Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

  


                                             


COMUNI​CAT

 


 

 Conform Deciziei nr. 30 din 07 septembrie 2020 masuri covid-19.pdf​:           

 


 

                 Începând cu data de 7 septembrie 2020, pe toată durata stării de alertă, se instituie următoarele măsuri organizatorice şi administrative, care vor fi aplicabile pe lângă cele stabilite prin Decizia preşedintelui Judecătoriei Sfântu Gheorghe nr. 22/14.5.2020:

 

1.  Obţinerea prin fotografiere a unor copii de pe înscrisuri din dosarele instanţei este permisă în condiţiile art. 93 alin. 13 din ROI, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015.

 2.  Programul şedinţelor de judecată şi programul de lucru cu publicul se aduc la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil, prin publicare pe pagina de internet a instanţei.

  3.  Preşedintele completului de judecată sau, după caz, preşedintele instanţei pot dispune înlăturarea din sala de judecată, şi respectiv, din incinta instanţei, a persoanelor care nu respectă în mod nejustificat obligaţiile stabilite prin pct. 1.2. - Accesul general în instanţă, din cuprinsul Deciziei nr. 22/14.05.2020.

 4.  Preşedintele completului de judecată cu ocazia fixării orei pentru fiecare cauză în parte pe rol, în conformitate cu cele stabilite prin pct. 2 – 1.1 Măsuri pentru judecata cauzelor, din Decizia preşedintelui instanţei nr. 22/14.05.2020, va avea în vedere şi identitatea de părţi sau de avocaţi ori de alţi participanţi în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de şedinţă. Lista, conţinând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin publicare cu cel puţin 24 de ore înainta termenului de judecată, cu excepţia situaţiei în care acest termen nu poate fi respectat în cauzele urgente.

 5.  Se recomandă pentru cauzele complexe (de ex. cu mai mulţi martori de audiat, cu părţi numeroase, derulate în sistem de videoconferinţă) fixarea unei ore distincte la finalul şedinţei de judecată sau alocarea unei şedinţe separate. Este recomandat ca judecătorul să nu stabilească în cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată mai multe cauze care să impună administrarea unei probaţiuni complexe.

 6.  Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se realizează în timpul şedinţei, doar în intervalele orare alocate cauzelor respective, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii.

 7.  Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte.

 8.  Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispoziţiile art. 121 alin. (5) teza I din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti nu sunt aplicabile.

 9.  Pentru situaţiile în care părţile sau reprezentanţii acestora nu se pot prezenta în intervalul orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă, instanţele pot stabili un interval orar la sfârşitul şedinţei de judecată, destinat exclusiv dosarelor lăsate la a doua strigare, în măsura în care condiţiile instanţei permit fixarea unui interval de timp în acest sens. Lăsarea dosarelor la a doua strigare în acest interval orar se poate face dacă există acordul părţilor şi dacă se depune dovada imposibilităţii de prezentare în intervalul orar alocat cauzei respective.

 10. Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.

 11. Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor prevăzute la alin. (1) se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică.

 12. În cauzele nonpenale se vor cita părţile cu menţiunea de a avea în vedere dispoziţiile art. 15 din Codul de procedură civilă, în sensul că părţile pot solicita expres instanţei ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar. Această din urmă dispoziţie se referă exclusiv la cauzele în care nu s-au emis încă citaţii.

 13. Concediul de odihnă anual pentru întregul personal al instanţei judecătoreşti poate fi efectuat şi în afara duratei vacanţei judecătoreşti, fără însă a perturba buna desfăşurare a activităţii instanţei.

 14. Preşedinţii completurilor de judecată pot stabili ca pe durata vacanţei judecătoreşti să fie soluţionate şi alte tipuri de cauze decât cele urgente, stabilite de colegiul de conducere al instanţei. Cu toate acestea, preşedinţii completurilor vor avea în vedere cererile de amânare a cauzei întemeiate pe efectuarea concediilor de odihnă în perioada vacanţei judecătoreşti, formulate de părţi, reprezentanţii lor convenţionali sau legali sau alţi participanţi la procedura judiciară.

  


 


 

COMUNICAT

 

Art.1. Cererile care se formulează în baza prevederilor din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, se înregistrează cu obiectul „contestaţie la legea electorală” cod 3420, în materia Civil, complexitate 5 şi caracter urgent,

 Art.2. Pentru depunerea candidaturilor şi contestaţiilor formulate în baza Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, se stabileşte program special la Registratura Judecătoriei Sfântu Gheorghe, după cum urmează: de luni până vineri, zilnic între orele 09 – 11.

