Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 
Program cu publicul :
                                                 între orele 8 – 12 iar în zilele de joi între orele 8 – 12 şi 13 – 18.
                                               
Adresa mail primire acte : jud-tarnaveni-reg@just.ro
 
Programul de activitate al compartimentelor instanţei :
                                                                                                               7,30 – 15,30
 
Persoana de contact :
                                                Groza Maria – grefier şef;

Adresa de mail :                  judecatoria.tarnaveni@just.ro
 
 CONT TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU :  20.07.01.03
 COD IBAN : RO93TREZ47620070103XXXXX
 
 
 
Ghidul practic
          – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă Ghid practic civil.doc
          - Modele de cereri pentru justiţiabili în materie penală Ghid practic penal.doc
 
 
 INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC -  PREV. DE  DISPOZITIILE ART . 5 ALIN. 1 LIT. G ŞI H DIN Legea 544/2001
 
   Orice persoană poate solicita informaţii de interes public unei instituţii sau autorităţi publice, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
       Cererea scrisă trebuie să cuprindă :
- autoritatea sau instituţia publică căreia îi este adresată cererea (Judecatoriei Târnăveni),
- informaţia solicitată, astfel încât să permită Judecatoriei Târnăveni identificarea informaţiei de interes public,
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 
         Formularele pentru o astfel de cerere şi pentru reclamaţia administrativă se găsesc la Biroul de informare şi relaţii publice (parter, camera 40) şi la Registratură (parter, camera 49).
 
Lista documentelor de interes public
 
         În principiu, toate documentele produse şi/sau gestionate de Judecatoriei TârnÎn principiu, toate documentele produse şi/sau gestionate de Judecatoriei Târnăveni sunt de interes public, cu excepţia registrului de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport, precum şi cu excepţia acelora care conţin informaţii exceptate de la liberul acces, cum sunt cele prevăzute de art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
         Modalităţile de contestare a deciziei Judecatoriei Târnăveni în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al Judecatoriei Târnăveni de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se poate depune reclamaţie la preşedintele Judecatoriei Târnăveni în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. Aceasta va fi soluţionată de Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public. Deasemenea, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau a Tribunalului Mureş.
 
         Potrivit Legii nr. 544/2001, plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului în care Judecatoria Târnăveni trebuia să răspundă cererii solicitantului.
 
         Termenul în care Judecatoria TârnTermenul în care Judecatoria Târnăveni trebuie să răspundă este, în cazul comunicării informaţiilor solicitate, de 10 zile sau de 30 de zile de la înregistrarea cererii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul refuzului comunicării informaţiilor solicitate, termenul este de 5 zile de la înregistrarea cererii.
 
          În cazul în care Judecatoria Târnăveni răspunde în termenul de 30 de zile, este obligată să-l înştiinţeze despre aceasta pe solicitant în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii.
 
          Categoriile de informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor prevăzute de art. 12(1) din Legea nr. 544/2001, stabilite în concordanţă cu specificul activităţii instanţelor judecătoreşti sunt următoarele:
 1. Informaţiile clasificate, potrivit legii, din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice;
2.Informaţiile privind deliberările completului de judecată, ale adunărilor generale ale judecătorilor şi ale colegiului de conducere;
3.Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare ale persoanelor juridice sau fizice aflate în dosarele instanţelor de judecată, dacă prin publicitatea acestora se aduce atingere principiului concurenţei loiale;
4.Informaţii cu privire la datele personale ale părţilor aflate în dosarele instanţelor, cu excepţia situaţiei când afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice;
5. Informaţiile din timpul cercetării disciplinare a magistraţilor;
6. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale, dacă se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
7. Informaţiile privind procedurile judiciare altele decât cele desfăşurate cu respectarea principiului publicităţii, dacă prin aceasta se aduce atingere unui proces echitabil ori interesului legitim al părţilor implicate în proces.
8. Informaţiile din dosarele cu minori şi tineri atunci când şedinţa de judecată a fost declarată nepublică şi se impune protecţia minorilor şi tinerilor.
9. Informaţiile aflate în dosarele ale căror cauze au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice.
10. Informaţiile privind documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate.
 
INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC.pdfINFORMATIILE DE INTERES PUBLIC.pdf - varianta electronică
 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese