Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

             Modele de cereri pentru justiţiabili

Ghiduri.jpg
 

 

         - Model - reclamatie administrativa neraspuns in termen.doc          

                                                      

           ANUNT

 anunt-2015-concurs-post.pdf Curtea de Apel Oradea organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor -personal contractual, pe perioada determinata la Judecatoria Marghita,în data de 09 octombrie 2015. ora 10, la sediul Judecatoriei Marghita.

                     Tematica si Bibliografie.pdfTematica si Bibliografie pentru concurs

                     tabel candidati2015JM.pdfTabel privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul   pentru  ocuparea postului vacant temporar de muncitor din cadrul Judecătoriei Marghita , organizat în data de 9 octombrie 2015

                     REZULTATELE FINALE.pdfRezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant temporar de muncitor din cadrul Judecatoriei Marghita

 

 Proiect Judecatoria Marghita Marian Vlad.docProiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de preşedinte al Judecatoria Marghita Marian Vlad.doc

 Ghid practic pr civ civ familiei muncii cu decizia CC.docGhidul practic – Modele de cereri pentru justitiabili în materie procesual civila si civila.doc

 Ghid practic pr penala penal.docGhidul practic - Modele de cereri pentru justitiabili în materie penala.doc

--- 

În temeiul art. 5 din Legea nr. 544/2001 se comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  
                             PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL INSTANŢEI
                                    luni-joi:   orele  09.00-  13.00;
                                    vineri  :   orele  08.00-  12.00;
          Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Judecătoriei  Marghita sunt:   
          -  Legea nr. 304 din 28 iunie 2004, republicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005  privind organizarea judiciară;
          -  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 958 din 28 octombrie 2005 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;
          -  Legea nr. 303 din 28 iunie 2004, republicată în Monitorul Oficial nr. 826 din 13 septembrie 2005  privind statutul judecătorilor si procurorilor;
          -  Legea nr. 567 din 09 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1197 din 14 decembrie 2005  privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lângă acestea;
          -  Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public;
          -  Ordonanţa  nr. 27 din 30 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
          -  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 23 decembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.
Pentru vizualizarea legilor accesaţi pagina de legislaţie: http://legislatie.just.ro/.

---

 CV Marian Vlad

 

CV Gal Ioan 

  CV Gal Ioan.docCV Gal Ioan.doc

 
 CV Buboi Dana Florica
   
 CV Onita Delia Anca
 
 CV Bozga Marian
 
Pentru a cunoaşte câteva noţiuni elementare despre drept, judecători sau tipurile de proces, vă invităm să consultaţi broşura :
Când termenii juridici nu vă sunt familiari, aveţi la dispoziţie un :
Pentru informaţii juridice din ţările membre ale UE, accesaţi Atlasul Judiciar European în materie civilă.
 
b. Legislaţie
Înainte de a vă adresa instanţei, informaţi-vă cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi, atât cele de natură substanţială, cât şi cele procedurale:
- europeană: CEDO.
- comunitară: la http://eur-lex.europa.eu.
 
c. Jurisprudenţă
Înainte de a formula o acţiune  consultaţi culegerile de jurisprudenţă disponibile în reţeaua comercială sau jurisprudenta de pe acest site.
Sunt utile şi site-urile specializate ale:
- Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:  www.scj.ro/jurisprudenta.asp
- tuturor curţilor de apel, decizii pe anul 2008: www.jurisprudenţă.org
- ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, de la Strasbourg: www.echr.coe.int şi http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp
- ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, Luxembourg: http://curia.europa.eu.
Deşi nu e obligatoriu întotdeauna asistenţa juridică, vă sfătuim să apelaţi la serviciile unui avocat. Pentru detalii, consultati pagina Baroului Bihor.
 
d. Constituire şi consultare dosar
Dacă sunteţi nevoit să participaţi la un proces civil şi aveţi calitatea de reclamant, atunci cererea de chemare în judecată trebuie să o înregistraţi la Biroul de preluări acte al Judecătoriei Marghita.
 Acolo grefierul – registrator vă va comunica  taxa de timbru pe care o veţi achita la Primăria Marghita La înregistrarea cererii, vi se poate elibera o dovadă în acest sens, cu numărul dosarului.
Grefierul  va distribui aleatoriu, cu ajutorul computerului, unui complet de judecată.
Orice cerere ulterioară înregistrării unui dosar civil sau penal, cum ar fi cea de amânare a cauzei sau de contestare a hotărârii pronunţate, se depune la registratură.
Dacă doriţi să obţineţi mai multe date despre dosarele instanţei, aveţi mai multe posibilităţi:
 - pe Internet, apelaţi portalul instanţelor: http://portal.just.ro (acest site);
 - pe Intranet, găsiţi date la infochioşcurile situate în instanţa unde vă judecaţi;
 - la arhivă, unde puteţi vizualiza în întregime dosarul, dar numai dacă sunteţi parte.
Informaţii în legătură cu tot ceea ce se întâmplă în timpul unui proces găsiţi la :
 
