Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 Editor de conținut

 

 

   Decizia nr 8 - 25-04-2019 - Judecatoria NASAUD.pdfDecizia nr 8 - 25-04-2019 - Judecatoria NASAUD.pdf

   2018-10-05_Anunt_concurs_gref_22_23_11_2018.pdfAnunţ concurs posturi de grefieri la Judecătoria Năsăud 22-23 noiembrie 2018.pdf

   ANUNT JNASA.pdfANUNŢ J-NASAUD.pdf              Anunţ

   COMUNICAT JNASAUD.pdfComunicat "ZIUA UŞILOR DESCHISE" 25.10.2017 

   ANUNT ZIUA USILOR DESCHISE.pdfComunicat '' ZIUA UŞILOR DESCHISE'' 25.10.2016.pdf

PROGR PUBLIC CONTESTATIE ALEGERI LOCALE.pdfPROGRAM  CU PUBLICUL LA DEPUNEREA DE CONTESTAŢII ALEGERI LOCALE 2016.pdf

  

 PROGRAM DE ACTIVITATE     .

                                                                               
       -Birou informaţii si relaţii cu publicul  (etaj 2) : - zilnic între orele      - 8,00 - 16,00
                                                                                       - Miercuri între orele  - 8,00 - 19,00
 
     
       Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
     - Conducător al Biroului şi purtător de cuvânt:
       Mândru Mirela Daniela , judecător delegat
       Pop Alin Lenuţ
, judecător înlocuitor
       E-mail: judecatoria-nasaud@just.ro
       Telefon: 0263-361058
 
     - Consilierul pentru informaţii publice:
        Neamţiu Sanda, grefier registrator
       E-mail: judecatoria-nasaud@just.ro
       Telefon: 0263-361058
 
 
        Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează conform normelor specifice prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002.

         Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. Totodată asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor formulate, în condiţiile legii, sub coordonarea preşedintelui instanţei sau a unui judecător desemnat de acesta.
   
I  N  F O R  M  A  R  E
în temeiul dispoziţiilor art. 5 din Legea nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public
ACTELE NORMATIVE
care reglementează organizarea şi funcţionarea a Judecătoriei Năsăud:

1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările survenite ulterior;
2. Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotarârea nr. 387/2005 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară  a instanţelor judecătoreşti
4. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lânga acestea, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotarârea nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor;
6. Hotarârea nr. 145/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
      
LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
1. Registrul de dosare - realizat în format electronic: ECRIS;
2. Opisul alfabetic;
3. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative;
4. Registrul informativ;
5. Registrul de termene al arhivei;
6. Condicile şedinţelor de judecată;
7. 
Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor;
8. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale;
9. Registrul de evidenţă a apelurilor/recursurilor declarate împotriva hotărârilor civile şi registrul de evidenţă a apelurilor/recursurilor declarate împotriva hotărârilor penale;

CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI GESTIONATE
de către  Judecătoria Năsăud

1. Dosarele instanţei;
2. Mapele de hotărâri pronunţate în materie civilă, penală, comercială şi contencios administrativ;
3. Alte acte specifice activităţii instanţei.
 
     Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 12 al.(1) din Legea nr.544/2001, următoarele informaţii:
    a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
    d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
    e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
    f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
    g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
 
MODALITĂŢILE DE CONTESTARE
a deciziei Judecătoriei Năsăud în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
 
       Art. 7 din Legea nr.544/2001 instituie în sarcina Judecătoriei Năsăud obligaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenta solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris, despre acest fapt, în termen de 10 zile. Se impune a fi menţionat că refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
      Conform disp. art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, împotriva refuzului dat solicitantului se poate depune reclamaţie, la conducerea Judecătoriei Năsăud, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă de către persoana lezată. Dacă, după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine  informaţiile de interes public solicitate iniţial.
     Potrivit disp. art.22 din Legea nr.544/2001, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de actul normativ mai sus menţionat, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de art.7 din Legea nr.544/2001. Instanţa poate obliga instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate, cu menţiunea că hotărârea tribunalului este supusă recursului, se soluţionează în procedura de urgenţă şi este scutită de plata taxei de timbru.
* Pentru alte informaţii referitoare la Legea nr.544/2001 (privind liberul acces la informaţiile de interes public) vă rugăm să adresaţi solicitări în scris funcţionarului public responsabil cu difuzarea informaţiilor  publice.
Documente:
 
 
 
 
 
             C Ă T R E,
 
JUDECĂTORIA NĂSĂUD
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
 
 
 
            Subsemnatul(a)________________________________________________________________, redactor/reporter acreditat al ziarului/cotidianului/organismului de presă__________________________, prin prezenta, în baza Legii nr. 544/2001, solicit furnizarea de informaţii de interes public referitoare la dosarul nr._____________________al Judecătoriei Năsăud.
            Prin prezenta mă oblig să respect dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,  prevăzute la Cap. 2, Art.4, alin (1), lit. a).
 
             Vă mulţumesc!
 
