 1968, sistemul  instanţelor  de  judecată  suferă  câteva  modificări.  Prin  această  lege    pe  teritoriul  judeţului  Sălaj  funcţionau  un  tribunal  judeţean  cu  sediul  în  Zalău  şi  două  judecătorii  la  Zalău  şi  la  Şimleu  Silvaniei.
Legea nr. 92/04.08.1992, pentru organizarea judecătorească, prevede înfiinţarea la Cluj, Curtea de Apel Cluj care are în circumscripţie Tribunalul Cluj, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş şi Tribunalul Sălaj. Tot prin acceaşi lege Tribunalul Sălaj are în circumscripţie Judecătoria Zalău, Judecătoria Şimleu  Silvaniei  şi Judecătoria Jibou.