Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

   Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti este una dintre instanţele de judecată prin intermediul căreia se realizează justiţia în România, fiind plasată la baza sistemului judiciar
   Judecătoria nu are personalitate juridică, funcţionează în temeiul Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, iar activitatea sa este ghidată de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015.
   În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti funcţionează două secţii, respectiv: Secţia civilă şi Secţia penală, existând şi completuri de judecată specializate în materiile prevăzute de lege.
 

Actualitate

    

      ANUNŢ
- ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG –

          În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 10.07.2019,  în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti a devenit operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul www.tmb.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.
tmb.ro_1.png 
 
            Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.
            În cazul în care nu ați solicitat inițial acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC, cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon) trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.
             Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.

 
  
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTOR 2 BUCUREŞTI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           În scopul evaluării calităţii serviciului public deservit de către Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti punem la dispoziţia publicului interesat un c​hestionar (Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul - camera 040), cu rugămintea de a fi completat în mod obiectiv. 
      Opinia celor care apelează la serviciul public de înfăptuire a justiţiei este necesară, valoroasă şi utilă, fiind de natură a ne permite identificarea eventualelor disfuncţionalităţi, adoptarea unor soluţii pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi însuşirea unui comportament clar, predictibil şi eficient în relaţia cu publicul. 
     Chestionarul este anonim și privește activitatea întregii instanțe, sens în care nu se va ține cont de opiniile exprimate în legătură cu un anumit judecător sau grefier.  
      Chestionarul completat se va transmite în format electronic la adresa jud-sector2-brp@just.ro sau va fi depus la Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul (camera 040).
      Mulţumim pentru sprijin!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Începând cu data de 15.02.2013 a intrat în vigoare Noul Cod de Procedură Civilă (NCPC), sens în care, ca regulă, cererile de chemare în judecată vor parcurge, în mod obligatoriu, o etapă prealabilă a procesului civil, ce are caracterul unei proceduri administrative scrise.     

În cadrul acestei proceduri administrative se desfăşoară următoarele activităţi:

    I. cererea depusă la Registratură se înregistrează în programul informatic Ecris, primeşte dată certă, i se atribuie număr nou de dosar şi se repartizează în mod aleatoriu unui complet de judecată, noutatea constând în aceea ca dosarul nu mai primeşte şi un termen de judecată propriu-zis, astfel cum se întâmpla atunci când erau în vigoare dispoziţiile Vechiului Cod de Procedură Civilă.

    II. după înregistrarea cererii de chemare în judecată, dosarul nou format se prezintă judecătorului la data recomandată stabilită de către programul informatic ECRIS, termenul stabilit cu titlu de dată recomandată nefiind un termen procedural, ci unul administrativ, care nu este supus preschimbării în conformitate cu procedura instituită de art. 230 NCPC (Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 714/27.06.2013).

           Astfel, după ce reclamantul depune cererea de chemare în judecată, judecătorul căruia i s-a repartizat în mod aleatoriu dosarul verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (respectiv cele stipulate în art. 194-197 NCPC).

    A. În situaţia în care cererea de chemare în judecată nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile cererii, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să efectueze completările sau modificările dispuse de către instanţă, sub sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată. Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii prevăzute la art. 194 lit. a) -c), d) numai în cazul motivării în fapt şi f), precum şi art. 195-197 nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere se dispune anularea cererii.

    B. În ipoteza în care cererea de chemare în judecată respectă cerinţele prevăzute de art. 194-197 NCPC, precum şi atunci când reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă înăuntrul termenul de 10 zile de la primirea comunicării, astfel cum s-a arătat la punctul A, instanţa va dispune comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât, pentru a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data comunicării întâmpinării.

    C. În cazul în care pârâtul depune întâmpinare, aceasta se comunică reclamantului, care poate depune răspuns la întâmpinare, în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.

    D. În situaţia în care pârâtul nu depune întâmpinare, precum şi în situaţia în care sunt parcurşi paşii arătaţi la punctele A-C, procedura prealabilă se consideră terminată.

     III. Dosarul va primi termen de judecată numai după parcurgerea în întregime a etapei prealabile, ocazie cu care părţile vor fi citate, urmând a se desfăşura procedura judecăţii, în cadrul cărora vor putea fi discutate: excepţiile procesuale, propunerea, încuviinţarea şi administrarea probelor, în final urmând a se pronunţa hotărârea judecătorească.


Informare asupra medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor

    Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei.
    Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
    Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).
    Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.
 


Informaţii de interes public

    Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
    De asemenea, activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare.
     Pentru mai multe informaţii de interes public aveţi posibilitatea de a accesa secţiunea „Informaţii de interes public” din meniul principal.
 

Contact

    Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, bld. Unirii nr. 37, sector 3.
    Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector2@just.ro.
    Pentru mai multe informaţii privind datele de contact, inclusiv localizarea şi programul de lucru al compartimentelor din cadrul instanţei, puteţi accesa secţiunea „Contact” din meniul principal.