Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

     
 
             ANUNT - DECIZIA NR 5-2017-jo.pdfDECIZIA NR 5-2017 - Judecatoria Oradea.pdf
 
             Ziua liberă din data de 2 iunie 2017, va fi recuperată de către personalul Judecatoriei Oradea, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 23 mai 2017 – 6 iunie 2017 (8 zile lucrătoare), cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implictate in solutionarea proceselor cu termen in data de 2 iunie 2017.
             În data de 2 iunie 2017 compartimentele Arhivă, Registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul nu vor avea program cu publicul.
            Atentie in perioada 30.05.2017 - 05.06.2017 activitatea compartimentului Asociatii, Fundatii, Sindicate, Oraganizatii Patronale, este suspendata.
            Lucrarile definitive la data de 26.05.2017 se vor ridica de la arhiva Judecatoriei Oradea in timpul programului de activitate a acestui compartiment in data de 30.05.2017 intre orele 09:00-12:00.
          
 
 
         
                        Registratură:
                              Preluare acte - Luni - Vineri: 8:30 -12:30
                              Inregistrare actiuni - Luni - Vineri: 9:00 -11:30
 
                        Arhiva:
                             Program cu publicul - Luni - Vineri: 8:30 - 12:30                              
                             Program special cu experţii - Marţi & Joi: 8:30 - 14:30(si in timpul programului cu publicul)
 
                       ASOCIAŢII, FUNDAŢII, SINDICATE, ORGANIZAŢII PATRONALE
                             Preluare, eliberare acte: Marţi  - ora 13:30 – 14:30, sala.8
                             Şedinţă cameră de consiliu: Vineri – ora 11:00, sala.8
 
           
   Atenţie:     în perioada vacanţei judecătoreşti,  respectiv lunile IULIE – AUGUST 2017, activitatea cu publicul a compartimentului ASOCIAŢII, FUNDAŢII, SINDICATE, ORGANIZAŢII PATRONALE, este suspendată
Lucrările definitive la

- data de 30.06.2017 se vor ridica de la arhiva Judecătoriei Oradea în timpul programului de activitate a acestui compartiment în data de 04.07.2017 între orele 09:00 - 11:00
- data de 07.07.2017 se vor ridica de la arhiva Judecătoriei Oradea în timpul programului de activitate a acestui compartiment în data de 11.07.2017 între orele 09:00 – 11:00
 
 
                                        
  
             Modele de cereri pentru justiţiabili
 
Ghiduri.jpg
 
 
 
 
 
ACTE NECESARE CONSTITUIRE ASOCIAŢIE
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;
- TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU -100 lei;
- DOVADA DISPONIBILITĂŢII DENUMIRII eliberată de Ministerul Justiţiei;
         Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele "naţional" sau "român" ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.
- ACTUL CONSTITUTIV atestat de avocat sau autentificat de notar, care să cuprindă elementele prevăzute de art. 6 alin. 2 din OG 26/2000 - 2 ex. originale;
- STATUTUL ASOCIAŢIEI atestat de avocat sau autentificat de notar care să cuprindă elementele prevăzute de art. 6 alin. 3 din OG 26/2000 – 2 ex. originale;
         Forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie dacă patrimoniul este constituit şi din aport în natură constând în bunuri imobile.
- DOVADA PATRIMONIULUI INIŢIAL – cel puţin 200 lei (extras de cont);
- DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, de închiriere, de proprietate etc.) şi EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ valabil pentru imobil;
- CAZIERE FISCALE pentru membrii fondatori şi membrii organelor de conducere;
- COPII DE PE ACTELE DE IDENTITATE ale membrilor fondatori, membrilor organelor de conducere şi cenzorului.
 
ACTE NECESARE CONSTITUIRE FUNDAŢIE
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept
- TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU -100 lei
- DOVADA DISPONIBILITĂŢII DENUMIRII eliberată de Ministerul Justiţiei
- ACTUL CONSTITUTIV autentificat de notar, care să cuprindă elementele prevăzute de art. 16 alin. 2 din OG 26/2000 - 2 ex. originale;
- STATUTUL autentificat de notar, care să cuprindă elementele revăzute de art. 16 alin. 3 din OG 26/2000 – 2 ex. originale;
- DOVADA PATRIMONIULUI INIŢIAL – de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie la data constituirii fundaţiei (extras de cont);
- DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, de închiriere, de proprietate etc.) şi EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ valabil pentru imobil;
- CAZIERE FISCALE pentru membrii fondatori şi membrii organelor de conducere;
- COPII DE PE ACTELE DE IDENTITATE ale membrilor fondatori, membrilor organelor de conducere şi cenzorului.
 
