Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 
 

 

***********************************************************************

 

HOTĂRÂREA NR. 6

13 martie 2020

A ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR

DIN CADRUL JUDECĂTORIEI NOVACI

 

În conformitate cu dispozițiile art.17 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17.12.2015, Adunarea  Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Novaci, a fost convocată pentru azi, 13 martie 2020, ora 13,30 de președintele instanței, doamna judecător Dafinescu Elena, pentru a pune în discuție și a lua noi măsuri ce se impun pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, luând în considerare măsurile instituite prin Hotărârea nr.6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, constituit la nivelul Guvernului României și recomandările adoptate conform Hotărârii nr.192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Novaci s-a întrunit în mod legal în prezența a 3 judecători din totalul de 4.

 Față de aceste împrejurări, Adunarea Generală a magistraților de la Judecătoria Novaci a hotărât,  cu unanimitate,

 

        HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, până la data de 04 mai 2020 inclusiv și în continuare dacă situația la nivel național o impune, se va proceda doar la judecarea cauzelor urgente, cu titlu excepțional, a celor în care nu este necesară prezența justițiabililor în incinta instanței, cu respectarea termenului rezonabil de soluționare a cauzei, după cum urmează :

-        În materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, suspendare provizorie prev. de art.719 alin. 7 Cod procedură civilă, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, încuviințare executare silită, delegare autoritate părintească, abțineri, recuzări,  cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, doar cu privire la aceste materii;

-        În materie penală:

1.      Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,

-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

-          metode speciale de supraveghere;

-          percheziţie; măsuri asigurătorii;

2.      Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond;

-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

3.       Cauze cu deţinuţi:

         -contestaţii la executare

             4. Cauze judecate pe fond doar în ceea ce priveşte verificarea măsurilor preventive;

             5. Dosare vechi în care poate interveni prescripția faptelor în timpul judecății;

             6. Incidente procedurale;

             7. Internare medicală și obligare a tratament medical ;

             8. Cereri privind prelungirea dreptului de a conduce;

(2) Dosarele de mai sus, prin grija completului de judecată, vor fi menţionate (2) Dosarele de mai sus, prin grija completului de judecată, vor fi menţionate într-o listă zilnică, care va fi reactualizată de asemenea zilnic până la data de 04 mai 2020, când se va reanaliza situaţia. Lista reactualizată va fi comunicată publicului în condiţiile Hotărârii nr.192 din 12 martie 2020 a Consiliul Superior al Magistraturii, art.1 pct.3. : prin afişare pe portalul instanţelor, pe pagina proprie de internet, prin comunicare către barourile de avocaţi şi parchete.

Art.2. (1) Toate celelalte cauze vor fi soluţionate cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare, acordându-se în raport de situaţia epidemiologică existentă termene ulterior datei de 4 mai 2020.

(2) Fiecare complet de judecată va preschimba în aceste cauze termenul de judecată deja stabilit, în măsura în care există posibilitatea înştiinţării în timp util a părţilor cu privire la noul termen de judecată.

(3) In cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţia a răspunderii penale, măsurile anterioare nu se aplică.

(4) In cauzele penale se va proceda la audierea în sistem de videoconferinţă, în scopul protejării sănătăţii publice, completul de judecată apreciind dacă se poate declara şedinţă nepublică.

(5) In situaţia în care se impune prezenţa deţinutului, pe căile specifice se va solicita administraţiei penitenciarelor în cauza să prezinte persoanele care au primit aviz medical că nu prezintă pericol public de infectare.

(6) Se va pune în vedere penitenciarelor, prin intermediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ca în situaţia chemării în instanţă a unei persoane deţinute, aceasta să fie prezentată numai după controlul medical aferent.

Art.3. (1) Programul cu publicul se suspendă în perioada 13 martie 2020 - 04 mai 2020. Persoanele care apelează la serviciul public al justiţiei vor depune cererile şi orice alte acte pe care le apreciază necesare, folosind mediul online, respectiv e-mail sau folosind faxul instanţei/arhivei respective la numerele afişate pe portalul instanţei şi care nu au suferit modificări, urmând să trimită prin poşta clasică/curierat documentele în original.

(2) Prin excepţie, numai în cazul dosarelor de la art.1, considerate urgente în situaţia excepţională de pandemie declarată de OMS, va fi permis accesul fizic la studierea dosarelor în arhivă, dacă partea/reprezentantul nu are acces la modalitatea de studiere on-line prin intermediul aplicaţiei Infodosar. Reamintim că dosarele sunt scanate zilnic, iar părţile/reprezentanţii acestora pot observa dosarul on-line pe baza parolei comunicate. In acest scop angajaţii instanţei responsabili cu acest serviciu vor proceda la scanarea cu precădere a dosarelor considerate urgente în art.1.