e. Reguli de conduită
Regulile de conduită ale publicului şi justiţiabililor se rezumă la respectarea ordinii, disciplinii şi a dispoziţiilor luate de preşedintele completului, personalul instanţei sau jandarmi. Ele sunt detaliate în broşura întocmită de CSM.
În principiu, acestea sunt următoarele:
- ţinuta trebuie să fie una decentă;
- portul armelor sau obiectelor contondente este interzisă;
- să aibă asupra lor actele de identitate;
- să păstreze liniştea;
- să se ridice la intrarea şi la ieşirea din sală a completului de judecată;
- să nu consume băuturi sau alimente în timpul şedinţelor de judecată;
- să ocupe locurile din băncile situate în sala de judecată.
- utilizarea telefonului în sala de judecată este interzisă;
- filmarea sau înregistrarea şedinţei de judecată este permisă numai cu acordul preşedintelui de complet.
 
La rândul său,  personalul instanţei (judecători, grefieri, personal contractual, jandarmi) are îndatorirea de a răspunde în mod profesionist, calm şi politicos la solicitările care intră în atribuţiile sale de serviciu, respectând legea şi codul deontologic. Este interzisă solicitarea sau primirea oricărui fel de beneficii sau avantaje pentru exercitarea sau neexercitarea atribuţiilor de serviciu.
 
f. Nemulţumiri faţă de judecători
Dacă o hotărâre judecătorească vă nemulţumeşte, aveţi dreptul de a exercita căile de atac în cazurile şi condiţiile descrise de codurile de procedură.
Dacă credeţi că în cursul judecăţii judecătorul a comis vreo abatere din cele descrise în art .99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organismul competent pentru soluţionarea unui atare cereri este doar Consiliul Superior al Magistraturii. În acest sens, consultaţi
 Şi
 
Atenţionăm că preşedintelui  îi este interzis prin lege să intervină în vreun fel în modul de soluţionare a vreunui dosar, motiv pentru care nu sunt permise nici audienţele pentru persoanele ce vor să sesizeze astfel de situaţii punctuale şi personale.
 
g. Nemulţumiri faţă de grefieri
Orice nemulţumire în legătură cu activitatea vreunui grefier trebuie să o sesizaţi mai întâi şefului de compartiment. 
h. Ajutor public judiciar
Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.
Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2008, privind acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă, orice persoană fizică, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.
 
I. Asistenţă judiciară gratuită în materie civilă
 
Legislaţie: Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă; Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; Statutul profesiei de avocat; Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
 
Asistenţă judiciară gratuită înseamnă:
1. plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;
2. plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;
3. plata onorariului executorului judecătoresc;
 4. scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
 
Beneficiari
Beneficiază de ajutor public judiciar, persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.”
Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.
           
Cererea
Pentru a beneficia de asistenţă judiciară gratuită, trebuie formulată o cerere, în scris, care să cuprindă menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită asistenţa, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, ataşându-se acte doveditoare privind veniturile şi obligaţiile de întreţinere sau de plată faţă de alte persoane.
Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.
Pentru scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită, cererea va fi adresată numai  instanţei de judecată care judecă procesul în care solicitantul este parte.
Pentru desemnarea unui avocat, cererea se adresează fie la instanţa care judecă procesul în care solicitantul este parte, fie la baroul local de avocaţi.
Cererea de asistenţă judiciară gratuită este scutită taxă de timbru.
Dacă instanţa va constata că cererea a fost făcută cu rea - credinţă, prin ascunderea adevărului, poate obliga la plata sumelor datorate şi chiar la amendă judiciară.
Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea părţii sau prin îmbunătăţirea stării sale materiale până la un nivel care să îi permită să facă faţă costurilor procesului.
 