 
 
 
ACTE NECESARE MODIFICARE ASOCIAŢIE
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept, care să cuprindă numărul de înregistrare al asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - 100 lei.
- PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE conţinând semnăturile membrilor participanţi – 1 original;
         În procesul verbal se va menţiona şi numărul total de membri ai asociaţiei la data întrunirii adunării generale.
- ACT ADIŢIONAL la actul constitutiv sau la statut, după caz, atestat de avocat sau autentificat de notar - 2 ex. originale;
- ÎNCHEIERE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE a asociaţie şi, dacă este cazul, ÎNCHEIERI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE – 1 copie;
- ACTUL CONSTITUTIV ŞI STATUTUL ÎN FORMA ANTERIOARĂ MODIFICĂRII – 1 copie;
- CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor - ÎN ORIGINAL
- ÎN FUNCŢIE DE MODIFICĂRI:
- dovada disponibilităţii denumirii pentru schimbare denumire;
- caziere fiscale şi acte de identitate pentru membrii noi în consiliul director;
- dovada sediu (contract, extras de carte funciară) pentru sediul nou.
 
 
ACTE NECESARE MODIFICARE FUNDAŢIE
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept, care să cuprindă numărul de înregistrare al fundaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - 100 lei.
- HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR – 1 original;
- ACT ADIŢIONAL la actul constitutiv sau la statut, după caz, autentificat de notar - 2 ex. originale;
- ÎNCHEIERE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE A FUNDAŢIEI şi, dacă este cazul, ÎNCHEIERI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE – 1 copie;
- ACTUL CONSTITUTIV ŞI STATUTUL ÎN FORMA ANTERIOARĂ MODIFICĂRII – 1 copie;
- CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor - ÎN ORIGINAL
- ÎN FUNCŢIE DE MODIFICĂRI:
- dovada disponibilităţii denumirii pentru schimbare denumire;
- caziere fiscale şi acte de identitate pentru membrii noi în consiliul director;
- dovada sediu (contract, extras de carte funciară) pentru sediul nou.
 
 
ACTE NECESARE DIZOLVARE ASOCIAŢIE
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - 100 lei.
- PROCES VERBAL/HOTĂRÂRE DIZOLVARE - 2 ex. originale (în hotărâre se va numi şi lichidatorul desemnat pentru efectuarea lichidării).
- ACT CONSTITUTIV ŞI STATUT INIŢIAL, ACTE ADIŢIONALE DE MODIFICARE – 1 copie .
- ÎNCHEIERE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE A FUNDAŢIEI ŞI, DACĂ ESTE CAZUL, ÎNCHEIERI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE – 1 copie;
- CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor - ÎN ORIGINAL.
 
ACTE NECESARE ÎNFIINŢARE SINDICAT:
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - 200 lei.
- PROCESUL-VERBAL DE CONSTITUIRE A SINDICATULUI semnat de membrii fondatori – 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- STATUTUL SINDICATULUI - 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- LISTA CU MEMBRII ORGANELOR EXECUTIVE DE CONDUCERE, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiei/funcţiei şi a domiciliului acestora - 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- DOVADA SEDIULUI (contract de comodat, închiriere) şi EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ valabil pentru imobil;
- CAZIERE JUDICIARE ŞI ACTE DE IDENTITATE pentru membrii organelor de conducere.
 
ACTE NECESARE MODIFICARE SINDICAT:
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU 200 lei.
- PROCES VERBAL al şedinţei organului abilitat să hotărască modificarea statutului sau a componenţei organelor de conducere - 2 certificate de reprezentantul legal semnat de membrii participanţi.
         În procesul verbal se va menţiona şi numărul total de membri ai sindicatului la data întrunirii adunării generale.
- HOTĂTÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE şi, dacă este cazul, HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE – 1 copie;
- STATUT în formă modificată.
- LISTA CU MEMBRII ORGANELOR EXECUTIVE DE CONDUCERE, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiei/funcţiei şi a domiciliului acestora - 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- CAZIERE JUDICIARE ŞI ACTE DE IDENTITATE pentru membrii organelor de conducere.
 