(3) Accesul fizic la dosar în arhivă se va realiza prin temporizare şi reducerea la un număr maxim de câte două persoane. De asemenea, accesul în arhivă va fi realizat după completarea declaraţiei pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de efectivul de jandarmi la intrarea în instanţă cu privire la faptul dacă persoana în cauză a fost/vine dintr-o zonă cu risc de infectare cu CORONAVIRUS COVID-19 sau SARS-CoV-2, respectiv dacă prezintă unele simptome indicate în formularul din anexa 1 la ordin.

Art.4. Preşedintele instanţei va emite ordin de serviciu în vederea punerii în aplicare a prezentelor dispoziţii.

Art.5. Biroul de informații și relații cu publicul va afișa de îndată extras din prezenta către mass-media locală pentru ca orice persoană care apelează la serviciul public al justiției realizate de Judecătoria Novaci să fie informată asupra măsurilor luate în scopul protejării sănătății publice, cauzele pe rol urmând a fi judecate în condițiile de mai sus.

Se va încunoștința baroul local dar și celelalte barouri prin intermediul U.N.B.R.

Se va comunica prezenta Tribunalului Gorj, Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci şi Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței în scopul luării la cunoștință de către justițiabili încă de la prezentarea în fața instanței.

                                   

Adoptată în şedinţa din data de 13 martie 2020.

           

 ************************************************************************


Nr. 325/11.03.2020


 

INFORMARE 


 

 

Având în vedere contextul epidemiologic actual generat de infecția cu virusul COVID-19, Biroul de informare și relații publice din cadrul Judecătoriei Novaci aduce la cunoștința opiniei publice măsurile aplicabile în cadrul instanței începând cu data de 11 martie 2020 până la data de 31 martie 2020 inclusiv, și în continuare, dacă situația la nivel național o impune:

 

 

Începând cu data prezentei până la data de 31 martie 2020 inclusiv și în continuare dacă situația la nivel național o impune, se va proceda doar la judecarea cauzelor urgente, după cum urmează :

 

-       În materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, suspendare provizorie, modificare acte constitutive,  sechestru asigurător, sechestru judiciar, suspendare executare, încuviinţare executări silite, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, cereri de revizuire şi cereri în anulare, cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, doar cu privire la aceste materii, cereri de abţinere şi recuzare.

 

  În materie penală : Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,

 

-         măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

 

-         metode speciale de supraveghere;

 

-         percheziţie; măsuri asigurătorii;

 

    1.Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond, cauze fără citare.

 

-         măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

 

    2. Cauze cu deţinuţi:

 

    3. Cauze judecate pe fond unde sunt măsuri preventive;

 

    5. Dosare vechi în care poate interveni prescripția faptelor în timpul judecății;

 

Prin cauze urgente se înţeleg şi : căi extraordinare de atac, incidente procedurale, cereri reexaminare taxă timbru, cereri reexaminare a încheierii de anulare a cererii,  cereri de acordare facilităţi sau ajutor public judiciar; îndreptare eroare materială și completare/lămurire dispozitiv aferente cauzelor urgente enumerate.

 

Celelalte cauze vor fi soluționate cu respectarea termenului rezonabil de soluționare, acordându-se în raport de situația epidemiologică existentă termene începând cu luna aprilie 2020.

 

Fiecare complet de judecată va preschimba în aceste cauze termenul de judecată deja stabilit, în măsura în care există posibilitatea înștiințării în timp util a părților cu privire la noul termen de judecată. Dacă preschimbarea termenului nu se poate realiza din motive obiective de imposibilitate de încunoștințare a părților în timp util, completul de judecată va anunța justițiabilii din sala de ședință ce cauze vor fi soluționate cu titlu urgent, în rest se va acorda deodată un termen ulterior, dispunându-se citarea părților în toate aceste cauze.

 

În cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripția a răspunderii penale, măsurile anterioare nu se aplică.În cauzele penale se va proceda la audierea în sistem de videoconferință, în scopul protejării sănătății publice, completul de judecată apreciind dacă se poate declara ședință nepublică.

 

În situația în care se impune prezența deținutului, pe căile specifice se va solicita administrației penitenciarelor în cauza să prezinte persoanele care au primit aviz medical că nu prezintă pericol public de infectare.

 

Accesul persoanelor în sediul instanțelor de judecată va fi permis, în perioada de referință, doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care a fost citat sau pentru care se prezintă împuternicire avocațială/procură de reprezentare. În situația termenului în cunoștință, va fi pus la dispoziția efectivului de jandarmi care asigură paza sediului instanței un exemplar al listei ședinței de judecată, prin grija grefierului de ședință. În acest caz, jandarmii, în urma identificării persoanei în condițiile legii, vor permite accesul persoanei care demonstrează că este chemată într-un proces pe rol.

