Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

liste.jpg 
 
 
sedinte.jpg 
 
 
   

Prezentare

Prezentare instanță

Istoric

Date cu caracter personal


Actualitate

A N U N Ţ

  

În perioada vacanţei judecătoreşti 06 iulie – 31 august 2021, Birourile Arhivă şi Registratură ale Judecătoriei Vânju Mare vor fi deschise publicului de luni până vineri , între orele 09:00 – 11:00, în acest interval putând fi depuse acţiuni, cereri şi documente cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, şi pot fi solicitate dosarele pentru studiu.

Acţiunile, cererile şi documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, pot fi transmise instanţei prin:

-         e-mail : jud.vinjumare@just.ro

-         fax : 0252350084 și poştă.

 

Conducerea instanței, 

 

 
Lista cauzelor ce se judeca la data de 06.05.2020 complet C1 completata.pdfLista cauzelor ce se judeca la data de 06.05.2020 complet C1 completata.pdf

 

 

 

 


 
IMPORTANT : Documentele primite la dosare în format electronic pentru a putea fi luate în considerație în timp util se vor transmite numai pe următoarea adresă de e-mail :jud.vinjumare@just.ro

 
E-mail jud.vinjumare@just.ro - este singura adresă de e-mail la care pot fi transmise acțiuni, documente referitoare la dosare, precum și orice alte solicitări adresate Judecătoriei Vânju Mare.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

DIN DATA DE 11.02.2020

 

           Judecătoria Vânju Mare, prin Hotărârea adoptată astăzi, 11 februarie 2020, a hotărât reluarea activităţii de judecată începând cu data de 12.02.2020, suspendată în urma Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale a Judecătorilor din data de 22 ianuarie 2020.

            Urmează ca, începând cu data de 12 februarie 2020, forma de protest să fie modificată, activitatea de judecată urmând să fie suspendată pe durata de o oră, în fiecare dimineaţă, după deschiderea oficială a şedinţei de judecată, între orele 09,00 - 10,00, iar programul cu publicul urmând a se derula în condiţii normale.

  

PURTĂTOR DE CUVÂNT,

JUDECĂTOR CEAUŞU ANGELA

 


 


 


 

 


Informaţii de interes public

DATE CU CARACTER PERSONAL

 
Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
     Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
     Judecătoria Vânju Mare prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.
 
     Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon) și CNP.
 
Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care servește interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.
 
     Drepturile garantate și modul de exercitare:Drepturile garantate și modul de exercitare:
 
• Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
•  Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care instanța nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 
     Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora.

 
 
 
 

Judecător delegat Biroul de informare şi relaţii cu publicul : judecător Ceaușu Angela

Telefon : 0252.350.436

Fax       : 0252.350.084

E-mail   : jud.vinjumare@just.ro

Purtător de cuvânt al instanței : judecător Ceaușu AngelaContact

Telefon : 0252.350.436

Fax       : 0252.350.084

E-mail   : jud.vinjumare@just.ro