 
 ACTE NECESARE REPREZENTATIVITATE SINDICAT -  la nivel de unitate:
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU 20 lei.
- COPIE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI DE ÎNFIINŢARE
- COPIA ULTIMEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI DE MODIFICARE (dacă este cazul);
- DECLARAŢIE semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri ai sindicatului;
- DOVADĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR privind numărul de angajaţi din unitate;
- DOVADA DEPUNERII LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ a unei copii a dosarului de reprezentativitate.
 
                 ACTE NECESARE ÎNFIINŢARE ORGANIZAŢIE PATRONALĂ
 
- CERERE către Judecătoria Oradea, motivată în fapt şi în drept;
- TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU 200 lei;
- PROCESUL-VERBAL DE CONSTITUIRE A ORGANIZAŢIEI semnat de membrii fondatori – 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- STATUTUL ORGANIZAŢIEI PATRONALE - 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- LISTA CU MEMBRII ORGANELOR EXECUTIVE DE CONDUCERE, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiei/funcţiei şi a domiciliului acestora - 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal;
- DOVADA SEDIU (contract) şi extras carte funciară pentru imobil valabilă - 1 original şi 2 copii certificate de reprezentantul legal.
 
                   ELIBERARE CERTIFICAT GREFĂ
 
- taxa judiciară de timbru - 1 leu;
- copia încheierii de înfiinţare;
- copia încheierilor de modificare a actelor constitutive, dacă este cazul;
- copia certificatului de înscriere;
 
                  ELIBERARE CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE LA CERERE
 
- taxa judiciară de timbru - 1 leu;
- copia încheierii de înfiinţare;
- copia încheierilor de modificare a actelor constitutive, dacă este cazul;
- certificatul de înscriere  în ORIGINAL.
 
 
 
CV-uri Judecători cf. art. 79 alin. 1 din ROI
 
  
a. Cunoştinţe generale despre drept
Pentru a cunoaşte câteva noţiuni elementare despre drept, judecători sau tipurile de proces, vă invităm să consultaţi broşura :
Când termenii juridici nu vă sunt familiari, aveţi la dispoziţie un :
Pentru informaţii juridice din ţările membre ale UE, accesaţi Atlasul Judiciar European în materie civilă.
 
b. Legislaţie
Înainte de a vă adresa instanţei, informaţi-vă cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi, atât cele de natură substanţială, cât şi cele procedurale:
- europeană: CEDO.
- comunitară: la http://eur-lex.europa.eu.
 
c. Jurisprudenţă
Înainte de a formula o acţiune  consultaţi culegerile de jurisprudenţă disponibile în reţeaua comercială sau jurisprudenta de pe acest site.
Sunt utile şi site-urile specializate ale:
- Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:  www.scj.ro/jurisprudenta.asp
- tuturor curţilor de apel, decizii pe anul 2008: www.jurisprudenţă.org
- ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, de la Strasbourg: www.echr.coe.int şi http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp
- ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, Luxembourg: http://curia.europa.eu.
Deşi nu e obligatoriu întotdeauna asistenţa juridică, vă sfătuim să apelaţi la serviciile unui avocat. Pentru detalii, consultati pagina Baroului Bihor.
 
d. Constituire şi consultare dosar
Dacă sunteţi nevoit să participaţi la un proces civil şi aveţi calitatea de reclamant, atunci cererea de chemare în judecată trebuie să o înregistraţi la Biroul de preluări acte al Judecătoriei Oradea. Acolo grefierul va fixa taxa de timbru pe care o veţi achita la Oficiul Poştal din incinta Palatului de Justiţie. La înregistrarea cererii, vi se poate elibera o dovadă în acest sens, cu numărul dosarului. Apoi, grefierul o va distribui aleatoriu, cu ajutorul computerului, unui complet de judecată. Orice cerere ulterioară înregistrării unui dosar civil sau penal, cum ar fi cea de amânare a cauzei sau de contestare a hotărârii pronunţate, se depune la registratură.
Dacă doriţi să obţineţi mai multe date despre dosarele instanţei, aveţi mai multe posibilităţi:
 - pe Internet, apelaţi portalul instanţelor: http://nportal.just.ro (acest site);
 - pe Intranet, găsiţi date la infochioşcurile situate în instanţa unde vă judecaţi;
 - la arhivă, unde puteţi vizualiza în întregime dosarul, dar numai dacă sunteţi parte.
Informaţii în legătură cu tot ceea ce se întâmplă în timpul unui proces găsiţi la :
 