 

Persoanele care vin la instanță pentru a beneficia de serviciile de registratură/arhivă vor respecta dispozițiile/măsurile luate de conducerea instanței, afișate la intrarea în sediu, în sensul că vor intra într-un număr de maxim două persoane și vor depune cererile/solicitările scrise la biroul deschis în apropierea intrării de acces în instanță persoanei desemnate în acest scop. Programul de lucru cu publicul la registratură/arhivă este de două ore între orele 1000-1200 și este limitat la depunerea/ridicarea înscrisurilor ce fac obiectul solicitărilor persoanelor.

 

Se recomandă justițiabililor și oricărei persoane care apelează la serviciul public al justiției să depună cererile și orice alte acte pe care le apreciază necesare, folosind mediul online, respectiv e-mail sau folosind faxul instanței/arhivei respective la numerele afișate pe portalul instanței și care nu au suferit modificări, urmând să trimită prin poșta clasică/curierat documentele în original.

 

Persoanele care lucrează în serviciile de registratură/arhivă vor asigura  relația cu publicul în vederea primirii/eliberării documentelor care interesează activitatea de justiție în locul special amenajat de conducerea instanței pentru această perioadă, urmând în acest sens. 

 

Dosarele arhivate se vor studia pentru pregătirea apărărilor on-line de către părți/reprezentanți utilizând aplicația Infodosar pe baza parolei comunicate.

 

În perioada de referință în care se aplică măsurile speciale de protecție a sănătății publice în interiorul Judecătoriei Novaci, se vor respecta și următoarele măsuri suplimentare:

 

Relația client-avocat se va limita în interiorul instanței la prezența în sălile de ședință, respectiv la biroul de primiri/eliberări documente.

 

Inter relaționarea cu persoane în birourile angajaților, cu excepția celor care desfășoară activități de justiție este restricționată în perioada de referință. Se vor dezinfecta continuu mânerele ușilor de la intrarea de acces în instanță, cele de la sălile de judecată și birouri de către personalul angajat în acest sens la nivelul instanței.

 

Se vor dezinfecta cu precădere spațiile publice de genul săli de judecată, locuri destinate contactului cu publicul.

 

 

 

 

 

            Adoptată în şedinţa din data de 11 martie 2020.


******************************************************************************************
                                 CAUTARE DOSARE http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx
Prezentare: 
          Prezentare instanţă
          Istoric
 
Legislație :
 
 Conducere :
         Conducerea instanţei
         Competenţa instanţei
         Carieră
 
 
 Despre date cu caracter personal:
 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 

Actualitate

 
     
   
PROGRAM
 
ARHIVĂ – REGISTRATURĂ
15.07.2019  - 23.08.2019
 
MARŢI               09.00  - 11.00
 
JOI                      09.00 - 11.00
 
 
BIROUL EXECUTĂRI PENALE
15.07.2019  - 23.08.2019
 
În fiecare zi de vineri  între orele   09.00 - 11.00
 
 
PREŞEDINTE
 
 
*************************************************************************************
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL 
PE PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI
17.07.2017-27.08.2017
 
Programul cu publicul va fi asigurat două zile pe săptămână, în zilele de marți și joi, în intervalul orar 10.00 – 12.00

***********************************************************************************************

INFODOSAR
Prin decizia nr. 2103/2017 a Preşedintelui Tribunalului Gorj, în scopul îmbunătăţirii accesului justiţiabililor la justiţie, începând cu data de 21 aprilie 2017 Judecătoria Novaci va utiliza aplicaţia informatică „InfoDosar”, accesibilă la adresa de internet:
Astfel, căutând după numărul de dosar, la un computer conectat la internet, se obţin informaţii legate de traseul dosarului (toate instanţele la care a fost înregistrat dosarul), data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, detaliat pentru fiecare instanţă. Prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia părţilor, se pot vizualiza în integralitatea lor şi unele documente din dosarul selectat (documente emise de instanţă şi editate în ECRIS care sunt închise şi documentele depuse la dosar sau emise de instanţă scanate şi ataşate în ECRIS).
Adresăm rugămintea persoanelor juridice și persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentația scrisă pe care o înaintează instanței sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să atașeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiași document pentru a facilita operațiunea de scanare.
Vă oferim pentru consultare ghidul de utilizare al aplicației InfoDosar [Ghid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdfGhid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdf ] .

 

************************************************************************************
Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
 
Ghid practic

Informaţii de interes public


Contact