II. Asistenţă judiciară gratuită în materie penală
           
Legislaţie: Codul de procedură penală, art. 6 şi art. 171, 173; Legea nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; Statutul profesiei de avocat.
 
Asistenţa judiciară gratuită înseamnă asistarea şi reprezentarea gratuită de către un avocat
           
Beneficiari  
Dacă nu are avocat ales, va beneficia de un avocat din oficiu învinuitul sau inculpatul care minor, internat intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical educativ, cand este retinut sau arestat chiar in alta cauza, cand fata de acesta a fost dispusa masura de siguranta a internarii medicale sau obligarea la tratament medical chiar in alta cauza ori cand organul de urmarire penala sau instanta apreciaza ca invinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apararea, precum si in alte cazuri prevazute de lege. In cursul judecatii, asistenta juridica este obligatorie si in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii de 5 ani sau mai mare.
Cand organul judiciar apreciaza ca din anumite motive partea vatamata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, dispune din oficiu sau la cerere luarea masurilor pentru desemnarea unui aparator.
 
i. Medierea
           
Legislaţie: Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 
Ce este medierea?
Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate si confidenţialitate. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordã mediatorului, ca persoană aptã sã faciliteze negocierile dintre ele si sã le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
                       
Avantaje
1. Se poate negocia obţinerea unei soluţii convenabile pentru toate părţile implicate în conflict;
2. Se evită cheltuielile de judecată, respectiv taxele de timbru, onorariile experţilor. Dacă litigiul se rezolvă prin mediere, în cursul procesului civil, atunci instanţa va dispune restituirea taxelor de timbru plătite pentru învestirea instanţei.
3. Se economiseşte timp şi se evită stresul generat de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată, întrucât procesele durează un timp relativ îndelungat, în raport cu negocierea unei soluţii în faţa mediatorului;
4. Se evită expunerea publică a problemelor cu care se confruntă părţile, mai ales în situaţiile delicate generate de conflictele izvorând din relaţiile de familie.
 
Mediatorii
Mediatorii sunt persoane autorizate să practice profesia de mediator de către Consiliul de Mediere.
Conform Tabloului mediatorilor autorizaţi, afişat pe site-ul Consiliului de mediere, în  judeţul Bihor funcţionează 29 mediatori. Detalii la www.mediere-amb.ro
Mediatorii sunt persoane independente faţă de părţi şi îşi exercită profesia cu respectarea următoarelor obligaţii: să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile angajate în procesul de mediere; să păstreze neutralitatea faţă de părţi şi să exercite calitatea de mediator cu imparţialitate; să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor.
Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii. Acesta are rolul să faciliteze negocierile dintre părţi şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii convenabile tuturor celor implicaţi în procedura de mediere.
 
Conflicte care pot fi supuse medierii
Pot face obiectul medierii:
- relaţiile de familie, raporturi comerciale, raporturi locative, de vecinătate, de coproprietate, succesiuni, executarea obligaţiilor contractuale;
- încălcarea drepturilor persoanelor, în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor;
- săvârşirea unor infracţiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
 
“Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.”
 
„Obligaţii.
În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:
    a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
    b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
    c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
    d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
    e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
    f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la <LLNK 12010   134 11 202   1 39>art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute mai sus.”
 
 
Unde are loc medierea
Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.
Părţile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea acceptării medierii şi încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.
Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord.
 
Onorariul mediatorului
Mediatorul este îndreptăţit să primească un onorariu convenit cu părţile. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi, în mod egal.
 
Rezultatul medierii
Procedura de medierea se poate încheia, după caz, prin încheierea unei înţelegeri între părţi, prin constatarea de către mediator a eşuării medierii prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre părţi.

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizează în perioada 15.04.2013 - 31.05.2013 concurs pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în funcţii de execuţie la instanţa suprema.