e. Reguli de conduită
Regulile de conduită ale publicului şi justiţiabililor se rezumă la respectarea ordinii, disciplinii şi a dispoziţiilor luate de preşedintele completului, personalul instanţei sau jandarmi. Ele sunt detaliate în broşura întocmită de CSM.
În principiu, acestea sunt următoarele:
- ţinuta trebuie să fie una decentă;
- portul armelor sau obiectelor contondente este interzisă;
- să aibă asupra lor actele de identitate;
- să păstreze liniştea;
- să se ridice la intrarea şi la ieşirea din sală a completului de judecată;
- să nu consume băuturi sau alimente în timpul şedinţelor de judecată;
- să ocupe locurile din băncile situate în sala de judecată.
- utilizarea telefonului în sala de judecată este interzisă;
- filmarea sau înregistrarea şedinţei de judecată este permisă numai cu acordul preşedintelui de complet.
 
La rândul său,  personalul instanţei (judecători, grefieri, personal contractual, jandarmi) are îndatorirea de a răspunde în mod profesionist, calm şi politicos la solicitările care intră în atribuţiile sale de serviciu, respectând legea şi codul deontologic. Este interzisă solicitarea sau primirea oricărui fel de beneficii sau avantaje pentru exercitarea sau neexercitarea atribuţiilor de serviciu.
 
f. Nemulţumiri faţă de judecători
Dacă o hotărâre judecătorească vă nemulţumeşte, aveţi dreptul de a exercita căile de atac în cazurile şi condiţiile descrise de codurile de procedură.
Dacă credeţi că în cursul judecăţii judecătorul a comis vreo abatere din cele descrise în art .99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organismul competent pentru soluţionarea unui atare cereri este doar Consiliul Superior al Magistraturii. În acest sens, consultaţi
 Şi
 
Atenţionăm că preşedintelui şi vicepreşedintelui instanţei le este interzis prin lege să intervină în vreun fel în modul de soluţionare a vreunui dosar, motiv pentru care nu sunt permise nici audienţele pentru persoanele ce vor să sesizeze astfel de situaţii punctuale şi personale.
 
g. Nemulţumiri faţă de grefieri
Orice nemulţumire în legătură cu activitatea vreunui grefier trebuie să o sesizaţi mai întâi şefului de compartiment. Dacă problema dvs tot nu se rezolvă şi credeţi că grefierul a comis vreuna din abaterile descrise în 84 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, aveţi posibilitatea de a sesiza preşedintele curţii de apel.
 
h. Ajutor public judiciar
Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.
Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2008, privind acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă, orice persoană fizică, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.
 
I. Asistenţă judiciară gratuită în materie civilă
 
Legislaţie: Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă; Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; Statutul profesiei de avocat; O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
 
Asistenţă judiciară gratuită înseamnă:
1. plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;
2. plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;
3. plata onorariului executorului judecătoresc;
 4. scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
 
Beneficiari
Beneficiază de ajutor public judiciar, persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.”
Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.
           
Cererea
Pentru a beneficia de asistenţă judiciară gratuită, trebuie formulată o cerere, în scris, care să cuprindă menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită asistenţa, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, ataşându-se acte doveditoare privind veniturile şi obligaţiile de întreţinere sau de plată faţă de alte persoane.
Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.
Pentru scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită, cererea va fi adresată numai  instanţei de judecată care judecă procesul în care solicitantul este parte.
Pentru desemnarea unui avocat, cererea se adresează fie la instanţa care judecă procesul în care solicitantul este parte, fie la baroul local de avocaţi.
Cererea de asistenţă judiciară gratuită este scutită taxă de timbru.
Dacă instanţa va constata că cererea a fost făcută cu rea - credinţă, prin ascunderea adevărului, poate obliga la plata sumelor datorate şi chiar la amendă judiciară.
Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea părţii sau prin îmbunătăţirea stării sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă faţă costurilor procesului.
 
II. Asistenţă judiciară gratuită în materie penală
           
Legislaţie: Codul de procedură penală, art. 6 şi art. 171, 173; Legea nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; Statutul profesiei de avocat.
 