 Art.3. Primirea acestor cereri la sfârşit de săptămână, respectiv de vineri orele 16,00 până duminică orele 24,00 se va efectua exclusiv prin e-mail la adresa :

 

                              jsfgh-contestatie-dsp@just.ro​

 

 

 
 

COMUNICAT - Legea 136/2020

 24 iulie 2020

  Biroul de Informații şi Relații cu Publicul

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. 1 și alin. 7) sau, după caz, art. 17 alin. 1) şi 10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice in situații de risc epidemiologic şi biologic, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. 3) sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. 4) (respectiv Decizia Direcției de Sănătate Publică) poate depune acțiune in anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii exclusiv  în format electronic la următoarea adresă de  e-mail:

 

 

                                   jsfgh-contestatie-dsp@just.ro

 


 

Prin cererea formulată, petentul va indica obligatoriu:

 


1.      numărul de telefon şi adresa de email la care urmează a se îndeplini actele de procedură

 

2.      numărul deciziei Direcției de Sănătate Publică pe care o contestă

 

3.      codul numeric personal in vederea stabilirii identității sale și dacă este cazul, codul numeric personal al persoanei vizată de măsura contestată (dacă cererea se formulează pentru o altă persoană)

 

4.      numele avocatului ales dacă este cazul (inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon ale acestuia)  sau dacă solicită desemnarea unui avocat din oficiu.


In măsura în care se află în posesia sa, petentul va anexa copii (scanate sau fotografiate), înaintând odată cu cererea de chemare în judecată:

 

            -          decizia contestată

-          cartea de identitate

-          înscrisuri în dovedirea cererii


 

            La Judecătoria Sfântu Gheorghe pot depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința in circumscripţia Judecătoriei Sfântu Gheorghe ori cele care sunt izolate sau carantinate in spatii sau unități sanitare aflate in circumscripţia teritorială a Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

 


Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

 

 

Biroul de Informare și Relații Publice

 

Judecător: Chiper Jănică

 

 

 
 ​ 
 

 

 

 

 

 
Cabinetul preşedintelui                                                              Nr.22 din 14 mai  2020
 
 
 
 
 
DECIZIA NR.22
 
 
 
ÖRDÖG ERIKA preşedintele Judecătoriei Sfântu Gheorghe
 
numit prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.809 din data de 04.07.2017
 
 
 
 
 
În temeiul prevederilor art. 43 și 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și art. 7 raportat la art. 9 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,
 
Cu observarea dispoziţiilor cuprinse în Hotărârea nr. 734/12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători,
 
În contextul actual generat de răspândirea virusului COVID – 19, faţă de actele normative în vigoare si recomandările autorităţilor centrale în ce priveşte luarea măsurilor de protecţie împotriva îmbolnăvirii cu Covid-19 si limitării răspândirii acestui virus,
 
Președintele Judecătoriei Sfântu Gheorghe, în exercitarea atribuțiilor manageriale proprii, emite următoarea
 
                                                               D E C I Z I E:
 
 
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 15 mai 2020, când încetează starea de urgenţă instituită prin Decretele Preşedintelui României nr. 195/2020 şi 240/2020 şi urmează a se relua activitatea completă a instanţelor de judecată,  în vederea prevenirii contaminării personalului instanţelor cu virusul Covid 19 şi pentru buna desfăşurare a activităţii acestora, se instituie următoarele măsuri organizatorice şi administrative:
 
1.1. Măsuri pentru judecata cauzelor:
 
1. În perioada 15.05.2020 – 25.05.2020 preşedinţii completurilor de judecată ale Judecătoriei Sfântu Gheorghe vor proceda la stabilirea termenelor de judecată pentru fiecare dintre cauzele suspendate de drept în temeiul decretelor prezidențiale nr. 195/2020 şi 240/2020 de instituire și, respectiv, prelungire a stării de urgență, dispunând citarea părților pentru termenele fixate și efectuarea mențiunilor cuvenite în aplicația Ecris.
 
 2. Vor fi fixate ore pentru fiecare cauză în parte, putând fi grupate, pentru respectarea principiului publicității ședințelor de judecată și pentru evitarea pierderii unui interval de timp alocat unei cauze datorită neprezentării părților citate la judecată, în funcție de natura cauzelor, de complexitatea lor și de aprecierea completului asupra timpului necesar judecării unei cauze. Se limitează numărul justiţiabililor în sala de şedinţă la maximum 8 persoane.
 
3. La fixarea orelor se va ține seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente (de minimum 10 minute) pentru aerisirea și igienizarea sălilor de ședință la fiecare 2 ore.
 