Concurs Inalta Curte de Casatie si Justitie.pdfConcurs Inalta Curte de Casatie si Justitie.pdf

 

Ghid de criterii pentru realizarea cercetarii prealabile a judecatorului procurorului.pdf

Ghid de orientare pentru persoanele interesate sa sesizeze comisiile de disciplina.pdf

Ghid de orientare pentru persoanele interesate sa sesizeze inspectia judiara.pdf

Ghid de criterii pentru realizarea inspectiilor la instante parchete.pdf

Despre competenta instantelor.pdf

Glosar de termeni.pdf

Reguli de conduita in instanta.pdf

Dreptul pe intelesul tuturor.pdf

Ghid practic pentru jurnalisti.pdf

 

PROTOCOL DE COLABORARE - ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BIHOR.PDFPROTOCOL DE COLABORARE - ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BIHOR.PDF 


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public


Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

 

    Magistraţi - Declaraţii de avere şi interese -  pe siteul csm1909.ro

 

   Declaratii de avere si interese 2017 partea 3-jm-.pdfDeclaratii de avere si interese 2017 partea 3.pdf  

   Declaratii de avere si interese 2017 partea 2-jm-.pdfDeclaratii de avere si interese 2017 partea 2.pdf

   Declaratii de avere si interese 2017 partea 1-jm-.pdfDeclaratii de avere si interese 2017 partea 1.pdf   

   jm-Declaratii de avere si interese 2016 partea 1.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 1.pdf

   jm-Declaratii de avere si interese 2016 partea 2.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 2.pdf

   jm-Declaratii de avere si interese 2016 partea 3.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 3.pdf

   jm-Declaratii de avere si interese 2016 partea 4.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 4.pdf

   jm-Declaratii de avere si interese 2016 partea 5.pdfDeclaratii de avere si interese 2016 partea 5.pdf

 

Declaratii de avere 2008.pdfDeclaratii de avere 2008.pdf

Declaratii de interese 2008.pdfDeclaratii de interese 2008.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de avere si interese 2009.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de avere 2010 partea 1.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de avere 2010 partea 2.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de avere 2010 partea 3.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de avere 2010 partea 4.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de avere 2010 partea 5.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de avere 2010 partea 6.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de avere 2010 partea 7.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de interese 2010 partea 1.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de interese 2010 partea 2.pdf

Declaratii de avere si interese 2009.pdfDeclaratii de interese 2010 partea 3.pdf

Declaratii de avere 2011 partea 1.pdfDeclaratii de avere 2011 partea 1.pdf

Declaratii de avere 2011 partea 2.pdfDeclaratii de avere 2011 partea 2.pdf

Declaratii de avere 2011 partea 3.pdfDeclaratii de avere 2011 partea 3.pdf

Declaratii de avere 2011 partea 4.pdfDeclaratii de avere 2011 partea 4.pdf

Declaratii de interese 2011 partea 1.pdfDeclaratii de interese 2011 partea 1.pdf

Declaratii de interese 2011 partea 2.pdfDeclaratii de interese 2011 partea 2.pdf

Declaratii de avere 2012 partea 1.pdfDeclaratii de avere 2012 partea 1.pdf 

Declaratii de avere 2012 partea 2.pdfDeclaratii de avere 2012 partea 2.pdf

Declaratii de avere 2012 partea 3.pdfDeclaratii de avere 2012 partea 3.pdf

Declaratii de avere 2012 partea 4.pdfDeclaratii de avere 2012 partea 4.pdf

Declaratii de avere 2012 partea 5.pdfDeclaratii de avere 2012 partea 5.pdf

Declaratii de avere 2012 partea 6.pdfDeclaratii de avere 2012 partea 6.pdf

Declaratii de avere 2012 partea 7.pdfDeclaratii de avere 2012 partea 7.pdf

Declaratii de interese 2012 partea 1.pdfDeclaratii de interese 2012 partea 1.pdf

Declaratii de interese 2012 partea 2.pdfDeclaratii de interese 2012 partea 2.pdf

Declaratii de interese 2012 partea 3.pdfDeclaratii de interese 2012 partea 3.pdf

Declaratii de interese 2012 partea 4.pdfDeclaratii de interese 2012 partea 4.pdf

Declaratii de interese 2012 partea 5.pdfDeclaratii de interese 2012 partea 5.pdf

Declaratii de avere si interese 2013 partea 1.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 1.pdf

Declaratii de avere si interese 2013 partea 2.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 2.pdf

Declaratii de avere si interese 2013 partea 3.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 3.pdf

Declaratii de avere si interese 2013 partea 3.pdfDeclaratii de avere si interese 2013 partea 4.pdf

Declaratii de avere si interese 2014 partea 1-jm-.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 partea 1.pdf

Declaratii de avere si interese 2014 partea 2-jm-.pdfDeclaratii de avere si interese 2014 partea 2.pdf

-marghita1.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 1.pdf

-marghita2.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 2.pdf

-marghita3.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 3.pdf

-marghita4.pdfDeclaratii de avere si interese 2015 partea 4.pdf