Asistenţa judiciară gratuită înseamnă asistarea şi reprezentarea gratuită de către un avocat
           
Beneficiari  
Dacă nu are avocat ales, va beneficia de un avocat din oficiu învinuitul sau inculpatul care minor, internat intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical educativ, cand este retinut sau arestat chiar in alta cauza, cand fata de acesta a fost dispusa masura de siguranta a internarii medicale sau obligarea la tratament medical chiar in alta cauza ori cand organul de urmarire penala sau instanta apreciaza ca invinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apararea, precum si in alte cazuri prevazute de lege. In cursul judecatii, asistenta juridica este obligatorie si in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii de 5 ani sau mai mare.
Cand organul judiciar apreciaza ca din anumite motive partea vatamata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, dispune din oficiu sau la cerere luarea masurilor pentru desemnarea unui aparator.
 
i. Medierea
           
Legislaţie: Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 
Ce este medierea?
Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate si confidenţialitate. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordã mediatorului, ca persoană aptã sã faciliteze negocierile dintre ele si sã le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
                       
Avantaje
1. Se poate negocia obţinerea unei soluţii convenabile pentru toate părţile implicate în conflict;
2. Se evită cheltuielile de judecată, respectiv taxele de timbru, onorariile experţilor. Dacă litigiul se rezolvă prin mediere, în cursul procesului civil, atunci instanţa va dispune restituirea taxelor de timbru plătite pentru învestirea instanţei.
3. Se economiseşte timp şi se evită stresul generat de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată, întrucât procesele durează un timp relativ îndelungat, în raport cu negocierea unei soluţii în faţa mediatorului;
4. Se evită expunerea publică a problemelor cu care se confruntă părţile, mai ales în situaţiile delicate generate de conflictele izvorând din relaţiile de familie.
 
Mediatorii
Mediatorii sunt persoane autorizate să practice profesia de mediator de către Consiliul de Mediere.
Conform Tabloului mediatorilor autorizaţi, afişat pe site-ul Consiliului de mediere, în  judeţul Bihor funcţionează 29 mediatori. Detalii la www.mediere-amb.ro
Mediatorii sunt persoane independente faţă de părţi şi îşi exercită profesia cu respectarea următoarelor obligaţii: să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile angajate în procesul de mediere; să păstreze neutralitatea faţă de părţi şi să exercite calitatea de mediator cu imparţialitate; să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor.
Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii. Acesta are rolul să faciliteze negocierile dintre părţi şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii convenabile tuturor celor implicaţi în procedura de mediere.
 
Conflicte care pot fi supuse medierii
Pot face obiectul medierii:
- relaţiile de familie, raporturi comerciale, raporturi locative, de vecinătate, de coproprietate, succesiuni, executarea obligaţiilor contractuale;
- încălcarea drepturilor persoanelor, în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor;
- săvârşirea unor infracţiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
 
 
“Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.”
 
„Obligaţii.
În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:
    a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
    c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
    d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
    e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
    f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute mai sus.”

 

 

Unde are loc medierea
Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.
Părţile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea acceptării medierii şi încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.
Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord.
 
Onorariul mediatorului
Mediatorul este îndreptăţit să primească un onorariu convenit cu părţile. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi, în mod egal.
 
Rezultatul medierii
Procedura de medierea se poate încheia, după caz, prin încheierea unei înţelegeri între părţi, prin constatarea de către mediator a eşuării medierii prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre părţi.
 
 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

 

 

 Declaratii de avere si interese 2017 partea 01-jo-.pdfDeclaratii de avere si interese 2017 partea 01.pdf 

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 1.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 1.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 2.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 2.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 3.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 3.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 4.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 4.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 5.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 5.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 6.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 6.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 7.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 7.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 8.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 8.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 9.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 9.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 10.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 10.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 11.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 11.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 12.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 12.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 13.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 13.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 14.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 14.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 15.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 15.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 16.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 16.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 17.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 17.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 18.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 18.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 19.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 19.pdf

 jo-Declaratii de avere si interese 2016 partea 20.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 20.pdf

 Declaratii de avere si interese 2016 partea 21-JO.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 21.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 04.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 04.pdf 

Declaratii de avere 2008.pdfDeclaratii de avere 2008.pdf

 Declaratii de interese 2008.pdfDeclaratii de interese 2008.pdf

 Decalaratii de avere si interese 2009 partea 1.pdfDecalaratii de avere si interese 2009 partea 1.pdf

 Decalaratii de avere si interese 2009 partea 2.pdfDecalaratii de avere si interese 2009 partea 2.pdf

 Decalaratii de avere si interese 2009 partea 3.pdfDecalaratii de avere si interese 2009 partea 3.pdf

 Decalaratii de avere si interese 2009 partea 4.pdfDecalaratii de avere si interese 2009 partea 4.pdf

