Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedinte Instanţă:

Judecător Tănase Daniela Nicoleta

 

Colegiul de conducere:
Judecător Tănase Daniela Nicoleta
Judecător Coman Elena Minerva
 
 
Secretar: grefier şef Antonescu Dorina
 
Purtător de cuvânt al instanței:
Judecător Răşcanu Mihaela Voichiţa

Structură organizatorică şi organigramă

​ 

  

JUDECĂTORI:

Coman Elena Minerva

Popescu Gina Florentina

Răşcanu Mihaela Voichiţa

Tănase Daniela Nicoleta

 

 

GREFIERI:

Antonescu Dorina - grefier şef

Apostol Sorinel

Crosman Lidia Carmen

Dumitru Maria Magdalena

Ioniță Ana Maria

Iovu Constantin

Iovu Mariana

Pascale Maria

Pascale Victor

Popescu George-Andu

Reghină Cornelia

Rusenoiu Vasilina Valentina

 

GREFIER ARHIVAR:

Radu Dumitru

 

APROZI:

Soare Maria

Ichim Anica

 

ŞOFERI:

Hau Constantin

Hau Dănuţ

 

MUNCITORI CALIFICAŢI:

Mitrea Mihai Claudiu

Soare Cornel

 

 

Concursuri

________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Legea nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară
Legea nr. 567 din 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate

Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

Competența MATERIALĂ

În materia Civilă Judecătoriile judecă:   

    1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani:
a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;
b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii;
c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spaţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum şi cele privind raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz;
d) cererile de evacuare;
e) cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească;
f) cererile privitoare la strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire;
g) cererile posesorii;
h) cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe;
i) cererile de declarare judecătorească a morţii unei persoane;
j) cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare;
k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;
    2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege;
    3. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.
   
    Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă
    Reguli generale
(1) Competenţa se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere.
(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadenţei, şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă în cursul judecăţii.
(3) În caz de contestaţie, valoarea se stabileşte după înscrisurile prezentate şi explicaţiile date de părţi.
    Cazul mai multor capete principale de cerere
(1) Când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competenţa se stabileşte în raport cu valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenţii în parte. Dacă unul dintre capetele de cerere este de competenţa altei instanţe, instanţa sesizată va dispune disjungerea şi îşi va declina în mod corespunzător competenţa.
(2) În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecăţii printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanţa competentă să le soluţioneze se determină ţinându-se seama de acea pretenţie care atrage competenţa unei instanţe de grad mai înalt.
    Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi
(1) Dacă mai mulţi reclamanţi, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, formulează pretenţii proprii împotriva aceluiaşi pârât, invocând raporturi juridice distincte şi neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor împreună, determinarea instanţei competente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii ori obiectului fiecărei pretenţii în parte.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi atunci când unul sau mai mulţi reclamanţi formulează, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, pretenţii împotriva mai multor pârâţi, invocând raporturi juridice distincte şi fără legătură între ele.
    Valoarea cererii în cazuri speciale
(1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenţei instanţei se va ţine seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părţii din obiectul dedus judecăţii.
(2) Aceeaşi valoare va fi avută în vedere şi în cererile privind constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, precum şi în cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept.
(3) În cererile de aceeaşi natură, privitoare la contracte de locaţiune ori de leasing, precum şi în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socoteşte după chiria sau arenda anuală.
    Cererea de plată parţială
    Când prin acţiune se cere plata unei părţi dintr-o creanţă, valoarea cererii se socoteşte după partea pretinsă de reclamant ca fiind exigibilă.
    Cererea privind prestaţii succesive
    În cererile care au ca obiect un drept la prestaţii succesive, dacă durata existenţei dreptului este nedeterminată, valoarea lor se socoteşte după valoarea prestaţiei anuale datorate.
    Cererile în materie imobiliară
(1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcţie de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislaţiei fiscale.
(2) În cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispoziţiile art. 98.
    Cererile în materie de moştenire
    În materie de moştenire, competenţa după valoare se determină fără scăderea sarcinilor sau datoriilor moştenirii.
    Dispoziţii speciale
(1) Instanţa legal învestită potrivit dispoziţiilor referitoare la competenţă după valoarea obiectului cererii rămâne competentă să judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin modificări în ceea ce priveşte cuantumul valorii aceluiaşi obiect.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi la judecarea căilor de atac.
 
În materia Penală Judecătoriile judecă:
(1) Judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
(2) Judecătoria soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
 
Competența TERITORIALĂ
Pote fi consultată la următorul link.

Hotărâri de colegiu

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 12 din 2013.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 1 din 2014.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 2 din 2014.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 3 din 2014.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 4 din 2014.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 5 din 2014.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 6 din 2014.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 7 din 2014.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 8 din 2014.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 9 din 2014.doc

____________________________________________________

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 1 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 2 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 3 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 4 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 5 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 6 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 7 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 8 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 9 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 10 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 11 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 12 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 13 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 14 din 2015.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 15 din 2015.doc

______________________________________________________

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 1 din 2016.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 2 din 2016.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 3 din 2016.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 4 din 2016.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărăre Colegiul de Conducere nr. 5 din 2016.doc

Hotarare Colegiu de Conducere nr. 12 din 2013.doc Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 6 din 2016.doc

Hotărâre Colegiul de Conducere nr. 7 din 2016.pdf

_______________________________________________________