  
             Data:                                                                                 Semnătura:
  
 
 
a. Cunoştinţe generale despre drept
Pentru a cunoaşte câteva noţiuni elementare despre drept, judecători sau tipurile de proces, vă invităm să consultaţi broşura :
Când termenii juridici nu vă sunt familiari, aveţi la dispoziţie un :
Pentru informaţii juridice din ţările membre ale UE, accesaţi Atlasul Judiciar European în materie civilă.
 
b. Legislaţie
Înainte de a vă adresa instanţei, informaţi-vă cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi, atât cele de natură substanţială, cât şi cele procedurale:
- europeană: CEDO.
- comunitară: la http://eur-lex.europa.eu.
 
c. Jurisprudenţă
Înainte de a formula o acţiune  consultaţi culegerile de jurisprudenţă disponibile în reţeaua comercială sau jurisprudenta de pe acest site.
Sunt utile şi site-urile specializate ale:
- Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:  www.scj.ro/jurisprudenta.asp
- tuturor curţilor de apel, decizii pe anul 2008: www.jurisprudenţă.org
- ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, de la Strasbourg: www.echr.coe.int şi http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp
- ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, Luxembourg: http://curia.europa.eu.
Deşi nu e obligatoriu întotdeauna asistenţa juridică, vă sfătuim să apelaţi la serviciile unui avocat. Pentru detalii, consultati pagina Baroului Bihor.
 
d. Constituire şi consultare dosar
Dacă sunteţi nevoit să participaţi la un proces civil şi aveţi calitatea de reclamant, atunci cererea de chemare în judecată trebuie să o înregistraţi la Biroul de preluări acte al Judecătoriei Năsăud. Acolo grefierul va fixa taxa de timbru pe care o veţi achita la Oficiul Poştal din incinta Palatului de Justiţie. La înregistrarea cererii, vi se poate elibera o dovadă în acest sens, cu numărul dosarului. Apoi, grefierul o va distribui aleatoriu, cu ajutorul computerului, unui complet de judecată. Orice cerere ulterioară înregistrării unui dosar civil sau penal, cum ar fi cea de amânare a cauzei sau de contestare a hotărârii pronunţate, se depune la registratură.
Dacă doriţi să obţineţi mai multe date despre dosarele instanţei, aveţi mai multe posibilităţi:
 - pe Internet, apelaţi portalul instanţelor: http://nportal.just.ro (acest site);
 - pe Intranet, găsiţi date la infochioşcurile situate în instanţa unde vă judecaţi;
 - la arhivă, unde puteţi vizualiza în întregime dosarul, dar numai dacă sunteţi parte.
Informaţii în legătură cu tot ceea ce se întâmplă în timpul unui proces găsiţi la :
 
e. Reguli de conduită
Regulile de conduită ale publicului şi justiţiabililor se rezumă la respectarea ordinii, disciplinii şi a dispoziţiilor luate de preşedintele completului, personalul instanţei sau jandarmi. Ele sunt detaliate în broşura întocmită de CSM.
În principiu, acestea sunt următoarele:
- ţinuta trebuie să fie una decentă;
- portul armelor sau obiectelor contondente este interzisă;
- să aibă asupra lor actele de identitate;
- să păstreze liniştea;
- să se ridice la intrarea şi la ieşirea din sală a completului de judecată;
- să nu consume băuturi sau alimente în timpul şedinţelor de judecată;
- să ocupe locurile din băncile situate în sala de judecată.
- utilizarea telefonului în sala de judecată este interzisă;
- filmarea sau înregistrarea şedinţei de judecată este permisă numai cu acordul preşedintelui de complet.
 
La rândul său,  personalul instanţei (judecători, grefieri, personal contractual, jandarmi) are îndatorirea de a răspunde în mod profesionist, calm şi politicos la solicitările care intră în atribuţiile sale de serviciu, respectând legea şi codul deontologic. Este interzisă solicitarea sau primirea oricărui fel de beneficii sau avantaje pentru exercitarea sau neexercitarea atribuţiilor de serviciu.
 
f. Nemulţumiri faţă de judecători
Dacă o hotărâre judecătorească vă nemulţumeşte, aveţi dreptul de a exercita căile de atac în cazurile şi condiţiile descrise de codurile de procedură.
Dacă credeţi că în cursul judecăţii judecătorul a comis vreo abatere din cele descrise în art .99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organismul competent pentru soluţionarea unui atare cereri este doar Consiliul Superior al Magistraturii. În acest sens, consultaţi
 Şi
 
Atenţionăm că preşedintelui şi vicepreşedintelui instanţei le este interzis prin lege să intervină în vreun fel în modul de soluţionare a vreunui dosar, motiv pentru care nu sunt permise nici audienţele pentru persoanele ce vor să sesizeze astfel de situaţii punctuale şi personale.
 
g. Nemulţumiri faţă de grefieri
Orice nemulţumire în legătură cu activitatea vreunui grefier trebuie să o sesizaţi mai întâi şefului de compartiment. Dacă problema dvs tot nu se rezolvă şi credeţi că grefierul a comis vreuna din abaterile descrise în 84 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, aveţi posibilitatea de a sesiza preşedintele curţii de apel.
 
h. Ajutor public judiciar
Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.
Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2008, privind acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă, orice persoană fizică, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.
 