 Decalaratii de avere 2010 partea 1.pdfDecalaratii de avere 2010 partea 1.pdf

 Decalaratii de avere 2010 partea 2.pdfDecalaratii de avere 2010 partea 2.pdf

 Decalaratii de avere 2010 partea 3.pdfDecalaratii de avere 2010 partea 3.pdf

 Decalaratii de avere 2010 partea 4.pdfDecalaratii de avere 2010 partea 4.pdf

 Decalaratii de avere 2010 partea 5.pdfDecalaratii de avere 2010 partea 5.pdf

 Decalaratii de avere 2010 partea 6.pdfDecalaratii de avere 2010 partea 6.pdf

 Decalaratii de avere 2010 partea 7.pdfDecalaratii de avere 2010 partea 7.pdf

 Decalaratii de interese 2010 partea 1.pdfDecalaratii de interese 2010 partea 1.pdf

 Decalaratii de interese 2010 partea 2.pdfDecalaratii de interese 2010 partea 2.pdf

 Decalaratii de interese 2010 partea 3.pdfDecalaratii de interese 2010 partea 3.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 1.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 1.pdf

 Decalaratii de avere 2010 partea 2.pdfDecalaratii de avere 2010 partea 2.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 3.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 3.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 4.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 4.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 5.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 5.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 6.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 6.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 7.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 7.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 8.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 8.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 9.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 9.pdf

 Decalaratii de avere 2011 partea 10.pdfDecalaratii de avere 2011 partea 10.pdf

 Decalaratii de interese 2011 partea 1.pdfDecalaratii de interese 2011 partea 1.pdf

 Decalaratii de interese 2011 partea 2.pdfDecalaratii de interese 2011 partea 2.pdf

 Decalaratii de interese 2011 partea 3.pdfDecalaratii de interese 2011 partea 3.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 1.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 1.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 2.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 2.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 3.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 3.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 4.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 4.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 5.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 5.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 6.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 6.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 7.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 7.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 8.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 8.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 9.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 9.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 10.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 10.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 11.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 11.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 12.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 12.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 13.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 13.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 14.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 14.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 15.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 15.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 16.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 16.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 17.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 17.pdf

 Decalaratii de avere 2012 partea 18.pdfDecalaratii de avere 2012 partea 18.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 1.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 1.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 2.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 2.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 3.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 3.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 4.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 4.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 5.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 5.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 6.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 6.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 7.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 7.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 8.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 8.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 9.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 9.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 10.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 10.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 11.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 11.pdf

 Decalaratii de interese 2012 partea 12.pdfDecalaratii de interese 2012 partea 12.pdf

 Decalaratii de avere 2013 partea 1.pdfDecalaratii de avere 2013 partea 1.pdf

 Decalaratii de avere 2013 partea 2.pdfDecalaratii de avere 2013 partea 2.pdf

 Decalaratii de avere 2013 partea 3.pdfDecalaratii de avere 2013 partea 3.pdf

 Decalaratii de interese 2013 partea 1.pdfDecalaratii de interese 2013 partea 1.pdf

 Decalaratii de interese 2013 partea 2.pdfDecalaratii de interese 2013 partea 2.pdf

 Decalaratii de interese 2013 partea 3.pdfDecalaratii de interese 2013 partea 3.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013 partea 4.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 4.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013 partea 5.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 5.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013 partea 6.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 6.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013 partea 7.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 7.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013 partea 8.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 8.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013 partea 9.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 9.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013 partea 10.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 10.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013 partea 10.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 11.pdf

 hent-jo.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 12.pdf

 Declaratii de avere si interese 2013.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 13.pdf

 Decalaratii de avere si interese 2014.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 01.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 02.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 02.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 03.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 03.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 04.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 04.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 05.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 05.pdf 

 Declaratii de avere si interese 2014 - 06.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 06.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 07.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 07.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 08.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 08.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 08.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 08.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 09.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 09.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 10.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 10.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 11.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 11.pdf

 Declaratii de avere si interese 2014 - 12.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 - 12.pdf

 -jo1.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 1.pdf

 -jo2.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 2.pdf

 -jo3.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 3.pdf

 -jo4.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 4.pdf

 -jo5.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 5.pdf

 -jo6.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 6.pdf

 -jo7.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 7.pdf

 -jo8.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 8.pdf

 -jo9.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 9.pdf

 -jo10.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 10.pdf

 -jo11.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 11.pdf

 -jo12.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 12.pdf

 -jo13.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 13.pdf

 -jo14.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 14.pdf

 -jo15.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 15.pdf

 -jo16.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 16.pdf

 Declaratii de avere si interese 2015 partea 17.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 17.pdf