4.  Listele de şedinţă cu programarea cauzelor pe ore diferite se vor afişa inclusiv la uşa exterioară a instanţei, pentru a se evita aglomerarea persoanelor în incinta instanţei.
 
5.  Apelarea dosarelor se face în ordinea listei de şedinţă, şi excepţional în afara acestei ordini când toate părţile sunt prezente ori judecata se face fără citarea părţilor, cauza se amână fără discuţii, etc.
 
6. Preşedinţii completurilor de judecată pot lua măsuri pentru limitarea numărului de cauze pe şedinţa de judecată – în raport cu natura cauzelor, complexitatea acestora şi numărul părţilor implicate în cauze, preconizat a se prezenta efectiv în instanţă – corelativ cu planificarea unor şedinţe la interval mai scurt de timp, în măsura în care spaţiul/sălile de şedinţă alocate o permit.
 
7. În cauzele penale care se vor judeca după data de 15.05.2020 și în care inculpații sunt deținuţi în penitenciare sau centre de reținere și arest preventiv, audierea persoanelor în custodie se va realiza, de preferință, în sistem videoconferință, cu respectarea normelor procesual penale în materie şi a drepturilor recunoscute părţilor în procesul penal.
 
8. În situația în care audierea persoanelor deținute în penitenciare sau centre de reținere și arest preventiv nu se poate realiza în sistem videoconferință, se va dispune citarea persoanelor private de libertate de la locurile de deținere, cu indicarea orelor la care persoanele deținute trebuie prezentate instanței. La întocmirea listelor de ședință în materie penală vor fi înscrise cu prioritate cauzele cu persoane private de libertate.
 
9. Preşedinţii completurilor de judecată care judecă în materie penală și care dispun citarea unei persoane private de libertate, pentru a fi prezentă fizic în fața instanței, vor lua măsurile necesare ca acele persoane să fie aduse pe rând din spațiul de deținere și până în sala de ședință, astfel încât în boxă să fie prezent doar deţinutul implicat în cauza care se judecă în acel moment, evitându-se staţionarea în boxă a mai multor persoane (cu excepţia, evident, a cauzelor în care sunt implicate loturi de inculpaţi).
 
10. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, avocaţilor, reprezentanţilor părţilor sau jurisconsulţilor, prin publicarea unui comunicat pe pagina de internet a Judecătoriei Sfântu Gheorghe că li se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două zile înainte de termenul fixat pentru judecată, urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie prezentat preşedintelui completului la termen, dacă este solicitat de către acesta.
 
1.2. Accesul general în instanţe:
 
1. Efectivele de jandarmi vor permite accesul justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor legali ori convenţionali ai părţilor în incinta Tribunalului Covasna unde îşi desfăşoară activitatea şi Judecătoria Sfântu Gheorghe, pentru a participa la procesele în care sunt părți sau în care au fost chemați în calitate de martori, ori reprezentanţi, doar cu maximum 10 minute înainte la ora la care cauzele în care aceștia sunt implicați sunt programate.
 
2. Începând cu data de 15.05.2020 purtarea măştii faciale în incinta sediului instanţei, pe coridoare, săli de ședință, registratură/arhivă, grupuri sanitare, este obligatorie atât pentru personalul instanței cât și pentru orice altă persoană care intră în sediul instanței, indiferent de calitatea pe care o are.
 
3. La intrare, în zona de acces controlată de personalul de pază, se va asigura dezinfectant pentru dezinfectarea mâinilor; această activitate va fi urmărită de către personalul de pază.
 
4. Intrarea în incinta instanţei se va face pe uşa principală pentru persoanele din afara instanţei: avocaţi, justiţiabili, experţi etc, iar personalul instanţei pe uşa din lateral dreapta.
 
5. Este obligatorie pentru toate persoanele (justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor legali ori convenţionali ai părţilor) care pătrund în sediul instanţei  testarea cu scannerul termic, pus la dispoziţia efectivelor de jandarmi care asigură paza începând cu data de 15.05.2020, iar în cazul în care temperatura corpului unei persoane depășește 37,5 grade la două testări consecutive la interval de minim 3 minute, efectivele de jandari au obligația de a împiedica pătrunderea persoanei în incinta sediului și de a anunța de îndată persoana desemnată de Comitetul pentru situații de urgență constituit la nivelul Tribunalului Covasna şi de a aduce la cunoştinţă de îndată preşedintelui instanţei şi completului de judecată, dacă este cazul.
 
6. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, prin publicarea unui comunicat pe pagina de internet a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, a condiţiilor în care se realizează accesul în sediul instanţei începând cu data de 15.05.2020 precum şi împrejurarea că au posibilitatea să solicite judecarea cauzei în lipsă, să solicite amânarea cauzei în situația în care doresc să se prezinte la proces însă au suspiciuni că sunt infectați cu noul tip de coronavirus, sunt plasați în carantină sau izolare.
 
1.3 Arhive,  registratură şi Biroului de informare și relații cu publicul :
 
1.  În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condițiile prevăzute la pct. 1.2.6, acestea pot fi depuse personal, la registratura instanței care va avea program cu publicul în intervalul orar 9-12 în fiecare zi lucrătoare, după cum urmează: cu justiţiabili în intervalul orar 9-11; cu avocaţi, consilieri juridici, practicieni în insolvenţă, experţi şi interpreţi în intervalul orar 11-12. Accesul în incinta instanței pentru persoanele care doresc să depună înscrisuri la registratură personal, va fi restricționat de către efectivele de jandarmi care asigură paza clădirii, fiind permis accesul în instanță, pentru registratură, a maximum două persoane concomitent cu păstrarea regulilor de distanţare socială (atât între ele cât şi între ele și angajați). Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 5 minute.
 
2. Se limitează accesul persoanelor interesate la arhiva Judecătoriei Sfântu Gheorghe pentru studiul dosarelor, în sensul că nu pot fi prezente mai mult de două persoane concomitent, iar programul cu publicul va fi identic cu cel al serviciului de registratură. Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 15 minute.
 
3. Programul cu publicul al Biroului de informare și relații cu publicul este, începând cu data de 15.05.2020, de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9-11 și se recomandă justițiabililor sau persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea de informații de interes public conform Legii nr. 544/2001, exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro, deplasându-se la instanţă doar dacă este absolut necesar.
 
4. Dacă există cazuri izolate în care o persoană nu deţine mască de protecţie, se află în imposibilitate de a-şi procura de îndată şi există urgenţă în permiterea accesului în arhivă/registratură, i se va pune la dispoziţie o mască de protecţie de unică folosinţă, de către grefierul registrator/arhivar, cu consemnare nume şi serie carte identitate a persoanei (pt. justificare consum măşti). In acest scop se vor pune la dispoziţia compartimentelor având relaţii cu publicul un număr de măşti de protecţie.
 
5. Dosarele se pun la dispoziţie pentru studiu după ce persoana s-a dezinfectat obligatoriu pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie (existent permanent), fără excepţie în ce priveşte calitatea (avocat, justiţiabil, expert, etc).
 
6. Grefierul registrator/arhivar desemnat la relaţia cu publicul se dezinfectează pe mâini periodic, cel puţin la 2 ore sau când consideră necesar.
 
7. Pardoseala din arhive, în partea în care are acces publicul, precum şi uşa, masa de studiu, pupitrul (unde există) se spală/dezinfectează la fiecare oră pe perioada lucrului cu publicul, precum şi la sfârşitul programului de lucru. Restul pardoselii din arhivă se spală obligatoriu zilnic cu dezinfectant pe bază de clor.
 
8. Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc pentru studiul dosarelor se face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului.
 
9. Se va solicita justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
 
1.4. Sala de şedinţă
 
1. Se evită contactul direct şi apropierea grefierului de ceilalţi participanţi, cu ocazia depunerii înscrisurilor la dosar, a legitimării persoanelor sau a semnării declaraţiilor.
 
2. Grefierul de şedinţă se dezinfectează obligatoriu pe mâini înainte de şedinţă, şi, dacă consideră necesar, şi în timpul şedinţei.
 
3. Persoanele care solicită dosare la studiu în cursul şedinţei se dezinfectează obligatoriu pe mâini, cu dezinfectant pus la dispoziţie de instanţă, aflat în sala de şedinţă.
 
5. Sala de şedinţă va fi aerisită între şedinţele de judecată, sau, în cazul şedinţelor de lungime mare, la un interval de 2 ore.
 
6. Pardoseala sălii de şedinţă se spală zilnic cu dezinfectant pe bază de clor; se dezinfectează zilnic zona uşilor cu care iau contact persoanele (drucărele -„clanţa" uşii, zona adiacentă, muchia uşii).
 
7. Pupitru complet de judecată, birou procuror, avocaţi, grefier se dezinfectează zilnic.
 
8. Boxa persoanelor private de libertate se dezinfectează zilnic, dacă a fost folosită.
 
9. Persoanelor private de libertate li se asigură mască de protecţie, dacă nu au, cu notare nume şi număr dosar, prin grija jandarmului de la intrarea principală, care va avea la dispoziţie un număr de măşti de protecţie de unică folosinţă.
 
10. Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia; măsura va fi dirijată de grefierul de şedinţă înainte de începerea şedinţei de judecată, iar, la nevoie, de preşedintele completului de judecată. în acest scop, preşedinţii completurilor vor evalua necesitatea evacuării temporare din sălile de şedinţă a unui număr de bănci/scaune, astfel încât persoanele să stea aşezate la distanţă de protecţie socială unele faţă de altele.
 
11. Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare, prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei. Accesul se va realiza, ca principiu, în perioada în care se judecă dosarul anterior, astfel încât să se evite timpii de aşteptare a prezentării părţilor la strigarea dosarului.
 
12. Se va asigura la toate sălile repartizarea mobilierului în aşa fel încât să se poată respecta distanţarea socială.
 
13. Se va solicita justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
 
1.4.Activitatea personalului instanţelor
 
1. Judecătorii şi grefierii programaţi în şedinţele de judecată după data de 15.05.2020 au obligaţia să fie prezenţi în instanţă astfel încât şedinţele de judecată să se desfăşoare conform programărilor, la orele stabilite, cu respectarea normelor procesuale şi a dispoziţiilor din regulamentul de organizare al instanţelor judecătoreşti.
 
Prin derogare de la dispoziţiile art. 89 alin. 1 din Regulamentul de organizare al instanţelor judecătoreşti, pentru evitarea supraaglomerării birourilor şi respectarea regulilor de distanţare socială recomandate la nivel naţional, judecătorii şi grefierii de şedinţă, în zilele lucrătoare în care nu sunt programaţi în şedinţe de judecată, pot continua munca de la domiciliu, fiind însă obligaţi să fie prezenţi la instanţă prin rotaţie.
 
2. Se recomandă întregului personal ca atunci când este prezent în instanţă să interacţioneze cât mai puţin cu ceilalţi angajaţi, iar dacă interacţionează – dată fiind natura activităţii desfăşurate – să evite să se atingă fizic, să păstreze o distanţă considerabilă, să pătrundă strict în încăperile în care este necesar să-şi desfăşoare activitatea, evitând să rămână în acea încăpere mai mult decât este necesar.
 
3. Fiecare categorie de personal, altele decât judecătorii şi grefierii de şedinţă, își vor desfășura activitatea în birouri, după data de 15.05.2020 asigurând prezenţa la serviciu zilnic a cel puţin 1/2 dintre angajaţi.
 
4. Se va realiza dezinfectarea pe mâini înainte şi după lucrul cu dosare sau alte materiale care trec şi pe la alte persoane, prin spălare (apă, săpun) sau cu dezinfectant.
 
5. Dezinfectarea biroului (mesei) de lucru şi calculatorului prin grija personală a utilizatorului;
 
6. Automonitorizarea cu privire la simptome proprii dintre cele manifestate la contaminarea cu Covid 19 (febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) şi anunţarea imediată a şefului ierarhic despre existenţa situaţiilor de mai sus şi autoizolarea de colegi, autoizolarea la domiciliu până se clarifică situaţia. In paralel preşedintele instanţei va dispune măsurile organizatorice necesare.
 
7. Se va organiza şi intensifica activitatea de curăţenie prin dezinfectarea pardoselilor, toaletelor, uşilor, altor părţi de mobilier cu care personalul intră în contact, aerisire birouri.
 
Art.2. Măsurile se aduc la îndeplinire prin compartimentele specializate ale instanţelor.
 
Art. 3. Prezenta decizie va fi popularizată prin afişarea la loc vizibil, prin publicarea în extras pe pagina de internet a Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi prin comunicarea în extras către Baroul Braşov, Baroul Covasna, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Penitenciarul Codlea, Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Braşov şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.
 
 
 
Emisă astăzi, 14 mai 2020.
 
Preşedintele Judecătoriei Sfântu Gheorghe
 
Judecător Ördög Erika
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 ​TDS
 
 
 

 
 
 
         Aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice(e-mail) sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Sfântu Gheorghe care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri:


         Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Sfântu Gheorghe sau se poate trimite prin e-mail la adresa jud-sfgheorghe-reg@just.ro sau fax 0267-315903.
         Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.

          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet: 


          Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:


          Corespondenţa actelor de procedură se poate face exclusiv prin adresa registraturii:

  
 
         Vă rugăm ca toate actele transmise instanţei prin e-mail să fie în format pdf.

 
 
 


 
 
 

  Carieră

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public


Contact