I. Asistenţă judiciară gratuită în materie civilă
 
Legislaţie: Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă; Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; Statutul profesiei de avocat; O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
 
Asistenţă judiciară gratuită înseamnă:
1. plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;
2. plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;
3. plata onorariului executorului judecătoresc;
 4. scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
 
„Beneficiari
Beneficiază de ajutor public judiciar, persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.”
Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.
           
Cererea
Pentru a beneficia de asistenţă judiciară gratuită, trebuie formulată o cerere, în scris, care să cuprindă menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită asistenţa, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, ataşându-se acte doveditoare privind veniturile şi obligaţiile de întreţinere sau de plată faţă de alte persoane.
Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.
Pentru scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită, cererea va fi adresată numai  instanţei de judecată care judecă procesul în care solicitantul este parte.
Pentru desemnarea unui avocat, cererea se adresează fie la instanţa care judecă procesul în care solicitantul este parte, fie la baroul local de avocaţi.
Cererea de asistenţă judiciară gratuită este scutită taxă de timbru.
Dacă instanţa va constata că cererea a fost făcută cu rea - credinţă, prin ascunderea adevărului, poate obliga la plata sumelor datorate şi chiar la amendă judiciară.
Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea părţii sau prin îmbunătăţirea stării sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă faţă costurilor procesului.
 
II. Asistenţă judiciară gratuită în materie penală
           
Legislaţie: Codul de procedură penală, art. 6 şi art. 171, 173; Legea nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; Statutul profesiei de avocat.
 
Asistenţa judiciară gratuită înseamnă asistarea şi reprezentarea gratuită de către un avocat
           
Beneficiari  
Dacă nu are avocat ales, va beneficia de un avocat din oficiu învinuitul sau inculpatul care minor, internat intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical educativ, cand este retinut sau arestat chiar in alta cauza, cand fata de acesta a fost dispusa masura de siguranta a internarii medicale sau obligarea la tratament medical chiar in alta cauza ori cand organul de urmarire penala sau instanta apreciaza ca invinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apararea, precum si in alte cazuri prevazute de lege. In cursul judecatii, asistenta juridica este obligatorie si in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii de 5 ani sau mai mare.
Cand organul judiciar apreciaza ca din anumite motive partea vatamata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, dispune din oficiu sau la cerere luarea masurilor pentru desemnarea unui aparator.
 
i. Medierea
           
Legislaţie: Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Ce este medierea?
Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate si confidenţialitate. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele si să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
                       
Avantaje
1. Se poate negocia obţinerea unei soluţii convenabile pentru toate părţile implicate în conflict;
2. Se evită cheltuielile de judecată, respectiv taxele de timbru, onorariile experţilor. Dacă litigiul se rezolvă prin mediere, în cursul procesului civil, atunci instanţa va dispune restituirea taxelor de timbru plătite pentru învestirea instanţei.
3. Se economiseşte timp şi se evită stresul generat de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată, întrucât procesele durează un timp relativ îndelungat, în raport cu negocierea unei soluţii în faţa mediatorului;
4. Se evită expunerea publică a problemelor cu care se confruntă părţile, mai ales în situaţiile delicate generate de conflictele izvorând din relaţiile de familie.
 
Mediatorii
Mediatorii sunt persoane autorizate să practice profesia de mediator de către Consiliul de Mediere.
Conform Tabloului mediatorilor autorizaţi, afişat pe site-ul Consiliului de mediere, în  judeţul Bistriţa-Năsăud funcţionează 48 mediatori. Detalii la  http://www.cmediere.ro/page/1065/tabloul-mediatorilor-autorizati---actualizat-la-16-12-2014.
Mediatorii sunt persoane independente faţă de părţi şi îşi exercită profesia cu respectarea următoarelor obligaţii: să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile angajate în procesul de mediere; să păstreze neutralitatea faţă de părţi şi să exercite calitatea de mediator cu imparţialitate; să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor.
Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii. Acesta are rolul să faciliteze negocierile dintre părţi şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii convenabile tuturor celor implicaţi în procedura de mediere.
  
Conflicte care pot fi supuse medierii
Pot face obiectul medierii:
- relaţiile de familie, raporturi comerciale, raporturi locative, de vecinătate, de coproprietate, succesiuni, executarea obligaţiilor contractuale;
- încălcarea drepturilor persoanelor, în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor;
- săvârşirea unor infracţiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
 
“Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.”
 
Litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor:
    a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
    c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
    d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
    e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
    f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Unde are loc medierea
Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.
Părţile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea acceptării medierii şi încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.
Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord.
 
Onorariul mediatorului
Mediatorul este îndreptăţit să primească un onorariu convenit cu părţile. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi, în mod egal.
 
Rezultatul medierii
Procedura de medierea se poate încheia, după caz, prin încheierea unei înţelegeri între părţi, prin constatarea de către mediator a eşuării medierii prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre părţi.
     

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese